För ökad glädje

Vi vill föregå med gott exempel och inspirera människor att följa vår mission att skapa ett varaktigt välmående för både människorna och vår planet. Vi skapar en positiv påverkan på människors och samhällens livskvalitet.

Sustainability stamp

Människor söker balans och välmående i en ständigt ökande komplex och oförutsägbar vardag. Konsumenterna förväntar sig hög integritet och transparens och handlar någon annanstans om varumärkets värderingar inte matchar de egna värderingarna. Ett betrott varumärke kan å andra sidan utgöra en ledstjärna som hjälper människor att hitta rätt under osäkra tider.

För oss vid Fiskars Group utgör detta en möjlighet – vi vet att vi kan inspirera människor att göra sin vardag till något utöver det vanliga. Vi vet att vi är värdiga det förtroende människor visar oss genom att bjuda in oss till sina hem.

Våra fokusområden och mål inför 2030

Engagera våra kunder i hållbarhet

  • Hållbarheten är fullständigt integrerad i våra huvudvarumärken och verksamheter
  • Att våra huvudvarumärken placeras bland de fem bästa i Sustainable Brand Index

Inspirera våra medarbetare genom att leda enligt våra värderingar

  • Att betyget för medarbetarengagemang i vår medarbetarenkät speglar vårt värderingsbaserade ledarskap

Att skapa en säker och inkluderande arbetsmiljö för våra medarbetare.

  • Inga skador och nollfrekvens av olyckor som medför att arbetet avbryts
  • Medarbetarna känner att de har goda möjligheter att lära sig nya saker och utvecklas vid Fiskars Group, enligt mätningarna i vår medarbetarenkät
  • Att personalomsättningen för nyanställda (med högst tre års anställningstid) inte är högre än personalomsättningen för kontorsmedarbetare i koncernen som helhet

Skapa en positiv påverkan på de samhällen vi är en del av

  • Ett koordinerat och konsekvent genomfört program för samhällsengagemang som levererar enligt programmets uppställda mål

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är okränkbara och ovillkorliga. Vi respekterar och värnar om de mänskliga rättigheterna i allt vi gör och förväntar oss att alla som samarbetar med oss stöder dessa värderingar. Vi deltar i FN:s Global Compact-initiativ (UNGC) och har förbundit oss att identifiera och hantera negativa händelser avseende mänskliga rättigheter samt motarbeta korruption och mutbrott.

Läs mer

Hälsa, säkerhet och välmående

Det är vårt ansvar att alla som arbetar vid eller för Fiskars Group, eller besöker någon av våra anläggningar, är säkra och känner sig trygga. Vi granskar regelbundet våra anläggningar och utbildar våra team i hur de ska arbeta på ett säkert sätt. Vi främjar en kultur av omtanke – det egna välmåendet är viktigt, men vi bryr oss även lika mycket om välmåendet hos människorna runt oss.

Läs mer

En rättvis och jämställd arbetsplats

Fiskars Group erbjuder jämställda möjligheter som arbetsgivare. Vi anser att en arbetsstyrka med mångfald är ett måste för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet. Vi fördömer alla former av rasism och diskriminering. Vi stöder och står upp för dem som vågar tala ut för att få rättvisa.

Läs mer

Mångfald och inkludering

Vi ber människor att dela med sig av sina upplevelser av och synpunkter på vardagen i konversationer och strävar efter att skapa en öppen miljö där alla lyssnar på och förstår varandra. Vi hyllar mångfalden i alla dess former och välkomnar de många dimensioner som gör oss unika. Genom att utforska, lära oss och skapa saker tillsammans kan vi göra vardagen bättre för varandra och världen runtomkring oss.

Läs mer

Samhällsengagemang

Vi har under hela vår historia utgjort en självklar del av vardagslivet i de samhällen där vi har varit verksamma. Vi är intresserade av och respekterar kulturerna, sedvänjorna och värderingarna i de lokala samhällena. Vi värdesätter en aktiv och transparent dialog med våra grannar, lokala myndigheter och alla som är intresserade av oss. Kreativa samarbeten och meningsfulla lokala relationer gynnar oss alla.

Läs mer

Biologisk mångfald

Naturen har gett oss värdefulla resurser och hjälpt oss att hålla verksamheten i gång över åren. Vi har ett ansvar mot både tidigare och kommande generationer att göra allt vi kan för att skydda miljön och den biologiska mångfalden. Vi tar det här ansvaret på fullaste allvar i vårt arbete med att motverka slit-och-släng-kultur och utveckla hållbara sätt att använda, återanvända och återvinna råmaterial.

Läs mer

Läs vår hållbarhetsrapport för 2021 för att få mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsrapport för 2021 (eng.)