Mänskliga rättigheter

Vi har viktiga möjligheter att skapa en positiv inverkan på människors liv genom hela vår värdekedja. Mänskliga rättigheter är okränkbara och ovillkorliga. Vi respekterar och värnar om de mänskliga rättigheterna i allt vi gör och förväntar oss att även andra stöder dessa värderingar.

Fiskars Group har, som deltagare i FN:s Global Compact-initiativ (UNGC), förbundit sig att begränsa alla risker avseende mänskliga rättigheter. Vi motarbetar aktivt korruption och mutbrott. Vi har genomfört en utvärdering av de mänskliga rättigheterna för att öka förståelsen för eventuella klyftor, risker och möjligheter, och för att utveckla ett program för efterlevnaden av mänskliga rättigheter. Vi har utvärderat resultaten enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 

Fiskars Groups uppförandekod innehåller en detaljerad beskrivning av vår inställning till att göra affärer på ett etiskt sätt. Vi utbildar regelbundet våra medarbetare i ämnen relaterade till mänskliga rättigheter, till exempel arbetsförhållanden, arbetsvillkor, bekämpning av korruption och mutor samt säkerhet i arbetet.  

Vi förutsätter att våra leverantörer och partner arbetar utifrån samma värderingar och höga etiska standarder. Fiskars Groups uppförandekod för leverantörer innehåller de standarder som alla våra leverantörer och partner måste följa för att göra affärer med Fiskars Group.