Aktieägaravtal

Fiskars Oyj Abp har den 29.12.2017 mottagit en anmälan om ett delägaravtal gällande ägar- och röstandel i målbolaget. Turret Oy Ab:s och Holdix Oy Ab:s direkta och indirekta ägar- och röstandel har överskridit flaggningsgränsen på 25 procent. Flaggningsgränsen överskreds den 29.12.2017. Turret Oy Ab, Holdix Oy Ab och de närstående personerna innehar totalt 23 883 711 aktier i Fiskars Oyj Abp, vilket motsvarar 29,16 procent av alla aktier och röster i Fiskars Oyj Abp. Turret Oy Ab och Holdix Oy Ab samt vissa närstående personer har den 29.12.2017 ingått ett samarbete avseende deras ägande i Fiskars Oyj Abp. Samarbetet omfattar ett aktieägaravtal mellan Turret Oy Ab och Holdix Oy Ab som de närstående personerna förbundit sig att följa till tillämpliga delar. De närstående personerna omfattar Paul Ehrnrooth, Jacob Ehrnrooth och Sophia Ehrnrooth, vilka alla är närstående Turret Oy Ab, samt Elsa Fromond, Louise Fromond och Anna Fromond, vilka alla är närstående Holdix Oy Ab. Inom ramen för aktieägaravtalet förväntas parterna genom ägarsamarbetet utforma en enig syn på hur parternas rättigheter som aktieägare i Fiskars Oyj Abp skall utövas. Vidare har parterna avtalat om en förköpsrätt ifall någon part önskar sälja aktier i Fiskars Oyj Abp. Avtalet innehåller även ett antal övriga villkor som är sedvanliga i denna typ av ägarsamarbeten. Parterna har ingen avsikt att lägga ett bud på Fiskars Oyj Abp och det gemensamma ägandet kommer, i enlighet med nuvarande strategi, att understiga 30 procent.

Fiskars Oyj Abp har den 26 maj 2016 mottagit ett meddelande om att Paul Ehrnrooth, Turret Ab Oy, Jacob Ehrnrooth och Sophia Ehrnrooth har undertecknat ett delägaravtal enligt vilket de övriga parterna som ingår i delägaravtalet förbinder sig att vid Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämmor rösta i enlighet med Turret Ab Oy. Parterna i delägaravtalet har även avtalat om ömsesidig förköpsrätt ifall någon av dem ämnar sälja Fiskars Oyj Abp:s aktier.

Till Fiskars kännedom finns det inga andra gällande aktieägaravtal.