Inverkan av covid-19-pandemin

Nedan ett sammandrag av covid-19-pandemins inverkan på Fiskars Group per slutet av september 2021.

Marknadsläge
Marknadssituationen har varit volatil under hela pandemin. Det var som svårast i mars-april 2020, men därefter förbättrades läget tydligt, och situationen har stabiliserats år 2021, speciellt under det tredje kvartalet. Under hela pandemin har det funnits betydande skillnader mellan olika kategorier och marknader. Sammantaget har kunderna flyttat fokus till e-handelskanaler till följd av lockdowns och stängningar av butiker, vilket också har påverkat återförsäljarna.

I Vita-kategorierna har efterfrågan börjat öka under slutet av 2020 och 2021. Butiksstängningar har dock fortfarande haft negativ inverkan på resultaten. Gåvor är en viktig del av verksamheten och denna har inte ännu återhämtat sig från inverkan av social distansering och restriktioner vad gäller möten människor emellan. Dessutom har kunder inom restaurang- och turismkanalen (dvs. hotell, kryssningsföretag, flygbolag) till stor del stoppat sina investeringar.

Inom segmenten Terra och Crea har pandemin haft en annan inverkan. Efterfrågan har varit stor, eftersom konsumenterna har tillbringat mer tid hemma. I synnerhet har trädgårdsskötsel- och bevattningskategorierna sett ett ökat konsumentintresse. Dessa kategorier har inte heller drabbats av butiksstängningar i samma utsträckning som Vita har. För Crea kan en ökad efterfrågan på saxar och sömnadsprodukter märkas i och med att människor har tillbringat mer tid hemma. Under andra och tredje kvartalet 2021 har den ökade efterfrågan planat ut för både Terra och Crea.

Tillfälliga kostnadsbesparande åtgärder
I början av pandemin infördes snabbt proaktiva åtgärder för att minska pandemins negativa effekter på verksamheten runt om i världen. I takt med att situationen utvecklades under 2020 genomfördes en rad olika kostnadsbesparingar. De flesta av dessa åtgärder påbörjades tidigt under andra kvartalet 2020, och kunde märkas i det finansiella resultatet från och med det andra kvartalet. Under 2021 har dessa åtgärder endast haft marginell inverkan på lönsamheten.

Egna butiker
Till följd av pandemin var företaget tvunget att tillfälligt stänga butiker, med början i Asien och Stillahavsområdet redan i januari 2020. Stängningarna och återöppningarna varierade beroende på land och till och med från stad till stad. Stängningarna nådde en kulmen i april 2020, då en betydande del av koncernens butiker var stängda. Antalet butiksstängningar har sedan dess legat på en lägre nivå. I slutet av tredje kvartalet 2021 var endast ett fåtal butiker fortfarande stängda.

Leveranskedjan
Pandemin har påverkat merparten av företagets egna produktionsenheter. Under pandemin har vissa stängts tillfälligt för att anpassa produktionen till den minskade efterfrågan, medan andra har ökat produktionsvolymerna. I alla enheter infördes nya arrangemang i syfte att uppfylla regler som säkerställer de anställdas hälsa och välbefinnande. Den starka efterfrågan och utmaningarna inom globala logistikkedjor har satt press på leveranskedjan, framför allt under 2021.Trots dessa utmaningar har bolaget lyckats betjäna sina kunder. Förmågan att leverera produkter har varit en konkurrensfördel för Fiskars.

Finansiell position
Fiskars Group likviditet var fortsatt stark under 2021. Åtgärder för att säkra likviditet med kortfristig upplåning vidtogs snabbt under första kvartalet 2020. Tack vare det starka kassaflödet återbetalades resten av dessa lån under andra kvartalet 2021.

Under hela pandemin har Fiskars Group intensivt följt upp och bedömt kreditriskerna med kundfordringar. Den befintliga modellen för avsättning för osäkra fordringar för förväntade kreditförluster baseras på kundfordringarnas ålder. Avsättningen för osäkra fordringar ökar i takt med att kundfordringarna blir äldre, så när modellen följs leder den ökade kreditrisken i form av äldre kundfordringar till en högre avsättning för osäkra fordringar. Modellen är anpassad för framåtblickande information. Kreditförlusterna har legat kvar på en historiskt sett normal nivå under 2021. Kreditrisken för kundfordringar och storleken på avsättningen för osäkra fordringar analyserades i slutet av rapportperioden, med slutsatsen att tillräckliga avsättningar har gjorts.

Uppdaterat den 15.11.2021