Kontrollsystem

Styrelsen ansvarar för företagets förvaltning och för att verksamheten ordnas på vederbörande sätt. Styrelsen har godkänt de principer för internkontroll, riskhantering och intern revision som ska följas inom koncernen.

I praktiken är det verkställande direktörens och ledningens uppgift att se till att bland annat bokföringen och kontrollmekanismerna fungerar.

Syftet med riskhanteringen är att identifiera, bedöma och hantera risker som utgör ett hot mot att Fiskars Oyj Abp:s verksamhetsmål uppnås.

Uppförandekod

Fiskarskoncernens mål är att verksamheten ska vara långsiktigt lönsam på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Hur alla Fiskars anställda ska agera definieras i företagets uppförandekod. Uppförandekoden ska följas av alla företag som tillhör Fiskars Oyj Abp även om koden kräver en högre beteendestandard än lokala lagar och bestämmelser. Alla regler, riktlinjer och rutiner inom alla Fiskarskoncernens företag måste vara helt i överensstämmelse med uppförandekoden.

Alla Fiskarskoncernens medarbetare deltar regelbundet i kurser som rör uppförandekoden. Legal & Compliance function fungerar som efterlevnadsansvarig för denna kod.

Intern revision

Fiskarskoncernens Interna revision har upprättats av styrelsen och dess ansvar definieras av styrelsens revisionskommitté som en del av deras tillsynsfunktion. Intern revisionen tillhandahåller oberoende, objektiva konsulteringstjänster utformade för att tillföra värde och förbättra organisationens verksamhet. Intern revisionen hjälper Fiskarskoncernen att uppnå sina affärsmål genom att ta ett systematiskt, disciplinerat tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra effektiviteten i processerna för riskhantering, kontroll och styrning.

För att säkerställa den interna revisionens oberoende rapporterar VP Group intern revision administrativt till verkställande direktören och funktionellt till revisionskommittén.

Riktningen för den interna revisionens arbete framgår av den årliga revisionsplanen. För att återspegla de övergripande affärsmålen och riskerna är revisionsplanen i linje med koncernens strategi och strategiska fokusområden. Revisionsplanen bestämmer prioriteringar och resursallokering. Planen godkänns av styrelsens revisionskommitté på årsbasis. Inom revisionsplanen definieras och uppdateras de detaljerade revisionsuppdragen vid varje revisionskommittémöte.

Den interna revisionens centrala åtgärder och fokusområden presenteras årligen i Fiskars Groups Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem.

Näraståendetransaktioner

Enligt Fiskarskoncernens uppförandekod skall Fiskarskoncernens ledning och anställda undvika intressekonflikter mellan sig själv eller mellan sina familjemedlemmar och Fiskarskoncernen.

Fiskarskoncernens närstående parter har definierats i instruktioner gällande närstående parter som styrelsen godkände år 2020.

Enligt instruktionerna hörde följande parter till Fiskarskoncernens närståendekrets år 2022:

 • personer eller företag som direkt eller indirekt:
  • utövar ett bestämmande inflytande i bolaget, är under bolagets bestämmande inflytande eller är under samma bestämmande inflytande med bolaget (inklusive Fiskarskoncernens dotterbolag), till exempel genom att inneha mer än 50 procent av bolagets aktier eller röster eller genom att ha rätt att utse eller avsätta flertalet av medlemmarna i bolagets styrelse
  • har ett betydande inflytande över bolaget, till exempel genom att inneha minst 20 procent av bolagets aktier eller röster; eller
  • har ett gemensamt bestämmande inflytande med en annan person (varje sådan person var för sig en ”Person med bestämmande inflytande”)
 • företag som är bolagets intresseföretag
 • företag som är joint ventures, i vilket bolaget är samägare
 • varje medlem av bolagets styrelse, bolagets verkställande direktör och hans/hennes ställföreträdare, varje medlem av Fiskars-koncernens ledningsgrupp, varje medlem av de strategiska affärsenheternas och de globala funktionernas ledningsgrupper, varje landschef samt övriga individer såsom tidvis specificerats av den verkställande direktören (varje sådan individ, en ”Nyckelperson i ledande ställning”)
 • nära familjemedlemmar till Nyckelpersoner i ledande ställning och/eller en Person med bestämmande inflytande, vilka kan antas ha inflytande över, eller influeras av Nyckelpersonen i ledande ställning eller Personen med bestämmande inflytande i förhållande till bolaget, inklusive:
  • barn och beroende anhöriga
  • make/maka, sambo
  • makes/makas eller sambos barn och beroende anhöriga (varje sådan familjemedlem, en ”Nära familjemedlem”)
 • företag där en Nyckelperson i ledande ställning eller en Person med bestämmande inflytande eller deras Nära familjemedlemmar, direkt eller indirekt, utövar ett bestämmande inflytande (gemensamt eller skilt för sig) genom att inneha majoriteten av aktierna och rösterna i företaget eller genom att ha rätt att utse eller avsätta flertalet av medlemmarna i företagets styrelse eller liknande organ (varje sådant företag, ett ”Kontrollerat företag”)
 • företag där en person med bestämmande inflytande i bolaget har ett betydande inflytande över företaget eller är en medlem av företagets ledning eller dess moderföretag (för undantag till definitionen av Närstående parter, se nedan)
 • företag som har en plan för ersättning efter avslutad anställning till förmån för anställda i antingen Bolaget eller ett närstående företag till Bolaget. Om Bolaget själv utgör en sådan plan är de stödjande arbetsgivarna också närstående till Bolaget
 • företag, eller annan medlem av samma koncern, som förser bolaget med tjänster som omfattar uppgifter tillhörande nyckelpersoner i ledande ställning.

Enligt instruktionerna skall alla närståendetransaktioner göras med marknadsmässiga villkor (liksom mellan oberoende parter) och de skall godkännas på förhand av Fiskarskoncernens ekonomidirektör. Närståendetransaktioner som berör Fiskarskoncernens verkställande direktör, övriga medlemmar av Fiskarskoncernens ledningsgrupp eller en styrelsemedlem skall godkännas på förhand av Fiskars styrelse. Vid bedömningen av närståendetransaktioner beaktas följande faktorer:

 • om transaktionsvillkoren är skäliga från Fiskarskoncernens synpunkt och om samma villkor också skulle följas i transaktioner med oberoende tredje parter
 • om det finns tvingande kommersiella skäl för Fiskarskoncernen att verkställa transaktionen
 • om transaktionen skulle försvaga direktörens oberoende ställning i förhållande till bolaget eller förorsaka en intressekonflikt för en närstående part. Fiskarskoncernen för en lista över närstående parter och samlar in information från dem om deras närståendetransaktioner en gång per år.

Fiskarskoncernen har en förteckning över närstående parter och samlar in information från dem om deras närståendetransaktioner en gång per år. Fiskarskoncernen uppger i sitt bokslut de närståendetransaktioner som är betydande från Fiskarskoncernens synpunkt och som avviker från bolagets sedvanliga affärsverksamhet eller som inte gjorts med sedvanliga marknadsvillkor.

Uppdaterad 29.5.2023