Beslut vid Fiskars Oyj Abp ordinarie bolagsstämma 2012

Fiskars Oyj Abp       Börsmeddelande           15.3.2012 kl. 16.15 EET

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 15.3.2012 fastställde bokslutet för år 2011. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,62 euro/aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 20.3.2012 och dividenden utbetalas 27.3.2012. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Styrelseledamöternas antal återfastställdes till nio. Till styrelseledamöter omvaldes Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Styrelseledamöters mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2013.

De årliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs bevaras oförändrade enligt följande:

– ledamot 40 000 euro/år

– vice ordförande 55 000 euro/år

– ordförande 80 000 euro/år

– dessutom betalas för varje närvarat styrelse- och kommittémöte till styrelseledamoten 600 euro, till styrelsens ordförande 1 100 euro och till Audit Committees ordförande 1 100 för Audit Committee möte.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Virpi Halonen till huvudansvarig revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2013.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier. Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2013.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
informationschef Anu Ilvonen
Tel. +358 204 39 5446
anu.ilvonen@fiskars.com

 

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och företaget har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com