Bolagstämmokallelse

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande  9.2.2012 kl. 09.00 EET

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 15.3.2012 kl. 15.00 på Savoy-teatern (Kaserngatan 46-48, Helsingfors). Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2011

– Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som utgick 31.12.2011 utbetalas 0,62 euro per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 20.3.2012 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas 27.3.2012.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens Nomination Committee föreslår ett årsarvode om 80 000 euro till styrelseledamöter, 55 000 euro till styrelsens viceordförande och 40 000 euro till styrelseordförande. Därtill föreslås att ett mötesarvode om 600 euro betalas till styrelseledamöter för styrelsemöten och kommittémöten, ett mötesarvode om 1 100 euro betalas till styrelsens ordförande för styrelsemöten och kommittémöten och ett mötesarvode om 1 100 euro betalas till Audit Committees ordförande för Audit Committee -möten samt att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till nio.

12. Val av styrelseledamöter

Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Boer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte och Jukka Suominen.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och de har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Kaj-Gustaf Bergh som styrelseordförande och Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth som viceordföranden.

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsens Nomination Committee föreslår att revisorns arvode utgår enligt räkning.

14. Val av revisor

Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor.

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Aktierna förvärvas och betalas i enligt med NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s regler.

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till 30.6.2013. Föregående bemyndigande är i kraft till utgången av den ordinarie bolagsstämman.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfitt.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier.

Aktier får överlåtas t.ex. som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till 30.6.2013.

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, som innehåller ovan på föredragningslistan nämnda förslag av styrelsen och dess kommittéer, finns tillgänglig på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns tillgänglig på ovan nämnda webbplats senast 23.2.2012. Styrelsens och dess kommittéers förslag samt årsredovisningen finns också tillgängliga på bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med 29.3.2012.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag 5.3.2012 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 12.3.2012 kl. 15.00, vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

(a)        på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com; eller
(b)        per telefon mån – fre kl. 9.00 – 15.00 på numret +358 204 39 5171.

I samband med anmälan skall aktieägarens namn, personbeteckning och namnet på ett eventuellt biträde anges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Ifall aktieägaren deltar i stämman genom flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier på olika värdepapperskonton, skall i samband med anmälan meddelas de aktier, med vilka vart och ett ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, PB 130, 00561 Helsingfors innan anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 5.3.2012 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 12.3.2012 kl. 10.00 tillfälligt har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande anmälan för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

4. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Fiskars Oyj Abp till 82 023 341.

Aktieägarna inbjudes till kaffeservering efter stämman.

Helsingfors 9.2.2012

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och koncernen har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com