FISKARS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

FISKARS HELÅRS OMSÄTTNING ÖKADE, RÖRELSERESULTAT MINSKADE OCH 
KASSAFLÖDE ÖKADE

Januari-december 2008 i korthet:

- Omsättningen steg 8 % till 697,0 milj. euro (647,0)
- Rörelseresultatet (EBIT) var 70,9 milj. euro (106,9) som 
 inkluderar engångskostnader av 34,8 milj. euro 
- Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur, Wärtsilä och 
 förändringen i skogsbeståndets värde var 41,0 milj. euro (51,1) 
- Koncernens ekonomiska situation är stark: soliditet 46 % (46 %), 
 kassaflöde från löpande verksamhet 97,0 milj. euro (82,0)
- Resultat per aktie var 0,64 euro (1,40)
- Styrelsen föreslår en dividend på 0,50 euro per A-aktie och 0,48 
 euro per K-aktie. 

Fjärde kvartalet 2008 i korthet:

- Omsättningen minskade 9 % och var 174,9 milj. euro (192,2)
- Rörelseresultatet (EBIT) var -2,0 milj. euro (30,0) som inkluderar 
 engångskostnader av 31,8 milj. euro 
- Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur, Wärtsilä och 
 förändringen i skogsbeståndets värde var 8,3 milj. euro (13,7) 

Siffrorna för hela året i bokslutskommunikén är reviderade.


NYCKELTAL

Milj. euro           Q4/2008 Q4/2007 1-12/2008 1-12/2007

Omsättning            174,9  192,2   697,0   647,0
EBIT utan poster av engångsnatur, 
Wärtsilä och förändringen 
i skogsbeståndets värde      8,3   13,7   41,0   51,1
Andel i intresseföretaget
Wärtsiläs resultat        24,6   16,7   70,5   43,3
Rörelseresultat (EBIT)      -2,0   30,0   70,9   106,9
Resultat före skatt        -8,2   33,3*   51,5   119,8**
Periodens resultat        -6,5   31,7*   49,2   108,4**
Resultat/aktie, euro       -0,08   0,41   0,64   1,40
Kassaflöde från löpande
verksamhet           17,2   29,8   97,0   82,0

*) I summan ingår en reavinst på 6,9 milj. euro för försäljning av 
  Wärtsiläaktier
**) I summan ingår en reavinst på 23,7 milj. euro för försäljning av 
  Wärtsiläaktier


FJÄRDE KVARTALET 2008

Finansiella uppgifter

Koncernens omsättning minskade med 9 % till 174,9 milj. euro (192,2) 
under årets fjärde kvartal. Nedgången var 9 % även omräknat i 
jämförbara valutakurser. Kassaflödet från löpande verksamhet var 17,2 
milj. euro (29,8).

Omsättningen i segmentet EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och 
Stillahavsområdet) sjönk med 12 % till 118,7 milj. euro (134,6) under 
fjärde kvartalet. Försäljningen inom affärsområdet Homeware minskade på 
grund av en nedgång i efterfrågan bland konsumenterna och minskade 
inköp av återförsäljare. Inom affärsområdet Garden orsakades nedgången 
främst av dålig åtgång av snö- och byggverktyg. Försäljningen av 
Outdoor Recreation-produkter minskade också, trots ett gott resultat i 
Sverige.

Omsättningen i segmentet Amerika ökade med 4 % till 54,5 milj. euro 
(52,4). Räknat i lokal valuta minskade försäljningen däremot med 5 % 
till 71,8 milj. US-dollar (75,7). Garden-verksamheten ökade tack vare 
en uppgång i efterfrågan bland konsumenterna jämfört med året innan. 
Den ekonomiska situationen märktes tydligt i försäljningen av produkter 
för skola, kontor och hobby (SOC). Outdoor Recreation-verksamheten 
ökade sin försäljning till både konsumentkunder och det militära.

Inha Bruks omsättning minskade med 39 % till 5,3 milj. euro (8,7). 
Fastighetsverksamhetens omsättning var 1,6 milj. euro (1,7).

Koncernens rörelseresultat (EBIT) var -2,0 milj. euro (30,0). I 
rörelseresultatet ingår poster av engångsnatur till ett värde av -31,8 
milj. euro (0,0) som består av nedskrivningar och poster relaterade 
till omstruktureringskostnader.

Fiskarskoncernens andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat var 
24,6 milj. euro (16,7) och förändringen i värdet på skogsbeståndet 
(biologiska tillgångar) var -3,1 milj. euro (-0,4). Rörelseresultatet 
utan poster av engångsnatur, andelen av Wärtsiläs resultat och 
förändringen i skogsbeståndets värde var 8,3 milj. euro (13,7).

Inom segmentet EMEA var rörelseresultatet före poster av engångsnatur 
12,4 milj. euro (14,7) och inom Amerika var det 1,3 milj. euro (3,4). 
Nedgången i resultatet orsakades främst av minskad försäljningsvolym i 
båda segmenten. Inha Bruks rörelseresultat före poster av engångsnatur 
var -3,4 milj. euro (-0,1). Fastighetsverksamhetens rörelseresultat var 
-2,9 (-0,1), nedgången påverkades av förändringen i värdet på 
skogsbeståndet. 

Investeringar gjordes för sammanlagt 6,5 milj. euro (16,0) och bestod i 
huvudsak av öppning av nya butiker samt investeringar i logistik inom 
affärsverksamhetsområdet Homeware. I jämförelseperioden ingår 
investeringar i Wärtsiläaktier.

Resultatet före skatt var -8,2 milj. euro (33,3). I årets resultat 
ingår poster av engångsnatur motsvarande -31,8 milj. euro och under 
jämförelseperioden bokfördes en reavinst på 6,9 milj. euro för 
försäljning av Wärtsiläaktier. Nettofinansieringskostnaderna var 6,2 
milj. euro (3,6).

Resultatet för det fjärde kvartalet år 2008 var -6,5 milj. euro (31,7) 
och resultatet per aktie var -0,08 euro (0,41).

Verksamheten i korthet

Fiskars fortsatte under årets fjärde kvartal arbetet med att 
omstrukturera och stärka sin operativa verksamhet. Trädgårds- och 
hobbyverksamheten i Garden- och Craft-enheterna i Amerika slogs samman 
till ett nytt affärsverksamhetsområde, Garden & SOC (School, Office & 
Craft). I EMEA flyttades ledningen för affärsområdet Garden från 
Belgien till Finland. Regional administration i både Amerika och EMEA 
slopades. De principer som tillämpas för värdering av varulager 
harmoniserades också inom koncernen för att passa en konsumentdriven 
affärsmodell.

Uppskattningsgrunden för värdering av biologiska tillgångar (d.v.s. 
skogsbeståndet) ändrades från och med början av december. Värderingen 
bygger nu på genomsnittspriset på virket under tre år.

Uppsägningar och permitteringar genomfördes i flera enheter inom 
koncernen under årets fjärde kvartal. I december tillkännagav 
Fiskarskoncernens dotterbolag Inha Bruk om minskning av 46 personer och 
Iittala Group tillkännagav att bolaget inleder samarbetsförhandlingar 
angående minskning av personalen och permitteringar i Finland.


STYRELSENS ÖVERSIKT 2008

ÅRET 2008 I KORTHET
Fiskarskoncernens omsättning ökade med 8 % till 697,0 milj. euro 
(647,0). Till ökningen bidrog förvärven av Iittala Group och Leborgne 
under år 2007. Kassaflödet från löpande verksamhet var starkt, 97,0 
milj. euro (82,0).

Rörelseresultatet (EBIT) var 70,9 milj. euro (106,9) eller 10 % av 
omsättningen (17 %). Poster av engångsnatur uppgick till -34,9 milj. 
euro (+1,4) under år 2008. Av dem hänförde sig 31,8 milj. euro (0) till 
omstrukturering av verksamheten. Rörelseresultatet utan poster av 
engångsnatur, Fiskars andel av Wärtsiläs resultat och förändringen i 
skogsbeståndets värde var 41,0 milj. euro (51,1) eller 6 % av 
omsättningen (8 %).

Resultatet per aktie för år 2008 var 0,64 euro (1,40).

OMSTRUKTURERING AV VERKSAMHETEN
Fiskars övergår från en fokus på tillverkning till en verksamhet driven 
av konsumenter och varumärken. Som ett led i den förändringen har flera 
organisatoriska ändringar genomförts under år 2008. 

Ekon. mag. Kari Kauniskangas tog över som verkställande direktör för 
bolaget vid början av året. Ändringar ägde också rum i 
koncernledningen: under året utsågs en ny ekonomidirektör, en ny 
direktör för produktion, sourcing och logistik samt en ny 
strategidirektör. Den nya koncernledningen deltar aktivt i den 
strategiska ledningen av alla affärsverksamheter.

En ny organisationsstruktur och ny segmentindelning presenterades i 
mars 2008. Från och med den första delårsrapporten för år 2008 har 
Fiskars rapportering följt indelningen i operativa segmenten Amerika, 
EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet), Wärtsilä 
(intresseföretag) och Övriga (Inha Bruk och Fastigheter). Ytterligare 
var verksamheten indelad år 2008 i affärsverksamhetsområden: Garden, 
Homeware, Outdoor Recreation, Craft, Fastigheter och Inha Bruk.

I november 2008 slopades de regionala administrativa funktionerna medan 
ledningen av affärsverksamhetsområden stärktes. Trädgårds- och 
hobbyverksamheterna i Garden- och Craft-enheterna i Amerika slogs 
samman till ett nytt affärsverksamhetsområde, Garden & SOC (School, 
Office & Craft). I EMEA flyttades ledningen för affärsområdet Garden 
från Belgien till Finland. Alla chefer för affärsverksamhetsområden 
rapporterar till Fiskars verkställande direktör.

Efter dessa omstruktureringar av organisationen kommer Fiskars 
affärsverksamhetsområden från och med början av år 2009 att vara Home, 
Garden, Outdoor och Övriga. Saxarna samt andra produkter för skola, 
kontor och hobby kommer att rapporteras under affärsområdet Home 
tillsammans med alla produkter för hem, kök och inredning. 
Affärsverksamhetsområdet Inha Bruk, som i huvudsak består av 
båttillverkning, kommer att ingå i affärsverksamhetsområdet Outdoor. 
Fastigheter kommer att flyttas till affärsverksamhetsområdet Övriga.

KONCERNENS FINANSIELLA UPPGIFTER
Fiskarskoncernens omsättning uppgick till 697,0 milj. euro (647,0), en 
uppgång på 8 % jämfört med föregående år. I summan för 
jämförelseperioden har Iittala Groups omsättning konsoliderats från och 
med 1.9.2007 och Leborgnes från och med 1.5.2007. Omräknat i jämförbara 
valutakurser minskade omsättningen med 6 % jämfort med omsättningen pro 
forma år 2007 som uppgick till 767,6 milj. euro. 

Koncernens rörelseresultat (EBIT) var 70,9 milj. euro (106,9). I 
rörelseresultatet ingår poster av engångsnatur till ett värde av -34,9 
milj. euro (+1,4), främst omstruktureringskostnader som bokfördes under 
årets fjärde kvartal. Fiskars inkomst från intresseföretaget Wärtsilä 
var 70,5 milj. euro (43,3). Förändringen i värdet på skogsbeståndet 
(d.v.s. biologiska tillgångar) var -5,6 milj. euro (11,1). 
Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur, Wärtsilä och 
förändringen i skogsbeståndets värde var 41,0 million euro (51,1).

Fiskarskoncernens produktutvecklingskostnader uppgick till 8,4 milj. 
euro (7,4) eller 1 % av omsättningen (1 %). Uppgången orsakades i 
huvudsak av förvärvet av Iittala Group. 

Nettofinansieringskostnaderna var 19,4 milj. euro (10,7). 
Räntekostnaderna ökade på grund av förvärven gjorda år 2007 som 
finansierades genom lån.

Resultatet före skatt var 51,5 milj. euro (119,8). I resultatet för år 
2008 ingår poster av engångsnatur motsvarande -34,9 milj. euro medan 
det under jämförelseperioden bokfördes en reavinst på 23,7 milj. euro 
för försäljning av Wärtsiläaktier. Skatterna för räkenskapsperioden var 
2,3 milj. euro (11,4). 

Resultatet för året var 49,2 milj. euro (108,4) och resultatet per 
aktie var 0,64 euro (1,40).

EMEA
Omsättningen i segmentet EMEA ökade med 24 % till 454,7 milj. euro 
(365,9). Jämfört med omsättningen pro forma år 2007 minskade 
omsättningen med 6 %. Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur var 
33,3 milj. euro (36,4). 

Verksamhetsmiljön förändrades avsevärt under årets lopp. Konsumenternas 
förtroende minskade mot slutet av året och i synnerhet återförsäljarna 
minskade sina inköp. Marknaden var svår framför allt under årets fjärde 
kvartal, ett kvartal som är av stor betydelse för Homeware-
verksamheten. Omsättningen påverkades också av att det brittiska pundet 
och den svenska kronan försvagades mot euron.

Minskade försäljningsvolymer påverkade lönsamheten inom segmentet EMEA. 
Försäljningsbolagen i Norge och Danmark slogs samman som ett led i 
integreringen av Fiskars och Iittala Groups verksamheter och 
sammanslagningen gav synergieffekter som ledde till inbesparingar. För 
att öka lönsamheten och göra verksamheten smidigare lade man ner 
keramikfabriken i Höganäs i Sverige under år 2008. 

Trots det utmanande marknadsläget utvecklades den direkta 
konsumentförsäljningen inom affärsverksamhetsområdet Homeware 
tillfredsställande. Sammanlagt sju nya Iittala-butiker och tre Iittala 
outlet-butiker öppnades under året och även den jämförbara tillväxten 
fortsätter.

Trädgårdsverksamheten utvecklades positivt i Östeuropa och Ryssland 
under året, medan försäljningen i Västeuropa inte nådde samma nivå som 
år 2007. En viktig orsak till det var ogynnsamma väderförhållanden som 
minskade försäljningen av såväl trädgårdsredskap under våren som 
snöredskap under årets sista kvartal.

Omsättningen inom affärsverksamhetsområdet Outdoor Recreation minskade, 
men den nya kategorin med produkter för vardagsmotion var en framgång 
på marknaden.

Räkenskapsperiodens investeringar uppgick till 21,8 milj. euro (181,5) 
och bestod i huvudsak av öppning av nya butiker och investeringar i 
produktions- och logistikanläggningar. Under jämförelseperioden gjordes 
förvärven av Iittala Group och Leborgne.

Vid slutet av året var antalet anställda inom EMEA-området 3 042 
(3 228). 

AMERIKA
Segmentet Amerikas omsättning minskade med 14 % till 219,6 milj. euro 
(255,3) under år 2008. I US-dollar räknat sjönk omsättningen med 7 % 
till 323,6 milj. dollar (348,6). Rörelseresultatet före poster av 
engångsnatur var 13,6 milj. euro (22,0).

Nedgången i den amerikanska ekonomin påverkade konsumenternas 
förtroende och försäljningen till återförsäljare i ännu högre grad än i 
Europa. Nedgången i försäljningen inom segmentet Amerika var en följd 
av dels minskade inköp från detaljhandlarnas sida och dels att 
konsumenternas har föredragit att köpa mer förmånliga varor.

Utöver minskad försäljningsvolym har förtjänsten påverkats av höjda 
råmaterialpriser och ökade oljekostnader under årets första hälft. 
Också US-dollarns nedgång i synnerhet i relation till den kinesiska 
renminbin har påverkat kostnaderna för bolagets produkter.

Garden-verksamheten ökade sin försäljning i Amerika och 
tillväxtsiffrorna var speciellt bra i Kanada. Den ekonomiska oron 
påverkade på ett betydande sätt verksamheten med produkter för skola, 
kontor och hobby (SOC) och försäljningen minskade avsevärt. 
Försäljningen för Outdoor Recreation-produkter sjönk något jämfört med 
året innan. 

Räkenskapsperiodens investeringar i segmentet Amerika uppgick till 3,0 
milj. euro (3,2) och var i huvudsak kopplade till investeringar i 
produktionsanläggningar.

Vid slutet av året var antalet anställda i Amerika 799 (939).

INHA BRUK
Fiskars helägda dotterbolag Inha Bruk tillverkar i huvudsak Busterbåtar 
i aluminium. Inha Bruks omsättning minskade med 16 % till 35,2 milj. 
euro (42,1) år 2008. Rörelseresultatet (EBIT) före poster av 
engångsnatur var -3,3 milj. euro (3,3).

Den ekonomiska situationen har haft en betydande påverkan på 
båtmarknaden under år 2008. Registrering av nya båtar minskade i Inha 
Bruks huvudmarknadsområden även om Busterbåtarnas marknadsandel ökade 
under året.
 
För att förbättra lönsamheten har bolaget inlett 
omstruktureringsåtgärder för att anpassa verksamheten efter den 
minskade efterfrågan på marknaden. Det här har lett till permitteringar 
och minskning av personalen. Inha Bruk lade också ner sin 
gångjärnsverksamhet under det sista kvartalet år 2008.

Investeringarna uppgick till 1,9 milj. euro (3,6) och den största 
utgiftsposten utgjordes av ersättande investeringar i maskineri. Vid 
slutet av året var antalet anställda vid Inha Bruk 227 (306).

FASTIGHETER
Till Fiskars fastighetsverksamhet hör förutom skötseln av bolagets 
skogsegendomar och fastigheter samt intern och extern uthyrning av 
fastigheter.

Fastighetsverksamhets omsättning var 5,9 milj. euro (5,6) år 2008. 
Rörelseresultatet (EBIT) var -4,4 milj. euro (11,3). Under 
räkenskapsperioden var förändringen i det gängse värdet på 
skogsbeståndet -5,6 milj. euro (11,1).

Uppskattningsgrunden för värdering av biologiska tillgångar 
(skogsbeståndet) ändrades år 2008. Den nya värderingsgrunden bygger på 
genomsnittspriset under tre år, vilket reflekterar skogsbeståndets 
stabila natur. 

Investeringar gjordes för sammanlagt 1,8 milj. euro (1,8). Vid slutet 
av året var antalet anställda 24 (24).

INTRESSEFÖRETAGET WÄRTSILÄ
Wärtsilä Oyj Abp, en ledande leverantör av marin- och 
kraftverkslösningar, är en integrerad del av Fiskars som koncernens 
intresseföretag. Fiskarskoncernens andel av Wärtsiläs resultat var 70,5 
milj. euro (43,3). I summan ingår en ökning på 5,8 milj. euro i Fiskars 
andel av Wärtsiläs egna kapital som en följd av bolagets riktade 
emission i mars 2008. Fiskars fick totalt 67,2 milj. euro (27,7) i 
dividender från Wärtsilä år 2008. 

Fiskarskoncernens innehav i Wärtsilä uppgick i slutet av året till 
17,1 % av aktierna (16,5 %) och 17,1 % av röstetalet (32,2 %). Aktierna 
ägs av Fiskars helägda dotterbolag Avlis AB. Wärtsiläs bolagsstämma 
fattade 19.3.2008 beslutet att sammanslå aktieserierna A och B. Trots 
att Fiskarskoncernens ägarandel har sjunkit från 32,2 % till under 20 % 
är Fiskars fortfarande Wärtsiläs största enskilda aktieägare med mer än 
17 % av rösterna. Fiskars styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh och 
Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas valdes till medlemmar 
i Wärtsiläs styrelse. Fiskars bedömer att bolaget i enlighet med IAS 28 
innehar ett betydande inflytande i Wärtsilä, som därför 
fortsättningsvis rapporteras som intresseföretag.

Balansvärdet av andelen i intresseföretaget var i slutet av december 
263,5 milj. euro (278,3). I balansvärdet för Fiskars Wärtsiläinnehav 
ingår 61,2 milj. euro (61,2) goodwill. Marknadsvärdet på innehavet var 
353,9 milj. euro (833,2) vid periodens slut med aktiepriset på 21,01 
euro.

BALANSRÄKNING, KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING
Rörelsens kassaflöde under året var 97,0 milj. euro (82,0). I 
kassaflödet ingår 67,2 milj. euro i Wärtsilädividender (27,7). 
Investeringskassaflödet uppgick till -25,8 milj. euro (-183,4) och 
kassaflödet efter investeringar var 71,2 milj. euro (-101,4). 

Koncernens nettorörelsekapital i slutet av år 2008 var 149,4 milj. euro 
(162,1). De långfristiga tillgångarna uppgick sammanlagt till 680,6 
milj. euro (713,1), med 131,0 milj. euro i immateriella tillgångar och 
99,2 milj. euro goodwill.

Koncernens ekonomiska situation är fortfarande stark. I slutet av 
perioden uppgick det egna kapitalet till 446,7 milj. euro (478,3). 
Soliditeten var 46 % (46 %) och nettogearingen 69 % (67 %).

I slutet av året hade koncernen 11,3 milj. euro i likvida medel (34,5). 
De räntebärande nettoskulderna uppgick till 309,9 milj. euro, en 
nedgång på 9,1 milj. euro från slutet av året 2007. Kortfristiga 
skulder uppgick till 183,7 milj. euro (228,9) och långfristiga skulder 
till 137,5 milj. euro (124,6). De kortvariga skulderna utgörs främst av 
företagscertifikat som har utgetts av koncernen.

Dessutom hade koncernen 405,0 milj. euro (425,0) i outnyttjade 
långfristiga kreditlöften, främst i stora nordiska banker. Krisen på 
finansmarknaden har inte i betydande grad påverkat koncernens 
finansiering.

INVESTERINGAR
Investeringarna under året uppgick till totalt för 29,8 milj. euro 
(220,6) och bestod i huvudsak av ersättningsinvesteringar och öppning 
av nya affärer inom Homeware-affärsverksamheten. I investeringarna 
ingår också den 3,1 milj. euro som under det andra kvartalet 2008 
betalades för minoritetsaktier som utgjorde 2,3 % av aktierna i Iittala 
Group Oy Ab. Under jämförelseperioden ingick förvärvet av Iittala och 
Leborgne samt investeringar i Wärtsiläs A-aktier i investeringarna.

PERSONAL
I slutet av året 2008 hade koncernen 4 119 anställda (4 515). Av dessa 
var 3 042 (3 228) personer anställda i segmentet EMEA, 799 (939) i 
Amerika medan 278 (348) arbetade inom segmentet Övriga (Inha Bruk, 
fastighetsverksamheten samt koncernens huvudkontor). I slutet av året 
hade koncernen 1 722 anställda i Finland (1 853).

Minskningen av antalet anställda i Amerika orsakades av 
omstruktureringsåtgärder främst inom affärsområdena för hobby och 
uteliv. I EMEA minskade antalet anställda på grund av nedläggningen av 
fabriken i Höganäs samt minskningar vid andra Homeware-
produktionsanläggningar, medan nya Iittala-butiker och outlet-butiker 
ökade antalet anställda. Minskningen inom affärsområdet Övriga 
orsakades av åtstramningen av verksamheten vid Inha Bruk.

Löner, arvoden och förmåner under räkenskapsåret uppgick sammanlagt 
till 186,8 milj. euro (146,1). 

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN
Ekon. mag. Kari Kauniskangas tog över som verkställande direktör och 
koncernchef för Fiskars 
i början av år 2008. 

I mars 2008 utnämndes tekn. lic. Hille Korhonen till Fiskarskoncernens 
direktör för produktion, sourcing och logistik. Ekon. mag. Teemu 
Kangas-Kärki utsågs till ekonomidirektör i april 2008. Han tog över 
ansvaret för ekonomiförvaltningen i augusti. Ekon. mag. Max Alfthan 
utsågs till Fiskarskoncernens strategidirektör i augusti 2008. Han 
började i november. Korhonen, Kangas-Kärki och Alfthan hör till 
koncernens ledningsgrupp.

Direktören för Fiskars fastighetsverksamhet och koncernens vice 
verkställande direktör Ingmar Lindberg gick i pension i slutet av år 
2008. Agr.- o. forstmag. Tomas Landers utsågs till ny direktör för 
fastighetsverksamheten. Han började på Fiskars den 1.12.2008 och tog 
över ansvaret för bolagets fastighetsverksamhet vid årsskiftet.

Av koncernens ledningsgupp, ekonomidirektör Maija Elenius, 
finansdirektör Juha Rauhala och informationsdirektör Leena Kahila-Bergh 
lämnade koncernens tjänst under 2008.

I november 2008, Fiskars utsåg Paul Tonnesen till direktör för 
affärsområdet Garden & SOC (School, Office & Craft) i segmentet Amerika 
och Thomas Enckell till direktör för Garden i EMEA. Tonnesen hade 
tidigare ansvaret för Fiskars amerikanska trädgårdsverksamhet. Enckell 
hade ansvar för partihandelsverksamheten inom Iittala Group.

Jim Purdin, verkställande direktör för Fiskars Brands, Inc., Francis 
Kint, direktör för Garden-verksamheten, Chad Vincent, direktör för 
affärsområdet Craft i Amerika, Jerome Klein, ekonomidirektör i Amerika 
och Elly Piccart, ekonomidirektör i EMEA har lämnat koncernen.

CORPORATE GOVERANCE
Fiskars tillämpar Värdepappersmarknadsförningen rf:s Finsk Kod för 
Bolagsstyrning (Corporate Governance), som trädde i kraft 1.1.2009.

Fiskars följer också regler för insiderhandel av NASDAQ OMX Helsinki 
som trädde i kraft 2.6.2008. Bolaget har dessutom sina egna interna 
insiderregler som trädde i kraft 5.8.2008.

RISKER OCH AFFÄRSVERKSAMHETENS OSÄKERHETSFAKTORER 
Fiskars tillverkar och säljer produkter avsedda för konsumenter. Den 
allmänna ekonomiska situationen och den försvagade 
konsumtionsefterfrågan inom de för Fiskars viktiga marknaderna i Europa 
och Nordamerika kan ha en negativ inverkan på bolagets omsättning och 
lönsamhet.

Fiskars produkter säljs till parti- och detaljhandelsaffärer samt via 
egna affärer direkt till konsumenterna. Förlusten av stora kunder, 
kundernas finansiella problem eller en allvarlig störning i en 
specialiserad distributionskanal kan ha en negativ inverkan på 
koncernens verksamhet och resultat. Fiskars största kunds andel av den 
totala försäljningen var kring 5 % år 2008 (circa 6 % år 2007).

Fiskars använder mer underleverantörer och samarbetsparter än tidigare 
för att tillverka sina produkter. Den egna produktionens andel minskar 
och leveranskedjan blir viktigare. Hanteringen av leveranskedjan utgör 
såväl en styrnings- som tillgångsrisk.

Förändringar som övergår de normala prisfluktuationerna i råvaror och 
energipriset kan ha en inverkan på koncernens operativa resultat. De 
viktigaste råvaror för Fiskars är stål, aluminium och plast. 

Väder och säsongsväxlingar påverkar efterfrågan av några 
produktgrupper; till exempel trädgårdsredskap under vårsäsongen. 
Förhållanden som avviker från det statistiskt normala kan påverka 
försäljningen på ett negativt sätt. Tyngdpunkten för försäljningen av 
koncernens produkter för hemmet ligger tydligt på årets sista kvartal. 
Eventuella problem med tillgång till produkter eller i efterfrågan 
under årets sista kvartal kan på ett betydande sätt påverka resultatet 
för hela räkenskapsperioden.

Fiskars har en 17,1 % del i intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp. Stora 
förändringar i lönsamheten eller Wärtsiläs förmåga att betala ut 
dividender skulle ha en betydande inverkan på Fiskars lönsamhet och 
kassaflöde.

MILJÖ
Fiskars har ingen separat miljökostnadsuppföljning, eftersom de ingår i 
den löpande verksamheten och utvecklingen av den. Under räkenskapsåret 
har inga betydande miljöinvesteringar gjorts. Produktion inom Home-
verksamheten är mer energiintensivt än Fiskars övriga produktion.

Fiskarskoncernens produktionsverksamhet är till största delen av sådan 
art att den inte förknippas med betydande miljörisker. 
Produktionsanläggningarna har ikraftvarande miljötillstånd som slår 
fast de gränserna för produktionsverksamhetens miljökonsekvenser. 
Förändringar i allmänna miljöbestämmelser kan påverka ikraftvarande 
miljötillstånd. Anpassning till förändrade direktiv kan förutsätta att 
nuvarande produktionsmetoder förändras eller investeringar i ny 
utrustning. Detta kan ge upphov till tilläggskostnader.

AKTIER
Fiskars har två serier av aktier. A-aktier har en röst/aktie och K-
aktierna 20 röster/aktie. Enligt bolagsordningen är dividenden per 
aktie för A-aktien minst två (2) procentenheter större än dividenden 
för K-aktier.

Aktiekapitalet och antalet aktier var oförändrade under 2008. Bolagets 
aktiestock uppgick i slutet av perioden till 54 944 492 A-aktier (71 % 
av aktierna och 11 % av rösterna) samt 22 565 708 K-aktier (29 % 
respektive 89 %), sammanlagt 77 510 200 aktier och 506 258 652 röster. 

Aktierna i båda aktieserierna har ett bokföringsmässigt motvärde på 
1,00 euro. Bolagets aktiekapital var 77 510 200 euro vid slutet av 
året. 

En grupp aktieägare som kontrollerar mera än 5 % men mindre än 10 % av 
rösterna i Fiskars närmade sig bolagets styrelse den 1 oktober med en 
begäran om att styrelsen skulle utreda möjligheterna att införa en 
enhetlig rösträtt för bolagets aktieserier. På basen av begäran 
bestämde styrelsen sig att utreda ärendet.

Förvärv och avyttring av egna aktier

Bolagets styrelse hade fram till ordinarie bolagsstämman den 25.3.2008 
fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det 
sammanlagda nominella värdet och det röstetal aktierna representerade 
är högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga 
aktiers röstetal. Den ordinarie bolagsstämman den 25.3.2008 gav 
styrelsen fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget 
så att det sammanlagda antalet aktierna representerade är mindre än fem 
procent (5 %) av bolagets aktiekapital.

I januari 2008 sålde bolaget genom börshandel till marknadspris (11,20 
euro/aktie) sammanlagt 15 397 A-aktier till verkställande direktören. 
För koncernen bokfördes en reavinst på 0,1 milj. euro, som bokfördes 
direkt till eget kapital.

Sedan dess har bolaget inte utnyttjat sin fullmakt att förvärva och 
avyttra aktier i det egna bolaget. Bolaget hade vid slutet av året ett 
innehav av egna aktier på 112 115 st. A-aktier och 420 st. K-aktier, 
vilket motsvarar 0,15 % av bolagets aktier och 0,02 % av rösterna.

Aktiepriser

Fiskars båda aktieserier noteras på large cap-listan på NASDAQ OMX 
Helsinki Oy. I slutet av december var kursen för Fiskars A-aktie 6,96 
euro (13,30) medan K-aktiens kurs var 11,15 euro (14,45).

Marknadsvärdet på bolagets aktiestock, exklusive egna aktier, var i 
slutet av året 633 milj. euro.

Aktieomsättningen under 2008 var 5,1 miljoner (12,7) aktier.

Förändringar i innehav

Den 18.11.2008 blev Fiskars informerad om att Virala Oy Ab:s andel av 
Fiskars Oyj Abp:s röstetal minskat under 1/5 (20 %). Den nya andelen av 
röstetalet var 19,87% och 10,63 % av aktiekapitalet. 

Bolaget har inte blivit informerat om andra förändringar i innehav av 
de största aktieägarna under 2008. 

FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2008
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 25.3.2008 fastställde 
bokslutet för år 2007. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,80 
euro/aktie för A-aktier, sammanlagt 43 865 901,60 euro, och 0,78 
euro/aktie för K-aktier, sammanlagt 17 600 924,64 euro. 
Avstämningsdagen för dividend-utdelningen på totalt 61 466 826,24 euro 
var 28.3.2008. Dividenden utbetalades 4.4.2008. Styrelsens medlemmar 
och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2007.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till 
styrelsemedlemmar valdes Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander 
Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, 
Karl Grotenfelt, Karsten Slotte och Jukka Suominen. 
Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 
2009.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till 
huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att förvärva bolagets egna aktier 
med bolagets fria egna kapital, högst 2 747 224 A-aktier och högst 
1 128 285 K-aktier, till högst det högsta pris som vid 
anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig 
handel. Fullmakten är i kraft till slutet av nästa ordinarie 
bolagsstämma.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om avyttring av 
bolagets egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har 
företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier, högst 2 747 224 A-
aktier och högst 1 128 285 K-aktier. Fullmakten är i kraft till slutet 
av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman fattade också beslutet att ändra bolagsordningen. 
Ändringarna i bolagsordningen antecknades i handelsregistret 21.4.2008.

Styrelsens konstituerande möte

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Kaj- 
Gustaf Bergh till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul 
Ehrnrooth till vice ordförande. 

Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg 
och till medlemmar Ilona Ervasti-Vaintola, Alexander Ehrnrooth, Paul 
Ehrnrooth och Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation 
Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Ralf 
Böer, Karl Grotenfelt och Jukka Suominen. Till ordförande för 
Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till 
medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2009
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls den 16 mars 2009 kl 
15.00 i Helsingfors Mässcentrum. 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 
Vid utgången av räkenskapsperioden 2008 är moderbolagets utdelningsbara 
egna kapital 460,5 milj. euro (894,8). 

Bolagets styrelse föresår att för år 2008 i dividend utdelas för A-
aktier 0,50 euro per aktie och för K-aktie 0,48 euro per aktie. 

Det finns 54 832 377 A-aktier och 22 565 288 K-aktier som är 
berättigade till utdelningen, totalt 77 397 665 aktier. Som dividend 
skulle sålunda utdelas: 

           Antalet    Dividend/     Sammanlagt
            aktier   aktie, euro        euro
A-aktier      54 832 377      0,50    27 416 188,50
K-aktier      22 565 288      0,48    10 831 338,24
Totalt       77 397 665            38 247 526,74

Därefter återstår 422,3 milj. euro utdelningsbara medel i moderbolaget. 

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning 
efter räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är god och enligt 
styrelsens uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den 
föreslagna vinstutdelningen. 

UTSIKTER FÖR 2009
De allmänna marknadsutsikterna för år 2009 uppskattas fortsättningsvis 
vara osäkra. Stora utmaningar finns fortfarande såväl på den 
nordamerikanska som på den europeiska marknaden. Konsumtionsefterfrågan 
väntas vara svagare än under 2008 och detta påverkar utvecklingen av 
Fiskars omsättning.

Fiskars har förnyat sin organisation och stramar åt 
kostnadsstrukturerna för att hantera väntade efterfråga och öka 
konkurrenskraften. Skärpt fokus på affärsverksamheten och varumärken 
samt utveckling av nya produkter förblir viktiga element för framgång 
på utmanande marknad. 

Fiskarskoncernens helårs omsättning väntas minska från 2008. 
Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur, andel i 
intresseföretaget Wärtsiläs resultat och förändringen i skogsbeståndets 
värde väntas bli under 2008 års nivå. 

Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för 
koncernens resultat och kassaflöde år 2009.


Helsingfors, den 12 februari 2009

Fiskars Oyj Abp
Styrelsen


Fiskars Årsredovisning 2008, i vilken kompletta finansiella uppgifter 
för 2008 ingår, publiceras under vecka 11.KONCERNENS RESULTATRÄKNING    10-12 10-12 ändr.  1-12  1-12 ändr.
                 2008  2007   %  2008  2007   %
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR

OMSÄTTNING            174,9 192,2   -9 697,0 647,0   8

Kostnad för sålda varor     -132,1 -128,3   3 -483,5 -439,2   10
BRUTTOBIDRAG           42,8  63,9  -33 213,5 207,8   3

Övriga rörelseintäkter       0,4  2,3  -85  2,9  5,8  -51
Förändring i verkligt värde på
biologiska tillgångar       -3,1  -0,4  614  -5,6  11,1   0
Kostnader för försäljning
och marknadsföring        -34,3 -35,7   -4 -129,8 -100,2   30
Administrationskostnader     -12,3 -10,9   13 -54,4 -49,3   10
Forsknings- o utvecklingskostn.  -2,9  -2,4   21  -8,4  -7,4   14
Övriga rörelsekostnader     -17,1  -3,5   0 -17,8  -4,2  319
Andel i intresseföretagets
resultat             24,6  16,7   48  70,5  43,3   63
RÖRELSERESULTAT (EBIT)      -2,0  30,0   0  70,9 106,9  -34

Reavinst av Wärtsilä aktier        6,9         23,7
Övriga finansiella intäkter
och kostnader           -6,2  -3,6  -12 -19,4 -10,7   58
RESULTAT FÖRE SKATT        -8,2  33,3   0  51,5 119,8  -57

Inkomstskatt            1,7  -1,6   0  -2,3 -11,4  -80
PERIODENS RESULTAT        -6,5  31,7   0  49,2 108,4  -55

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare     -6,5  31,4   0  49,3 108,0  -54
minoritetsaktieägare       -0,1  0,3     -0,1  0,3
                 -6,5  31,7     49,2 108,4

Resultat/aktie, euro
hänförlig till
moderbolagets aktieägare
(outspätt)            -0,08  0,41     0,64  1,40

Resultat/aktie (utspätt)     -0,08  0,41     0,64  1,40


REDOGÖRELSE ÖVER REDOVISADE          10-12 10-12  1-12  1-12
INTÄKTER OCH KOSTNADER             2008  2007  2008  2007
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

Periodens nettoresultat             -6,5  31,7  49,2 108,4

Omräkningsdifferenser              -2,0  -4,2  -1,9 -10,4
Förändringar i intresseföretag-
redovisade direkt mot eget kapital       -9,1  -1,5 -18,1  -0,2
Säkring av nettoinvesteringar i
utländska dotterbolag efter skatt        1,6  -1,9  0,7  2,5
Aktuariella vinster och förluster
på förmånsbestämda pensionsplaner
efter skatte-effekt               -0,1  0,6  -0,2  2,0
Övriga förändringar               0,0  0,0  0,2  0,1

Summa resultatförändringar redovisade
direkt mot eget kapital             -9,6  -7,1 -19,3  -5,9

Periodens redovisade intäkter
och kostnader                 -16,1  24,6  29,9 102,5

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare            -16,0  24,3  30,0 102,2
minoritetsaktieägare              -0,1  0,3  -0,1  0,3
                        -16,1  24,6  29,9 102,5


KONCERNENS BALANSRÄKNING              12/200812/2007 ändr.
                            MEUR  MEUR   %
AKTIVA

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar          131,0 134,0   -2
Goodwill                        99,2  99,8   -1
Fastigheter, maskiner & inventarier          113,2 121,7   -7
Biologiska tillgångar                 39,3  44,9  -13
Förvaltningsfastigheter                 7,7  8,4   -8
Andelar i intresseföretag               263,5 278,3   -5
Finansiella tillgångar
 Andelar till verkligt värde via resultaträkningen   2,9  3,0   -1
 Övriga placeringar                  2,2  2,3   -6
Uppskjutna skattefordringar              21,7  20,6   5
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT          680,6 713,1   -5

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                       159,8 173,7   -8
Kundfordringar och övriga fordringar         109,6 119,8   -9
Skattefordringar                    8,4  6,0   39
Likvida medel                     11,3  34,5  -67
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT          289,0 334,1  -13

AKTIVA SAMMANLAGT                   969,7 1047,1   -7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare 446,7 477,8   -7
Minoritetsintressen                   0,0  0,5
EGET KAPITAL SAMMANLAGT                446,7 478,3   -7

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital            137,5 124,6   10
Övriga skulder                     1,4  4,7  -69
Uppskjutna skatteskulder                49,3  51,7   -5
Pensionsförpliktelser                  9,2  9,4   -2
Övriga avsättningar                  13,4  6,2  117
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            210,8 196,7   7

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital            183,7 228,9  -20
Leverantörskulder och övriga skulder         121,9 139,4  -13
Skatteskulder                      6,6  3,8   74
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            312,2 372,1  -16

EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT          969,7 1047,1   -7


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS          10-12 10-12  1-12  1-12
                        2008  2007  2008  2007
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt               -8,2  33,3  51,5 119,8
Justeringar
 Avskrivningar                 12,8  7,0  32,9  23,2
 Reavinst från avyttring av långfristiga
 tillgångar                   0,0 -26,1  0,0 -26,1
 Andel i intresseföretagets resultat     -24,6 -16,7 -70,5 -43,3
 Intäkter från placeringar           -1,1  15,4  -1,0  -3,0
 Räntekostnader                 7,4  4,9  20,4  13,7
 Förändring i biologiska tillgångar       3,1  0,7  5,6 -10,0
 Övriga affärsposter utan
 kassaflödepåverkan               0,0  0,8  0,0  2,7
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  -10,6  19,3  39,0  77,0

Förändring av rörelsekapital
 Förändring av räntefria fordringar      14,5  2,4  10,9  -9,7
 Förändring av varulager            15,5  14,1  10,6  -1,5
 Förändring av räntefria skulder        1,5  4,5  -7,5  11,4
Kassaflöde från löpande verksamhet
före finansposter o skatter           20,8  40,2  53,0  77,2

Dividendinkomster, intresseföretag        0,0  0,0  67,2  27,7
Betalda finansieringskostnader (netto)     -4,3  -5,7 -18,0 -11,8
Betald inkomstskatt               0,6  -4,7  -5,2 -11,2
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET (A)     17,2  29,8  97,0  82,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv      0,0  0,0  -3,1 -169,3
Inv. i materiella o immateriella tillgångar   -5,5  -7,7 -25,4 -20,5
Försäljning av anläggningstgångar        1,9  3,1  4,1  6,5
Kassaflöde från övriga placeringar       -1,7  0,0  -1,4  0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR (B)        -5,3  -4,7 -25,8 -183,4

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Försäljning av egna aktier            0,0  0,0  0,2  0,0
Upptagna långfristiga skulder          21,5  0,6  62,2  0,6
Återbetalning av långfristiga skulder      0,0  0,4  -0,1  -0,1
Förändring av kortfristiga skulder       -30,2  -0,4 -85,6 137,6
Finansiell leasing               -0,8  0,4  -3,4  -1,8
Övriga finansieringsposter           -3,0  2,1  -3,5  0,9
Betalda dividender                0,0  0,0 -61,5 -46,0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING (C)        -12,5  3,0 -91,7  91,3

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C)       -0,6  28,2 -20,5 -10,2

Likvida medel, periodens början         11,9  9,4  34,5  44,9
Omräkningsdifferens               0,0  -3,2  -2,8  -0,3
Likvida medel, periodens slut          11,3  34,5  11,3  34,5


FÖRÄNDRINGAR I DET       Till moderbolagets aktieägare:    Mino-Samman-
KONSOLIDERADE                           ritets  lagt
EGNA KAPITALET                Gängse    Balan-intres-
                Aktie-  Egna värdeOmräkn. serad  sen
                kapital aktier  fond diff. vinst
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

12/31/2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8

Omräkningsdifferenser                 -10,4      0,0 -10,4
Förändringar i intresseföretag         -0,2            -0,2
Säkring av nettoinvesteringar i
utländska dotterbolag efter skatt            2,5         2,5
Aktuariella vinster och förluster
på förmånsbestämda pensionsplaner
efter skatte-effekt                      2,0      2,0
Övriga förändringar                          0,1  0,1
SUMMA RESULTATFÖRÄNDRINGAR
REDOVISADE DIREKT MOT EGET KAPITAL       -0,2  -7,8  2,0  0,1  -5,9
Periodens nettoresultat                   108,0  0,3 108,4
PERIODENS REDOVISADE INTÄKTER
OCH KOSTNADER                  -0,2  -7,8 110,0  0,5 102,5
Betalda dividender                      -46,0     -46,0

12/31/2007            77,5  -0,9  21,4  -9,3 389,1  0,5 478,3

Omräkningsdifferenser                 -1,9      0,0  -1,9
Förändringar i intresseföretag         -12,8  -5,9  0,7     -18,1
Säkring av nettoinvesteringar i
utländska dotterbolag efter skatt            0,7         0,7
Aktuariella vinster och förluster
på förmånsbestämda pensionsplaner
efter skatte-effekt                      -0,2     -0,2
Övriga förändringar            0,1         0,5  -0,5  0,2
SUMMA RESULTATFÖRÄNDRINGAR
REDOVISADE DIREKT MOT EGET KAPITAL    0,1 -12,8  -7,1  1,0  -0,4 -19,3
Periodens nettoresultat                    49,3  -0,1  49,2
PERIODENS REDOVISADE INTÄKTER
OCH KOSTNADER               0,1 -12,8  -7,1  50,3  -0,5  29,9
Betalda dividender                      -61,5     -61,5

12/31/2008            77,5  -0,8  8,5 -16,5 377,9  0,0 446,7

Gängse värde fonden omfattar Fiskars andel i intresseföretaget Wärtsiläs
gängse värde fond och dess förändringar.

Säkring av nettoinvesteringar i utländska dotterbolag har omklassifierats till
omräkningsdifferenser fr.o.m. 1.1.2008.


NYCKELTAL                      12/2008 12/2007 ändr.
                                     %
Eget kapital/aktie, euro                5,77   6,18   -7
Soliditet                       46 %   46 %
Nettogearing                      69 %   67 %
Eget kapital, milj. euro               446,7  478,3   -7
Räntebärande nettoskulder, milj. euro         309,9  319,0   -3
Antal anställda i genomsnitt             4 325  3 517   23
Antal anställda vid periodens slut          4 119  4 515   -9
Antal utestående aktier vid periodens slut, tusen st.
A-aktier                       54 832  54 817
K-aktier                       22 565  22 565


VALUTAKURSER                      1-12   1-12 ändr.
                            2008   2007   %
USD medelkurs                     1,47   1,37   7
USD periodens slut                   1,39   1,47   -5


NOTER TILL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34
(Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med
bokslutet. Alla siffror har avrundats och således kan summan av
enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Fiskars Oyj Abp har
tagit ibruk IFRS 8 (Operating Segments) fr.o.m. 1.1.2008.

Fram till slutet av tredje kvartalet 2008 har Fiskars i sin helhet redovisat
aktuariella vinster och förluster i resultaträkningen. Från och med fjärde
kvartalet 2008 ändrade Fiskars redovisningsprincipen för förmånsbestämda
pensionsplaner i enlighet med förändringen av IAS 19, som tillåter bokning av
försäkringstekniska vinster och förluster direkt mot eget kapital. Tidigare
perioders siffror har omräknats enligt samma princip. På grund av förändringen
minskade tidigare perioders rörelseresultat (EBIT) med 2,7 miljoner euro och
sista kvartalets med 0,8 miljoner euro.

Fiskars ändrade sin uppskattning för värdering av biologiska tillgångar (d.v.s.
skogsbeståndet) under fjärde kvartalet av 2008. Tidigare använde Fiskars en
månads genomsnittliga rotpris för värdering av skogsbeståndet till verkligt
värde. Från detta övergick man till att använda sig av det genomsnittliga
rotpriset under tre år, vilket reflekterar skogsbeståndets stabila natur.

Fiskars informerade i december 2008 om reservering av omstrukturerings-
kostnader i anledning av omorganisering av sina affärsområden och förstärkning
av sin verksamhet. Samtidigt förenhetligades värderingsprinciperna för
varulager inom hela koncernen. Det totala beloppet av
omstruktureringskostnader som ingår i rörelseresultatet (EBIT)
uppgick till 31,8 miljoner euro år 2008 (0,0 miljoner euro år 2007). Samtliga
omstruktureringskostnader bokades under det sista kvartalet år 2008.
Omstruktureringskostnaderna som redovisas bland sålda varors kostnad
utgjorde 13,7 miljoner euro, av vilka 12,6 miljoner euro hänförde sig till
förändringen av värderingsprincipen för varulager.
Rest av omstruktureringskostnader redovisades bland kostnader för försäljnig
och marknadsföring, administrationskostnader och övriga rörelsekostnader.

Användning av bedömningar:
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens
bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i
balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och
kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga
kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet
avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Från och med 2009 och 2010 ska gruppen tillämpa följande nya eller
förändrade IASB standarder och tolkningar:
 - IFRS 1 and IAS 27 (amended) Cost of an Investment in a Subsidiary,
  Jointly Controlled Entity or Associate
 - IAS 1 (revised) Presentation of Financial Statements
 - IFRS 2 (amended) Share based Payments
 - IFRS 3 (revised) Business combinations
 - IAS 23 (revised) Borrowing costs
 - IAS 27 (revised) Consolidated and separate financial statements
 - IAS 32 and IAS 1 (amended) Amendments to IAS 32 Financial Instruments:
  Presentation and IAS 1 Presentation of Financial Statements - Puttable
  Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation
 - IAS 39 (amended) Eligible Hedged Items
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
 - IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate
 - IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
 - Improvements to International Financial Reporting Standards 2008

Koncernen uppskattar att förändringen i IAS 1 påverkar presentationen av
den konsoliderade resultaträkningen och förändringar i det konsoliderade egna
kapitalet. Som följd av förändringen i redovisningsprinciper för
förmånsbestämda pensionsplaner har Fiskars presenterat redogörelse över
redovisade intäkter och kostnader. Gällande andra förändringar och
tolkningar uppskattar koncernen att förändringarna kommer inte att
ha signifikant inverkan på dess konsoliderade bokslut.


SEGMENTINFORMATION        10-12 10-12 ändr.  1-12  1-12 ändr.
OMSÄTTNING            2008  2007   %  2008  2007   %
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA *)             118,7 134,6  -12 454,7 365,9   24
Amerika *)            54,5  52,4   4 219,6 255,3  -14
Övriga               6,4  10,0  -36  40,4  45,9  -12
Försäljn.till andra segment
  EMEA              -3,1  -3,0     -11,9 -10,3
  Amerika            -1,1  -1,7     -5,1  -8,5
  Övriga             -0,4  -0,1     -0,7  -1,2
OMSÄTTNING SAMMANLAGT      174,9 192,2   -9 697,0 647,0   8


SEGMENTINFORMATION        10-12 10-12     1-12  1-12
RÖRELSERESULTAT (EBIT)      2008  2007     2008  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA *)              5,2  14,7     25,1  36,4
Amerika *)            -17,9  3,4     -3,9  22,0
Övriga              -6,7  -0,1     -8,0  14,6
Intresseföretaget Wärtsilä    24,6  16,7     70,5  43,3
Ofördelade och elimineringar   -7,2  -4,7     -12,7  -9,4
RÖRELSERESULTAT SAMMANLAGT    -2,0  30,0     70,9 106,9


SEGMENTINFORMATION        10-12         1-12
RÖRELSERESULTAT (EBIT) UTAN    2008         2008
OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER OCH   MEUR         MEUR
FÖRÄNDRING I VERKLIGT VÄRDE PÅ
BIOLOGISKA TILLGÅNGAR
EMEA *)              12,4         32,1
Amerika *)             1,3         15,4
Övriga              -3,2         -2,0
Intresseföretaget Wärtsilä    24,6         70,5
Ofördelade och elimineringar   -2,2         -7,7
RÖRELSERESULTAT SAMMANLAGT    32,8        108,3


SEGMENTINFORMATION        10-12 10-12     1-12  1-12
AVSKRIVNINGAR           2008  2007     2008  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA *)              3,5  3,8     15,9  10,8
Amerika *)             7,6  2,3     12,8  9,3
Övriga               1,6  0,6      3,9  2,7
Ofördelade och elimineringar    0,1  0,2      0,3  0,4
AVSKRIVNINGAR SAMMANLAGT     12,8  7,0     32,9  23,2


SEGMENTINFORMATION        10-12 10-12     1-12  1-12
INVESTERINGAR           2008  2007     2008  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA *)              4,3  5,0     21,8 181,5
Amerika *)             0,4  0,9      3,0  3,2
Övriga               0,5  1,4      3,7  5,3
Intresseföretaget Wärtsilä        8,3         28,9
Ofördelade och elimineringar    1,3  0,4      1,3  1,6
INVESTERINGAR SAMMANLAGT      6,5  16,0     29,8 220,6

*) I ett börsmeddelande den 20.3.2008 publicerades siffrorna för
jämförelseåret 2007 i enlighet med den nya rapporteringsstrukturen.
Efter börsmeddelandet har Australien operativt sett flyttats från segmentet
Amerika till EMEA och motsvarande förändring har gjorts i jämförelsetalen.

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


SEGMENTINFORMATION        10-12 10-12 ändr.  1-12  1-12 ändr.
OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDEN   2008  2007   %  2008  2007   %
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Garden              38,3  41,5   -8 231,2 240,3   -4
Homeware             78,2  87,1  -10 242,6 142,2   71
Craft               16,2  19,7  -18  74,1  97,5  -24
Outdoor Recreation        35,9  33,3   8 110,0 122,4  -10
Inha Bruk             5,3  8,7  -39  35,2  42,1  -16
Fastighetsgruppen         1,6  1,7   -6  5,9  5,6   5
Övriga               0,0  0,0      0,3  0,0
Försäljn.till andra segment    -0,6  0,2     -2,3  -3,1
OMSÄTTNING SAMMANLAGT      174,9 192,2   -9 697,0 647,0   8


IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH           12/200812/2007
GOODWILL                           MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.                     233,8  41,6
Omräkningsdifferens                      2,8  -4,4
Förvärvat via rörelseförvärv                    197,3
Ökningar                            1,4  1,9
Avskrivningar                         -6,0  -4,2
Minskningar och överföringar                 -1,9  1,7
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT              230,2 233,8


MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH            12/200812/2007
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER                    MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.                     130,2 107,4
Omräkningsdifferens                      -1,2  -4,2
Förvärvat via rörelseförvärv                     27,5
Ökningar                           24,0  18,6
Avskrivningar och nedskrivningar               -26,5 -19,0
Minskningar och överföringar                 -5,5  0,0
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT              120,9 130,2


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER               12/200812/2007
                               MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA FÖRBINDELSER
Garantier                            1   1
Hyresansvar                           64   53
Övriga ansvar                          5   7
SAMMANLAGT                           71   62

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar                      2   2

SOM SÄKERHET FÖR KONCERNBOLAGENS ANSVAR
Garantier                            16   13

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT                 89   76


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                171  186
Ränteswappar                          16   16
Ränteterminer och -futurer                       60
Elderivat                            2   1

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                 2   0
Ränteswappar                           0   0
Ränteterminer och -futurer                       0
Elderivat                            0   0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde i bokslutet.


NÄRSTÅENDE

Dividendintäkter 67,2 milj. euro från Wärtsilä har rapporterats i koncernens
kassaflödesanalys på raden Dividendinkomster, intresseföretag. Dividenden 
utbetalades under andra kvartalet 2008.


FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas

Mer information: 
verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 9 6188 6222
ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tel. +358 9 6188 6231

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, 
trädgård och uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är 
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä 
Oyj Abp är också en viktig del av koncernens portfölj och utgör ett av 
Fiskars operativt segment. De övriga segmenten är Amerika, EMEA och 
Övriga.

Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens 
aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning 
år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda är cirka 4 100 
personer.

www.fiskars.fi