FISKARSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

FISKARSIN VUODEN 2008 LIIKEVAIHTO NOUSI, LIIKETULOS LASKI JA
RAHAVIRTA NOUSI

Vuosi 2008 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 697,0 milj. euroa (647,0)
- Liiketulos (EBIT) oli 70,9 milj. euroa (106,9) 
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, Wärtsilää ja puuvarannon 
 arvonmuutosta oli 41,0 milj. euroa (51,1)
- Konsernin taloudellinen asema on edelleen vahva: omavaraisuusaste 
 46 % (46 %) ja liiketoiminnan rahavirta 97,0 milj. euroa (82,0)
- Osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (1,40)
- Hallitus esittää, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,50 euroa 
 A-osakkeelle ja 0,48 euroa K-osakkeelle.

Neljäs vuosineljännes 2008 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 9 % ja oli 174,9 milj. euroa (192,2)
- Liiketulos (EBIT) oli -2,0 milj. euroa (30,0), johon sisältyy 
 kertaluonteisia kuluja 31,8 milj. euroa 
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, Wärtsilää ja puuvarannon 
 arvonmuutosta oli 8,3 milj. euroa (13,7) 

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko tilikauden luvut ovat 
tilintarkastettuja.


KESKEISET TUNNUSLUVUT

Milj. euroa         Q4/2008  Q4/2007 1-12/2008 1-12/2007

Liikevaihto          174,9   192,2   697,0   647,0
EBIT ilman kertaluonteisia 
eriä, Wärtsilää ja 
puuvarannon arvonmuutosta    8,3   13,7   41,0   51,1
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta           24,6   16,7   70,5   43,3
Liiketulos (EBIT)        -2,0   30,0   70,9   106,9
Tulos ennen veroja       -8,2   33,3*   51,5   119,8**
Katsauskauden tulos       -6,5   31,7*   49,2   108,4**
Tulos/osake, euroa       -0,08   0,41   0,64   1,40
Liiketoiminnan rahavirta    17,2   29,8   97,0   82,0

*) Sisältää 6,9 milj. euron myyntivoiton Wärtsilän osakkeiden myynnistä
**) Sisältää 23,7 milj. euron myyntivoiton Wärtsilän osakkeiden 
myynnistä


NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2008

Tuloskehitys

Fiskars-konsernin liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä 
9 % 174,9 milj. euroon (192,2). Liikevaihto laski 9 % myös 
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Liiketoiminnan rahavirta oli 
17,2 milj. euroa (29,8).

EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja Tyynenmeren alue) -segmentin 
liikevaihto laski viimeisellä neljänneksellä 12 % ja oli 118,7 milj. 
euroa (134,6). Homeware-liiketoiminta-alueen myynti laski 
kuluttajakysynnän heikennettyä ja jälleenmyyjien ostojen vähennyttyä. 
Garden-liiketoiminta-alueella lumi- ja rakennustyökalujen heikko myynti 
vähensi liikevaihtoa. Myös Outdoor-tuotteiden myynti laski 
menestyksekkäästä Ruotsin kehityksestä huolimatta.

Amerikka-segmentin liikevaihto nousi 4 % ja oli 54,5 milj. euroa 
(52,4). Yhdysvaltain valuuttakurssilla liikevaihto kuitenkin laski 5 % 
ja 71,8 milj. dollaria (75,7). Puutarhaliiketoiminnan liikevaihto nousi 
edellisestä vuodesta paremman kysynnän takia. Sen sijaan 
askartelutuotteiden myyntiin talouden laskusuhdanne vaikutti 
merkittävästi. Ulkoiluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi myynnin 
kasvettua sekä kuluttaja- että armeija-asiakkaille. 

Inhan Tehtaiden liikevaihto laski 39 % ja oli 5,3 milj. euroa (8,7). 
Kiinteistöjen liikevaihto oli 1,6 milj. euroa (1,7).

Konsernin liiketulos (EBIT) oli -2,0 milj. euroa (30,0). Se sisältää 
kertaluonteisia eriä -31,8 milj. euroa (0,0), jotka johtuvat 
rakennemuutoskuluihin liittyvistä arvonalennuksista ja varauksista. 

Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 24,6 milj. euroa (16,7) ja 
puuvarannon (biologisten varojen) arvonmuutos oli -3,1 milj. euroa 
(-0,4). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, osuutta Wärtsilän 
tuloksesta ja puuvarannon arvonmuutosta oli 8,3 milj. euroa (13,7).

EMEA-segmentin liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 12,4 milj. 
euroa (14,7) ja Amerikan 1,3 milj. euroa (3,4). Liiketuloksen laskuun 
vaikutti myyntivolyymien alentuminen molemmissa segmenteissä. Inhan 
Tehtaiden liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli -3,4 milj. euroa 
(-0,1). Kiinteistöjen liiketulos oli -2,9 (-0,1), laskuun vaikutti 
puuvarannon arvonmuutos.

Tilikauden investoinnit olivat 6,5 milj. euroa (16,0), ja ne koostuivat 
pääosin Homeware-liiketoiminnan investoinneista uusiin myymälöihin ja 
logistiikkakeskukseen. Vertailukauden investointeihin sisältyy 
investointeja Wärtsilän osakkeisiin.

Tulos ennen veroja oli -8,2 milj. euroa (33,3). Vuoden 2008 tulos 
sisältää kertaluonteisia eriä -31,8 milj. euroa vertailukauden 2007 
sisältäessä Wärtsilän osakkeiden myyntivoittoa 6,9 milj. euroa. 
Nettorahoituskulut olivat 6,2 milj. euroa (3,6). 

Kauden tulos oli -6,5 milj. euroa (31,7). Osakekohtainen tulos oli 
-0,08 euroa (0,41).

Keskeiset tapahtumat

Fiskars jatkoi vuoden viimeisellä neljänneksellä rakennemuutoksia ja 
toiminnan tehostamista. Amerikassa Garden- ja Craft-liiketoiminnat 
yhdistettiin uudeksi Garden & SOC (School, Office & Craft) -
liiketoiminta-alueeksi. EMEA-alueella Garden-liiketoiminnan johto 
siirrettiin Belgiasta Suomeen. Sekä Amerikka- että EMEA-segmentin 
alueelliset hallintotoiminnot lopetettiin. Lisäksi konsernin varastojen 
arvostusperiaatteet yhdenmukaistettiin vastaamaan kuluttajavetoista 
liiketoimintamallia. 

Biologisten varojen (puuvarannon) arvonmäärityksessä käytettävää 
kirjanpidollista arviota muutettiin joulukuun alusta alkaen. Muutosten 
jälkeen käyvän arvon määrityksessä käytetään kolmen vuoden 
keskimääräistä kantohintaa. 

Useissa eri yksiköissä tehtiin henkilöstövähennyksiä ja lomautuksia. 
Joulukuussa Fiskarsin tytäryhtiö Inhan Tehtaat ilmoitti 46 henkilön 
irtisanomisesta, ja Iittala Group Oy Ab ilmoitti käynnistävänsä 
yhteistoimintaneuvottelut henkilöstövähennyksistä ja lomautuksista 
Suomessa. 


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008

TILIKAUSI 2008 LYHYESTI
Konsernin liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 697,0 milj. euroa (647,0). 
Kasvua vauhditti vuonna 2007 tehdyt Iittala Groupin ja Leborgnen 
yritysostot. Liiketoiminnan rahavirta pysyi vahvana ja oli 97,0 
milj. euroa (82,0).

Liiketulos (EBIT) oli 70,9 milj. euroa (106,9) eli 10 % 
liikevaihdosta (17 %). Vuonna 2008 kirjattiin -34,9 milj. euroa 
(+1,4) kertaluonteisia eriä, joista 31,8 milj. euroa (0) johtui 
liiketoiminnan rakennemuutoksista. Liiketulos (EBIT) ilman 
kertaluonteisia eriä, Wärtsilää ja puuvarannon arvonmuutosta oli 
41,0 milj. euroa (51,1) eli 6 % liikevaihdosta (8 %).

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (1,40).

LIIKETOIMINNAN UUDELLEENORGANISOINTI
Fiskars on siirtymässä tuotantokeskeisestä toimintatavasta 
brändien ohjaamaan kuluttajalähtöiseen toimintaan. Osana siirtymää 
tehtiin useita organisaatiomuutoksia vuonna 2008.

KTM Kari Kauniskangas aloitti Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtajana 
vuoden alussa. Konsernin johtoryhmä muuttui talousjohtajan, tuotanto-, 
hankinta- ja logistiikkajohtajan sekä strategiajohtajan nimitysten 
myötä. Konsernin uusi johto on aktiivisesti mukana kaikkien 
liiketoiminta-alueiden strategisessa johtamisessa.

Uusi organisaatiorakenne ja segmenttijako esiteltiin maaliskuussa 2008. 
Ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lähtien operatiiviset segmentit ovat 
olleet: Amerikka, EMEA (Eurooppa, Lähi-Itä, Aasia ja Tyynenmeren alue), 
Wärtsilä (osakkuusyhtiö) sekä Muut, johon kuuluvat Inhan Tehtaat ja 
kiinteistötoimi. Liiketoiminta-alueet oliat vuonna 2008: Garden 
(puutarha), Homeware (kodin tuotteet), Outdoor Recreation (ulkoilu), 
Craft (askartelu), Kiinteistöt sekä Inhan Tehtaat.

Marraskuussa 2008 konsernin alueelliset hallintotoiminnot poistettiin 
ja liiketoiminta-alueiden johdon roolia vahvistettiin. Amerikassa 
Garden- ja Craft-liiketoiminnat yhdistettiin uudeksi Garden & SOC 
(School, Office & Craft) -liiketoiminta-alueeksi. EMEA-alueella 
puutarhaliiketoiminnan johto siirrettiin Belgiasta Suomeen. Kaikkien 
liiketoiminta-alueiden johtajat raportoivat konsernin 
toimitusjohtajalle.

Näiden organisaatiomuutosten seurauksena Fiskarsin liiketoiminta-alueet 
ovat vuoden 2009 alusta lähtien: Home, Garden, Outdoor ja Muut. Saksien 
ja muiden askartelutuotteiden myynti raportoidaan jatkossa 
kodintuotteiden tavoin Home-liiketoiminta-alueen osana. Inhan Tehtaat, 
joka valmistaa pääasiallisesti veneitä, sisältyy jatkossa Outdoor-
liiketoiminta-alueeseen. Kiinteistöt siirtyvät Muut-liiketoiminta-
alueeseen.

KONSERNIN TULOSKEHITYS
Fiskars-konsernin liikevaihto kasvoi 8 % edelliseen vuoteen verrattuna 
ja oli 697,0 milj. euroa (647,0). Vertailukauden liikevaihto sisältää 
1.9.2007 lähtien Iittala Groupin sekä 1.5.2007 lähtien Leborgnen. Pro 
forma -liikevaihto vuonna 2007 oli 767,6 milj. euroa. Tähän verrattuna 
vuoden 2008 liikevaihto laski vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 6 %. 

Konsernin liiketulos (EBIT) oli 70,9 milj. euroa (106,9). 
Liiketulokseen sisältyy pääasiallisesti rakennemuutoksista johtuvia 
kertaluonteisia eriä -34,9 milj. euroa (+1,4), jotka kirjattiin vuoden 
viimeisellä vuosineljänneksellä. Fiskars-konsernin osuus osakkuusyhtiö 
Wärtsilän tuloksesta oli 70,5 milj. euroa (43,3) ja puuvarannon 
(biologisten varojen) arvonmuutos oli -5,6 milj. euroa (11,1). 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, Wärtsilää, puuvarannon 
arvonmuutosta oli 41,0 milj. euroa (51,1).

Konsernin tuotekehityskustannukset olivat 8,4 milj. euroa (7,4) eli 1 % 
liikevaihdosta (1 %). Kasvu johtui pääosin Iittala Groupin 
yritysostosta.

Nettorahoituskulut olivat 19,4 milj. euroa (10,7). Rahoituskustannusten 
kasvun aiheuttivat pääasiassa vuoden 2007 lainarahoituksella tehdyt 
yritysostot.

Tulos ennen veroja oli 51,5 milj. euroa (119,8). Vuoden 2008 luku 
sisältää -34,9 milj. euroa kertaluonteisia eriä vertailukauden 2007 
sisältäessä Wärtsilän osakkeiden myyntivoittoa 23,7 milj. euroa. 
Tilikauden verot olivat 2,3 milj. euroa (11,4).

Tilikauden tulos oli 49,2 milj. euroa (108,4). Osakekohtainen tulos oli 
0,64 euroa (1,40).

EMEA
EMEA-segmentin liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 454,7 milj. euroa 
(365,9). Vuoden 2007 pro forma- liikevaihtoon verrattuna laskua oli 6 
%. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 33,3 milj. euroa (36,4).

Toimintaympäristö muuttui merkittävästi vuoden aikana. Kuluttajien 
luottamus ja erityisesti vähittäismyyjien ostot heikkenivät vuoden 
loppua kohti. Markkinatilanne oli erityisen vaikea viimeisellä 
vuosineljänneksellä, joka on kodintuotteiden liiketoiminnan tärkein 
myyntiajanjakso. Myös euroa vastaan heikentyneet Englannin punta ja 
Ruotsin kruunu heikensivät liikevaihtoa.

EMEA-segmentin liiketulosta laskivat alentuneet myyntivolyymit. 
Osana Fiskarsin ja Iittala Groupin toiminnan integraatiota 
yhdistettiin Norjan ja Tanskan myyntiyhtiöt, mikä toi 
synergiasäästöjä. Höganäsin tehdas Ruotsissa lakkautettiin vuoden 
2008 aikana kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojen 
tehostamiseksi.

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Homeware-liiketoiminta-alueen 
suora kuluttajamyynti kehittyi kohtuullisen hyvin. Vuoden aikana 
avattiin seitsemän uutta Iittala-myymälää ja kolme Iittala-outletia. 
Myös vertailukelpoinen kasvu jatkui. 

Puutarhaliiketoiminta kehittyi vuoden aikana positiivisesti Itä-
Euroopassa ja Venäjällä, mutta Länsi-Euroopan markkinat eivät 
saavuttaneet vuoden 2007 liikevaihtotasoa. Pääsyynä tuloksen 
heikkenemiseen olivat epäsuotuisat sääolosuhteet, jotka laskivat sekä 
puutarhatyökalujen myyntiä keväällä että lumityökalujen myyntiä 
viimeisellä vuosineljänneksellä.

Outdoor Recreation -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski, vaikka 
uusi hyvinvointituotteiden kategoria menestyi markkinoilla hyvin.

Tilikauden investoinnit koostuivat pääasiallisesti uusien 
myymälöiden avaamisesta sekä tuotannon ja logistiikan 
investoinneista. Investoinnit olivat yhteensä 21,8 milj. euroa 
(181,5). Vertailukausi sisälsi Iittala Groupin ja Leborgnen 
yritysostot.

EMEA-segmentin henkilöstömäärä oli tilikauden lopussa 3 042 henkilöä 
(3 228). 

AMERIKKA
Amerikka-segmentin liikevaihto laski 14 % ja oli 219,6 milj. euroa 
(255,3) vuonna 2008. Liikevaihto US-dollarin valuuttakurssilla laski 
7 % 323,6 milj. dollariin (348,6). Liiketulos (EBIT) ilman 
kertaluonteisia eriä heikkeni 16,3 milj. euroon (22,0).

Yhdysvaltain talouden laskusuhdanne vaikutti kuluttajien luottamukseen 
ja erityisesti vähittäismyyjien ostokäyttäytymiseen vielä 
merkittävämmin kuin Euroopassa. Amerikka-segmentin myynnin lasku oli 
seurausta vähittäiskauppiaiden ostojen vähentymisestä, jota vahvisti 
kuluttajien ostojen suuntautuminen edullisempiin tuotteisiin.

Myyntivolyymien pienenemisen lisäksi Amerikka-segmentin tulokseen 
vaikuttivat raaka-aineiden ja öljyn hintojen nousu ensimmäisen puolen 
vuoden aikana. Myös US-dollarin lasku erityisesti suhteessa Kiinan 
renminbiin vaikutti hankinnan ja valmistuksen kuluihin.

Amerikan puutarhaliiketoiminnan myynti nousi, erityisen voimakasta 
kasvu oli Kanadassa. Talouden epävarmuus vaikutti merkittävästi 
askartelutuotteiden myynnin laskuun markkinoilla. Myös Outdoor 
Recreation -alueen liikevaihto laski hieman viime vuodesta.

Tilikauden investoinnit olivat 3,0 milj. euroa (3,2), ja ne 
koostuivat etupäässä tuotannon investoinneista.

Amerikka-segmentin henkilöstömäärä oli tilikauden lopussa 799 
henkilöä (939). 

INHAN TEHTAAT
Fiskarsin tytäryhtiö Inhan Tehtaat valmistaa pääasiassa Buster-
alumiiniveneitä. Inhan Tehtaiden liikevaihto vuonna 2008 oli 35,2 milj. 
euroa (42,1), laskua edelliseen vuoteen oli 16 %. Liiketulos (EBIT) 
ilman kertaluonteisia eriä oli -3,3 milj. euroa (3,3).

Yleinen taloudellinen tilanne vaikutti voimakkaasti venemarkkinoihin. 
Uusien veneiden rekisteröintien määrä tippui Inhan Tehtaiden 
tärkeimmillä markkinoilla, vaikka Buster-veneiden markkinaosuus kasvoi 
vuoden aikana.

Toiminta sopeutettiin loppuvuodesta vastaamaan muuttunutta 
markkinakysyntää ja parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta. 
Muutokset johtivat lomautuksiin ja henkilöstövähennyksiin. Myös yhtiön 
saranaliiketoiminta lakkautettiin vuoden 2008 viimeisellä 
neljänneksellä.

Tilikauden investoinnit olivat 1,9 milj. euroa (3,6), Suurimmat 
investoinnit liittyivät koneiden ja kaluston uusimisesta. 
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 227 (306). 

KIINTEISTÖT
Kiinteistöliiketoimintaan kuuluvat yhtiön metsä- ja maaomaisuuden 
hallinnointi sekä kiinteistöjen sisäinen ja ulkoinen vuokraus. 

Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli 5,9 milj. euroa (5,6) vuonna 
2008. Liiketulos (EBIT) oli -4,4 milj. euroa (11,3) ja puuvarannon 
arvon muutos -5,6 milj. euroa (11,1).

Biologisten varojen (puuvarannon) arvonmäärityksessä käytettävää 
kirjanpidollista arviota muutettiin vuonna 2008. Nyt käyvän arvon 
määrityksessä käytetään kolmen vuoden keskimääräistä kantohintaa, mikä 
heijastaa puuvarannon vakaata luonnetta.

Tilikauden investoinnit olivat 1,8 milj. euroa (1,8). Henkilöstön 
määrä tilikauden lopussa oli 24 (24).

OSAKKUUSYHTIÖ WÄRTSILÄ
Merenkulun ja energia-alan ratkaisujen johtava toimittaja Wärtsilä Oyj 
Abp on osakkuusyhtiönä olennainen osa Fiskars -konsernia. Fiskarsin 
osuus Wärtsilän tuloksesta vuonna 2008 oli 70,5 milj. euroa (43,3). 
Lukuun sisältyy Fiskarsin osuuden kasvu 5,8 milj. eurolla Wärtsilän 
omasta pääomasta maaliskuun 2008 rahastoannin yhteydessä. Fiskars sai 
osinkotuottoja Wärtsilältä tilikauden 2008 aikana 67,2 milj. euroa 
(27,7).

Vuoden lopussa Fiskars-konsernin omistusosuus Wärtsilän osakkeista oli 
17,1 % (16,5 %) ja äänistä 17,1 % (32,2 %). Osakkeet omistaa Fiskarsin 
kokonaan omistama tytäryhtiö Avlis AB. Wärtsilän yhtiökokous päätti 
19.3.2008 yhdistää A- ja B-osakesarjat. Vaikka Fiskars-konsernin 
äänivalta laski 32,2 prosentista alle 20 prosentin, Fiskars on edelleen 
Wärtsilän suurin yksittäinen osakkeenomistaja yli 17 prosentin 
äänivallalla. Fiskarsin hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh ja 
Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas valittiin Wärtsilän 
hallitukseen. Fiskars arvioi, että sillä on IAS 28:n tarkoittama 
merkittävä vaikutusvalta Wärtsilässä ja käsittelee siten Wärtsilää 
edelleen osakkuusyhtiönä.

Osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli vuoden lopussa 263,5 milj. euroa 
(278,3), johon sisältyi liikearvoa 61,2 milj. euroa (61,2). Fiskarsin 
Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 353,9 milj. 
euroa (833,2), ja osakkeen hinta oli 21,01 euroa.

TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS
Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2008 oli 97,0 milj. euroa (82,0). 
Rahavirtaan sisältyy 67,2 milj. euroa Wärtsilän osinkoja (27,7). 
Investointien rahavirta oli -25,8 milj. euroa (-183,4) ja rahavirta 
investointien jälkeen 71,2 milj. euroa (-101,4).

Fiskarsin nettokäyttöpääoma vuoden 2008 lopussa oli 149,4 milj. euroa 
(162,1). Pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 680,6 milj. euroa (713,1), 
josta aineettomia hyödykkeitä oli 131,0 milj. euroa ja liikearvoa 99,2 
milj. euroa. 

Konsernin taloudellinen asema on edelleen vahva. Tilikauden lopussa oma 
pääoma oli 446,7 milj. euroa (478,3). Konsernin omavaraisuusaste oli 46 
% (46 %) ja nettovelkaantumisaste 69 % (67 %). 

Tilikauden lopussa rahavarat olivat 11,3 milj. euroa (34,5). Korollinen 
nettovelka oli 309,9 milj. euroa, joka oli 9,1 milj. euroa vähemmän 
kuin edellisen tilikauden lopussa. Lyhytaikaisten velkojen osuus 
korollisesta velasta oli 183,7 milj. euroa (228,9) ja pitkäaikaisten 
velkojen osuus 137,5 milj. euroa (124,6). Lyhytaikaiset velat ovat 
ensisijaisesti liikkeelle laskettuja yritystodistuksia. 

Lisäksi konsernilla oli 405,0 milj. euroa (425,0) käyttämättömiä 
sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pääosin pohjoismaisissa 
pankeissa. Talouskriisillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta yhtiön 
rahoitukseen.

INVESTOINNIT
Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 29,8 milj. euroa (220,6). 
Investoinnit koostuivat pääosin korvausinvestoinneista ja Homeware-
liiketoiminnan uusien myymälöiden avauksista. Investointeihin sisältyy 
myös Iittala Group Oy Ab:n vähemmistöosakkeista maksettu 3,1 milj. 
euroa toisella vuosineljänneksellä. Vertailukaudella investointeihin 
sisältyivät Iittala Groupin ja Leborgnen yritysostot sekä investoinnit 
Wärtsilän A-sarjan osakkeisiin.

HENKILÖSTÖ
Vuoden lopussa konsernin henkilöstön määrä oli 4 119 (4 515), joista 
3 042 (3 228) työskenteli EMEA-alueella, 799 (939) Amerikka-alueella ja 
278 (348) Muut-segmentin yksiköissä (Inhan Tehtaat, Kiinteistöt ja 
konsernihallinto). Suomessa konserni työllisti 1 722 henkilöä (1 853).

Henkilöstön väheneminen Amerikassa johtui toimintojen 
uudelleenjärjestelyistä etupäässä Craft- ja Outdoor Recreation-
liiketoiminta-alueilla. EMEA-segmentissä henkilöstömäärää vähensivät 
Höganäsin tehtaan sulkeminen ja muut Homeware-alueen tuotannon 
muutokset, mutta toisaalta määrää nosti uusien Iittala-myymälöiden ja 
-outletien avautuminen. Muut-segmentin henkilöstömäärää vähensivät 
tuotannon supistukset Inhan Tehtailla.

Tilikauden 2008 palkat ja palkkiot olivat yhteensä 186,8 milj. euroa 
(146,1).

MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA
KTM Kari Kauniskangas aloitti Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtajana 
vuoden 2008 alussa. 

Maaliskuussa 2008 tekn. lis. Hille Korhonen nimitettiin Fiskars-
konsernin tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtajaksi. KTM Teemu 
Kangas-Kärki nimitettiin talousjohtajaksi huhtikuussa 2008. Hän aloitti 
tehtävässään elokuussa 2008. KTM Max Alfthan nimitettiin 
strategiajohtajaksi elokuussa 2008. Hän aloitti tehtävässään 
marraskuussa 2008. Korhonen, Kangas-Kärki ja Alfthan kuuluvat kaikki 
konsernin johtoryhmään. 

Fiskarsin kiinteistöliiketoiminnan johtaja ja konsernin 
varatoimitusjohtaja Ingmar Lindberg jäi eläkkeelle vuoden 2008 lopussa. 
Uudeksi kiinteistöliiketoiminnan johtajaksi nimitettiin 
MMM Tomas Landers. Hän aloitti 1.12.2008 ja otti vastuun 
kiinteistöliiketoiminnasta vuoden 2009 alussa. 

Konsernin johtoryhmän jäsenistä talousjohtaja Maija Elenius, 
rahoitusjohtaja Juha Rauhala ja viestintäjohtaja Leena Kahila-Bergh 
lopettivat yhtiön palveluksessa vuoden 2008 aikana.

Marraskuussa 2008 Amerikka-segmentin Garden & SOC (School, Office & 
Craft) -liiketoiminta-alueen johtajaksi nimitettiin Paul Tonnesen ja 
EMEA-alueen puutarhaliiketoiminnan johtajaksi Thomas Enckell. Tonnesen 
oli aikaisemmin vastuussa Fiskars Amerikan Garden-liiketoiminta-
alueesta. Enckell vastasi aikaisemmin Iittala Groupin tukkumyynnistä. 

Fiskars Brands Inc:n toimitusjohtaja Jim Purdin, Garden-liiketoiminta-
alueen johtaja Francis Kint, Craft-liiketoiminta-alueen johtaja Chad 
Vincent, Amerikka-segmentin talousjohtaja Jerome Klein, EMEA-segmentin 
talousjohtaja Elly Piccart ovat lopettaneet yhtiössä.

CORPORATE GOVERNANCE
Fiskars noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka astui 
voimaan 1.1.2009.

Fiskars noudattaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 2.6.2008 voimaan 
astunutta uutta sisäpiiriohjetta ja yhtiön omaa sisäpiiriohjetta, joka 
astui voimaan 5.8.2008.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Fiskars valmistaa ja myy kuluttajille suunnattuja tuotteita. Yleisen 
taloudellisen tilanteen ja kulutuskysynnän heikentymisellä Fiskarsille 
tärkeillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa saattaa olla 
negatiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Fiskarsin tuotteita myydään sekä tukku- ja vähittäisliikkeille että 
suoraan kuluttajille omien liikkeiden kautta. Suurten asiakkaiden 
menettäminen, asiakkaiden taloudelliset ongelmat tai vakava häiriö 
erikoistuneen jakelukanavan toiminnassa voi vaikuttaa konsernin 
toimintaan ja tulokseen negatiivisesti. Suurimman asiakkaan osuus 
konsernin myynnistä oli vuonna 2008 noin 5 % (noin 6 % vuonna 2007).

Fiskars käyttää tuotteidensa valmistukseen aiempaa enemmän 
alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita. Oman tuotannon osuus on 
laskenut ja yhtiön riippuvuus toimitusketjusta on vastaavasti 
lisääntynyt. Toimitusketjun hallinta muodostaa sekä ohjaus- että 
saatavuusriskin.

Äkillisillä muutoksilla raaka-aineiden tai energian hinnoissa saattaa 
olla vaikutusta konsernin tulokseen. Yhtiölle merkittävimpiä raaka-
aineita ovat teräs, alumiini ja muovi.

Sää ja kausivaihtelut vaikuttavat joidenkin yhtiön myymien tuotteiden 
kysyntään, kuten puutarhatyökalujen kysyntään keväällä. Normaalista 
poikkeavat sääolosuhteet voivat vaikuttaa kausituotteiden myyntiin 
negatiivisesti. Konserniin kuuluvien kodintuotteiden myynti painottuu 
voimakkaasti viimeiselle vuosineljännekselle. Mahdolliset ongelmat 
tuotteiden saatavuudessa tai kysynnässä viimeisen neljänneksen aikana 
saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden tulokseen.

Fiskars omistaa 17,1 % osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp:n 
osakkeista. Merkittävät muutokset Wärtsilän kannattavuudessa tai sen 
maksamien osinkojen määrässä vaikuttavat Fiskarsin kannattavuuteen ja 
kassavirtaan.

YMPÄRISTÖ
Yhtiö ei seuraa erikseen ympäristökustannuksia, koska ne liittyvät 
tiiviisti normaaliin liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Tilikauden 
2008 aikana ei tehty merkittäviä ympäristöinvestointeja. Homeware-
liiketoiminta-alueen tuotanto kuluttaa energiaa muuta Fiskarsin 
tuotantoa enemmän. 

Konsernin tuotantotoiminta on luonteeltaan enimmäkseen sellaista, johon 
ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Tuotantolaitoksilla on 
voimassaolevat ympäristöluvat, jotka määrittelevät tuotantotoiminnan 
ympäristövaikutusten ylärajat. Yleisten ympäristömääräysten muuttuminen 
voi vaikuttaa voimassa oleviin ympäristölupiin. Muuttuviin säännöksiin 
sopeutuminen voi edellyttää nykyisten tuotantomenetelmien muuttamista 
tai investointeja uusiin laitteisiin. Tämä voi aiheuttaa 
lisäkustannuksia.

OSAKKEET
Fiskars Oyj Abp:lla on kaksi osakesarjaa, A- ja K-osakkeet. Yhtiön A-
sarjan osakkeilla on yksi ääni ja K-sarjan osakkeilla 20 ääntä. 
Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeelle on maksettava vähintään kaksi (2) 
prosenttiyksikköä suurempi osinko kuin K-osakkeelle.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärät eivät muuttuneet tilikauden 
aikana. Yhtiön osakekanta oli katsauskauden lopussa yhteensä 54 944 492 
A-osaketta (71 % osakkeista ja 11 % äänistä) sekä 22 565 708 K-osaketta 
(29 % ja 89 %) eli yhteensä 77 510 200 osaketta ja 506 258 652 ääntä. 

Molempien osakesarjojen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00 
euroa. Osakepääoma oli tilikauden lopussa 77 510 200 euroa.

Ryhmä osakkeenomistajia, jotka edustivat yli 5 prosenttia mutta alle 10 
prosenttia Fiskars Oyj Abp:n äänivallasta, lähestyi lokakuussa 2008 
yhtiön hallitusta pyynnöllä selvittää mahdollisuutta yhdenmukaisen 
äänioikeuden käyttöönotosta yhtiön osakesarjoille. Hallitus päätti 
selvittää asiaa.

Omien osakkeiden osto ja myynti

Yhtiön hallituksella oli varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2008 asti 
valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden 
yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään 
kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden 
äänimäärästä. 25.3.2008 yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen 
hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia osakkeita siten, että 
hankittavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä on alle viisi 
prosenttia (5 %) yhtiön kaikista osakkeista.

Tammikuussa 2008 yhtiö myi toimitusjohtajalle yhteensä 15 397 A-
osaketta pörssin kautta markkinahintaan (11,20 euroa/osake). Yhtiölle 
kertyi tästä 0,1 miljoonan myyntivoitto, joka kirjattiin suoraan omaan 
pääomaan.

Tämän jälkeen yhtiö ei ole käyttänyt valtuutustaan hankkia tai 
luovuttaa yhtiön osakkeita. Tilikauden lopussa yhtiön hallussa oli omia 
osakkeita 112 115 kpl A-osakkeita ja 420 kpl K-osakkeita, mikä vastaa 
0,15 % yhtiön osakkeista ja 0,02 % äänistä.

Osakkeiden hinta

Fiskarsin molemmat osakesarjat noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
large cap -listalla. Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli joulukuun lopussa 
6,96 euroa (13,30) ja K-osakkeen 11,15 euroa (14,45). 

Yhtiön osakekannan markkina-arvo omia osakkeita lukuun ottamatta oli 
tilikauden lopussa 633 milj. euroa.

Osakevaihto vuoden 2008 aikana oli 5,1 miljoonaa (12,7) osaketta.

Muutokset omistusosuudessa

Fiskars Oyj Abp:n 18.11.2008 saaman tiedon mukaan Virala Oy Ab:n osuus 
Fiskars Oyj Abp:n äänimäärästä väheni alle viidennekseen (20 %). Uusi 
osuus oli 19,87 % äänimäärästä ja 10,63 % osakepääomasta. 

Tilikauden aikana yhtiölle ei ole ilmoitettu muista merkittävistä 
muutoksista suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008
Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2008 
vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-
osakkeille 0,80 euroa/osake, yhteensä 43 865 901,60 euroa, ja K-
osakkeille 0,78 euroa/osake, yhteensä 17 600 924,64 euroa, eli yhteensä 
61 466 826,24 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 28.3.2008. Osinko 
maksettiin 4.4.2008. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2007.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen 
jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, 
Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl 
Grotenfelt, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten 
toimikausi päättyy vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin 
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita 
yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 2 747 224 kpl A-osaketta ja 
enintään 
1 128 285 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n 
osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla 
hinnalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden 
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla 
on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, enintään 2 747 224 kpl A-
osaketta ja enintään 1 128 285 kpl K-osaketta. Valtuutus on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestyksen 
muutokset merkittiin kaupparekisteriin 21.4.2008.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf 
Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul 
Ehrnroothin. 

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf 
Gripenbergin ja jäseniksi Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander 
Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin ja Karsten Slotten. 
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf 
Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin ja Jukka Suomisen. 
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin 
ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009
Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 16. 
maaliskuuta 2009 klo 15 alkaen Helsingin Messukeskuksessa. 

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE
Tilikauden 2008 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 460,5 
milj. euroa (894,8). 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa A-
osakkeille 0,50 euroa / osake ja K-osakkeille 0,48 euroa / osake 
vuodelta 2008. 

Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 54 832 377 A-osaketta ja 22 565 288 
K-osaketta, yhteensä 77 397 665 osaketta. Osinkoa jaettaisiin siten 
yhteensä:

          Osakkeita,     Osinko,      Yhteensä,
             kpl   euroa/osake        euroa
A-osakkeet     54 832 377      0,50    27 416 188,50
K-osakkeet     22 565 288      0,48    10 831 338,24
Yhteensä      77 397 665            38 247 526,74

Tämän jälkeen käyttämättömiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jää 422,3 
milj. euroa. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole 
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä 
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön 
maksukykyä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2009
Markkinatilanteen arvioidaan pysyvän epävakaana vuonna 2009, koska 
tilanne sekä Pohjois-Amerikan että Euroopan markkinoilla näyttää 
jatkuvan erittäin haastavana. Kuluttajakysynnän arvioidaan heikentyvän 
edellisestä vuodesta, mikä vaikuttaa Fiskarsin liikevaihdon 
kehittymiseen.

Fiskarsin organisaatiorakennetta on uudistettu ja kustannusrakennetta 
ollaan leikkaamassa vastaamaan arvioitua kuluttajakysyntää vuonna 2009. 
Samalla varmistetaan Fiskarsin kilpailukykyä markkinoilla. Tarkennettu 
liiketoiminnan fokus erikoistuneisiin liiketoiminta-alueisiin ja 
brändeihin sekä uusien tuotteiden kehittäminen ovat jatkossakin yhtiön 
tärkeimpiä menestystekijöitä haastavassa markkinaympäristössä.

Fiskars-konsernin vuoden 2009 liikevaihdon arvioidaan laskevan 
edellisen vuoden liikevaihtoon verrattuna. Liikevoiton arvioidaan 
olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2008, ilman kertaluonteisia eriä, 
osuutta osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta ja puuvarannon käyvän arvon 
muutosta. 

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin 
tulokseen ja kassavirtaan vuonna 2009.


Helsingissä 12. helmikuuta 2009

Fiskars Oyj Abp
Hallitus


Fiskarsin vuosikertomus, joka sisältää täydellisen tilinpäätöksen, 
julkaistaan viikolla 11.


KONSERNIN TULOSLASKELMA     10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
                 2008  2007   %  2008  2007   %
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR

LIIKEVAIHTO           174,9 192,2   -9 697,0 647,0   8

Hankinnan ja valmistuksen kulut -132,1 -128,3   3 -483,5 -439,2   10
BRUTTOKATE            42,8  63,9  -33 213,5 207,8   3

Liiketoiminnan muut tuotot     0,4  2,3  -85  2,9  5,8  -51
Biologisten hyödykkeiden käyvän
arvon muutos           -3,1  -0,4  614  -5,6  11,1   0
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -34,3 -35,7   -4 -129,8 -100,2   30
Hallinnon kulut         -12,3 -10,9   13 -54,4 -49,3   10
Tutkimus- ja kehittämismenot   -2,9  -2,4   21  -8,4  -7,4   14
Liiketoiminnan muut kulut    -17,1  -3,5     -17,8  -4,2  319
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta  24,6  16,7   48  70,5  43,3   63
LIIKETULOS (EBIT)         -2,0  30,0   0  70,9 106,9  -34

Wärtsilän osakkeiden
realisointitulos             6,9         23,7
Muut rahoitustuotot ja -kulut   -6,2  -3,6  -12 -19,4 -10,7   58
TULOS ENNEN VEROJA        -8,2  33,3   0  51,5 119,8  -57

Tuloverot             1,7  -1,6   0  -2,3 -11,4  -80
KATSAUSKAUDEN TULOS        -6,5  31,7   0  49,2 108,4  -55

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajat        -6,5  31,4   0  49,3 108,0  -54
Vähemmistö            -0,1  0,3     -0,1  0,3
                 -6,5  31,7     49,2 108,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton)         -0,08  0,41     0,64  1,40

Tulos/osake (laimennettu)    -0,08  0,41     0,64  1,40


KONSERNIN LASKELMA KIRJATUISTA         10-12 10-12  1-12  1-12
TUOTOISTA JA KULUISTA              2008  2007  2008  2007
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

Katsauskauden tulos               -6,5  31,7  49,2 108,4

Muuntoeron muutos                -2,0  -4,2  -1,9 -10,4
Suoraan omaan pääomaan kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä           -9,1  -1,5 -18,1  -0,2
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen         1,6  -1,9  0,7  2,5
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen
jälkeen                     -0,1  0,6  -0,2  2,0
Muut muutokset                  0,0  0,0  0,2  0,1

Suoraan omaan pääomaan
kirjatut tuotot ja kulut            -9,6  -7,1 -19,3  -5,9

Kauden kokonaistuotot ja -kulut        -16,1  24,6  29,9 102,5

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajat              -16,0  24,3  30,0 102,2
Vähemmistö                   -0,1  0,3  -0,1  0,3
                        -16,1  24,6  29,9 102,5


KONSERNIN TASE                   12/200812/2007 muutos
                            MEUR  MEUR   %
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet                131,0 134,0   -2
Liikearvo                       99,2  99,8   -1
Maa-alueet, rakennukset, koneet ja kalusto      113,2 121,7   -7
Biologiset varat                    39,3  44,9  -13
Sijoituskiinteistöt                   7,7  8,4   -8
Osuudet osakkuusyhtiöissä               263,5 278,3   -5
Rahoitusvarat
 Osakkeet, käypään arvoon tulosvaikutteisesti     2,9  3,0   -1
 Muut sijoitukset                   2,2  2,3   -6
Laskennalliset verosaamiset              21,7  20,6   5
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             680,6 713,1   -5

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus                    159,8 173,7   -8
Myynti- ja muut saamiset               109,6 119,8   -9
Verosaamiset                      8,4  6,0   39
Rahavarat                       11,3  34,5  -67
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             289,0 334,1  -13

VARAT YHTEENSÄ                    969,7 1047,1   -7

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       446,7 477,8   -7
Vähemmistöosuus                     0,0  0,5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                  446,7 478,3   -7

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat                   137,5 124,6   10
Muut velat                       1,4  4,7  -69
Laskennalliset verovelat                49,3  51,7   -5
Eläkevelvoite                      9,2  9,4   -2
Varaukset                       13,4  6,2  117
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             210,8 196,7   7

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat                   183,7 228,9  -20
Ostovelat ja muut velat                121,9 139,4  -13
Verovelat                        6,6  3,8   74
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             312,2 372,1  -16

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ             969,7 1047,1   -7


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA          10-12 10-12  1-12  1-12
                        2008  2007  2008  2007
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja               -8,2  33,3  51,5 119,8
Oikaisut
 Poistot                    12,8  7,0  32,9  23,2
 Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot      0,0 -26,1  0,0 -26,1
 Osuus osakkuusyhtiötuloksesta        -24,6 -16,7 -70,5 -43,3
 Tuotot sijoituksista             -1,1  15,4  -1,0  -3,0
 Korkokulut                   7,4  4,9  20,4  13,7
 Biologisten varojen muutos           3,1  0,7  5,6 -10,0
 Muut liiketoimet, joihin ei liity
 maksutapahtumaa                0,0  0,8  0,0  2,7
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta     -10,6  19,3  39,0  77,0

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos         14,5  2,4  10,9  -9,7
 Vaihto-omaisuuden muutos           15,5  14,1  10,6  -1,5
 Korottomien velkojen muutos          1,5  4,5  -7,5  11,4
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja                    20,8  40,2  53,0  77,2

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö           0,0  0,0  67,2  27,7
Maksetut rahoituskulut (netto)         -4,3  -5,7 -18,0 -11,8
Maksetut verot                  0,6  -4,7  -5,2 -11,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)          17,2  29,8  97,0  82,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen ja tytäryhtiöiden hankinnat   0,0  0,0  -3,1 -169,3
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin    -5,5  -7,7 -25,4 -20,5
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot      1,9  3,1  4,1  6,5
Muu investointien rahavirta           -1,7  0,0  -1,4  0,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)           -5,3  -4,7 -25,8 -183,4

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden myynti             0,0  0,0  0,2  0,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot         21,5  0,6  62,2  0,6
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset       0,0  0,4  -0,1  -0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos         -30,2  -0,4 -85,6 137,6
Rahoitusleasingmaksut              -0,8  0,4  -3,4  -1,8
Muiden rahoituserien rahavirta         -3,0  2,1  -3,5  0,9
Maksetut osingot                 0,0  0,0 -61,5 -46,0
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA (C)       -12,5  3,0 -91,7  91,3

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS (A+B+C)        -0,6  28,2 -20,5 -10,2

Likvidit varat kauden alussa          11,9  9,4  34,5  44,9
Kurssimuutosten vaikutus             0,0  -3,2  -2,8  -0,3
Likvidit varat kauden lopussa          11,3  34,5  11,3  34,5


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN     Emoyhtiön omistajille kuuluva    Vähem-  Yh-
MUUTOKSET           oma pääoma:             mistö- teensä
                                  osuus
                       Käyvän     Kert.
                Osake-  Omat arvonMuunto-voitto-
                pääoma osakk.rahasto  erot varat
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

12/31/2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8

Muuntoeron muutos                   -10,4      0,0 -10,4
Muutokset osakkuusyhtiössä           -0,2            -0,2
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen             2,5         2,5
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen
jälkeen                            2,0      2,0
Muut muutokset                            0,1  0,1
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN
KIRJATUT TUOTOT JA KULUT            -0,2  -7,8  2,0  0,1  -5,9
Katsauskauden tulos                     108,0  0,3 108,4
KAUDEN KOKONAISTUOTOT
JA -KULUT                    -0,2  -7,8 110,0  0,5 102,5
Maksetut osingot                       -46,0     -46,0

12/31/2007            77,5  -0,9  21,4  -9,3 389,1  0,5 478,3

Muuntoeron muutos                   -1,9      0,0  -1,9
Muutokset osakkuusyhtiössä           -12,8  -5,9  0,7     -18,1
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen             0,7         0,7
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen
jälkeen                            -0,2     -0,2
Muut muutokset              0,1         0,5  -0,5  0,2
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN
KIRJATUT TUOTOT JA KULUT         0,1 -12,8  -7,1  1,0  -0,4 -19,3
Katsauskauden tulos                      49,3  -0,1  49,2
KAUDEN KOKONAISTUOTOT
JA -KULUT                 0,1 -12,8  -7,1  50,3  -0,5  29,9
Maksetut osingot                       -61,5     -61,5

12/31/2008            77,5  -0,8  8,5 -16,5 377,9  0,0 446,7

Käyvän arvon rahasto sisältää Fiskarsin omistusosuuden mukaisen osuuden
osakkuusyhtiö Wärtsilän käyvän arvon rahastosta ja sen muutoksesta.

Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suojaus on uudelleenluokiteltu
muuntoeroihin 1.1.2008 alkaen.


TUNNUSLUVUT                     12/2008 12/2007 muutos
                                     %
Oma pääoma/osake, euroa                5,77   6,18   -7
Omavaraisuusaste                    46 %   46 %
Nettovelkaantumisaste                 69 %   67 %
Oma pääoma, milj. euroa                446,7  478,3   -7
Korolliset nettovelat, milj. euroa          309,9  319,0   -3
Henkilöstö keskimäärin                4 325  3 517   23
Henkilöstö kauden lopussa               4 119  4 515   -9
Ulkona olevien osakkeideen määrä kauden lopussa,
tuhatta kpl
A-osakkeet                      54 832  54 817
K-osakkeet                      22 565  22 565


VALUUTTAKURSSEJA                    1-12   1-12 muutos
                            2008   2007   %
USD keskikurssi                    1,47   1,37   7
USD kurssi kauden lopussa               1,39  1,47   -5


TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti
noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta. Fiskars Oyj Abp on ottanut käyttöön
IFRS 8 (Operating Segments) alkaen 1.1.2008.

Fiskars sovelsi vuoden 2008 kolmannen neljänneksen loppuun saakka vakuutus-
matemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamista täysimääräisenä tulos-
laskelman kautta. Vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä Fiskars siirtyi
soveltamaan etuuspohjaisten eläkevastuiden laskennassa IAS 19 -standardin
muutosta, joka sallii vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden
kirjaamisen suoraan omaan pääomaan. Vertailukausien luvut on oikaistu
vastaavasti. Muutoksen vaikutus koko vertailukauden liiketulokseen (EBIT)
oli -2,7 miljoonaa euroa ja viimeiseen neljännekseen -0,8 miljoonaa euroa.

Fiskars muutti vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä biologisten varojensa
(puuvarannon) arvonmäärityksessä käytettävää kirjanpidollista arviota. Aiemmin
Fiskars käytti puuvarannon käyvän arvon määrityksessä yhden kuukauden
keskikantohintaa. Tämä muutettiin kolmen vuoden keskimääräiseksi
kantohinnaksi, mikä heijastaa puuvarannon vakaata luonnetta.

Fiskars ilmoitti joulukuussa 2008 kirjaavansa uudelleenjärjestelykulujen
varauksia liittyen liiketoiminta-alueiden uudistamiseen ja toimintojen
vahvistamiseen. Samalla konsernin varastojen arvostusperiaatteet
yhdenmukaistettiin. Liiketulokseen (EBIT) sisältyvät uudelleenjärjestely-
kustannukset olivat 31,8 miljoonaa euroa vuonna 2008 (0,0 miljoonaa euroa
vuonna 2007). Kaikki uudelleenjärjestelykustannukset kirjattiin vuoden 2008
viimeisellä neljänneksellä. Hankinnan ja valmistuksen kuluihin sisältyvät
uudelleenjärjestelykustannukset olivat 13,7 miljoonaa euroa, joista 12,6
miljoonaa euroa koostui varastojen arvostusperiaatteiden muutoksesta.
Loput uudelleenjärjestelykustannuksista kirjattiin myynnin ja markkinoinnin
kuluihin, hallinnon kuluihin ja liiketoiminnan muihin kuluihin.

Arvioiden käyttö:
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Konserni ottaa vuosina 2009 ja 2010 käyttöön seuraavat uudet tai muutetut
IASB standardit ja tulkinnat:
 - IFRS 1 and IAS 27 (amended) Cost of an Investment in a Subsidiary,
  Jointly Controlled Entity or Associate
 - IAS 1 (revised) Presentation of Financial Statements
 - IFRS 2 (amended) Share based Payments
 - IFRS 3 (revised) Business combinations
 - IAS 23 (revised) Borrowing costs
 - IAS 27 (revised) Consolidated and separate financial statements
 - IAS 32 and IAS 1 (amended) Amendments to IAS 32 Financial Instruments:
  Presentation and IAS 1 Presentation of Financial Statements - Puttable
  Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation
 - IAS 39 (amended) Eligible Hedged Items
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
 - IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate
 - IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
 - Improvements to International Financial Reporting Standards 2008

Yhtiö ennustaa, että muutos IAS 1:ssä vaikuttaa konsernin tuloslaskelman ja
konsernin oman pääoman muutoksen esittämiseen. Eläkevelvoitteen laskenta.
periaatteen muutoksesta johtuen Fiskars on esittänyt konsernin laskelman
kirjatuista tuotoista ja kuluista. Yhtiö ennustaa, että muilla muutetuilla ja
uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta
tilinpäätökseen.

SEGMENTTITIETOJA         10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
LIIKEVAIHTO            2008  2007   %  2008  2007   %
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA *)             118,7 134,6  -12 454,7 365,9   24
Amerikka *)            54,5  52,4   4 219,6 255,3  -14
Muut                6,4  10,0  -36  40,4  45,9  -12
Segmenttien välinen myynti
  EMEA              -3,1  -3,0     -11,9 -10,3
  Amerikka            -1,1  -1,7     -5,1  -8,5
  Muut              -0,4  -0,1     -0,7  -1,2
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ       174,9 192,2   -9 697,0 647,0   8


SEGMENTTITIETOJA         10-12 10-12     1-12  1-12
LIIKETULOS (EBIT)         2008  2007     2008  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA *)              5,2  14,7     25,1  36,4
Amerikka *)           -17,9  3,4     -3,9  22,0
Muut               -6,7  -0,1     -8,0  14,6
Osakkuusyhtiö Wärtsilä      24,6  16,7     70,5  43,3
Kohdistamattomat ja eliminoinnit -7,2  -4,7     -12,7  -9,4
LIIKETULOS YHTEENSÄ        -2,0  30,0     70,9 106,9

SEGMENTTITIETOJA         10-12         1-12
LIIKETULOS (EBIT) ILMAN      2008         2008
UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA JA   MEUR         MEUR
PUUVARANNON ARVONMUUTOSTA
EMEA *)              12,4         32,1
Amerikka *)            1,3         15,4
Muut               -3,2         -2,0
Osakkuusyhtiö Wärtsilä      24,6         70,5
Kohdistamattomat ja eliminoinnit -2,2         -7,7
LIIKETULOS YHTEENSÄ        32,8        108,3

SEGMENTTITIETOJA         10-12 10-12     1-12  1-12
POISTOT              2008  2007     2008  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA *)              3,5  3,8     15,9  10,8
Amerikka *)            7,6  2,3     12,8  9,3
Muut                1,6  0,6      3,9  2,7
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  0,1  0,2      0,3  0,4
POISTOT YHTEENSÄ         12,8  7,0     32,9  23,2


SEGMENTTITIETOJA         10-12 10-12     1-12  1-12
INVESTOINNIT           2008  2007     2008  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA *)              4,3  5,0     21,8 181,5
Amerikka *)            0,4  0,9      3,0  3,2
Muut                0,5  1,4      3,7  5,3
Osakkuusyhtiö Wärtsilä          8,3         28,9
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  1,3  0,4      1,3  1,6
INVESTOINNIT YHTEENSÄ       6,5  16,0     29,8 220,6

*) Pörssitiedotteessa 20.3.2008 julkaistiin uuden raportointirakenteen mukaiset
tiedot vertailuvuodelta 2007. Tiedotteen jälkeen Australia on operatiivisesti
siirtynyt Amerikasta EMEA-segmenttiin, ja vastaava muutos on tehty
vertailutietoihin.

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


SEGMENTTITIETOJA         10-12 10-12 muutos  1-12  1-12 muutos
LIIKEVAIHTO            2008  2007   %  2008  2007   %
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Garden              38,3  41,5   -8 231,2 240,3   -4
Homeware             78,2  87,1  -10 242,6 142,2   71
Craft               16,2  19,7  -18  74,1  97,5  -24
Outdoor Recreation        35,9  33,3   8 110,0 122,4  -10
Inhan Tehtaat           5,3  8,7  -39  35,2  42,1  -16
Kiinteistöliiketoiminta      1,6  1,7   -6  5,9  5,6   5
Muut                0,0  0,0      0,3  0,0
Segmenttien välinen myynti    -0,6  0,2     -2,3  -3,1
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ       174,9 192,2   -9 697,0 647,0   8


AINEETTOMAT HYÖDYKKEET JA LIIKEARVO            12/200812/2007
                               MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     233,8  41,6
Tilikauden muuntoerot                     2,8  -4,4
Liiketoimintahankinnat                       197,3
Lisäykset                           1,4  1,9
Poistot                            -6,0  -4,2
Vähennykset ja siirrot                    -1,9  1,7
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                230,2 233,8


AINEELLISET HYÖDYKKEET JA                 12/200812/2007
SIJOITUSKIINTEISTÖT                      MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     130,2 107,4
Tilikauden muuntoerot                     -1,2  -4,2
Liiketoimintahankinnat                        27,5
Lisäykset                           24,0  18,6
Poistot ja arvonalennukset                  -26,5 -19,0
Vähennykset ja siirrot                    -5,5  0,0
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                120,9 130,2


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                12/200812/2007
                               MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                            1   1
Vuokravastuut                          64   53
Muut vastuut                           5   7
YHTEENSÄ                            71   62

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset                      2   2

KONSERNIYRITYSTEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                            16   13

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ                   89   76


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset         171  186
Koronvaihtosopimukset                      16   16
Korkotermiinit ja -futuurit                      60
Sähköfutuurit                          2   1

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset          2   0
Koronvaihtosopimukset                      0   0
Korkotermiinit ja -futuurit                       0
Sähköfutuurit                          0   0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon tilinpäätöksessä.


LÄHIPIIRIASIAT

Wärtsilän osinko 67,2 milj. euroa on raportoitu konsernin rahavirtalaskelman
rivillä Osinkotuotot, osakkuusyhtiö. Osinko on saatu vuoden 2008 toisella 
neljänneksellä.


FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. (09) 6188 6222
talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. (09) 6188 6231

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. 
Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, 
Silva ja Buster. Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa 
konsernia, ja se muodostaa yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä 
yhdessä Amerikka-, EMEA- ja Muut-segmenttien kanssa.

Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja listattu 
NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa euroa 
vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 100.

www.fiskars.fi