Styrelsen huvudsakliga uppgifter

Styrelsens sammansättning

Styrelsens kommitteér

I enlighet med bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst fem och högst tio medlemmar. Mandatperioden för alla medlemmar kommer att sträcka sig från valet till slutet av nästa bolagsstämma. Styrelsen ansvarar för att välja en ordförande och en vice ordförande bland medlemmarna.

Styrelsens huvudsakliga uppgifter

Fiskars styrelse ansvarar för att leda företaget enligt gällande lagstiftning, myndigheternas förordningar, bolagsordningen och de beslut som fattas av bolagsstämman. Styrelsen har godkänt en skriftlig arbetsordning som slår fast styrelsens uppgifter, mötespraxis och beslutsfattande. Till styrelsens huvudsakliga uppgifter hör följande:

 • Förvalta och ändamålsenligt organisera företagets verksamhet samt fastställa verksamhetsstrategin, löpande planen och budgeten för företaget.
 • Övervaka företagets soliditet, lönsamhet och likviditet samt företagets ledning.
 • Godkänna principerna för företagets riskhantering.
 • Granskning och antagande av koncernredovisning, delårsrapporter och därtill hörande börsmeddelanden samt styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Godkänna finansieringspolitiken.
 • Fatta beslut om åtgärder som med tanke på omfattningen och kvaliteten av företagets verksamhet är ovanliga eller långtgående, förutsatt att de inte bör avgöras av bolagsstämman.
 • Förbereda förslag till val av revisorer utifrån granskningskommitténs förslag.
 • Utnämna och avskeda verkställande direktör och godkänna villkoren för dennes direktörsavtal samt avlöning och övriga finansiella förmåner.
 • Utnämna medlemmar till ledningsgruppen och chefen för den interna revisionen samt godkänna deras anställningsvillkor, kompensation och övriga finansiella förmåner.
 • Besluta om principerna för koncernens belöningssystem.
 • Besluta om koncernstrukturen och stora organisationsfrågor.
 • Övriga lagstadgade uppgifter i enlighet med finska aktiebolagslagen och Finsk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen utför årligen med hjälp av en extern expert en självutvärdering av sitt arbete och av samarbetet med ledningen.

Updaterad 18.3.2020