Styrelsens kommittéer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens huvudsakliga uppgifter

Kommittéerna bistår styrelsen genom att förbereda ärenden som tillhör styrelsens befogenheter. Styrelsen är fortsättningsvis ansvarig för de uppgifter som tilldelas en kommitté. Kommittéerna har ingen egen beslutanderätt, utan styrelsen fattar kollektivt besluten inom sitt kompetensområde. Styrelsen har godkänt skriftliga arbetsordningar för kommittéerna i vilka deras huvudsakliga ansvarsområden och verksamhetsprinciper specificeras. Kommittéerna rapporterar regelbundet om sitt arbete till styrelsen. I rapporterna ingår en sammanfattning av de ärenden som har diskuterats och de åtgärder som kommittén har vidtagit.

Vid styrelsens konstituerande möte efter bolagsstämman 2023 fattade styrelsen beslutet att fortsätta med följande tre kommittéer: en revisionskommitté, en personal- och kompensationskommitté och en nomineringskommitté. Styrelsen valde kommittémedlemmar och kommittéordföranden bland styrelsemedlemmarna med undantag av nomineringskommittén vartill valdes en extern medlem, Alexander Ehrnrooth. Följaktligen har bolaget avvikit från rekommendationen 15 nämnd i Finsk kod för bolagsstyrning enligt vilket styrelsen väljer kommittéledamöterna och dess ordförande bland styrelseledamöterna. Majoriteten av nomineringskommittémedlemmarna är styrelseledamöter. Den externa medlemmen beräknades ändå att ge mervärde till nomineringskommitténs arbete speciellt med tanken på förväntningar och synpunkter av de största aktieägarna och också för bolagets skull där han verkade som styrelseledamot i över tio års tid.

Bolagsstämman har inte tillsatt några kommittéer. För att handha specifika uppgifter kan styrelsen också tillsätta en tillfällig arbetsgrupp som består av styrelsemedlemmar och som rapporterar till styrelsen. Styrelsen har inte tillsatt några arbetsgrupper under år 2022.

Revisionskommittén

Enligt kommitténs arbetsordning ansvarar revisionskommittén för följande:

 • kontrollera och revidera processerna för företagets bokslutsrapportering
 • kontrollera effektiviteten av koncernens interna kontroll, interna revision och riskhantering
 • kontrollera den lagstadgade revisionen av företagets bokslut och koncernbokslut
 • kontrollera och utvärdera de lagstadgade revisorernas oberoende och i synnerhet de tilläggstjänster som dessa erbjuder
 • kontrollera lämplig rotation av revisorer, den därtill tillhörande offertprocessen och utarbetningen av förslag gällande val av företagets revisor
 • kontrollera bokslutsrapporteringsprocessen
 • gå igenom beskrivningen av huvuddragen i systemen för intern kontroll och riskhantering som hör till den finansiella rapporteringsprocessen, som finns i företagets förvaltnings- och styrsystem
 • gå igenom och övervaka viktiga legala åtgärder, fordringar och andra förhandlingar som Fiskars är involverad i
 • gå igenom och godkänna den årliga revisionsplanen, budgeten och resurserna för bolagets interna revisions funktion samt åtgärda viktiga resultat inom revisionsarbetet
 • gå igenom bolagets förvaltnings- och styrsystem (Corporate Governance Statement).

Följande styrelsemedlemmar ingick i revisionskommittén från och med den 15.3.2023:

 • Jyri Luomakoski (ordförande)
 • Albert Ehrnrooth
 • Louise Fromond
 • Ritva Sotamaa

Samtliga medlemmar i revisionskommittén är oberoende av bolaget och majoriteten av kommitténs medlemmar är också oberoende av bolagets betydande aktieägare.

Personal- och kompensationskommittén

Enligt kommitténs arbetsordning ansvarar personal- och kompensationskommittén för följande:

 • förbereda ärenden som gäller utnämning av och arvoden till och andra finansiella förmåner för verkställande direktör och direktörerna i koncernen samt upprätthålla och förbereda successions planering av verkställande direktör och koncernledning
 • förbereda ärenden som gäller företagets belöningssystem
 • bedöma verkställande direktörens och övriga direktörers arvoden samt säkerställa att belöningssystemen är ändamålsenliga
 • svara på frågor som gäller redogörelsen över arvoden på bolagstämman
 • handlägga ärenden som gäller bolagets framtida direktörskandidater och därtill förknippad utveckling
 • anpassa företagskulturen med bolagets strategi
 • övervaka efterlevnaden av lagar och regleringar som hänför sig till personal- och kompensationskommitténs verksamhetsområde och vid behov lägga förslag till ändringar i bolagets tillvägagångssätt och system
 • samt övriga personalrelaterade ärenden.

Följande styrelsemedlemmar ingick i personal- och kompensationskommittén från och med den 15.3.2023:

 • Paul Ehrnrooth (ordförande)
 • Jyri Luomakoski
 • Carl-Martin Lindahl
 • Volker Lixfeld

Samtliga medlemmar i personal- och kompensationskommittén är oberoende av bolaget och majoriteten av kommitténs medlemmar är också oberoende av bolagets betydande aktieägare.

Nomineringskommittén

Enligt kommitténs arbetsordning ansvarar nomineringskommittén för följande:

 • förbereda förslag till styrelsemedlemmar för bolagsstämman (och bilägga förslaget i kallelsen till bolagstämman) efter att ha hört de större aktieägarna i företaget
 • utvärdera oberoendet av och mångfalden hos nya kandidater och mångfalden i styrelsen
 • presentera förslag av styrelsemedlemmar till bolagsstämman
 • förbereda förslag om styrelsemedlemmarnas arvoden för bolagsstämman
 • förbereda förslag till sammansättning av styrelsens kommittéer för styrelsen
 • uppehålla och förbereda styrelsens efterträdare plan,
 • fastställa kriterier och processer för utvärdering av styrelsens arbete.

Följande styrelsemedlemmar ingick i nomineringskommittén från och med den 15.3.2023:

 • Paul Ehrnrooth (ordförande)
 • Louise Fromond
 • Alexander Ehrnrooth (som en extern medlem)

Samtliga medlemmar i nomineringskommittén är oberoende av bolaget.