Styrelsens kommittéer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens huvudsakliga uppgifter

Kommittéerna bistår styrelsen genom att förbereda ärenden som tillhör styrelsens befogenheter. Styrelsen är fortsättningsvis ansvarig för de uppgifter som tilldelas en kommitté. Kommittéerna har ingen egen beslutanderätt, utan styrelsen fattar kollektivt besluten inom sitt kompetensområde. Styrelsen har godkänt skriftliga arbetsordningar för kommittéerna i vilka deras huvudsakliga ansvarsområden och verksamhetsprinciper specificeras. Kommittéerna rapporterar regelbundet om sitt arbete till styrelsen. I rapporterna ingår en sammanfattning av de ärenden som har diskuterats och de åtgärder som kommittén har vidtagit.

Vid styrelsens konstituerande möte efter bolagsstämman 2024 fattade styrelsen beslutet att fortsätta med följande tre kommittéer: en revisionskommitté, en personal- och kompensationskommitté och en nomineringskommitté. Styrelsen valde kommittémedlemmar och kommittéordföranden bland styrelsemedlemmarna med undantag av nomineringskommittén vartill valdes en extern medlem, Alexander Ehrnrooth. Följaktligen har bolaget avvikit från rekommendationen 15 nämnd i Finsk kod för bolagsstyrning enligt vilket styrelsen väljer kommittéledamöterna och dess ordförande bland styrelseledamöterna. Majoriteten av nomineringskommittémedlemmarna är styrelseledamöter. Den externa medlemmen beräknades ändå att ge mervärde till nomineringskommitténs arbete speciellt med tanken på förväntningar och synpunkter av de största aktieägarna och också för bolagets skull där han verkade som styrelseledamot i över tio års tid.

Bolagsstämman har inte tillsatt några kommittéer. För att handha specifika uppgifter kan styrelsen också tillsätta en tillfällig arbetsgrupp som består av styrelsemedlemmar och som rapporterar till styrelsen. Styrelsen har inte tillsatt några arbetsgrupper under år 2023.

Revisionskommittén

Enligt kommitténs arbetsordning ansvarar revisionskommittén för följande:

 • kontrollera och revidera processerna för bolagets bokslutsrapportering och prognoser • övervaka och utvärdera den finansiella rapporteringen
 • övervaka effektiviteten av koncernens interna kontroll, interna revision och riskhantering avseende bland annat kontinuitetsskydd och cybersäkerhet
 • övervaka den lagstadgade revisionen av bolagets bokslut och koncernbokslut
 • bevaka den lämpliga rotationen av revisorer, den därtill hörande offertprocessen och utarbetningen av förslag gällande val av bolagets revisor
 • övervaka de tjänster som revisorerna tillhandahåller samt bedöma revisors oberoende och i synnerhet godkänna anskaffning av andra tjänster av revisorerna än redovisningsrevision
 • gå igenom den beskrivning av huvuddragen i systemen för intern kontroll och riskhantering inom den finansiella rapporteringsprocessen som finns i bolagets förvaltnings- och styrsystem
 • se över och övervaka processerna för att säkerställa regelefterlevnad gällande de viktigaste rättsliga åtgärder, fordringar och överensstämmelsekontroller som berör Fiskarskoncernen
 • gå igenom och godkänna den årliga revisionsplanen, budgeten och resurserna för bolagets interna revisionsfunktion samt åtgärda viktiga revisionsresultat
 • fastställa principerna för övervakning och bedömning av närståendetransaktioner
 • övervaka och bedöma hur väl avtal och andra rättsakter mellan bolaget och dess närstående överensstämmer med kraven av den normala affärsverksamheten och armslängdsprincipen
 • gå igenom bolagets förvaltnings- och styrsystem (Corporate Governance Statement)
 • gå igenom bolagets icke-finansiella rapportering och ESG-information.

Följande styrelsemedlemmar ingick i revisionskommittén från och med den 13.3.2024:

 • Jyri Luomakoski (ordförande)
 • Albert Ehrnrooth
 • Louise Fromond
 • Ritva Sotamaa

Samtliga medlemmar i revisionskommittén är oberoende av bolaget och 50 % av kommitténs medlemmar är också oberoende av bolagets betydande aktieägare.

Personal- och kompensationskommittén

Enligt kommitténs arbetsordning ansvarar personal- och kompensationskommittén för följande:

 • förbereda ärenden som gäller utnämning av och arvoden till och andra finansiella förmåner för verkställande direktör och direktörerna i koncernen samt upprätthålla och förbereda planering av efterträdare till verkställande direktör och koncernledning
 • förbereda ärenden som gäller bolagets belöningssystem
 • bedöma verkställande direktörens och övriga direktörers arvoden samt säkerställa att belöningssystemen är ändamålsenliga
 • lägga fram belöningspolicyn och ersättningsrapporten och besvara frågor om dem på bolagsstämman
 • handlägga ärenden som gäller bolagets framtida direktörskandidater och därtill förknippad utveckling
 • anpassa bolagskulturen till bolagets strategi
 • övervaka efterlevnaden av lagar och bestämmelser som hänför sig till personal- och kompensationskommitténs verksamhetsområde och vid behov ge förslag till ändringar i bolagets tillvägagångssätt och system
 • hantera andra frågor som hänför sig till personalen.

Följande styrelsemedlemmar ingick i personal- och kompensationskommittén från och med den 13.3.2024:

 • Paul Ehrnrooth (ordförande)
 • Jyri Luomakoski
 • Carl-Martin Lindahl
 • Volker Lixfeld

Samtliga medlemmar i personal- och kompensationskommittén är oberoende av bolaget och majoriteten av kommitténs medlemmar är också oberoende av bolagets betydande aktieägare.

Nomineringskommittén

Enligt kommitténs arbetsordning ansvarar nomineringskommittén för följande:

 • förbereda förslag till styrelseledamöter för bolagsstämman (och bilägga förslaget i stämmokallelsen) efter att ha hört de större aktieägarna i bolaget
 • utvärdera oberoendet av och mångfalden hos nya kandidater och mångfalden i styrelsen
 • presentera förslag av styrelseledamöter till bolagsstämman
 • förbereda förslag om styrelseledamöternas arvoden för bolagsstämman
 • förbereda förslag till sammansättning av styrelsens kommittéer för styrelsen
 • granska de delar av belöningspolicyn som gäller styrelsearvoden och besvara frågor om dem på bolagsstämman
 • uppehålla och förbereda styrelsens plan för efterträdare
 • fastställa kriterier och processer för utvärdering av styrelsens arbete.

Följande styrelsemedlemmar ingick i nomineringskommittén från och med den 13.3.2024:

 • Paul Ehrnrooth (ordförande)
 • Louise Fromond
 • Alexander Ehrnrooth (som en extern medlem)

Samtliga medlemmar i nomineringskommittén är oberoende av bolaget.