Fiskars bolagsstämmokallelse

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
9.2.2016 kl. 9.00 EET
 

Fiskars bolagsstämmokallelse 

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen 9.3.2016 kl.15.00 i Konferenscentrum i Helsingfors Mässcenter (Mässplatsen 1, Helsingfors). Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl.14.00. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman 

På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 

1. Öppnande av stämman 

2. Konstituering av stämman 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 

4. Konstaterande av stämmans laglighet 

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 

6. Framläggande av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2015 

– Verkställande direktörens översikt 

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning 

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som utgick 31.12.2015 utbetalas 0,70 euro per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 11.3.2016 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att dividenden utbetalas 18.3.2016. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden 

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill föreslås att för styrelse- och kommittémöten betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och kommittéernas ordföranden. 

Ytterligare föreslår styrelsens Nomination and Strategy Committee att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter 

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår till bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till tio. 

12. Val av styrelseledamöter 

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår till bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Karsten Slotte har meddelat att han inte står till förfogande för omval till styrelsen. Ytterligare föreslår styrelsens Nomination and Strategy Committee till bolagsstämman att Jyri Luomakoski väljs som en ny styrelseledamot. Information om erfarenhet och tidigare befattningar av honom finns tillgängliga i slutet av detta börsmeddelande och på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com.  

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och de har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som styrelseordförande och Alexander Ehrnrooth som viceordförande. 

13. Beslut om revisorns arvode 

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår att revisorns arvode utgår enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen. 

14. Val av revisor 

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår till bolagsstämman att revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor. 

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris. 

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2017 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 12.3.2015 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (aktieemission) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt. 

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. 

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). 

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2017 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 12.3.2015 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar 

Förslag till beslut om ärenden på bolagstämmans föredragningslista samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast 17.2.2016. Styrelsens och dess kommittéers förslag samt årsredovisningen, som innehåller bolagets bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns också tillgängliga på bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med 23.3.2016. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning 

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag 26.2.2016 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 4.3.2016 kl.16.00, vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras: 

(a) på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com eller
(b) per telefon mån–fre kl. 9.00–16.00 på numret +358 (0) 207 70 68 75. 

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress och telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets person-beteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Ifall aktieägaren deltar i stämman genom flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier på olika värdepapperskonton, skall i samband med anmälan meddelas de aktier, med vilka vart och ett ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, juridiska avdelningen, PB 130, FI-00561 Helsingfors, Finland innan anmälningstidens utgång. 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 26.2.2016 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 4.3.2016 kl.10.00 tillfälligt har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande anmälan för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt. 

4. Övriga anvisningar och information 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Fiskars Oyj Abp till 81 905 242. 

Aktieägarna inbjuds till kaffeservering efter stämman. 

Helsingfors 8.2.2016

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen 

 

Mer information:
Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 204 39 5050

Information angående den förslagna styrelsemedlemmens tidigare befattningar samt arbetserfarenhet

Jyri Luomakoski (född 1967) är finsk medborgare och ekonomiemagister till utbildning. Han är värkställande direktör av Uponor Oyj. Han har tidigare tjänstgjort i olika roller hos Uponor och Oy Lars Krogius Ab samt hos Datatrans. Luomakoski fungerar som styrelsemedlem av Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, EHI European Heating Industries, the European Plastic Pipes and Fittings Association samt Procurator-Holding Oy. Luomakoski är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. 

 

Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 9 000 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki. www.fiskarsgroup.com