Fiskarsin yhtiökokouskutsu

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
9.2.2016 klo 9.00 EET

Fiskarsin yhtiökokouskutsu 

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään  keskiviikkona 9.3.2016 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa (Messuaukio 1, Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 18.3.2016. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille. 

Edelleen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva Sotamaa. Karsten Slotte on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Jyri Luomakoski. Tiedot uudeksi jäseneksi ehdotetun henkilön kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä on esitetty tämän kokouskutsun lopussa ja ne ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla www.fiskarsgroup.com. 

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja varapuheenjohtajaksi Alexander Ehrnrooth. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen 

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2015 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. 

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti). 

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2015 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. 

17. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com. Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 17.2.2016. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 23.3.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokouksen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.2.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.3.2016 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

(a)        internetsivujen kautta www.fiskarsgroup.com tai
(b)        puhelimitse ma – pe klo 9.00 – 16.00 numeroon 0207 70 68 75.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, lakiasiainosasto, PL 130, 00561 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.2.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

4. Muut ohjeet 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 81 905 242 osaketta ja ääntä. 

Osakkeenomistajat ovat tervetulleita kahvitarjoiluun kokouksen jälkeen.

Helsingissä 8.2.2016 

FISKARS OYJ ABP
Hallitus

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 0204 39 5050 

 

Tietoa uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilön kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä

Jyri Luomakoski (synt. 1967) on Suomen kansalainen ja kauppatieteiden maisteri. Hän on Uponor Oyj:n toimitusjohtaja. Luomakoski on aikaisemmin toiminut useissa tehtävissä Uponor-yhtiössä ja Oy Lars Krogius Ab:llä sekä Datatrans-yhtiössä. Luomakoski on hallituksen jäsenenä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varmassa, EHI European Heating Industries -järjestössä, The European Plastic Pipes and Fittings Association -järjestössä sekä Procurator-Holding Oy:ssä. Luomakoski on riippumaton Fiskars Oyj Abp:stä ja sen merkittävistä osakkenomistajista. 

 

Fiskars – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita ja jonka brändejä ovat mm. Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood ja Waterford. Fiskarsilla on ikonisia tuotteita, vahvoja tuotemerkkejä ja maailmanlaajuinen tavoite rikastuttaa ihmisten elämää niin kotona, puutarhassa kuin ulkoillessa. Fiskarsin tuotteita on saatavilla yli 100 maassa ja yritys työllistää noin 9 000 henkilöä 30 maassa. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä. www.fiskarsgroup.com