Fiskars delårsrapport januari - juni 2009

FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009
Starkt kassaflöde, tillfredsställande affärsprestation i ett krävande 
marknadsläge

Andra kvartalet 2009 i korthet:
- Omsättningen minskade 4 % och var 179,6 milj. euro (187,3)
- Rörelseresultatet var 12,6 milj. euro (16,7)
- I rörelseresultatet ingår -0,4 milj. euro poster av engångsnatur (+1,0) 
- Resultatet per aktie var 0,29 euro (0,34)
- Kassaflödet från löpande verksamhet var 32,2 milj. euro (18,9 utan 
 Wärtsilädividend på 67,2 milj.)
- Utsikterna för år 2009 oförändrade

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:
"Marknadssituationen var fortsättningsvis svag under det andra kvartalet 2009. 
Fiskars omsättning och rörelseresultat minskade främst på grund av den svaga 
prestationen inom affärsområdet Outdoor i Europa. Å andra sidan utvecklades 
affärsområdet Garden positivt i Europa under kvartalet.

Vår verksamhet i Amerika var fortsättningsvis stark och rörelseresultatet för 
segmentet förbättrades. Det här visar att våra insatser för att förbättra 
effektiviteten har varit framgångsrika. Utöver detta förbättrades kassaflödet 
tack vare vår fortsatta fokus på varulagersnivåer.

Vi väntar oss att den osäkra marknadsutvecklingen fortsätter under årets tredje 
kvartal och håller våra utsikter för året 2009 oförändrade."

KONCERNENS NYCKELTAL

Milj. euro          Q2   Q2 Ändr.  Q1-Q2  Q1-Q2  Ändr.  Q1-Q4
              2009  2008   %  2009  2008    %  2008

Omsättning         179,6  187,3  -4 %  346,8  362,0  -4 %  697,0
Rörelseresultat (EBIT)   12,6  16,7 -25 %  21,2  21,7  -2 %   6,0
Andel i intresse-
företagets resultat     16,7  16,2  3 %  32,0  29,8   7 %  70,5
Förändring i gängse värde
på biologiska tillgångar   0,0   2,1 -99 %  -0,2  -2,8  -92 %  -5,6
Resultat före skatt     24,2  30,5 -21 %  42,6  38,9   9 %  51,5
Periodens resultat     22,6  26,6 -15 %  39,6  36,0  10 %  49,2
Resultat per aktie, euro  0,29  0,34 -15 %  0,51  0,47  10 %  0,64
Eget kapital per aktie, euro            5,86  5,76   2 %  5,77
Kassaflöde från löpande 
verksamhet         32,2  86,1* -63 %  47,4** 52,2*  -9 %  97,0
Soliditet, %                    47 %  45 %      46 %
Net gearing, %                   69 %  77 %      69 %

* I summan ingår Wärtsilädividend på 67,2 milj. euro under 2008
** I summan ingår Wärtsilädividend på EUR 25,3 milj. euro under 2009


Mer information:
verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn. +358 9 6188 6222
ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn. +358 9 6188 6231 


FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009
(IFRS, oreviderad)

KONCERNEN Q2 2009
Fiskars omsättning minskade 4 % under april - juni 2009 och var 179,6 milj. 
euro (Q2 2008: 187,3 milj. euro). Omräknat i jämförbara valutakurser minskade 
koncernens omsättning med 5 %.

Koncernens rörelseresultat minskade med 25 % till 12,6 milj. euro och 
inkluderar 0,4 milj. engångskostnader (16,7; i summan ingår engångsinkomster på 
1,0 milj. euro).

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat för årets andra kvartal 
var 16,7 milj. euro (16,2) och förändringen i värdet på biologiska tillgångar 
(alltså skogsbeståndet) var 0,03 milj. euro (2,1). Från och med början av år 
2009 inkluderas dessa poster inte i rörelseresultatet.

Nettofinansieringskostnaderna var 5,1 milj. euro (4,5). Resultatet före 
skatt var 24,2 milj. euro (30,5). Resultatet för årets andra kvartal var 
22,6 milj. euro (26,6) och resultatet per aktie var 0,29 euro (0,34).

KONCERNEN JANUARI - JUNI 2009
Fiskars omsättning minskade 4 % under årets första hälft och var 346,8 milj. 
euro (Q1-Q2 2008: 362,0 milj. euro). Omräknat i jämförbara valutakurser 
minskade omsättningen med 5 %.

Koncernens rörelseresultat minskade med 2 % till 21,2 milj. euro och inkluderar 
0,5 milj. engångskostnader (21,7; i summan ingår engångskostnader på 0,7 milj. 
euro).

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat var 32,0 milj. euro 
(29,8) och förändringen i skogsbeståndets värde var -0,2 milj. euro (-2,8).

Nettofinansieringskostnaderna var 10,4 milj. euro (9,8). Resultatet före skatt 
var 42,6 milj. euro (38,9). Periodens resultat var 39,6 milj. euro (36,0) och 
resultatet per aktie var 0,51 euro (0,47).

OPERATIVA SEGMENT OCH AFFÄRSOMRÅDEN
Fiskars operativa segment är EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och 
Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä (intresseföretag) och Övriga. 
Affärsområdena är Home (hem), Garden (trädgård), Outdoor (uteliv) och Övriga. 
Området Home omfattar hushållsprodukter samt skola, kontor och hobby. Båtar 
ingår i affärsområdet Outdoor. Övriga omfattar fastigheter samt funktioner vid 
koncernförvaltningen.

Milj. euro            Q2   Q2 Ändr. Q1-Q2 Q1-Q2 Ändr. Q1-Q4
                2009  2008   %  2009  2008   %  2008
VIKTIGASTE OPERATIVA
SEGMENT
EMEA, omsättning       116,5 130,5 -11 % 227,8 257,9 -12 % 491,3
EMEA, rörelseresultat      5,4  11,0 -51 %  10,1  15,3 -34 %  21,7*
Amerika, omsättning      65,9  58,9  12 % 124,5 110,7  12 % 216,5
Amerika, rörelseresultat    10,5  6,7  56 %  17,1  8,8  94 %  -4,0**

VIKTIGASTE AFFÄRSOMRÅDEN           
Home, omsättning        67,9  74,9  -9 % 131,9 142,0  -7 % 316,8
Garden, omsättning       80,0  75,7  6 % 148,6 146,8  1 % 231,2
Outdoor, omsättning      31,2  36,2 -14 %  64,7  71,3  -9 % 145,2

*) I summan ingår 9,3 milj. euro engångskostnader  
**) I summan ingår 19,5 milj. euro engångskostnader. 
  Dessutom ingår 6,1 milj. euro engångskostnader i segmentet Övriga 
  under 2008.


EMEA Q2 2009
Omsättningen i EMEA minskade med 11 % och var 116,5 milj. euro (130,5). 
Fluktuationer i valutakurserna, främst den svenska kronan och det brittiska 
pundet, fortsatte att ha en negativ inverka på omsättningen inom alla 
affärsområden. Omräknat i jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 
7 %. Rörelseresultatet var 5,4 milj. euro (11,0).

Omsättningen inom affärsområdet Home sjönk i ett krävande marknadsläge, trots 
en rätt god utveckling på de största marknaderna i Finland och Sverige. 
Rörelseresultatet sjönk på grund av mindre försäljningsvolym och en produktmix 
med lägre marginal.

Inom affärsområdet Garden hade en stark efterfrågan på trädgårdsredskap av 
märket Fiskars en positiv effekt på omsättningen. Marknaden för byggverktyg är 
fortfarande svag, vilket påverkar försäljningen inom affärsområdet. 
Rörelseresultatet ökade ändå jämfört med året innan tack vare produktmix och 
ökad effektivitet.

Omsättningen minskade inom affärsområdet Outdoor på grund av en utmanande 
marknadssituation som påverkade framför allt båttillverkning. Registreringen av 
båtar fortsatte att sjunka i Norden och Fiskars båtförsäljningen var fortsatt 
svag under det andra kvartalet. Omsättningen av utelivsredskap inom affärsgåvo- 
och exportsegmenten sjönk jämfört med året innan. Rörelseförlusten inom 
affärsområdet Outdoor orsakades främst av nedskrivningar på 1,9 milj. euro i 
båtverksamheten.

AMERIKA Q2 2009
Omsättningen i segmentet Amerika ökade med 12 % till 65,9 milj. euro (58,9). I 
US-dollar räknat sjönk omsättningen med 3 % till 89,7 milj. dollar (92,0). 
Rörelseresultatet var 10,5 milj. euro (6,7).

Omsättningen inom affärsområdet Garden steg, främst tack vare stark försäljning 
i Kanada. Större försäljningsvolymer i kombination med lägre råmaterialpriser 
och minskade fasta utgifter hade en positiv inverkan på rörelsevinsten.

Marknaden för produkter för skola, kontor och hobby (SOC) var fortsatt svag, 
men förlusten i försäljningsvolym motverkades av inbesparingar genom smidigare 
och effektivare verksamhet.

Både omsättningen och rörelseresultatet för Outdoor-området i Amerika var en 
aning under förra årets siffror. Verksamheten utvecklades väl i USA, medan 
omsättningen i Kanada och exportförsäljningen sjönk jämfört med år 2008.

ÖVRIGA Q2 2009
Segmentet Övriga omfattar fastighetsverksamheten samt funktioner vid 
koncernförvaltningen. Segmentets omsättning var 1,1 milj. euro (1,3). 
Rörelseresultatet var -3,3 milj. euro (-1,0).

WÄRTSILÄ
Fiskars äger 17,1 % av aktierna och rösterna i intresseföretaget Wärtsilä Oyj 
Abp. Under årets andra kvartal uppgick Fiskars andel av Wärtsiläs resultat till 
16,7 milj. euro (16,2).

Marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläaktier var 386,5 milj. euro i slutet av juni 
(673,0) och aktiepriset var 22,94 euro per aktie. Aktiernas bokföringsvärde var 
275,6 milj. euro (237,9).

FINANSIERING
Kassaflödet från löpande verksamhet var 32,2 milj. euro (86,1; i summan ingår 
67,2 milj. euro i Wärtsilädividend) under andra kvartalet. I år utbetalades 
Wärtsiläs dividender under årets första kvartal. Under årets andra kvartal
uppgick 
investeringskassaflödet till -3,3 milj. euro (-8,4) och kassaflödet efter 
investeringar var 28,8 milj. euro (77,7). 

Koncernens nettorörelsekapital i slutet av juni var 152,0 milj. euro (189,6). 
Soliditeten var 47 % (45 %) och nettogearingen 69 % (77 %).

I slutet av juni hade koncernen 10,0 milj. euro i likvida medel (13,1). De 
räntebärande nettoskulderna uppgick till 308,4 milj. euro (341,6), en minskning 
på 1,5 milj. euro från slutet av året 2008. Kortfristiga skulder uppgick till 
228,1 milj. euro (194,2) och långfristiga skulder till 93,1 milj. euro (160,5). 
De kortvariga skulderna utgörs främst av företagscertifikat som har utgetts av 
Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 415,0 milj. euro (425,0) i outnyttjade 
långfristiga kreditlöften, främst i stora nordiska banker. Krisen på 
finansmarknaden har inte i betydande grad påverkat koncernens finansiering.

INVESTERINGAR
Under årets andra kvartal gjordes investeringar för 4,0 milj. euro (9,7). 
Största delen av investeringarna var ersättande investeringar för löpande 
verksamhet. Investeringarna under årets första hälft uppgick till 8,0 milj. 
euro (15,4).

PERSONAL
I slutet av juni hade koncernen 3 823 anställda (4 395): 3 075 (3 439) 
anställda i EMEA, 681 (898) i Amerika och 67 (58) i segmentet Övriga. 
Uppsägningar och permitteringar genomfördes i flera enheter under det andra 
kvartalet. Antalet anställda sjönk med 193 personer under kvartalet, i 
synnerhet i Finland vid fabriker för hushållsprodukter samt i USA inom 
affärsområden Garden & SOC och Outdoor. Medeltalet för antalet anställda under 
årets första hälft var 3 982 (4 375).

CORPORATE GOVERNANCE
Fiskars tillämpar Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk Kod för 
Bolagsstyrning (Corporate Governance), som trädde i kraft 1.1.2009.

Fiskars följer också regler för insiderhandel av NASDAQ OMX Helsinki som trädde 
i kraft 2.6.2008. Bolaget har dessutom sina egna interna insiderregler som 
uppdaterades senast 5.8.2008.

EXTRAORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2009
Fiskars Oyj Abp:s extraordinarie bolagsstämma hölls 5.6 i Helsingfors, Finland. 
Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag gällande sammanslagning av 
aktierna i serie A och serie K, riktad vederlagsfri emission till ägarna av 
aktier i serie K, ändringar av bolagsordningen samt fusionsplanen mellan 
bolaget och Agrofin Oy Ab, Fiskars största enskilda aktieägare.

Bolagsstämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga 
styrelsen att förvärva och/eller överlåta bolagets egna aktier, sammanlagt 
högst 4 020 000 aktier. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier i annan än 
den relation som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna 
aktier. Bemyndigandena villkorades av att sammanslagningen av aktieserierna och 
de därtill anknutna ändringarna av bolagsordningen hade registrerats i juli
2009. 
Bemyndigandena är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE
I slutet av juni hade Fiskarskoncernen två aktieserier. A-serien berättigade 
till en röst per aktie medan K-serien berättigade till 20 röster per aktie. 
Bolaget hade sammanlagt 54 944 492 A-aktier (71 % av aktierna och 11 % 
rösterna) samt 22 565 708 K-aktier (29 % respektive 89 %), sammanlagt 
77 510 200 aktier och 506 258 652 röster i slutet av juni. Aktieserierna 
sammanslogs i juli 2009 i enlighet med det beslut som fattades av 
extraordinarie bolagsstämman den 5 juni 2009.

Aktiekapitalet uppgick till 77 510 200 euro med ett bokföringsmässigt motvärde 
på 1,00 euro per aktie. Bolaget hade ett innehav på 112 115 st. A-aktier och 
420 st. K-aktier, vilket motsvarade 0,15 % av bolagets aktier och 0,02 % av 
rösterna.

Fiskars aktier noteras på large cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. I slutet 
av juni var priset för en A-aktie 8,35 euro (10,90) medan priset för en K-aktie 
var 10,11 euro (13,00). Fiskars marknadsvärde var 686,0 miljoner euro, utan 
bolagets innehav av egna aktier. Antalet aktier som var föremål för handel 
under kvartalet var 1,1 milj. (1,4) och under perioden januari - juni 1,6 milj. 
(2,9).

I slutet av perioden var Fiskars sammanlagda antal aktieägare 10 866. Fiskars 
informerades i juni om att Robert G. Ehrnrooths innehav hade sjunkit under 
tröskeln på 1/10 (10 %) i och med att han inte längre har bestämmande 
inflytande över Turret Oy Ab på grund av att företagets bolagsordning har 
ändrats. Ändringen påverkade inte Turret Oy Ab:s innehav av Fiskarsaktier, 
vilket fortfarande 15.6.2009 var 10,17 % av aktierna och 12,08 % av rösterna.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN 
Den ekonomiska lågkonjunkturen har ökat på de osäkerhetsfaktorer som kan 
påverka Fiskars omsättning och ekonomiska resultat under 2009.

De huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna är följande:
- den allmänna ekonomiska situationen och en fortsatt försvagad 
 konsumtionsefterfrågan inom de för Fiskars viktiga marknaderna i Europa 
 och Nordamerika
- förlusten av stora kunder eller en nedgång i försäljningen till stora 
 kunder, kundernas finansiella problem eller en allvarlig störning i 
 en specialiserad distributionskanal
- bolagets möjlighet att leverera produkter är beroende av dess 
 leverantörer och logistik
- oväntade väderförhållanden inom affärsområdet Garden samt säsongsväxlingar 
 i synnerhet i fråga om affärsområdet Home, där tyngdpunkten i försäljningen 
 tydligt ligger på slutet av året
- plötsliga fluktuationer i priserna på råvaror och energi; för Fiskars är 
 de viktigaste råvarorna stål, aluminium och plast
- stora förändringar i intresseföretaget Wärtsiläs lönsamhet eller förmåga 
 att betala dividender.

Riskerna och deras hantering presenteras i större detalj på sidan 28 och 72 - 
73 i Fiskars årsredovisning 2008.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
Med hänvisning till de beslut som fattades av den extraordinarie bolagsstämman 
5.6.2009 antecknades sammanslagningen av aktieserierna, den riktade 
vederlagsfria emissionen till ägare av K-aktier samt ändringarna av 
bolagsordningen i handelsregistret 30.7.2009. I den riktade vederlagsfria 
emissionen mottog innehavare av aktier i serie K vederlagsfritt en ny aktie mot 
varje parti om fem aktier i serie K.

Verkställandet av fusionen mellan Fiskars och Agrofin och emissionen för 
erläggandet av fusionsvederlaget registrerades hos handelsregistret 31.7. 
Fiskars styrelse beslutade att ogiltigförklara de 11 863 964 aktier som 
överfördes till Fiskars som ett resultat av verkställandet av fusionen. 
Ogiltigförklaringen registrerades 3.8.2009.

Avstämningsdagen för sammanslagningen av aktieserierna och den riktade 
vederlagsfria emissionen var 30.7. De nya aktierna i ett aktieslag (FIS1V) blev 
upptagna till offentlig handel 31.7. De nya aktierna i fusionsvederlaget blev 
upptagna till offentlig handel 3.8.

Från och med idag har Fiskarskoncernen endast en aktieserie. Varje aktie medför 
en röst och har i övriga avseenden lika rättigheter. Det sammanlagda antalet 
aktier är 82 023 341. Bolaget har ett innehav på 112 619 egna aktier, vilket 
motsvarar 0,14 % av bolagets aktier och röster.

Sammanslagningen av aktieserier samt fusionen mellan Agrofin och Fiskars har 
lett till följande förändringar bland Fiskars största aktieägare: Virala Oy Abs 
andel av rösterna sjönk under tröskeln på 3/20 (15 %), medan det innehav som 
ägs av Elsa Fromond tillsammans med företaget Holdix Oy Ab i vilket hon har ett 
bestämmande inflytande översteg tröskeln på 1/10 (10 %), och Oy Julius Tallberg 
Abs andel av rösterna sjönk under tröskeln på 1/20 (5 %).

UTSIKTER FÖR 2009
De allmänna marknadsutsikterna uppskattas fortsättningsvis vara osäkra för 
andra hälften av året 2009. Utmaningar finns fortfarande såväl på den 
nordamerikanska som på den europeiska marknaden. Konsumtionsefterfrågan väntas 
vara svagare än under 2008 och detta påverkar utvecklingen av Fiskars 
omsättning.

Fiskars har förnyat sin organisation och stramar åt kostnadsstrukturerna för 
att hantera förväntad efterfrågan och öka konkurrenskraften. Skärpt fokus på 
affärsverksamheten och varumärken samt utveckling av nya produkter förblir 
viktiga element för framgång på en utmanande marknad. 

Fiskars utsikter för år 2009 är oförändrade: Helårs omsättning väntas minska 
från 2008. Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur väntas bli under 2008 
års nivå.

Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för koncernens 
resultat och kassaflöde år 2009.


Fiskars, Finland, den 5 augusti 2009

Fiskars Oyj Abp
StyrelsenKONCERNENS RESULTATRÄKNING     4-6  4-6 ändr.  1-6  1-6 ändr.  1-12
                 2009  2008   %  2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING            179,6 187,3   -4 346,8 362,0   -4 697,0

Kostnad för sålda varor     -120,3 -123,3   -3 -232,1 -242,6   -4 -483,5
BRUTTOBIDRAG           59,4  63,9   -7 114,7 119,4   -4 213,5

Övriga rörelseintäkter       0,4  0,8  -49  1,1  1,3  -13  2,9
Kostnader för försäljning
och marknadsföring        -28,1 -32,7  -14 -58,0 -65,9  -12 -129,8
Administrationskostnader     -15,4 -14,2   8 -30,6 -29,6   4 -54,4
Forsknings- o utvecklingskostn.  -2,5  -1,9   32  -4,5  -3,9   15  -8,4
Övriga rörelsekostnader      -1,2  0,8   0  -1,3  0,5   0 -17,8
RÖRELSERESULTAT (EBIT)      12,6  16,7  -25  21,2  21,7   -2  6,0

Förändring i gängse värde av
biologiska tillgångar       0,0  2,1  -99  -0,2  -2,8  -92  -5,6
Andel i intresseföretagets
resultat             16,7  16,2   3  32,0  29,8   7  70,5
Övriga finansiella intäkter
och kostnader           -5,1  -4,5   15 -10,4  -9,8   7 -19,4
RESULTAT FÖRE SKATT        24,2  30,5  -21  42,6  38,9   9  51,5

Inkomstskatt           -1,6  -3,9     -3,0  -2,9     -2,3
PERIODENS RESULTAT        22,6  26,6  -15  39,6  36,0   10  49,2

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare     22,6  26,6  -15  39,7  36,0   10  49,3
minoritetsaktieägare        0,0  0,0      0,0  0,0     -0,1
                 22,6  26,6     39,6  36,0     49,2

Resultat/aktie, euro,
hänförlig till
moderbolagets aktieägare
(outspätt)            0,29  0,34     0,51  0,47     0,64

Resultat/aktie, euro (utspätt)  0,29  0,34     0,51  0,47     0,64RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT            4-6  4-6  1-6  1-6  1-12
                        2009  2008  2009  2008  2008
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

PERIODENS RESULTAT               22,6  26,6  39,6  36,0  49,2

Omräkningsdifferenser              -3,6  -0,5  0,2  -7,4  -1,9
Förändringar i intresseföretag
redovisade direkt mot eget kapital        5,1  -4,2  5,4  -2,2 -18,1
Säkring av nettoinvesteringar i
utländska dotterbolag efter skatt        2,0  -0,1  0,5  2,7  0,7
Aktuariella vinster och förluster
på förmånsbestämda pensionsplaner
efter skatte-effekt               0,0  -0,1  -0,5  -0,1  -0,2
Övriga förändringar               0,0  0,1  0,0  0,2  0,2
PERIODENS ÖVRIGA TOTALRESULTAT,
EFTER SKATT, TOTALT               3,6  -4,8  5,6  -6,8 -19,3

PERIODENS TOTALRESULTAT             26,2  21,8  45,3  29,2  29,9

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare            26,2  21,8  45,3  29,2  30,0
minoritetsaktieägare               0,0  0,0  0,0  0,0  -0,1
                        26,2  21,8  45,3  29,2  29,9KONCERNENS BALANSRÄKNING               6/2009 6/2008 ändr.12/2008
                            MEUR  MEUR   %  MEUR
TILLGÅNGAR

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar          128,0 133,3   -4 131,0
Goodwill                        99,7  99,2   1  99,2
Materiella anläggningstillgångar           108,2 117,5   -8 113,2
Biologiska tillgångar                 39,0  42,1   -7  39,3
Förvaltningsfastigheter                 7,8  8,1   -4  7,7
Andelar i intresseföretag               275,6 237,9   16 263,5
Finansiella tillgångar
 Andelar till verkligt värde via resultaträkningen   2,8  3,0   -7  2,9
 Övriga placeringar                  2,1  2,6  -19  2,2
Uppskjutna skattefordringar              22,3  21,9   2  21,7
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT          685,5 665,3   3 680,6

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                       145,6 175,1  -17 159,8
Kundfordringar och övriga fordringar         116,1 138,8  -16 109,6
Skattefordringar                    7,2  6,5   11  8,4
Likvida medel                     10,0  13,1  -23  11,3
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT          279,0 333,4  -16 289,0

Anläggningstillgångar för försäljning             1,1

TILLGÅNGAR SAMMANLAGT                 964,5 999,9   -4 969,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare 453,8 445,9   2 446,7
Minoritetsintressen                   0,0  0,0      0,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT                453,8 446,0   2 446,7

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital             93,1 160,5  -42 137,5
Övriga skulder                     1,2  1,8  -31  1,4
Uppskjutna skatteskulder                48,2  50,6   -5  49,3
Pensionsförpliktelser                  9,4  8,7   8  9,2
Övriga avsättningar                  11,4  5,7   99  13,4
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            163,4 227,3  -28 210,8

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital            228,1 194,2   17 183,7
Leverantörskulder och övriga skulder         111,4 127,0  -12 121,9
Skatteskulder                      7,8  5,5   41  6,6
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            347,3 326,6   6 312,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT          964,5 999,9   -4 969,7KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS           4-6  4-6  1-6  1-6  1-12
                        2009  2008  2009  2008  2008
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt               24,2  30,4  42,6  38,9  51,5
Justeringar
 Avskrivningar                 8,5  6,5  15,3  13,1  32,9
 Andel i intresseföretagets resultat     -16,7 -16,2 -32,0 -29,8 -70,5
 Intäkter från placeringar           0,0  -0,3  0,0  -0,2  -1,0
 Räntekostnader                 5,2  4,8  10,4  10,0  20,4
 Förändring i biologiska tillgångar       0,0  -2,1  0,2  2,8  5,6
 Övriga affärsposter utan
 kassaflödepåverkan              -3,6     -4,0
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  17,5  23,2  32,7  34,8  39,0

Förändring av rörelsekapital
 Förändring av räntefria fordringar      12,9  6,5 -12,2 -21,1  10,9
 Förändring av varulager            17,1  2,4  17,6  -5,2  10,6
 Förändring av räntefria skulder        -6,7  -4,7  -4,9  -7,8  -7,5
Kassaflöde från löpande verksamhet
före finansposter och skatter          40,8  27,4  33,2  0,7  53,0

Dividendinkomster, intresseföretag           67,2  25,3  67,2  67,2
Betalda finansieringskostnader (netto)     -5,8  -6,1 -10,3 -11,1 -18,0
Betald inkomstskatt               -2,9  -2,4  -0,8  -4,7  -5,2
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET (A)     32,2  86,1  47,4  52,2  97,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv     -0,2  -3,1  -0,2  -3,1  -3,1
Inv. i materiella o immateriella tillgångar   -3,8  -6,4  -7,9 -12,4 -25,4
Försäljning av anläggningstillgångar       0,6  0,4  0,7  0,8  4,1
Kassaflöde från övriga placeringar        0,1  0,6  0,1  -0,1  -1,4
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR (B)        -3,3  -8,4  -7,2 -14,7 -25,8

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Försäljning av egna aktier                      0,2  0,2
Upptagna långfristiga skulder                 40,0  37,5  62,2
Återbetalning av långfristiga skulder     -50,1  -0,1 -65,8  -0,1  -0,1
Förändring av kortfristiga skulder       15,3 -45,1  25,3 -33,3 -85,6
Finansiell leasing               -0,6  -3,5  -1,2  -1,7  -3,4
Övriga finansieringsposter           -0,7  0,4  -1,6  -1,0  -3,5
Betalda dividender                  -61,5 -38,2 -61,5 -61,5
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING (C)        -36,1 -109,7 -41,5 -60,0 -91,7

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C)       -7,3 -32,1  -1,4 -22,5 -20,5

Likvida medel, periodens början         17,3  43,1  11,3  34,5  34,5
Omräkningsdifferens               0,1  2,0  0,1  1,1  -2,8
Likvida medel, periodens slut          10,0  13,1  10,0  13,1  11,3FÖRÄNDRINGAR I DET          Till moderbolagets      Mino- Samman-
KONSOLIDERADE             aktieägare:         ritets  lagt
EGNA KAPITALET                       Balan- intres-
                    Aktie- Egna Omräkn. serad  sen
                   kapital aktier diff. vinst
                     MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

31.12.2007                77,5  -0,9  -9,3 410,5  0,5 478,3

Periodens totalresultat             0,1  -4,7  34,2  -0,5  29,2
Betalda dividender                      -61,5     -61,5

30.6.2008                77,5  -0,8 -14,0 383,3  0,0 446,0

Periodens totalresultat             0,0  -2,4  3,2  -0,1  0,7

31.12.2008                77,5  -0,8 -16,5 386,5  0,0 446,7

Periodens totalresultat                 3,0  42,3  0,0  45,3
Betalda dividender                      -38,2     -38,2
Förvärv av minoritetsintressen                    0,1  0,1

30.6.2009                77,5  -0,8 -13,4 390,5  0,0 453,8NYCKELTAL                      6/2009 6/2008 ändr.12/2008
                                    %
Eget kapital/aktie, euro                5,86  5,76   2  5,77
Soliditet                       47 %  45 %     46 %
Nettogearing                      69 %  77 %     69 %
Eget kapital, milj. euro               453,8 446,0   2 446,7
Räntebärande nettoskulder, milj. euro         308,4 341,6  -10 309,9
Antal anställda i genomsnitt             3 982 4 375   -9 4 325
Antal anställda vid periodens slut          3 823 4 395  -13 4 119
Antal utestående aktier vid periodens slut, tusen st.
A-aktier                       54 832 54 832    54 832
K-aktier                       22 565 22 565    22 565


VALUTAKURSER                      1-6  1-6 ändr.  1-12
                            2009  2008   %  2008
USD medelkurs                     1,33  1,53  -13  1,47
USD periodens slut                   1,41  1,58  -10  1,39


NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34
(Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med
bokslutet.

Alla siffror har avrundats och således kan summan av
enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Definitionen på rörelseresultat (EBIT) ändrades 1.1.2009. I rörelseresultatet
ingår rörelseresultat för de operativa segmenten EMEA, Amerika och övriga.
Andelen av intresseföretaget Wärtsiläs resultat och förändringen i gängse värde
av biologiska tillgångar presenteras på separata rader under EBIT i resultat-
räkningen.

Fiskars operativa segment och affärsområden ändrades 1.1.2009. Jämför-
elsetalen för 2008 har omräknats enligt den nya strukturen. Fiskars
har tagit ibruk IFRS 8 (Operating Segments) fr.o.m. 1.1.2008.

Fiskars ändrade sin uppskattning för värdering av biologiska tillgångar
under fjärde kvartalet av 2008. För värdering av skogsbeståndet till
verkligt värde används det genomsnittliga rotpriset under tre år.

Från och med det fjärde kvartalet 2008 ändrade Fiskars redovisningsprincipen
för förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med förändringen av IAS 19,
som tillåter bokning av försäkringstekniska vinster och förluster direkt
mot eget kapital. Tidigare perioders siffror har omräknats enligt samma
princip. På grund av förändringen, minskade rörelseresultatet (EBIT) i
andra kvartalet av 2008 med -0,1 miljoner euro.

Gruppen har tillämpat följande nya eller förändrade IFRS standarder och
tolkningar den 1.1.2009:
 - IAS 1 (revised) Presentation of Financial Statements
 - IAS 23 (revised) Borrowing costs
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes

Tillämpandet av de förändrade standarderna och tolkningarna har inte haft
någon inverkan på de rapporterade resultaten eller den finansiella positionen.
Förändringen i IAS 1 resulterade dock i förändringar i terminologin.

Användning av bedömningar:
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens
bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i
balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och
kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga
kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet
avvika från de i bokslutet beräknade värdena.


OPERATIVA SEGMENT *)        4-6  4-6 ändr.  1-6  1-6 ändr.  1-12
OMSÄTTNING            2009  2008   %  2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA               116,5 130,5  -11 227,8 257,9  -12 491,3
Amerika              65,9  58,9   12 124,5 110,7   12 216,5
Övriga               1,1  1,3  -14  2,8  3,1  -11  5,9
Försäljn.till andra segment **)  -3,9  -3,5     -8,3  -9,7     -16,7
KONCERNEN SAMMANLAGT       179,6 187,3   -4 346,8 362,0   -4 697,0


OPERATIVA SEGMENT *)        4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
RÖRELSERESULTAT (EBIT)      2009  2008     2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                5,4  11,0     10,1  15,3     21,7
Amerika              10,5  6,7     17,1  8,8     -4,0
Övriga och elimineringar     -3,3  -1,0     -5,9  -2,4     -11,7
KONCERNEN SAMMANLAGT       12,6  16,7     21,2  21,7      6,0


OPERATIVA SEGMENT *)        4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
AVSKRIVNINGAR OCH         2009  2008     2009  2008     2008
NEDSKRIVNINGAR          MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                6,1  4,4     10,5  8,7     18,3
Amerika              2,0  1,7      4,0  3,5     12,8
Övriga och elimineringar      0,4  0,4      0,9  0,9      1,8
KONCERNEN SAMMANLAGT        8,5  6,5     15,3  13,1     32,9


OPERATIVA SEGMENT *)        4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
INVESTERINGAR           2009  2008     2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                2,8  8,2      5,9  13,1     23,7
Amerika              0,9  0,9      1,4  1,4      3,0
Övriga och elimineringar      0,3  0,6      0,6  0,9      3,1
KONCERNEN SAMMANLAGT        4,0  9,7      8,0  15,4     29,8

*) I ett börsmeddelande den 23.4.2009 publicerades siffrorna för
jämförelseåret 2008 i enlighet med den nya rapporteringsstrukturen.
Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs vinst presenteras på
en skild rad under EBIT i resultaträkningen.

**) Försäljn. till andra segment
  EMEA              -1,6  -2,2     -4,5  -5,9     -10,3
  Amerika            -1,7  -1,2     -2,6  -2,9     -5,1
  Övriga             -0,6  -0,1     -1,2  -0,8     -1,4

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


AFFÄRSOMRÅDEN           4-6  4-6 ändr.  1-6  1-6 ändr.  1-12
OMSÄTTNING            2009  2008   %  2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Home               67,9  74,9   -9 131,9 142,0   -7 316,8
Garden              80,0  75,7   6 148,6 146,8   1 231,2
Outdoor              31,2  36,2  -14  64,7  71,3   -9 145,2
Övriga               0,5  0,5      1,6  1,9      3,9
KONCERNEN SAMMANLAGT       179,6 187,3   -4 346,8 362,0   -4 697,0


IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH           6/2009 6/200812/2008
GOODWILL                           MEUR  MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.                     230,2 233,8 233,8
Omräkningsdifferens                      0,3  -1,1  2,8
Företagsförvärv                        0,2
Ökningar                            0,3  1,0  1,4
Avskrivningar och nedskrivningar               -3,5  -2,5  -6,0
Minskningar och överföringar                  0,1  1,3  -1,9
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT              227,7 232,4 230,2


MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH            6/2009 6/200812/2008
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER                    MEUR  MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.                     120,9 130,2 130,2
Omräkningsdifferens                      0,2  -3,3  -1,2
Ökningar                            7,6  11,3  24,0
Avskrivningar och nedskrivningar               -11,6 -10,5 -26,5
Minskningar och överföringar                 -1,0  -2,1  -5,5
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT              116,0 125,5 120,9


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER               6/2009 6/200812/2008
                               MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA FÖRBINDELSER
Garantier                            0   1   1
Hyresansvar                           62   64   64
Övriga ansvar                          5   10   5
SAMMANLAGT                           67   76   71

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar                      2   2   2

SOM SÄKERHET FÖR KONCERNBOLAGENS ANSVAR
Garantier                            15   12   16

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT                 85   90   89


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                111  104  171
Ränteswappar                           1   16   16
Ränteterminer och -futurer                       30
Elderivat                            2   1   2

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                -1   0   2
Ränteswappar                              0   0
Ränteterminer och -futurer                       0
Elderivat                            0   0   0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde i bokslutet.


NÄRSTÅENDE

Dividendintäkter 25,3 milj. euro från Wärtsilä har rapporterats i koncernens
kassaflödesanalys på raden Dividendinkomster, intresseföretag.
Dividenden utbetalades under första kvartalet 2009.


FÖRVÄRV

Fiskars förvärvade en minoritet på 30 % av Silva Far East Ltd i juni 2009.
Aktieinnehavet förvärvades av Kasinda Holding Limited för 0,2 miljoner euro.
Efter förvärvet av minoriteten är tillverkningsbolaget i Kina ett helägt
dotterbolag av Silva Sweden AB.Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och 
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala, 
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig 
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De 
övriga segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är 
Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX 
Helsinki. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda 
är cirka 3 800 personer.

www.fiskars.fi


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
verkställande direktör