Fiskarsin osavuosikatsaus tammikuu - kesäkuu 2009

FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - KESÄKUU 2009
Vahva rahavirta, liiketoiminta tyydyttävällä tasolla vaikeassa 
markkinatilanteessa

Toinen vuosineljännes lyhyesti:
- Liikevaihto laski 4 prosenttia 179,6 milj. euroon (187,3) 
- Liiketulos oli 12,6 milj. euroa (16,7)
- Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -0,4 milj. euroa (+1,0)
- Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,34)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 32,2 miljoonaa (18,9, ei sisällä Wärtsilän 
 osinkoa 67,2 milj.)
- Vuoden 2009 näkymät entisellään

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:
"Markkinatilanne jatkui heikkona vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Fiskarsin 
liikevaihto ja liiketulos laskivat pääosin Euroopan Outdoor-liiketoiminta-
alueen heikon tuloskehityksen vuoksi. Toisaalta puutarhaliiketoiminta kehittyi 
Euroopassa hyvin neljänneksen aikana. 

Amerikassa liiketoimintamme jatkoi vahvaa kehitystä, ja segmentin liiketulos 
parani. Tämä osoittaa, että toimenpiteemme tehokkuuden lisäämiseksi ovat 
onnistuneet. Lisäksi jatkuva keskittyminen varastojen pienentämiseen on 
johtanut parantuneeseen rahavirtaan.

Odotamme epävakaan markkinatilanteen jatkuvan vuoden kolmannella 
neljänneksellä, ja siksi pidämme näkymämme koko vuodelle 2009 entisellään."


KONSERNIN AVAINLUVUT

Milj. euroa         Q2   Q2 Muutos  Q1-Q2  Q1-Q2 Muutos Q1-Q4
             2009  2008    %  2009  2008    %  2008

Liikevaihto       179,6 187,3  -4 %  346,8  362,0  -4 % 697,0
Liiketulos (EBIT)     12,6  16,7  -25 %  21,2  21,7  -2 %  6,0
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta        16,7  16,2   3 %  32,0  29,8   7 %  70,5
Biologisten hyödykkeiden
käyvän arvon muutos    0,0  2,1  -99 %  -0,2  -2,8  -92 %  -5,6
Tulos ennen veroja    24,2  30,5  -21 %  42,6  38,9   9 %  51,5
Katsauskauden tulos    22,6  26,6  -15 %  39,6  36,0  10 %  49,2
Tulos/osake, euroa    0,29  0,34  -15 %  0,51  0,47  10 %  0,64
Oma pääoma/osake, euroa             5,86  5,76   2 %  5,77
Liiketoiminnan rahavirta 32,2  86,1* -63 %  47,4** 52,2*  -9 %  97,0
Omavaraisuusaste, %               47 %  45 %      46 %
Nettovelkaantumisaste, %             69 %  77 %      69 %

* Sisältää Wärtsilän osingon 67,2 milj. euroa vuonna 2008
** Sisältää Wärtsilän osingon 25,3 milj. euroa vuonna 2009


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. (09) 6188 6222
talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. (09) 6188 6231


FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - KESÄKUU 2009
(IFRS, tilintarkastamaton)

KONSERNI Q2 2009
Fiskarsin liikevaihto laski vuoden toisella neljänneksellä 4 prosenttia 179,6 
milj. euroon (Q2 2008: 187,3 milj. euroa). Vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla laskua oli 5 prosenttia. 

Konsernin liiketulos laski 25 prosenttia 12,6 milj. euroon, joka sisältää 
kertaluonteisia kuluja 0,4 milj. euroa (16,7, sisältää kertaluonteisia tuloja 
1,0 milj. euroa).

Fiskarsin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 16,7 milj. euroa (16,2) 
toisella vuosineljänneksellä. Puuvarannon (biologisten hyödykkeiden) käyvän 
arvon muutos oli 0,03 milj. euroa (2,1). Vuoden 2009 alusta alkaen näitä eriä 
ei ole sisällytetty liiketulokseen.

Nettorahoituskulut olivat 5,1 milj. euroa (4,5). Tulos ennen veroja oli 
24,2 milj. euroa (30,5). Vuosineljänneksen tulos oli 22,6 milj. euroa 
(26,6) ja osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,34).

KONSERNI TAMMI-KESÄKUU 2009
Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 4 prosenttia 346,8 milj. euroon 
(Q1-Q2 2008: 362,0 milj. euroa). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskua 
oli 5 prosenttia. 

Liiketulos laski 2 prosenttia 21,2 milj. euroon, joka sisältää kertaluonteisia 
kuluja 0,5 milj. euroa (21,7, sisältää kertaluonteisia kuluja 0,7 milj. euroa).

Fiskarsin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 32,0 milj. euroa (29,8), 
ja puuvarannon käyvän arvon muutos oli -0,2 milj. euroa (-2,8). 

Nettorahoituskulut olivat 10,4 milj. euroa (9,8). Tulos ennen veroja oli 
42,6 milj. euroa (38,9). Katsauskauden tulos oli 39,6 milj. euroa (36,0) 
ja osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,47).

TOIMINNALLISET SEGMENTIT JA LIIKETOIMINTA-ALUEET
Fiskarsin toiminnalliset segmentit ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä sekä Aasian ja 
Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut. Liiketoiminta-
alueet ovat Home (koti), Garden (puutarha), Outdoor (ulkoilu) ja Muut. Home-
alueeseen sisältyvät kodintuotteet sekä koulu, toimisto ja askartelu. Veneet 
kuuluvat Outdoor-alueeseen. Muihin sisältyvät kiinteistöt ja konsernihallinnon 
toiminnot.

Milj. euroa          Q2   Q2 Muutos Q1-Q2 Q1-Q2 Muutos Q1-Q4
               2009  2008    %  2009  2008    %  2008
KESKEISET TOIMINNALLISET 
SEGMENTIT
EMEA, liikevaihto      116,5 130,5  -11 % 227,8 257,9  -12 % 491,3
EMEA, liiketulos       5,4  11,0  -51 %  10,1  15,3  -34 %  21,7*
Amerikka, liikevaihto    65,9  58,9  12 % 124,5 110,7  12 % 216,5
Amerikka, liiketulos     10,5  6,7  56 %  17,1  8,8  94 %  -4,0**

KESKEISET LIIKETOIMINTA-ALUEET       
Home, liikevaihto      67,9  74,9  -9 % 131,9 142,0  -7 % 316,8
Garden, liikevaihto     80,0  75,7   6 % 148,6 146,8   1 % 231,2
Outdoor, liikevaihto     31,2  36,2  -14 %  64,7  71,3  -9 % 145,2

*) Sisältää kertaluonteisia kuluja 9,3 milj. euroa 
**) Sisältää kertaluonteisia kuluja 19,5 milj. euroa
  Lisäksi 6,1 milj. euroa kertaluonteisia kuluja on kohdistettu 
  Muut-segmentille vuonna 2008.


EMEA Q2 2009
EMEA-segmentin liikevaihto laski 11 prosenttia 116,5 milj. euroon (130,5). 
Valuuttakurssien, erityisesti Ison-Britannian punnan ja Ruotsin kruunun, 
muutokset heikensivät liikevaihtoa kaikilla liiketoiminta-alueilla. 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski 7 prosenttia. 
Liiketulos oli 5,4 milj. euroa (11,0).

Home-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski vaikeassa markkinatilanteessa, 
vaikka myynti suurimmilla markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa kehittyi 
suhteellisen hyvin. Liikevoitto pienentyi alentuneen myyntivolyymin ja 
tuotevalikoiman pienemmän myyntikatteen takia.

Garden-liiketoiminta-alueella Fiskarsin puutarhavälineiden hyvä kysyntä 
vaikutti positiivisesti liikevaihtoon. Rakennustyökalujen markkinat ovat yhä 
heikot ja tämä heikentää koko liiketoiminta-alueen myyntiä. Liikevoitto kasvoi 
kuitenkin edellisvuodesta tuotevalikoiman ja tehokkaamman toiminnan ansiosta.

Outdoor-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski, sillä erityisesti 
veneliiketoiminta kärsi haastavasta yleisestä markkinatilanteesta. Veneiden 
rekisteröintimäärät ovat laskeneet Pohjoismaissa, ja Fiskarsin veneiden myynti 
jatkui heikolla tasolla. Ulkoiluvälineiden liikevaihtoa laski liikelahjojen ja 
vientimarkkinoiden edellisestä vuodesta heikentynyt myynti. Liiketoiminta-
alueen liiketappio johtui pääosin veneliiketoimintaan liittyvistä 
alaskirjauksista, jotka olivat yhteensä 1,9 milj. euroa.

AMERIKKA Q2 2009
Amerikka-alueella liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 65,9 milj. euroon (58,9). 
Liikevaihto US-dollareina laski 3 prosenttia 89,7 milj. dollariin (92,0). 
Liiketulos oli 10,5 milj. euroa (6,7). 

Puutarhatuotteiden liikevaihto kasvoi erityisesti Kanadan vahvan myynnin 
kehityksen ansiosta. Korkeampi myyntivolyymi sekä alhaisemmat raaka-
ainekustannukset ja vähentyneet kiinteät kulut vaikuttivat myönteisesti 
liiketulokseen. 

Koulun, toimiston ja askartelun tuotteiden myynti jatkui heikolla tasolla, 
mutta toiminnan uudelleenjärjestelyistä saadut säästöt kompensoivat myynnin 
laskun. 

Outdoor-liiketoiminnan liikevaihto ja liiketulos Amerikassa olivat hiukan 
edellisen vuoden tasoa alhaisempia. Toiminta kehittyi hyvin Yhdysvalloissa, kun 
taas Kanadassa ja vientitoiminnassa myynti väheni edellisvuodesta.

MUUT Q2 2009
Fiskarsin Muut-segmenttiin kuuluvat kiinteistötoimi ja konsernihallinnon 
toiminnot. Segmentin liikevaihto oli 1,1 milj. euroa (1,3). Liiketulos oli -3,3 
milj. euroa (-1,0).

WÄRTSILÄ
Fiskars omistaa 17,1 prosentin osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp:n 
osakkeista ja äänistä. Toisella vuosineljänneksellä Fiskarsin osuus Wärtsilän 
tuloksesta oli 16,7 milj. euroa (16,2). 

Fiskarsin omistamien Wärtsilän osakkeiden markkina-arvo oli 386,5 milj. euroa 
kesäkuun lopussa (673,0). Yhden osakkeen hinta oli 22,94 euroa. Osakkeiden 
tasearvo oli 275,6 milj. euroa (237,9).

RAHOITUS
Liiketoiminnan rahavirta oli 32,2 milj. euroa (86,1, sisältää 67,2 milj. euroa 
osinkoa Wärtsilältä) toisella vuosineljänneksellä. Tänä vuonna Wärtsilän osinko 
maksettiin ensimmäisen neljänneksen aikana. Investointien rahavirta oli -3,3 
milj. euroa (-8,4) ja rahavirta investointien jälkeen 28,8 milj. euroa (77,7) 
huhti-kesäkuussa.

Fiskarsin nettokäyttöpääoma oli 152,0 milj. euroa (189,6) kesäkuun lopussa. 
Konsernin omavaraisuusaste oli 47 % (45 %) ja nettovelkaantumisaste 69 % oli 
(77 %). 

Kesäkuun lopussa rahavarat olivat 10,0 milj. euroa (13,1). Korollinen 
nettovelka oli 308,4 milj. euroa (341,6), joka oli 1,5 milj. euroa vähemmän 
kuin edellisen tilikauden lopussa. Lyhytaikaisten velkojen osuus korollisesta 
velasta oli 228,1 milj. euroa (194,2) ja pitkäaikaisten velkojen osuus 93,1 
milj. euroa (160,5). Lyhytaikaiset velat ovat ensisijaisesti yhtiön liikkeelle 
laskemia yritystodistuksia. Lisäksi Fiskarsilla oli 415,0 milj. euroa (425,0) 
käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pääosin pohjoismaisissa 
pankeissa. Talouskriisillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta konsernin 
rahoitukseen.

INVESTOINNIT
Toisen vuosineljänneksen investoinnit olivat 4,0 milj. euroa (9,7). Pääosa 
investoinneista oli jatkuvaan liiketoimintaan liittyviä korvausinvestointeja. 
Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 8,0 milj. euroa (15,4).

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä oli 3 823 (4 395) kesäkuun lopussa. Heistä 3 075 
(3 439) työskenteli EMEA-alueella, 681 (898) Amerikka-alueella ja 67 (58) Muut-
segmentin yksiköissä. Toisen vuosineljänneksen aikana tehtiin 
henkilöstövähennyksiä ja lomautuksia useissa yksiköissä. Henkilöstön määrä 
laski neljänneksen aikana 193 henkilöllä erityisesti kodintuotteiden Suomen 
tehtailla sekä Garden & SOC ja Outdoor -alueilla Yhdysvalloissa. Henkilöstön 
määrä oli keskimäärin 3 982 (4 375) tammi-kesäkuun aikana.

CORPORATE GOVERNANCE
Fiskars noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka astui voimaan 1.1.2009.

Fiskars noudattaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 2.6.2008 voimaan astunutta 
uutta sisäpiiriohjetta ja yhtiön omaa sisäpiiriohjetta, joka on viimeksi 
päivitetty 5.8.2008.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2009
Fiskarsin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 5.6. Helsingissä. Yhtiökokous 
päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen A- ja K-sarjan osakkeiden 
yhdistämisestä, suunnatusta maksuttomasta osakeannista K-sarjan 
osakkeenomistajille, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä yhtiön ja sen 
suurimman yksittäisen osakkeenomistajan Agrofin Oy Ab:n välisen 
sulautumissuunnitelman.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotusten mukaisesti valtuuttaa 
hallituksen luovuttamaan ja/tai hankkimaan yhtiön omia osakkeita, yhteensä 
enintään 4 020 000 osaketta. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta 
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia 
yhtiön osakkeita. Valtuutukset olivat ehdollisia osakelajien yhdistämisen 
ja siihen liittyvien yhtiöjärjestyksen muutosten rekisteröintiin heinäkuussa 
2009. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Fiskars Oyj Abp:llä oli katsauskauden lopussa kaksi osakesarjaa. A-sarjan 
osakkeella oli yksi ääni osaketta kohti ja K-sarjan osakkeella 20 ääntä 
osaketta kohti. A-osakkeita oli 54 944 492 kappaletta (71 % osakkeista ja 11 % 
äänistä) ja K-osakkeita oli 22 565 708 (29 % ja 89 %) eli yhteensä 77 510 200 
osaketta ja 506 258 652 ääntä. Osakesarjat yhdistettiin heinäkuussa 2009 
ylimääräisen yhtiökokouksen 5.6.2009 päätöksen perusteella.

Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 1,00 euroa osakkeelta, ja
osakepääoma oli 77 510 200 euroa. Yhtiön hallussa oli kesäkuun lopussa omia 
osakkeita 112 115 A-osaketta ja 420 K-osaketta, mikä vastasi 0,15 % yhtiön 
osakkeista ja 0,02 % äänistä. 

Fiskarsin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n large cap -listalla. 
Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli kesäkuun lopussa 8,35 euroa (10,90) ja K-
osakkeen 10,11 euroa (13,00). Fiskarsin markkina-arvo ilman omia osakkeita oli 
tällöin 686,0 miljoonaa euroa. Osakkeita vaihdettiin 1,1 miljoonaa kappaletta 
(1,4 milj.) huhti-kesäkuussa ja 1,6 miljoonaa (2,9 milj.) tammi-kesäkuussa.

Fiskarsin osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 10 866 katsauskauden lopussa. 
Yhtiön kesäkuussa saaman tiedon mukaisesti Robert G. Ehrnroothin omistusosuus 
oli pudonnut alle liputusrajan 1/10 (10 %), sillä hänellä ei ole enää 
määräysvaltaa Turret Oy Ab:ssa kyseisen yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksen 
jälkeen. Toimenpiteellä ei ollut vaikutusta Turret Oy Ab:n omistukseen
Fiskarsin osakkeista. Omistuksessa säilyi 10,17 % osakkeista ja 12,08 % 
äänistä (tilanne 15.6.2009).

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Talouden laskusuhdanne on lisännyt epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 
Fiskarsin liikevaihtoon ja tuloskehitykseen vuonna 2009.

Pääasialliset riskit liittyvät seuraaviin tekijöihin: 
- Yleinen taloudellinen tilanne ja kulutuskysynnän heikentyminen entisestään 
 Fiskarsille tärkeillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 
- Suurten jälleenmyyntiasiakkaiden menettäminen tai näiden ostojen 
 merkittävä vähentyminen, jälleenmyyjien taloudelliset ongelmat tai vakava 
 häiriö erikoistuneen jakelukanavan toiminnassa 
- Tuotteiden saatavuus, joka on riippuvainen toimitusketjusta
- Normaalista poikkeavat sääolosuhteet puutarhatuotteiden liiketoiminnassa 
 sekä kausivaihtelut erityisesti kodintuotteiden liiketoiminnassa, joka 
 painottuu voimakkaasti vuoden loppuun 
- Äkilliset muutokset raaka-aineiden tai energian hinnoissa; merkittävimmät 
 raaka-aineet ovat teräs, alumiini ja muovi
- Merkittävät muutokset Wärtsilän kannattavuudessa tai sen 
 osingonmaksukyvyssä

Riskejä ja niiden hallintaa kuvataan tarkemmin Fiskarsin vuoden 2008 
vuosikertomuksessa sivuilla 28 ja 72 - 73. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Fiskarsin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiin 5.6.2009 perustuen 
osakesarjojen yhdistäminen, suunnattu maksuton osakeanti K-sarjan 
osakkeenomistajille ja yhtiöjärjestyksen muutokset rekisteröitiin 
kaupparekisteriin 30.7. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa K-sarjan 
osakkeiden omistajille annettiin maksutta yksi uusi osake kutakin viittä K-
sarjan osaketta vastaan.

Fiskarsin ja Agrofinin sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin 
kaupparekisteriin 31.7. Samalla kaupparekisteriin rekisteröitiin 
sulautumisvastikkeena annetut osakkeet. Fiskarsin hallitus päätti mitätöidä 
Fiskarsille sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä siirtyneet yhtiön 11 863 
964 osaketta. Mitätöinti rekisteröitiin 3.8.

Osakelajien yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman annin täsmäytyspäivä oli 
30.7.2009. Uusi yhden lajin osakesarja (FIS1V) tuli julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi 31.7. Sulautumisvastikkeena annetut uudet osakkeet tulivat julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi 3.8.

Tällä hetkellä Fiskars Oyj Abp:llä on vain yksi osakesarja. Jokaisella 
osakkeella on yksi ääni ja samat oikeudet. Osakkeiden kokonaismäärä on 
82 023 341. Yhtiö omistaa omia osakkeita 112 619 kappaletta, mikä vastaa 0,14 % 
yhtiön osakkeista ja äänistä. 

Osakesarjojen yhdistäminen sekä Agrofinin ja Fiskarsin sulautuminen aiheuttivat 
seuraavia muutoksia Fiskarsin suurimpien osakeomistajien joukossa: Virala Oy 
Ab:n äänioikeus laski alle 3/20 (15 %) liputusrajan, Elsa Fromondin ja hänen 
määräysvaltayhtiönsä Holdix Oy Ab:n omistusosuus nousi yli 1/10 (10 %) 
liputusrajan sekä Oy Julius Tallberg Ab:n äänioikeus laski alle 1/20 (5 %) 
liputusrajan.

NÄKYMÄT VUODELLE 2009
Markkinanäkymien arvioidaan pysyvän epävakaina vuoden 2009 toisella 
puoliskolla, koska tilanne sekä Pohjois-Amerikan että Euroopan markkinoilla 
näyttää jatkuvan haastavana. Kuluttajakysynnän arvioidaan heikentyvän 
edellisestä vuodesta, mikä vaikuttaa Fiskarsin liikevaihdon kehittymiseen.

Fiskarsin organisaatiorakennetta on uudistettu ja kustannusrakennetta ollaan 
leikkaamassa vastaamaan arvioitua kuluttajakysyntää vuonna 2009. Samalla 
vahvistetaan Fiskarsin kilpailukykyä markkinoilla. Tarkennettu liiketoiminnan 
fokus erikoistuneisiin liiketoiminta-alueisiin ja brändeihin sekä uusien 
tuotteiden kehittäminen ovat jatkossakin yhtiön tärkeimpiä menestystekijöitä 
haastavassa markkinaympäristössä.

Fiskarsin näkymät vuodelle 2009 pysyvät entisellään: Vuoden 2009 liikevaihdon 
arvioidaan laskevan edellisen vuoden liikevaihtoon verrattuna. Liiketuloksen 
ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 
2008. 

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin tulokseen ja 
kassavirtaan vuonna 2009.


Fiskars, 5.8.2009

Fiskars Oyj Abp
HallitusKONSERNIN TULOSLASKELMA      4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
                 2009  2008   %  2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO           179,6 187,3   -4 346,8 362,0   -4 697,0

Hankinnan ja valmistuksen kulut -120,3 -123,3   -3 -232,1 -242,6   -4 -483,5
BRUTTOKATE            59,4  63,9   -7 114,7 119,4   -4 213,5

Liiketoiminnan muut tuotot     0,4  0,8  -49  1,1  1,3  -13  2,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -28,1 -32,7  -14 -58,0 -65,9  -12 -129,8
Hallinnon kulut         -15,4 -14,2   8 -30,6 -29,6   4 -54,4
Tutkimus- ja kehittämismenot   -2,5  -1,9   32  -4,5  -3,9   15  -8,4
Liiketoiminnan muut kulut     -1,2  0,8   0  -1,3  0,5   0 -17,8
LIIKETULOS (EBIT)         12,6  16,7  -25  21,2  21,7   -2  6,0

Biologisten hyödykkeiden käyvän
arvon muutos            0,0  2,1  -99  -0,2  -2,8  -92  -5,6
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta  16,7  16,2   3  32,0  29,8   7  70,5
Muut rahoitustuotot ja -kulut   -5,1  -4,5   15 -10,4  -9,8   7 -19,4
TULOS ENNEN VEROJA        24,2  30,5  -21  42,6  38,9   9  51,5

Tuloverot             -1,6  -3,9     -3,0  -2,9     -2,3
KATSAUSKAUDEN TULOS        22,6  26,6  -15  39,6  36,0   10  49,2

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille       22,6  26,6  -15  39,7  36,0   10  49,3
Vähemmistölle           0,0  0,0      0,0  0,0     -0,1
                 22,6  26,6     39,6  36,0     49,2

Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euroa
(laimentamaton)          0,29  0,34     0,51  0,47     0,64

Tulos/osake, euroa (laimennettu) 0,29  0,34     0,51  0,47     0,64MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT            4-6  4-6  1-6  1-6  1-12
                        2009  2008  2009  2008  2008
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

KATSAUSKAUDEN TULOS               22,6  26,6  39,6  36,0  49,2

Muuntoero                    -3,6  -0,5  0,2  -7,4  -1,9
Suoraan omaan pääomaan kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä           5,1  -4,2  5,4  -2,2 -18,1
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen         2,0  -0,1  0,5  2,7  0,7
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen
jälkeen                     0,0  -0,1  -0,5  -0,1  -0,2
Muut muutokset                  0,0  0,1  0,0  0,2  0,2
TILIKAUDEN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
VEROJEN JÄLKEEN, YHTEENSÄ            3,6  -4,8  5,6  -6,8 -19,3

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ         26,2  21,8  45,3  29,2  29,9

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille              26,2  21,8  45,3  29,2  30,0
Vähemmistölle                  0,0  0,0  0,0  0,0  -0,1
                        26,2  21,8  45,3  29,2  29,9


KONSERNIN TASE                    6/2009 6/2008 muutos12/2008
                            MEUR  MEUR   %  MEUR
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet                128,0 133,3   -4 131,0
Liikearvo                       99,7  99,2   1  99,2
Aineelliset hyödykkeet                108,2 117,5   -8 113,2
Biologiset varat                    39,0  42,1   -7  39,3
Sijoituskiinteistöt                   7,8  8,1   -4  7,7
Osuudet osakkuusyhtiöissä               275,6 237,9   16 263,5
Rahoitusvarat
 Osakkeet, käypään arvoon tulosvaikutteisesti     2,8  3,0   -7  2,9
 Muut sijoitukset                   2,1  2,6  -19  2,2
Laskennalliset verosaamiset              22,3  21,9   2  21,7
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             685,5 665,3   3 680,6

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus                    145,6 175,1  -17 159,8
Myynti- ja muut saamiset               116,1 138,8  -16 109,6
Verosaamiset                      7,2  6,5   11  8,4
Rahavarat                       10,0  13,1  -23  11,3
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             279,0 333,4  -16 289,0

Myytävänä olevat omaisuuserät                 1,1

VARAT YHTEENSÄ                    964,5 999,9   -4 969,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       453,8 445,9   2 446,7
Vähemmistöosuus                     0,0  0,0      0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                  453,8 446,0   2 446,7

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat                    93,1 160,5  -42 137,5
Muut velat                       1,2  1,8  -31  1,4
Laskennalliset verovelat                48,2  50,6   -5  49,3
Eläkevelvoite                      9,4  8,7   8  9,2
Varaukset                       11,4  5,7   99  13,4
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             163,4 227,3  -28 210,8

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat                   228,1 194,2   17 183,7
Ostovelat ja muut velat                111,4 127,0  -12 121,9
Verovelat                        7,8  5,5   41  6,6
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             347,3 326,6   6 312,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ             964,5 999,9   -4 969,7KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA           4-6  4-6  1-6  1-6  1-12
                        2009  2008  2009  2008  2008
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja               24,2  30,4  42,6  38,9  51,5
Oikaisut
 Poistot                    8,5  6,5  15,3  13,1  32,9
 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta       -16,7 -16,2 -32,0 -29,8 -70,5
 Tuotot sijoituksista              0,0  -0,3  0,0  -0,2  -1,0
 Korkokulut                   5,2  4,8  10,4  10,0  20,4
 Biologisten varojen muutos           0,0  -2,1  0,2  2,8  5,6
 Muut liiketoimet, joihin ei liity
 maksutapahtumaa                -3,6     -4,0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta     17,5  23,2  32,7  34,8  39,0

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos         12,9  6,5 -12,2 -21,1  10,9
 Vaihto-omaisuuden muutos           17,1  2,4  17,6  -5,2  10,6
 Korottomien velkojen muutos          -6,7  -4,7  -4,9  -7,8  -7,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja                    40,8  27,4  33,2  0,7  53,0

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö              67,2  25,3  67,2  67,2
Maksetut rahoituskulut (netto)         -5,8  -6,1 -10,3 -11,1 -18,0
Maksetut verot                 -2,9  -2,4  -0,8  -4,7  -5,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)          32,2  86,1  47,4  52,2  97,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen ja tytäryhtiöiden hankinnat  -0,2  -3,1  -0,2  -3,1  -3,1
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin    -3,8  -6,4  -7,9 -12,4 -25,4
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot      0,6  0,4  0,7  0,8  4,1
Muu investointien rahavirta           0,1  0,6  0,1  -0,1  -1,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)           -3,3  -8,4  -7,2 -14,7 -25,8

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden myynti                        0,2  0,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot                40,0  37,5  62,2
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset      -50,1  -0,1 -65,8  -0,1  -0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos         15,3 -45,1  25,3 -33,3 -85,6
Rahoitusleasingmaksut              -0,6  -3,5  -1,2  -1,7  -3,4
Muiden rahoituserien rahavirta         -0,7  0,4  -1,6  -1,0  -3,5
Maksetut osingot                   -61,5 -38,2 -61,5 -61,5
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA (C)       -36,1 -109,7 -41,5 -60,0 -91,7

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS (A+B+C)        -7,3 -32,1  -1,4 -22,5 -20,5

Likvidit varat kauden alussa          17,3  43,1  11,3  34,5  34,5
Kurssimuutosten vaikutus             0,1  2,0  0,1  1,1  -2,8
Likvidit varat kauden lopussa          10,0  13,1  10,0  13,1  11,3KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN        Emoyhtiön omistajille    Vähem-  Yh-
MUUTOSLASKELMA            kuuluva oma pääoma:     mistö- teensä
                               Kert. osuus
                    Osake- Omat Muunto- voitto-
                    pääoma osakk.  erot varat
                     MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

31.12.2007                77,5  -0,9  -9,3 410,5  0,5 478,3

Tilikauden laaja tulos yhteensä         0,1  -4,7  34,2  -0,5  29,2
Maksetut osingot                       -61,5     -61,5

30.6.2008                77,5  -0,8 -14,0 383,3  0,0 446,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä         0,0  -2,4  3,2  -0,1  0,7

31.12.2008                77,5  -0,8 -16,5 386,5  0,0 446,7

Tilikauden laaja tulos yhteensä             3,0  42,3  0,0  45,3
Maksetut osingot                       -38,2     -38,2
Vähemmistöosuuden hankinta                      0,1  0,1

30.6.2009                77,5  -0,8 -13,4 390,5  0,0 453,8TUNNUSLUVUT                     6/2009 6/2008 muutos12/2008
                                    %
Oma pääoma/osake, euroa                5,86  5,76   2  5,77
Omavaraisuusaste                    47 %  45 %     46 %
Nettovelkaantumisaste                 69 %  77 %     69 %
Oma pääoma, milj. euroa                453,8 446,0   2 446,7
Korolliset nettovelat, milj. euroa          308,4 341,6  -10 309,9
Henkilöstö keskimäärin                3 982 4 375   -9 4 325
Henkilöstö kauden lopussa               3 823 4 395  -13 4 119
Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa,
tuhatta kpl
A-osakkeet                      54 832 54 832    54 832
K-osakkeet                      22 565 22 565    22 565


VALUUTTAKURSSEJA                    1-6  1-6 muutos  1-12
                            2009  2008   %  2008
USD keskikurssi                    1,33  1,53  -13  1,47
USD kurssi kauden lopussa               1,41  1,58  -10  1,39


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti
noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
tilinpäätöksessä.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta.

Fiskarsin liiketuloksen (EBIT) määritelmää on muutettu 1.1.2009 alkaen.
Liiketulos sisältää toiminnallisten segmenttien EMEA, Amerikka ja Muut
liiketulokset. Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta ja biologisten
varojen käyvän arvon muutos esitetään tuloslaskelmassa omina riveinään
liiketuloksen jälkeen.

Fiskarsin toiminnallisten segmenttien ja liiketoiminta-alueiden jakoa
on muutettu 1.1.2009 alkaen. Vertailuluvut vuodelle 2008 on oikaistu uuden
raportointirakenteen mukaisesti. Fiskars otti käyttöön IFRS 8:n
(Toiminnalliset segmentit) 1.1.2008 alkaen.

Fiskars muutti vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä biologisten varojensa
(puuvarannon) arvonmäärityksessä käytettävää kirjanpidollista arviota.
Käyvän arvon määrityksessä käytettävä hinta on kolmen vuoden keskimääräinen
keskikantohinta.

Vuoden 2008 viimeisellä neljännekselllä Fiskars siirtyi
soveltamaan etuuspohjaisten eläkevastuiden laskennassa IAS 19 -standardin
muutosta, joka sallii vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden
kirjaamisen suoraan omaan pääomaan. Vertailukausien luvut on oikaistu
vastaavasti. Muutoksen vaikutus vuoden 2008 toisen neljänneksen
liiketulokseen oli -0,1 miljoonaa euroa.

Konserni on 1.1.2009 ottanut käyttöön seuraavat uudet tai muutetut
IFRS-standardit ja -tulkinnat:
 - IAS 1 (revised) Presentation of Financial Statements
 - IAS 23 (revised) Borrowing costs
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes

Uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ollut vaikutusta
raportoituun tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Tosin
uudistetun IAS 1 standardin käyttöönottaminen on aiheuttanut monia
muutoksia terminologiassa.

Arvioiden käyttö:
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)    4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2009  2008   %  2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA               116,5 130,5  -11 227,8 257,9  -12 491,3
Amerikka             65,9  58,9   12 124,5 110,7   12 216,5
Muut                1,1  1,3  -14  2,8  3,1  -11  5,9
Segmenttien välinen myynti **)  -3,9  -3,5     -8,3  -9,7     -16,7
KONSERNI YHTEENSÄ        179,6 187,3   -4 346,8 362,0   -4 697,0


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)    4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
LIIKETULOS (EBIT)         2009  2008     2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                5,4  11,0     10,1  15,3     21,7
Amerikka             10,5  6,7     17,1  8,8     -4,0
Muut ja eliminoinnit       -3,3  -1,0     -5,9  -2,4     -11,7
KONSERNI YHTEENSÄ         12,6  16,7     21,2  21,7      6,0


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)    4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
POISTOT JA ARVONALENTUMISET    2009  2008     2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                6,1  4,4     10,5  8,7     18,3
Amerikka              2,0  1,7      4,0  3,5     12,8
Muut ja eliminoinnit        0,4  0,4      0,9  0,9      1,8
KONSERNI YHTEENSÄ         8,5  6,5     15,3  13,1     32,9


TOIMINNALLISET SEGMENTIT *)    4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
INVESTOINNIT           2009  2008     2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                2,8  8,2      5,9  13,1     23,7
Amerikka              0,9  0,9      1,4  1,4      3,0
Muut ja eliminoinnit        0,3  0,6      0,6  0,9      3,1
KONSERNI YHTEENSÄ         4,0  9,7      8,0  15,4     29,8

*) Pörssitiedotteessa 23.4.2009 julkaistiin uuden raportointirakenteen mukaiset
tiedot vertailuvuodelta 2008. Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta
esitetään tuloslaskelmassa omana rivinään liiketuloksen alla.

**) Segmenttien välinen myynti
  EMEA              -1,6  -2,2     -4,5  -5,9     -10,3
  Amerikka            -1,7  -1,2     -2,6  -2,9     -5,1
  Muut              -0,6  -0,1     -1,2  -0,8     -1,4

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


LIIKETOIMINTA-ALUEET        4-6  4-6 muutos  1-6  1-6 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2009  2008   %  2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Home               67,9  74,9   -9 131,9 142,0   -7 316,8
Garden              80,0  75,7   6 148,6 146,8   1 231,2
Outdoor              31,2  36,2  -14  64,7  71,3   -9 145,2
Muut                0,5  0,5      1,6  1,9      3,9
KONSERNI YHTEENSÄ        179,6 187,3   -4 346,8 362,0   -4 697,0


AINEETTOMAT HYÖDYKKEET JA LIIKEARVO             6/2009 6/200812/2008
                               MEUR  MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     230,2 233,8 233,8
Tilikauden muuntoerot                     0,3  -1,1  2,8
Liiketoimintahankinnat                     0,2
Lisäykset                           0,3  1,0  1,4
Poistot ja arvonalentumiset                  -3,5  -2,5  -6,0
Vähennykset ja siirrot                     0,1  1,3  -1,9
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                227,7 232,4 230,2


AINEELLISET HYÖDYKKEET JA                  6/2009 6/200812/2008
SIJOITUSKIINTEISTÖT                      MEUR  MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     120,9 130,2 130,2
Tilikauden muuntoerot                     0,2  -3,3  -1,2
Lisäykset                           7,6  11,3  24,0
Poistot ja arvonalentumiset                 -11,6 -10,5 -26,5
Vähennykset ja siirrot                    -1,0  -2,1  -5,5
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                116,0 125,5 120,9


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                 6/2009 6/200812/2008
                               MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUKSIEN VAKUUDEKSI
Takaukset                            0   1   1
Vuokravastuut                          62   64   64
Muut vastuut                           5   10   5
YHTEENSÄ                            67   76   71

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset                      2   2   2

KONSERNIYRITYSTEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                            15   12   16

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ                   85   90   89


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset         111  104  171
Koronvaihtosopimukset                      1   16   16
Korkotermiinit ja -futuurit                      30
Sähköfutuurit                          2   1   2

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset          -1   0   2
Koronvaihtosopimukset                          0   0
Korkotermiinit ja -futuurit                       0
Sähköfutuurit                          0   0   0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon tilinpäätöksessä.


LÄHIPIIRIASIAT

Wärtsilän osinko 25,3 milj. euroa on raportoitu konsernin rahavirtalaskelman
rivillä Osinkotuotot, osakkuusyhtiö. Osinko on saatu vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä 2009.


HANKINNAT

Fiskars hankki 30 %:n vähemmistöosuuden Silva Far East Ltd:stä kesäkuussa 2009.
Vähemmistöosuus hankittiin Kasinda Holding Limitediltä 0,2 miljoonalla eurolla.
Vähemmistöosuuden hankinnan jälkeen kiinalainen tuotantoyhtiö on Silva Sweden
AB:n täysin omistama tytäryhtiö.Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin 
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster. 
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se 
muodostaa yhden Fiskarsin toiminnallisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, 
EMEA- ja Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen 
vanhin yritys ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 
697 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 3 800.

www.fiskars.fi


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja