Fiskars delårsrapport januari-mars 2009

FISKARS RÖRELSERESULTAT OCH KASSAFLÖDE FÖRBÄTTRADES UNDER Q1 2009

Första kvartalet 2009 i korthet:

- Omsättningen minskade med 4 % och var 167,1 milj. euro (174,7)
- Rörelseresultatet ökade till 8,6 milj. euro (5,0, inklusive kostnader 
 av engångsnatur på 1,7 m)
- Rörelseresultat efter andel av intresseföretagets resultat och 
 förändring i gängse värdet på skogsbeståndet var 23,6 milj. euro (13,7)
- Resultatet per aktie var 0,22 euro (0,12)
- Kassaflödet från löpande verksamhet var 15,2 milj. euro (-33,9)
- Utsikterna för år 2009 oförändrade: Helårs omsättning väntas minska 
 från 2008. Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur väntas bli 
 under 2008 års nivå.

Fiskars VD Kari Kauniskangas om resultatet under det första kvartalet:

"Det krävande marknadsläget och den minskade konsumtionsefterfrågan har 
lett till en nedgång i omsättningen under det första kvartalet 2009. De 
åtgärder som vidtogs under år 2008 för att minska Fiskars fasta 
kostnadsbas syns i rörelseresultatet, som har utvecklats positivt.

Rörelseresultatet ökade kraftigt i segmentet Amerika, mest tack vare en 
lägre fast kostnadsbas. Dessutom har den starka omsättningsutvecklingen 
inom Outdoor-området bidragit till en förbättring av vinsten inom 
Amerika.

Marknaden kommer sannolikt att förbli osäker under 2009 och vi 
bibehåller våra utsikter för hela året 2009."


KONCERNENS NYCKELTAL

Milj. euro          Q1 2009  Q1 2008  Förändring, %  1-12 2008
Omsättning           167,1   174,7      -4 %    697,0
Rörelseresultat (EBIT)      8,6    5,0      73 %     6,0
Andel i intresseföretagets
resultat            15,2   13,6      12 %     70,5
Förändringen i gängse värde
på skogsbeståndet        -0,3   -4,9      95 %     -5,6
Resultat före skatt       18,3    8,4      117 %     51,5
Periodens resultat       17,0    9,4      80 %     49,2
Resultat per aktie, euro    0,22   0,12      80 %     0,64
Eget kapital per aktie, euro  5,52   5,48       1 %     5,77
Kassaflöde från löpande            
verksamhet           15,2   -33,9             97,0
Soliditet, %          43 %   39 %             46 %
Nettogearing, %         79 %   84 %             69 %


Mer information:
verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn. +358 9 6188 6222
ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn. +358 9 6188 6231 


FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009
(IFRS, oreviderad)

Fiskars operativa segment och affärsområden omstrukturerades från och 
med första januari 2009. Jämförelsesiffror för år 2008 har räknats om 
enligt den nya rapporteringsstrukturen och publicerades separat i april 
2009.

I den nya rapporteringsstrukturen har Fiskars också ändrat sin 
definition för rörelseresultat (EBIT). Fiskars redogör för sin andel av 
resultat från intresseföretaget Wärtsilä samt för förändringen i gängse 
värdet på biologiska tillgångar (alltså skogsbeståndet) på skilda rader 
under rörelseresultatet i resultaträkningen.

KONCERNENS FINANSIELLA UPPGIFTER
Fiskarskoncernens omsättning minskade med 4 % under årets första 
kvartal 2009 till 167,1 milj. euro (Q1 2008: 174,7 milj. euro). Omräknat 
i jämförbara valutakurser minskade koncernens omsättning med 5 %.

Koncernens rörelseresultat ökade med 73 % till 8,6 milj. euro (5,0, 
inklusive kostnader av engångsnatur på 1,7 milj. euro). 

Fiskarskoncernens andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat för 
årets första kvartal var 15,2 milj. euro (13,6) och förändringen i 
gängse värdet på skogsbeståndet var -0,3 milj. euro (-4,9). Från början 
av år 2009 inkluderas dessa poster inte i rörelseresultatet.

Nettofinansieringskostnaderna var 5,3 milj. euro (5,2). Resultatet före 
skatt var 18,3 milj. euro (8,4). Resultatet för årets första kvartal 
var 17,0 milj. euro (9,4) och resultatet per aktie var 0,22 euro 
(0,12).

OPERATIVA SEGMENT OCH AFFÄRSOMRÅDEN
Fiskars operativa segment är EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och 
Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä (intresseföretag) och Övriga. 
Inha Bruks verksamhet, som i huvudsak består av båttillverkning, har 
flyttats från segmentet Övriga till EMEA. 

Affärsområdena är Home (hem), Garden (trädgård), Outdoor (uteliv) och 
Övriga. Området Home omfattar hushållsprodukter samt skola, kontor och 
hobby. Inha Bruk ingår i affärsområdet Outdoor. Övriga omfattar 
fastigheter samt funktioner vid koncernförvaltningen.


Milj. euro           Q1 2009  Q1 2008 Förändring, %  1-12 2008
VIKTIGASTE OPERATIVA SEGMENT
EMEA, omsättning         111,3   127,3     -13 %    491,3
EMEA, rörelseresultat       4,8    4,3      10 %   21,7 *
Amerika, omsättning        58,6   51,8      13 %    216,5
Amerika, rörelseresultat      6,5    2,1     215 %   -4,0 **

VIKTIGASTE AFFÄRSOMRÅDEN
Home, omsättning         64,0   67,2      -5 %    316,8
Garden, omsättning        68,6   71,1      -4 %    231,2
Outdoor, omsättning        33,5   35,1      -4 %    145,2

*) I summan ingår 9,3 milj. euro engångskostnader
**) I summan ingår 19,5 milj. euro engångskostnader
Dessutom ingår 6,1 milj. euro engångskostnader i segmentet Övriga.


EMEA
Omsättningen i segmentet EMEA sjönk med 13 % under det första 
kvartalet, till 111,3 milj. euro (127,3) och påverkades framför allt av 
det brittiska pundets och den svenska kronans nedgång. Omräknat i 
jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 9 %. 
Rörelseresultatet var 4,8 milj. euro (4,3; i summan ingår 1,7 milj. 
euro engångskostnader).

Omsättningen inom området Home sjönk en aning i det krävande 
marknadsläget trots att försäljningen till återförsäljare utvecklas väl 
i Finland. Resultatet förbättrades genom minskade fasta kostnader 
främst inom produktionen. I jämförelseperioden år 2008 ingår 
engångskostnader i samband med omstrukturering samt stängningen av 
fabriken i Höganäs, Sverige och fabriken i Moss, Norge.

Marknaden för trädgårdsredskap och byggverktyg har dalat i alla stora 
länder i Europa och återförsäljarna minskar på sina lager. Minskade 
försäljningsvolymer har påverkat lönsamheten inom Garden EMEA.

Försäljningsvolymer i området Outdoor sjönk, i synnerhet i 
gåvoförsäljningen i Sverige. Efterfrågan på båtar var fortsättningsvis 
svag under årets första kvartal. I synnerhet exportsiffrorna för 
försäljning utanför Finland sjönk avsevärt jämfört med det första 
kvartalet år 2008. Båtverksamheten som helhet utvecklades 
otillfredsställande.

Uppsägningar och permitteringar genomfördes i flera enheter i EMEA-
segmentet under årets första kvartal.

AMERIKA
Omsättningen i segmentet Amerika ökade med 13 % till 58,6 milj. euro 
(51,8). I US-dollar räknat sjönk omsättningen med 2 % till 76,4 milj. 
dollar (78,0). Rörelseresultatet var 6,5 milj. euro (2,1).

Omsättningen inom Garden-området var på fjolårsnivå i US-dollar räknat. 
Försäljningen av produkter för skola, kontor och hobby (SOC) var 
fortsättningsvis en utmaning och omsättningen sjönk tydligt under det 
första kvartalet. Den omstrukturering som genomfördes år 2008 har ändå 
minskat de fasta utgifterna och har lett till att rörelseresultatet har 
förbättrats. 

Omsättningen inom Outdoor-området i Amerika ökade med över 10 % i US-
dollar räknat, främst tack vare omfattande försäljning till 
institutioner. Rörelseresultatet förbättrades genom större 
försäljningsvolymer.

ÖVRIGA
Segmentet Övriga omfattar fastighetsverksamheten samt funktioner 
förknippade med koncernens huvudkontor. Fastigheternas omsättning var 
1,7 milj. euro (1,6) med en rörelsevinst på 0,5 milj. euro (0,6) under 
årets första kvartal.

WÄRTSILÄ
Fiskars äger 17,1 % av aktierna och rösterna i intresseföretaget 
Wärtsilä Oyj Abp. Under årets första kvartal uppgick Fiskars andel av 
intresseföretaget Wärtsiläs resultat till 15,2 milj. euro (13,6).

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma hölls den 11.3.2009. Fiskars 
styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh och Fiskars verkställande direktör 
Kari Kauniskangas återvaldes som medlemmar i Wärtsiläs styrelse.

Bolagsstämman fattade beslutet att utbetala en dividend på 1,50 euro 
per aktie (4,25 euro år 2008). Dividendinkomsten för Fiskars var 25,3 
milj. euro (67,2; betalades under årets andra kvartal). 
Marknadsvärdet på Fiskars innehav av Wärtsiläaktier var 267,7 milj. 
euro vid periodens slut (720,2 milj. euro), med ett aktiepris på 15,89 
euro per aktie. Bokföringsvärdet på innehavet var 254 milj. euro (226).

FINANSIERING
Kassaflöde från löpande verksamhet under kvartalet var 15,2 milj. euro 
(-33,9). I kassaflödet ingår 25,3 milj. euro i Wärtsilädividender. År 
2008 betalades dividender under årets andra kvartal, sammanlagt 67,2 
milj. euro. Investeringskassaflödet uppgick till -3,9 milj. euro (-6,3) 
och kassaflödet efter investeringar var 11,3 milj. euro (-40,1). 

Koncernens nettorörelsekapital i slutet av mars var 175,3 milj. euro 
(196,9). Soliditeten var 43 % (39 %) och nettogearingen 79 % (84 %).

I slutet av perioden hade koncernen 17,3 milj. euro i likvida medel 
(43,1). De räntebärande nettoskulderna uppgick till 337,4 milj. euro 
(355,7), en ökning på 27,5 milj. euro från slutet av året 2008. 
Kortfristiga skulder uppgick till 215,6 milj. euro (237,8) och 
långfristiga skulder till 140,4 milj. euro (160,9). De kortvariga 
skulderna utgörs främst av företagscertifikat som har utgetts av 
Fiskars Oyj Abp.

Dessutom hade Fiskars 386,6 milj. euro (443,7) i outnyttjade 
långfristiga kreditlöften, främst i stora nordiska banker. Krisen på 
finansmarknaden har inte i betydande grad påverkat koncernens 
finansiering.

INVESTERINGAR
Kvartalets investeringar uppgick till 4,0 milj. euro (5,9) och bestod i 
huvudsak av ersättande investeringar i produktionsanläggningar inom 
Garden EMEA.

PERSONAL
I slutet av mars hade koncernen 4 016 anställda (4 341): 3 145 (3 400) 
anställda i EMEA, 816 (901) i Amerika och 55 (40) i segmentet Övriga.

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN
I mars 2009 utnämndes Juha Lehtola till direktör för båttillverkningen 
och verkställande direktör för Inha Bruk. Han rapporterar till Fiskars 
verkställande direktör Kari Kauniskangas. 

CORPORATE GOVERANCE
Fiskars tillämpar Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk Kod för 
Bolagsstyrning (Corporate Governance), som trädde i kraft den 1.1.2009.

Fiskars följer också regler för insiderhandel av NASDAQ OMX Helsinki 
som trädde i kraft den 2.6.2008. Bolaget har dessutom sina egna interna 
insiderregler som trädde i kraft den 5.8.2008.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2009
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 16.3.2009. 
Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2008 och beviljade 
styrelsens medlemmar och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2008. Stämman beslöt att utdela 0,50 euro/aktie för A-
aktier och 0,48 euro/aktie för K-aktier i dividend, sammanlagt 61 466 
826,24 euro. Dividenden utbetalades den 26.3.2009. 

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till medlemmar valdes 
på nytt Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul 
Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, 
Karsten Slotte och Jukka Suominen. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår 
vid slutet av ordinarie bolagsstämman år 2010.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till 
huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att förvärva och/eller avyttra 
bolagets egna aktier, högst 
2 700 000 A-aktier och högst 1 100 000 K-aktier. Avyttringen av aktier 
är möjligt i annat förhållande än det som aktieägaren har 
företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Både fullmakter är i 
kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE
På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Kaj- 
Gustaf Bergh till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul 
Ehrnrooth till vice ordföranden. 

Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg 
och till medlemmar Ilona Ervasti-Vaintola, Alexander Ehrnrooth, Paul 
Ehrnrooth och Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation 
Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Ralf 
Böer, Karl Grotenfelt och Jukka Suominen. Till ordförande för 
Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till 
medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE
Fiskars Oyj Abp har två serier av aktier. A-aktier har en röst/aktie 
och K-aktierna 20 röster/aktie. Enligt bolagsordningen är dividenden 
per aktie för A-aktien minst två (2) procentenheter större än 
dividenden för K-aktier.

Aktiekapitalet och antalet aktier var oförändrade under det första 
kvartalet. Fiskars aktiestock var i slutet av mars 54 944 492 A-aktier 
(71 % av aktierna och 11 % av rösterna) samt 22 565 708 K-aktier (29 % 
respektive 89 %), sammanlagt 77 510 200 aktier och 506 258 652 röster. 
Bolaget hade ett innehav av egna aktier på 112 115 st. A-aktier och 420 
st. K-aktier, vilket motsvarar 0,15 % av bolagets aktier och 0,02 % av 
rösterna. Aktierna i båda aktieserierna har ett bokföringsmässigt 
motvärde på 1,00 euro. Bolagets aktiekapital var 77 510 200 euro. 

Fiskars båda aktieserier noteras på large cap-listan på NASDAQ OMX 
Helsinki Oy. I slutet av mars var kursen för Fiskars A-aktie 6,65 euro 
(12,50) medan K-aktiens kurs var 10,23 euro (14,00). Marknadsvärdet på 
bolagets aktiestock, exklusive egna aktier, var då 596 milj. euro. 
Aktieomsättningen under kvartalet var 0,5 miljoner (1,5) aktier. 

I slutet av mars var det sammanlagda antalet aktieägare 10 327. Bolaget 
har inte informerats om förändringar i aktieinnehav av de största 
aktieägarna under kvartalet.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN 
Den ekonomiska lågkonjunkturen har ökat på de osäkerhetsfaktorer som 
kan påverka Fiskars omsättning och ekonomiska resultat under 2009.

De huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna är följande:
- den allmänna ekonomiska situationen och en fortsatt försvagad 
 konsumtionsefterfrågan inom de för Fiskars viktiga marknaderna i 
 Europa och Nordamerika
- förlusten av stora kunder eller en nedgång i försäljningen till 
 stora kunder, kundernas finansiella problem eller en allvarlig 
 störning i en specialiserad distributionskanal
- bolagets möjlighet att leverera produkter är beroende av dess 
 leverantörer och logistik
- oväntade väderförhållanden inom affärsområdet Garden samt 
 säsongsväxlingar i synnerhet i fråga om affärsområdet Home, där 
 tyngdpunkten i försäljningen tydligt ligger på slutet av året
- plötsliga fluktuationer i priserna på råvaror och energi; för Fiskars 
 är de viktigaste råvarorna stål, aluminium och plast
- stora förändringar i intresseföretaget Wärtsiläs lönsamhet eller 
 förmåga att betala dividender.

Riskerna och deras hantering presenteras i större detalj på sidan 28 och 
72 - 73 i Fiskars årsredovisning 2008.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN 
Styrelsen föreslog den 15.4.2009 för en extraordinarie bolagsstämma, 
som ska hållas den 5.6.2009, att bolagets A- och K-aktieserier 
sammanslås och att Agrofin Oy Ab, Fiskars största enskilda aktieägare, 
fusioneras med Fiskars. Efter sammanslagningen av aktieserierna skulle 
bolaget endast ha ett nytt aktieslag. Alla aktier skulle medföra en 
röst och ha lika rättigheter.

Till sammanslagningen av aktieserierna hänför sig en riktad 
vederlagsfri aktieemission till ägarna av aktier i serie K så att dom 
skulle erhålla en ny aktie vederlagsfritt för varje parti om fem aktier 
i serie K. Således skulle efter sammanslagningen av aktieserierna en 
ägare av fem aktier i serie K äga sex aktier i bolagets nya aktieslag 
och en ägare av en aktie i serie A äga en aktie i bolagets nya 
aktieslag.

Avsikten med sammanslagningen av aktieserierna och fusionen är att öka 
aktiernas likviditet samt att öka transparensen och förenkla bolagets 
ägandestruktur.

Aktieägare som representerar över hälften av bolagets aktier i serie A 
och aktieägare som representerar över två tredjedelar av bolagets 
aktier i serie K har på förhand skriftligen meddelat att de stöder 
sammanslagningen av aktieserierna och fusionen.

Fusionsplanen mellan Fiskars och Agrofin har undertecknats den 
15.4.2009. Kallelse till extraordinarie bolagsstämma publicerades den 
20.4.2009. Bolagsstämman hålls den 5.6.2009 i Helsingfors, Finland.

Fiskars har blivit informerad om att förslaget, när det fullföljs, 
leder till följande ändringar av ägarandel: Virala Oy Ab:s andel av 
rösträtter i Fiskars underskrider flaggningsgränsen på 3/20 (15 %) , 
Elsa Fromonds tillsammans med Holdix Oy Ab, ett bolag som kontrolleras 
av henne, ägarandel överskrider flaggningsgränsen på 1/10 (10 %). Oy 
Julius Tallberg Ab:s andel av rösträtter i Fiskars underskrider 
flaggningsgränsen på 1/20 (5 %).

UTSIKTER FÖR 2009
De allmänna marknadsutsikterna för år 2009 uppskattas fortsättningsvis 
vara osäkra. Stora utmaningar finns fortfarande såväl på den 
nordamerikanska som på den europeiska marknaden. Konsumtionsefterfrågan 
väntas vara svagare än under 2008 och detta påverkar utvecklingen av 
Fiskars omsättning.

Fiskars har förnyat sin organisation och stramar åt 
kostnadsstrukturerna för att hantera förväntad efterfrågan och öka 
konkurrenskraften. Skärpt fokus på affärsverksamheten och varumärken 
samt utveckling av nya produkter förblir viktiga element för framgång 
på en utmanande marknad. 

Fiskars utsikter för år 2009 är oförändrade: Helårs omsättning väntas 
minska från 2008. Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur väntas 
bli under 2008 års nivå.

Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för 
koncernens resultat och kassaflöde år 2009.


Sorsakoski, Finland, den 5 maj 2009

Fiskars Oyj Abp
Styrelsen



KONCERNENS RESULTATRÄKNING     1-3  1-3 ändr.  1-12
                 2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING            167,1 174,7   -4 697,0

Kostnad för sålda varor     -111,9 -119,2   -6 -483,5
BRUTTOBIDRAG           55,3  55,5   0 213,5

Övriga rörelseintäkter       0,7  0,5   46  2,9
Kostnader för försäljning
och marknadsföring        -29,9 -33,3  -10 -129,8
Administrationskostnader     -15,3 -15,4   -1 -54,4
Forsknings- o utvecklingskostn.  -2,1  -2,0   0  -8,4
Övriga rörelsekostnader      -0,1  -0,3  -69 -17,8
RÖRELSERESULTAT (EBIT)       8,6  5,0   73  6,0

Förändring i gängse värde av
biologiska tillgångar       -0,3  -4,9  -95  -5,6
Andel i intresseföretagets
resultat             15,2  13,6   12  70,5
Övriga finansiella intäkter
och kostnader           -5,3  -5,2   5 -19,4
RESULTAT FÖRE SKATT        18,3  8,4  117  51,5

Inkomstskatt           -1,3  1,0   0  -2,3
PERIODENS RESULTAT        17,0  9,4   80  49,2

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare     17,0  9,4   80  49,3
minoritetsaktieägare        0,0  0,0     -0,1
                 17,0  9,4     49,2

Resultat/aktie, euro
hänförlig till
moderbolagets aktieägare
(outspätt)            0,22  0,12     0,64

Resultat/aktie, euro (utspätt)  0,22  0,12     0,64


RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT            1-3  1-3  1-12
                        2009  2008  2008
                        MEUR  MEUR  MEUR

Periodens resultat               17,0  9,4  49,2

Omräkningsdifferenser              3,9  -6,9  -1,9
Förändringar i intresseföretag-
redovisade direkt mot eget kapital        0,2  2,0 -18,1
Säkring av nettoinvesteringar i
utländska dotterbolag efter skatt        -1,5  2,7  0,7
Aktuariella vinster och förluster
på förmånsbestämda pensionsplaner
efter skatte-effekt               -0,5  -0,1  -0,2
Övriga förändringar               0,0  0,1  0,2

Periodens övriga totalresultat,
efter skatt, totalt               2,1  -2,1 -19,3


Periodens totalresultat             19,1  7,4  29,9

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare            19,1  7,4  30,0
minoritetsaktieägare               0,0  0,0  -0,1
                        19,1  7,4  29,9


KONCERNENS BALANSRÄKNING               3/2009 3/2008 ändr.12/2008
                            MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar          130,4 134,2   -3 131,0
Goodwill                        99,5  99,1   0  99,2
Materiella anläggningstillgångar           111,6 118,7   -6 113,2
Biologiska tillgångar                 39,0  40,0   -2  39,3
Förvaltningsfastigheter                 7,8  8,1   -3  7,7
Andelar i intresseföretag               253,7 226,0   12 263,5
Finansiella tillgångar
 Andelar till verkligt värde via resultaträkningen   3,1  3,0   3  2,9
 Övriga placeringar                  2,2  2,6  -16  2,2
Uppskjutna skattefordringar              22,5  22,9   -2  21,7
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT          669,8 654,7   2 680,6

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                       161,8 177,0   -9 159,8
Kundfordringar och övriga fordringar         131,0 211,6  -38 109,6
Skattefordringar                    5,2  6,1  -14  8,4
Likvida medel                     17,3  43,1  -60  11,3
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT          315,4 437,8  -28 289,0

AKTIVA SAMMANLAGT                   985,2 1092,5  -10 969,7

PASSIVA

Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare 427,6 423,7   1 446,7
Minoritetsintressen                  -0,1  0,5      0,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT                427,6 424,2   1 446,7

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital            140,4 160,9  -13 137,5
Övriga skulder                     1,4  5,0  -72  1,4
Uppskjutna skatteskulder                48,5  50,4   -4  49,3
Pensionsförpliktelser                  9,7  8,8   10  9,2
Övriga avsättningar                  13,2  7,0   89  13,4
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            213,3 232,1   -8 210,8

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital            215,6 237,8   -9 183,7
Leverantörskulder och övriga skulder         122,1 193,1  -37 121,9
Skatteskulder                      6,6  5,2   27  6,6
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            344,3 436,0  -21 312,2

PASSIVA SAMMANLAGT                  985,2 1092,5  -10 969,7


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS           1-3  1-3  1-12
                        2009  2008  2008
                        MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt               18,3  8,4  51,5
Justeringar
 Avskrivningar                 6,8  6,6  32,9
 Andel i intresseföretagets resultat     -15,2 -13,6 -70,5
 Intäkter från placeringar           0,0  0,1  -1,0
 Räntekostnader                 5,3  5,2  20,4
 Förändring i biologiska tillgångar       0,3  4,9  5,6
 Övriga affärsposter utan
 kassaflödepåverkan              -0,3  0,1  0,0
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  15,1  11,7  39,0

Förändring av rörelsekapital
 Förändring av räntefria fordringar      -25,0 -27,6  10,9
 Förändring av varulager            0,4  -7,5  10,6
 Förändring av räntefria skulder        1,8  -3,1  -7,5
Kassaflöde från löpande verksamhet
före finansposter och skatter          -7,6 -26,6  53,0

Dividendinkomster, intresseföretag       25,3  0,0  67,2
Betalda finansieringskostnader (netto)     -4,6  -5,0 -18,0
Betald inkomstskatt               2,2  -2,2  -5,2
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET (A)     15,2 -33,9  97,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv      0,0  0,0  -3,1
Inv. i materiella o immateriella tillgångar   -4,0  -5,9 -25,4
Försäljning av anläggningstillgångar       0,1  0,4  4,1
Kassaflöde från övriga placeringar        0,0  -0,8  -1,4
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR (B)        -3,9  -6,3 -25,8

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Försäljning av egna aktier            0,0  0,1  0,2
Upptagna långfristiga skulder          40,0  37,5  62,2
Återbetalning av långfristiga skulder     -15,7  0,0  -0,1
Förändring av kortfristiga skulder       10,1  11,8 -85,6
Finansiell leasing               -0,6  1,8  -3,4
Övriga finansieringsposter           -0,9  -1,4  -3,5
Betalda dividender               -38,2  0,0 -61,5
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING (C)        -5,4  49,7 -91,7

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C)       5,9  9,5 -20,5

Likvida medel, periodens början         11,3  34,5  34,5
Omräkningsdifferens               0,1  -0,9  -2,8
Likvida medel, periodens slut          17,3  43,1  11,3


FÖRÄNDRINGAR I DET              Till moderbolagets  Mino- 
Samman- 
KONSOLIDERADE                aktieägare:      ritets  lagt
EGNA KAPITALET                       Balan- intres-
                    Aktie-  Egna Omräkn. serad  sen
                   kapital aktier diff. vinst
                     MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

31.12.2007                77,5  -0,9  -9,3 410,5  0,5 478,3


PERIODENS TOTALRESULTAT             0,1  -4,1  11,4  0,0  7,4
Betalda dividender                      -61,5     -61,5

31.3.2008                77,5  -0,8 -13,4 360,4  0,5 424,2


PERIODENS TOTALRESULTAT             0,0  -3,0  26,1  -0,5  22,5
Betalda dividender

31.12.2008                77,5  -0,8 -16,5 386,5  0,0 446,7


PERIODENS TOTALRESULTAT                 4,8  14,3  0,0  19,1
Betalda dividender                      -38,2     -38,2

31.3.2009                77,5  -0,8 -11,7 362,5  -0,1 427,6

Fiskars del av intresseföretaget Wärtsiläs förändringar i eget kapital
ingår i balanserad vinst.


NYCKELTAL                      3/2009 3/2008 ändr.12/2008
                                    %
Eget kapital/aktie, euro                5,52  5,48   1  5,77
Soliditet                       43 %  39 %     46 %
Nettogearing                      79 %  84 %     69 %
Eget kapital, milj. euro               427,6 424,2   1 446,7
Räntebärande nettoskulder, milj. euro         337,4 355,7   -5 309,9
Antal anställda i genomsnitt             4 085 4 378   -7 4 325
Antal anställda vid periodens slut          4 016 4 341   -7 4 119
Antal utestående aktier vid periodens slut, tusen st.
A-aktier                       54 832 54 832    54 832
K-aktier                       22 565 22 565    22 565


VALUTAKURSER                      1-3  1-3 ändr.  1-12
                            2009  2008   %  2008
USD medelkurs                     1,30  1,50  -13  1,47
USD periodens slut                   1,33  1,58  -16  1,39


NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34
(Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med
bokslutet.

Alla siffror har avrundats och således kan summan av
enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Definitionen på rörelseresultat (EBIT) ändrades 1.1.2009. I rörelseresultatet
ingår rörelseresultat för de operativa segmenten EMEA, Amerika och övriga.
Andelen av intresseföretaget Wärtsiläs resultat och förändringen i gängse värde
av biologiska tillgångar presenteras på separata rader under EBIT i resultat-
räkningen.

Fiskars operativa segement och affärsområden ändrades 1.1.2009. Jämför-
elsetalen för 2008 har omräknats enligt den nya strukturen. Fiskars
har tagit ibruk IFRS 8 (Operating Segments) fr.o.m. 1.1.2008.

Fiskars ändrade sin uppskattning för värdering av biologiska tillgångar
under fjärde kvartalet av 2008. För värdering av skogsbeståndet till
verkligt värde används det genomsnittliga rotpriset under tre år.

Från och med det fjärde kvartalet 2008 ändrade Fiskars redovisningsprincipen
för förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med förändringen av IAS 19,
som tillåter bokning av försäkringstekniska vinster och förluster direkt
mot eget kapital. Tidigare perioders siffror har omräknats enligt samma
princip. På grund av förändringen, minskade rörelseresultatet (EBIT) i
första kvartalet av 2008 med -0,1 miljoner euro.

Gruppen har tillämpat följande nya eller förändrade IFRS standarder och
tolkningar den 1.1.2009:
 - IAS 1 (revised) Presentation of Financial Statements
 - IAS 23 (revised) Borrowing costs
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes

Tillämpandet av de förändrade standarderna och tolkningarna har inte haft
någon inverkan på de rapporterade resultaten eller den finansiella positionen.
Förändringen i IAS 1 resulterade dock i förändringar i terminologin.

Användning av bedömningar:
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens
bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i
balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och
kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga
kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet
avvika från de i bokslutet beräknade värdena.


OPERATIVA SEGMENT *)        1-3  1-3 ändr.  1-12
OMSÄTTNING            2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA               111,3 127,3  -13 491,3
Amerika              58,6  51,8   13 216,5
Övriga               1,7  1,8   -9  5,9
Försäljn.till andra segment **)  -4,4  -6,2     -16,7
KONCERNEN SAMMANLAGT       167,1 174,7   -4 697,0


OPERATIVA SEGMENT *)        1-3  1-3     1-12
RÖRELSERESULTAT (EBIT)      2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                4,8  4,3     21,7
Amerika              6,5  2,1     -4,0
Övriga och elimineringar     -2,6  -1,4     -11,7
KONCERNEN SAMMANLAGT        8,6  5,0      6,0


OPERATIVA SEGMENT *)        1-3  1-3     1-12
AVSKRIVNINGAR           2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                4,3  4,3     18,3
Amerika              2,0  1,8     12,8
Övriga och elimineringar      0,4  0,4      1,8
KONCERNEN SAMMANLAGT        6,8  6,6     32,9


OPERATIVA SEGMENT         1-3  1-3     1-12
INVESTERINGAR           2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                3,1  4,9     23,7
Amerika              0,5  0,4      3,0
Övriga och elimineringar      0,4  0,3      3,1
KONCERNEN SAMMANLAGT        4,0  5,6     29,8

*) I ett börsmeddelande den 23.4.2009 publicerades siffrorna för
jämförelseåret 2008 i enlighet med den nya rapporteringsstrukturen.
Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs vinst presenteras på
en skild rad under EBIT i resultaträkningen.


**) Försäljn.till andra segment
  EMEA             -3,1  -3,7     -10,3
  Amerika            -1,0  -1,8     -5,1
  Övriga            -0,4  -0,7     -1,4

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


AFFÄRSOMRÅDEN           1-3  1-3 ändr.  1-12
OMSÄTTNING            2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR
Home               64,0  67,2   -5 316,8
Garden              68,6  71,1   -4 231,2
Outdoor              33,5  35,1   -4 145,2
Övriga               1,1  1,4      3,9
KONCERNEN SAMMANLAGT       167,1 174,7   -4 697,0


IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH           3/2009 3/200812/2008
GOODWILL                           MEUR  MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.                     230,2 233,8 233,8
Omräkningsdifferens                      0,6  -0,1  2,8
Ökningar                            0,1  0,7  1,4
Avskrivningar                         -1,3  -1,2  -6,0
Minskningar och överföringar                  0,2  0,2  -1,9
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT              229,9 233,3 230,2


MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH            3/2009 3/200812/2008
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER                    MEUR  MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.                     120,9 130,2 130,2
Omräkningsdifferens                      0,4  -2,4  -1,2
Ökningar                            3,9  5,0  24,0
Avskrivningar och nedskrivningar               -5,5  -5,3 -26,5
Minskningar och överföringar                 -0,4  -0,6  -5,5
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT              119,4 126,9 120,9


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER               3/2009 3/200812/2008
                               MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA FÖRBINDELSER
Garantier                            0   1   1
Hyresansvar                           64   63   64
Övriga ansvar                          5   7   5
SAMMANLAGT                           69   71   71

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar                      2   2   2

SOM SÄKERHET FÖR KONCERNBOLAGENS ANSVAR
Garantier                            16   12   16

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT                 87   85   89


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                128  136  171
Ränteswappar                           1   16   16
Ränteterminer och -futurer                       30
Elderivat                            2   1   2

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                -1   -2   2
Ränteswappar                           0   0   0
Ränteterminer och -futurer                       0
Elderivat                            0   0   0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde i bokslutet.


NÄRSTÅENDE

Dividendintäkter 25,3 milj. euro från Wärtsilä har rapporterats i koncernens
kassaflödesanalys på raden Dividendinkomster, intresseföretag.
Dividenden utbetalades under första kvartalet 2009.



Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och 
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala, 
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig 
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De 
övriga segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är 
Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX 
Helsingfors. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet
anställda är cirka 4 100 personer.

www.fiskars.fi


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
verkställande direktör