FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2018: Omsättningen och jämförbara EBITA minskade på grund av väder och skillnader i tajming

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
27.4.2018 kl. 8.30 EEST


DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2018: Omsättningen och jämförbara EBITA minskade på grund av väder och skillnader i tajming

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s delårsrapport januari–mars 2018 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Första kvartalet 2018 i korthet:

  • Omsättningen minskade med 13,1 % till 266,1 milj. euro (1‒3/2017: 306,2)
  • Jämförbara omsättningen1) minskade med 6,2 %
  • Jämförbara2) EBITA minskade med 26 % till 23,6 milj. euro (32,0)
  • EBITA minskade till 22,0 milj. euro (30,9)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt uppgick till -39,2 milj. euro (-46,4)
  • Resultatet per aktie (EPS) var 0,20 euro (1,07, jämförbar siffra 0,28)3)

Utsikterna för år 2018 oförändrade:

Fiskars väntar sig att koncernens jämförbara omsättning1) och jämförbara2) EBITA ökar år 2018 jämfört med år 2017.

Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen:

“Under årets första kvartal var vädret utmanande, samtidigt som resultatet året innan fick stöd av mer gynnsamt väder. Därtill påverkades resultatet av vårkampanjernas tajming mellan kvartalen. Följaktligen hade Fiskarskoncernen en besvärlig början på året i såväl segmentet Living som i segmentet Functional.

För Functional-segmentets del påverkade den exceptionellt kalla våren i Europa och USA omsättningen i trädgårdskategorin, som i allmänhet är stark under årets första halva. Den jämförbara omsättningen ökade i Functional Amerika tack vare ny distribution, men uppgången minskades på grund av vädret. Efter en period av svagare utveckling inom försäljningen var jag nöjd med att Outdoor-verksamheten ökade sin jämförbara omsättning under det här kvartalet, tack vare utvidgningen till fiskekategorin.

I segmentet Living minskade omsättningen och en mindre volym påverkade också jämförbara EBITA. Omsättningen ökade i Finland, men vi stötte ännu på utmaningar på flera av våra andra viktiga marknader, speciellt i USA, Storbritannien och Australien. Trots dessa utmaningar lyckades vi förbättra lönsamheten inom English & Crystal Living-verksamheten, tack vare våra konsistenta åtgärder. Inom English & Crystal Living-verksamheten fortsätter vi att arbeta i nära samarbete med våra kunder för att skapa fina konsumentupplevelser, fokusera på att förbättra den operativa effektiviteten samt att ge ny fart åt positioneringen av våra varumärken.

Trots utvecklingen under det första kvartalet är vi fortfarande säkra på att vi kan leverera enligt våra utsikter och förväntar oss att öka den jämförbara omsättningen och EBITA på helårsnivå 2018.”

———-

1) År 2017 omräknat i jämförbara valutakurser, utan omsättningen som rapporterades år 2017 för den avyttrade krukverksamheten i Europa (december 2016). I utsikterna för 2018 räknas jämförbara omsättningen utan inverkan från valutakurser, företagsköp och divesteringar.
2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.
3) I det operativa resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj. Jämförelsetalet för första kvartalet 2017 har justerats i enlighet med detta.

       

Koncernens nyckeltal

Miljoner euro 1‒3 2018 1‒3 2017 Förändr. 2017
Omsättning 266,1 306,2 -13,1% 1 185,5
Jämförbar omsättning1) 266,1 283,6 -6,2% 1 184,0
EBITA 22,0 30,9 -29% 113,2
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -1,6 -1,1   -5,8
Jämförbart EBITA 23,6 32,0 -26% 119,0
Rörelseresultat (EBIT) 19,0 27,4 -31% 97,9
Resultat före skatt 25,1 114,4   217,8
Periodens resultat 16,5 88,2   167,1
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj 13,6 81,3   107,9
Resultat/aktie, euro 0,20 0,28   0,98
Eget kapital/aktie, euro 15,14 14,92 1% 15,53
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter -39,2 -46,4 16% 130,5
Soliditet, % 68% 66%   69%
Nettogearing, % 18% 21%   12%
Investeringar 8,9 7,4 20% 35,4
Personal (FTE), i genomsnitt 7 410 7 834 -5% 7 709

1) Omräknat i jämförbara valutakurser, utan omsättningen som rapporterades år 2017 för den avyttrade krukverksamheten i Europa (december 2016).
2) Under första kvartalet 2018 bestod jämförelsestörande posterna av kostnader som härrörde sig till personal och kostnader som härrörde sig till Alignment-programmet. Under första kvartalet 2017 ingick kostnader i samband med Alignment-programmet och försäljningen av Spring USA i jämförelsestörande poster.
3) I resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj. Jämförelsetalen för första kvartalet 2017 och helåret 2017 har justerats i enlighet med detta.

ÄNDRINGAR I FISKARS RAPPORTERING ÅR 2018

I enlighet med den nya IFRS 9-standarden som Fiskars tog i bruk den 1 januari 2018 rapporterar Fiskarskoncernen förändringen i verkligt värde på Wärtsilä-innehavet via övrigt totalresultat, istället för att rapportera förändringen i verkligt värde i resultaträkningen.

Jämfört med den tidigare rapporteringsprincipen innebär det här att förändringen i verkligt värde av sådana investeringar har flyttats från resultaträkningen till övrigt totalresultat, inklusive uppskjutna skatter. Ändringen har inte påverkat hur de här posterna klassificeras i balansräkningen eller dividender i resultaträkningen.

Från och med första kvartalet 2018 kommer Fiskars inte att separat rapportera operativt resultat per aktie, i vilket förändringen i investeringsportföljens verkliga värde och mottagna dividender inte tidigare har ingått. Resultatet per aktie (EPS) för 2017 har justerats i enlighet med detta.

Mer information om ändringen ges i sektionen för redovisningsprinciper i den här delårsrapporten.

FISKARS OYJ ABP
 
JAANA TUOMINEN
Verkställande direktör

Mer information:

  • Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
  • Ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773
  • Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com


Presskonferens för analytiker och journalister

En presskonferens för analytiker och journalister ordnas den 27.4.2018 kl. 10.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En kombinerad webb- och telefonkonferens för analytiker och investerare ordnas på samma dag kl. 11.30 EEST. Konferensen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen ber vi er ringa in 5–10 minuter i förtid. Deltagare har möjlighet att ställa frågor på engelska efter presentation.

Internationellt inringningsnummer: +44 (0) 2071 928000
Danmark: 32728042
Finland: 09 42450806
Frankrike: 0176700794
Tyskland: 06924437351
Norge: 23960264
Sverige: 08 50692180
USA: 16315107495
 
Bekräftelsekoden för konferensen: 5896295

Presentationen kan följas direkt på: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=41

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor.
Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media- och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com


Fiskars – Making the everyday extraordinary

Fiskars tjänar människor världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. Vi skapar en familj av ikoniska livsstilsvarumärken med en vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på www.fiskarsgroup.com