Fiskars delårsrapport januari - september 2009

FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2009
Kassaflödet fortsättningsvis starkt

Tredje kvartalet 2009 i korthet:
- Omsättningen minskade 11 % och var 142,6 milj. euro (160,1)
- Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 8,8 milj. euro (7,8)
- I rörelseresultatet ingår 0,0 milj. euro poster av engångsnatur (-2,3) 
- Resultatet per aktie var 0,22 euro (0,25)
- Kassaflödet från löpande verksamhet var 30,6 milj. euro (27,6)
- Utsikterna för år 2009 oförändrade

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:
"Fiskars omsättning sjönk under årets tredje kvartal på grund av det 
volatila läget på marknaden. Den största nedgången i omsättning var i 
Amerika och det var delvis på grund av leveranser som uppsköts till årets 
sista kvartal. Våra insatser för att förbättra lönsamheten fungerar ändå 
trotts ökade marknadsföringsinvesteringar i trädgårdsverksamheten för att 
stärka varumärket Fiskars i Centraleuropa. 

Det starka kassaflödet från löpande verksamhet fortsatte tack vare aktiv 
varulagershantering. Vi väntar oss att den osäkra marknadsutvecklingen 
fortsätter under årets sista kvartal, ett kvartal som är av avgörande 
betydelse för hur affärsområdena Home och Outdoor gör ifrån sig. På grund 
av osäkerheten är utsikterna för år 2009 oförändrade."


KONCERNENS NYCKELTAL

Milj. euro          Q3   Q3  Ändr.  Q1-Q3  Q1-Q3  Ändr.  Q1-Q4
              2009  2008    %  2009  2008    %  2008

Omsättning         142,6  160,1  -11 %  489,3  522,1  -6 %  697,0
Rörelseresultat (EBIT)    8,8   7,8  12 %  30,0  29,5   2 %   6,0
Andel i intresse-
företagets resultat     14,7  16,1  -9 %  46,7  45,9   2 %  70,5
Förändring i gängse
värde på biologiska
tillgångar         -0,1   0,3      -0,3  -2,6      -5,6
Resultat före skatt     20,6  20,7  -1 %  63,2  59,7   6 %  51,5
Periodens resultat     17,9  19,7  -9 %  57,5  55,7   3 %  49,2
Resultat per aktie, euro*  0,22  0,25  -12 %  0,73  0,72   2 %  0,64
Eget kapital per aktie, euro*            5,80  5,98  -3 %  5,77
Kassaflöde från löpande
verksamhet         30,6  27,6  11 %  77,9** 79,8*** -2 %  97,0
Soliditet, %                    50 %  46 %      46 %
Net gearing, %                   59 %  70 %      69 %

*  Enligt vägt genomsnittligt antal aktier under perioden, med sammanslagningen
  av aktieserierna och den riktade vederlagsfria emissionen 30.7.2009
** I summan ingår Wärtsilädividend på EUR 25,3 milj. euro under 2009
*** I summan ingår Wärtsilädividend på 67,2 milj. euro under 2008


MER INFORMATION
verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn. +358 9 6188 6222
ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn. +358 9 6188 6231 


FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2009
(IFRS, oreviderad)

KONCERNEN Q3 2009
Fiskars omsättning minskade 11 % under juli - september 2009 och var 
142,6 milj. euro (Q3 2008: 160,1 milj. euro). Omräknat i jämförbara 
valutakurser minskade koncernens omsättning med 10 %.

Koncernens rörelseresultat ökade med 12 % till 8,8 milj. euro (7,8; i 
summan ingår engångskostnader på 2,3 milj. euro).

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat för årets tredje 
kvartal var 14,7 milj. euro (16,1) och förändringen i värdet på 
biologiska tillgångar (alltså skogsbeståndet) var -0,1 milj. euro (0,3). 

Nettofinansieringskostnaderna var 2,8 milj. euro (3,4). Resultatet 
före skatt var 20,6 milj. euro (20,7). Resultatet för årets tredje 
kvartal var 17,9 milj. euro (19,7) och resultatet per aktie var 0,22 
euro (0,25).

KONCERNEN JANUARI - SEPTEMBER 2009
Fiskars omsättning minskade 6 % och var 489,3 milj. euro (Q1-Q3 2008: 
522,1 milj. euro). Omräknat i jämförbara valutakurser minskade 
omsättningen med 7 %.

Koncernens rörelseresultat ökade med 2 % till 30,0 milj. euro och 
inkluderar 0,5 milj. engångskostnader (29,5; i summan ingår 
engångskostnader på 3,1 milj. euro).

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat var 46,7 milj. euro 
(45,9) och förändringen i skogsbeståndets värde var -0,3 milj. euro 
(-2,6).

Nettofinansieringskostnaderna var 13,2 milj. euro (13,2). Resultatet före 
skatt var 63,2 milj. euro (59,7). Periodens resultat var 57,5 milj. euro 
(55,7) och resultatet per aktie var 0,73 euro (0,72).

OPERATIVA SEGMENT OCH AFFÄRSOMRÅDEN
Fiskars operativa segment är EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och 
Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä (intresseföretag) och Övriga. 
Affärsområdena är Home (hem), Garden (trädgård), Outdoor (uteliv) och 
Övriga. Området Home omfattar hushållsprodukter samt skola, kontor och 
hobby. Båtar ingår i affärsområdet Outdoor. Övriga omfattar fastigheter 
samt funktioner vid koncernförvaltningen.

Milj. euro         Q3   Q3  Ändr.  Q1-Q3  Q1-Q3  Ändr.  Q1-Q4
             2009  2008    %  2009  2008    %  2008
VIKTIGASTE OPERATIVA
SEGMENT
EMEA, omsättning    100,0  109,0  -8 %  327,8  366,9  -11 %  491,3
EMEA, rörelseresultat   6,0   5,4  12 %  16,1  20,7  -22 %  21,7*
Amerika, omsättning   43,7  52,2  -16 %  168,2  162,9   3 %  216,5
Amerika, rörelseresultat 4,6   5,1  -10 %  21,7  13,9  55 %  -4,0**

VIKTIGASTE AFFÄRSOMRÅDEN
Home, omsättning     74,2  80,4  -8 %  206,0  222,4  -7 %  316,8
Garden, omsättning    42,3  46,1  -8 %  190,9  192,9  -1 %  231,2
Outdoor, omsättning   24,9  32,6  -24 %  89,7  103,9  -14 %  145,2

*) I summan ingår 9,3 milj. euro engångskostnader  
**) I summan ingår 19,5 milj. euro engångskostnader. 
Dessutom ingår 6,1 milj. euro engångskostnader i segmentet Övriga under 2008.

EMEA Q3 2009
Omsättningen i EMEA minskade med 8 % och var 100,0 milj. euro (109,0). 
Fluktuationer i valutakurserna, främst den svenska kronan och det 
brittiska pundet, fortsatte att ha en negativ inverkan på omsättningen 
inom alla affärsområden. Omräknat i jämförbara valutakurser minskade 
omsättningen med 5 %. Rörelseresultatet var 6,0 milj. euro (5,4).

Omsättningen inom affärsområdet Home sjönk en aning. Inom de största 
marknaderna, i Finland och Sverige, fortsatte omsättningen att utvecklas 
väl, i synnerhet i egna butiker. Inom andra marknader nådde omsättningen 
inte förra årets nivå. Rörelseresultatet ökade tack vare förbättrad 
produktionseffektivitet och inbesparingar i den fasta kostnadsbasen. 

Inom affärsområdet Garden fortsatte tillväxten för trädgårdsredskap av 
märket Fiskars. Svaga försäljningssiffror för byggverktyg och 
smidesprodukter innebar ändå att omsättningen sammantaget låg under 
fjolårsnivån. Den positiva effekten av en produktmix med hög marginal 
motverkades av högre marknadsföringskostnader, vilket innebar att 
rörelseresultatet förblev på samma nivå som föregående år. 

Den totala omsättningen inom affärsområdet Outdoor minskade i det 
krävande marknadsläget. Omsättningen av utelivsredskap fortsatte att 
sjunka i synnerhet på exportmarknaden. Minskad försäljning påverkade 
lönsamheten negativt. Båtförsäljningen minskade fortsättningsvis under 
det tredje kvartalet i och med att marknaden förblev svag. Låga 
försäljningsvolymer i kombination med högre utvecklingskostnader för nya 
båtmodeller innebar ett negativt rörelseresultat för hela Outdoor-
området.

AMERIKA Q3 2009
Segmentet Amerikas omsättning minskade med 16 % till 43,7 milj. euro 
(52,2). I US-dollar räknat sjönk omsättningen med 20 % till 62,6 milj. 
dollar (78,2). Det här orsakades delvis av att en del av omsättningen 
bytte kvartal. Rörelseresultatet var 4,6 milj. euro (5,1).

Omsättningen inom Garden-området sjönk i och med att återförsäljarna 
fortfarande minskar sina varulager. Rörelseresultatet hölls på förra 
årets nivå trots minskad försäljningsvolym.

Omsättningen av produkter för skola, kontor och hobby (SOC) fortsatte att 
sjunka, delvis på grund av varulinjer som avyttrades i juli 2009. 
Försäljningsbortfallet motverkades av en minskning i de fasta 
kostnaderna, vilket innebar att rörelseresultatet förbättrades.

Omsättningen för Outdoor Amerika sjönk under kvartalet. Försäljningen 
till kommersiella kunder minskade på grund av uppskjutna leveranser till 
återförsäljare. Försäljningen till institutioner fortsatte ändå att 
utvecklas positivt. Rörelseresultatet sjönk på grund av en lägre 
försäljningsvolym under kvartalet.

ÖVRIGA Q3 2009
Segmentet Övriga omfattar fastighetsverksamheten samt funktioner vid 
koncernförvaltningen. Segmentets omsättning var 1,7 milj. euro (1,5). 
Rörelseresultatet var -1,9 milj. euro (-2,7).

WÄRTSILÄ
Fiskars äger 17,1 % av aktierna och rösterna i intresseföretaget Wärtsilä 
Oyj Abp. Under årets tredje kvartal uppgick Fiskars andel av Wärtsiläs 
resultat till 14,7 milj. euro (16,1).

Marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläaktier var 461,3 milj. euro (496,3) i 
slutet av september och aktiepriset var 27,38 euro per aktie. Aktiernas 
bokföringsvärde var 295,4 milj. euro (247,1).

FINANSIERING
Fiskars kassaflöde från löpande verksamhet var 30,6 milj. euro (27,6) 
under årets tredje kvartal. Ökningen orsakades delvis av minskade 
varulager. Kassaflödet från löpande verksamhet under årets första nio 
månader var 77,9 milj. euro (79,8); i summan ingår Wärtsilädividender på 
sammanlagt 25,3 milj. euro (67,2). 

Under årets tredje kvartal uppgick investeringskassaflödet till -1,8 
milj. euro (-6,0) och kassaflödet efter investeringar var 28,8 milj. euro 
(21,6). 

Koncernens nettorörelsekapital i slutet av september var 133,0 milj. euro 
(179,3). Soliditeten var 50 % (46 %) och nettogearingen 59 % (70 %).

I slutet av september hade koncernen 7,0 milj. euro i likvida medel 
(11,9). De räntebärande nettoskulderna uppgick till 279,3 milj. euro 
(321,9). Kortfristiga skulder uppgick till 195,8 milj. euro (169,2) och 
långfristiga skulder till 91,7 milj. euro (164,6). De kortvariga 
skulderna utgörs främst av företagscertifikat som har utgetts av Fiskars 
Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 415,0 milj. euro (425,0) i outnyttjade 
långfristiga kreditlöften, främst i stora nordiska banker. 

INVESTERINGAR
Under årets tredje kvartal gjordes investeringar för 3,1 milj. euro 
(7,6). Största delen av investeringarna var ersättande investeringar för 
löpande verksamhet, främst i produktionsanläggningar. De sammanlagda 
investeringarna från januari till september var 11,0 milj. euro (23,3).

PERSONAL
I slutet av september hade koncernen 3 758 anställda (4 276): 2 975 
(3 376) anställda i EMEA, 712 (844) i Amerika och 71 (56) i segmentet 
Övriga. Antalet anställda minskade med 65 från slutet av föregående 
kvartal; minskningen skedde framför allt på fabrikerna i Finland. Det 
genomsnittliga antalet anställda under perioden var 3 921 (4 361).

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN
Tero Vähäkylä, direktör för Fiskars affärsområde Home och verkställande 
direktör för Iittala Group Oy Ab, avgick i augusti 2009. Ekon. mag. 
Jaakko Autere har utnämnts till ny direktör för affärsområdet och 
rapporterar till Fiskarskoncernens verkställande direktör. Han tar över 
direktörskapet i januari 2010.

CORPORATE GOVERNANCE
Fiskars tillämpar Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk Kod för 
Bolagsstyrning (Corporate Governance), som trädde i kraft 1.1.2009.

Fiskars följer också regler för insiderhandel av NASDAQ OMX Helsinki som 
uppdaterades 9.10.2009. Bolaget har dessutom sina egna interna 
insiderregler.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE
Fiskarskoncernen har en aktieserie efter att koncernens aktieserier A och 
K sammanslogs i juli 2009. De nya aktierna i aktieslaget (FIS1V) blev 
upptagna till offentlig handel 31.7. Varje aktie medför en röst och har 
lika rättigheter. 

Med hänvisning till de beslut som fattades av den extraordinarie 
bolagsstämman 5.6.2009 antecknades sammanslagningen av aktieserierna, den 
riktade vederlagsfria emissionen till ägare av K-aktier samt ändringarna 
av bolagsordningen i handelsregistret 30.7.2009. I den riktade 
vederlagsfria emissionen mottog innehavare av aktier i serie K 
vederlagsfritt en ny aktie mot varje parti om fem aktier i serie K.

Verkställandet av fusionen mellan Fiskars och Agrofin och emissionen för 
erläggandet av fusionsvederlaget registrerades hos handelsregistret 31.7. 
De nya aktierna i fusionsvederlaget blev upptagna till offentlig handel 
3.8. Fiskars styrelse beslutade att ogiltigförklara de 11 863 964 aktier 
som överfördes till Fiskars som ett resultat av verkställandet av 
fusionen. Ogiltigförklaringen registrerades 3.8.2009.

I slutet av perioden var det sammanlagda antalet aktier 82 023 341. 
Fiskars har ett innehav på 112 619 egna aktier, vilket motsvarar 0,14 % 
av bolagets aktier och röster. Aktiekapitalet uppgick fortfarande till 
77 510 200 euro. 

Fiskars aktier noteras på large cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. I 
slutet av september var priset för en aktie 10,65 euro (A-aktie: 9,43). 
Fiskars marknadsvärde var 872,3 miljoner euro, utan bolagets innehav av 
egna aktier. Antalet aktier som var föremål för handel under kvartalet 
var 1,0 milj. (0,6) och under perioden januari-september 2,5 milj. (3,6).

I slutet av september var det sammanlagda antal aktieägare i Fiskars 
11 591. Sammanslagningen av aktieserier och fusionen mellan Agrofin och 
Fiskars ledde till följande förändringar bland Fiskars största 
aktieägare: Virala Oy Abs andel rösträtter underskred flaggningsgränsen 
på 3/20 (15 %), medan det innehav som ägs av Elsa Fromond tillsammans med 
företaget Holdix Oy Ab, ett bolag som kontrolleras av Elsa Fromond, 
överskred flaggningsgränsen på 1/10 (10 %), och Oy Julius Tallberg Abs 
andel rösträtter understeg flaggningsgränsen på 1/20 (5 %).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN 
Den ekonomiska lågkonjunkturen har ökat på de osäkerhetsfaktorer som kan 
påverka Fiskars omsättning och ekonomiska resultat under 2009.

De huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna är följande:
- den allmänna ekonomiska situationen och en fortsatt försvagad 
 konsumtionsefterfrågan inom de för Fiskars viktiga marknaderna i 
 Europa och Nordamerika
- förlusten av stora kunder eller en nedgång i försäljningen till 
 stora kunder, kundernas finansiella problem eller en allvarlig 
 störning i en specialiserad distributionskanal
- bolagets möjlighet att leverera produkter är beroende av dess 
 leverantörer och logistik
- oväntade väderförhållanden inom affärsområdet Garden samt 
 säsongsväxlingar i synnerhet i fråga om affärsområdet Home, där 
 tyngdpunkten i försäljningen tydligt ligger på slutet av året
- plötsliga fluktuationer i priserna på råvaror och energi; för 
 Fiskars är de viktigaste råvarorna stål, aluminium och plast
- stora förändringar i intresseföretaget Wärtsiläs lönsamhet eller 
 förmåga att betala dividender.

Riskerna och deras hantering presenteras i större detalj på sidan 28 och 
72 - 73 i Fiskars årsredovisning 2008.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
Fiskars informerades den 6 oktober om att det innehav som ägs av Elsa 
Fromond tillsammans med företaget Holdix Oy Ab, ett bolag som 
kontrolleras av Elsa Fromond, underskrider flaggningsgränsen på 1/10 
(10 %). 

Fiskars Oyj Abp:s dotterbolag Iittala Group Oy Ab inledde i oktober 2009 
samarbetsförhandlingar angående eventuella personalnedskärningar i 
Finland för att förenkla sin organisationsstruktur och anpassar sin 
kostnadsstruktur efter det utmanande marknadsläget.

UTSIKTER FÖR 2009
De allmänna marknadsutsikterna uppskattas fortsättningsvis vara osäkra 
under det sista kvartalet av året 2009. Konsumtionsefterfrågan visar 
tecken på återhämtning, men Fiskars affärsverksamhet väntas även i 
fortsättningen stå inför utmaningar på grund av återförsäljares 
försiktiga inköp. Det här påverkar utvecklingen av Fiskars omsättning.

Fiskars har förnyat sin organisation och stramar åt kostnadsstrukturerna 
för att hantera förväntad efterfrågan och öka konkurrenskraften. Skärpt 
fokus på affärsverksamheten och varumärken samt utveckling av nya 
produkter förblir viktiga element för framgång på en utmanande marknad. 

Fiskars utsikter för år 2009 är oförändrade: Helårs omsättning väntas 
minska från 2008. Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur väntas 
bli under 2008 års nivå.

Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för 
koncernens resultat och kassaflöde år 2009.


Helsinki, Finland, den 3 november 2009

Fiskars Oyj Abp
Styrelsen
KONCERNENS RESULTATRÄKNING     7-9  7-9 Ändr.  1-9  1-9 Ändr.  1-12
                 2009  2008   %  2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING            142,6 160,1  -11 489,3 522,1   -6 697,0

Kostnad för sålda varor     -91,5 -108,8  -16 -323,7 -351,4   -8 -483,5
BRUTTOBIDRAG           51,0  51,3   -1 165,7 170,7   -3 213,5

Övriga rörelseintäkter       0,3  1,3  -75  1,4  2,5  -44  2,9
Kostnader för försäljning
och marknadsföring        -27,8 -29,5   -6 -85,8 -95,5  -10 -129,8
Administrationskostnader     -12,7 -12,5   1 -43,3 -42,1   3 -54,4
Forsknings- o utvecklingskostn.  -1,9  -1,5   23  -6,4  -5,4   18  -8,4
Övriga rörelsekostnader      -0,3  -1,2  -79  -1,6  -0,7  127 -17,8
RÖRELSERESULTAT (EBIT)       8,8  7,8   12  30,0  29,5   2  6,0

Förändring i gängse värde av
biologiska tillgångar       -0,1  0,3  -130  -0,3  -2,6  -88  -5,6
Andel i intresseföretagets
resultat             14,7  16,1   -9  46,7  45,9   2  70,5
Övriga finansiella intäkter
och kostnader           -2,8  -3,4  -21 -13,2 -13,2   0 -19,4
RESULTAT FÖRE SKATT        20,6  20,7   -1  63,2  59,7   6  51,5

Inkomstskatt           -2,7  -1,1     -5,7  -4,0     -2,3
PERIODENS RESULTAT        17,9  19,7   -9  57,5  55,7   3  49,2

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare     17,9  19,7   -9  57,5  55,7   3  49,3
minoritetsaktieägare        0,0  0,0      0,0  0,0     -0,1
                 17,9  19,7     57,5  55,7     49,2

Resultat/aktie, euro
hänförlig till
moderbolagets aktieägare
(outspätt)            0,22  0,25     0,73  0,72     0,64

Resultat/aktie, euro (utspätt)  0,22  0,25     0,73  0,72     0,64


RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT            7-9  7-9  1-9  1-9  1-12
                        2009  2008  2009  2008  2008
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

PERIODENS RESULTAT               17,9  19,7  57,5  55,7  49,2

Omräkningsdifferenser              -2,2  7,5  -2,0  0,1  -1,9
Förändringar i intresseföretag
redovisade direkt mot eget kapital        5,1  -6,8  10,5  -9,0 -18,1
Säkring av nettoinvesteringar i
utländska dotterbolag efter skatt        0,6  -3,6  1,2  -0,9  0,7
Aktuariella vinster och förluster
på förmånsbestämda pensionsplaner
efter skatte-effekt               0,0  -0,1  -0,4  -0,2  -0,2
Övriga förändringar               0,0  0,0  0,0  0,2  0,2
PERIODENS ÖVRIGA TOTALRESULTAT,
EFTER SKATT, TOTALT               3,6  -2,9  9,2  -9,8 -19,3

PERIODENS TOTALRESULTAT             21,4  16,7  66,7  45,9  29,9

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare            21,4  16,7  66,7  45,9  30,0
minoritetsaktieägare               0,0  0,0  0,0  0,0  -0,1
                        21,4  16,7  66,7  45,9  29,9


KONCERNENS BALANSRÄKNING               9/2009 9/2008 Ändr.12/2008
                            MEUR  MEUR   %  MEUR
TILLGÅNGAR

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar          126,9 133,2   -5 131,0
Goodwill                        99,3  99,7   0  99,2
Materiella anläggningstillgångar           104,8 120,4  -13 113,2
Biologiska tillgångar                 39,0  42,4   -8  39,3
Förvaltningsfastigheter                 7,4  8,1   -9  7,7
Andelar i intresseföretag               295,4 247,1   20 263,5
Finansiella tillgångar
 Andelar till verkligt värde via resultaträkningen   2,8  2,2   27  2,9
 Övriga placeringar                  2,5  2,6   -5  2,2
Uppskjutna skattefordringar              21,3  25,0  -15  21,7
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT          699,2 680,6   3 680,6

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                       134,0 178,6  -25 159,8
Kundfordringar och övriga fordringar          97,7 123,5  -21 109,6
Skattefordringar                    6,2  6,1   2  8,4
Likvida medel                      7,0  11,9  -41  11,3
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT          244,9 320,1  -23 289,0

TILLGÅNGAR SAMMANLAGT                 944,1 1000,6   -6 969,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare 475,2 462,8   3 446,7
Minoritetsintressen                   0,0  0,1      0,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT                475,2 462,8   3 446,7

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital             91,7 164,6  -44 137,5
Övriga skulder                     1,0  1,7  -41  1,4
Uppskjutna skatteskulder                48,2  50,3   -4  49,3
Pensionsförpliktelser                  9,0  9,8   -8  9,2
Övriga avsättningar                  10,5  6,2   70  13,4
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            160,4 232,6  -31 210,8

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital            195,8 169,2   16 183,7
Leverantörskulder och övriga skulder         103,8 128,4  -19 121,9
Skatteskulder                      8,9  7,6   17  6,6
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            308,5 305,2   1 312,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT          944,1 1000,6   -6 969,7


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS           7-9  7-9  1-9  1-9  1-12
                        2009  2008  2009  2008  2008
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt               20,6  20,8  63,2  59,7  51,5
Justeringar
 Avskrivningar                 6,3  6,9  21,6  20,0  32,9
 Andel i intresseföretagets resultat     -14,7 -16,1 -46,7 -45,9 -70,5
 Intäkter från placeringar           -0,3  0,4  -0,3  0,2  -1,0
 Räntekostnader                 2,7  3,0  13,2  13,0  20,4
 Förändring i biologiska tillgångar       0,1  -0,3  0,3  2,6  5,6
 Övriga affärsposter utan
 kassaflödepåverkan              -3,9     -7,9
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  10,8  14,8  43,5  49,6  39,0

Förändring av rörelsekapital
 Förändring av räntefria fordringar      15,5  17,5  3,4  -3,6  10,9
 Förändring av varulager            14,5  0,2  32,1  -4,9  10,6
 Förändring av räntefria skulder        -8,4  -1,2 -13,3  -9,0  -7,5
Kassaflöde från löpande verksamhet
före finansposter och skatter          32,5  31,4  65,7  32,1  53,0

Dividendinkomster, intresseföretag              25,3  67,2  67,2
Betalda finansieringskostnader (netto)     -2,3  -2,7 -12,6 -13,8 -18,0
Betald inkomstskatt               0,3  -1,1  -0,4  -5,8  -5,2
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET (A)     30,6  27,6  77,9  79,8  97,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv      0,0     -0,2  -3,1  -3,1
Inv. i materiella o immateriella tillgångar   -3,2  -7,5 -11,0 -19,9 -25,4
Försäljning av anläggningstillgångar       1,3  1,1  2,0  2,2  4,1
Kassaflöde från övriga placeringar        0,1  0,4  0,2  0,3  -1,4
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR (B)        -1,8  -6,0  -9,0 -20,5 -25,8

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Försäljning av egna aktier                      0,2  0,2
Upptagna långfristiga skulder              3,2  40,0  40,7  62,2
Återbetalning av långfristiga skulder     -11,0     -76,8  -0,1  -0,1
Förändring av kortfristiga skulder       -21,7 -22,1  3,6 -55,4 -85,6
Finansiell leasing               -0,6  -0,9  -1,8  -2,6  -3,4
Övriga finansieringsposter            1,6  0,5  0,0  -0,5  -3,5
Betalda dividender                      -38,2 -61,5 -61,5
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING (C)        -31,9 -19,2 -73,4 -79,2 -91,7

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C)       -3,1  2,4  -4,5 -19,9 -20,5

Likvida medel, periodens början         10,0  13,1  11,3  34,5  34,5
Omräkningsdifferens               0,1  -3,9  0,2  -2,8  -2,8
Likvida medel, periodens slut          7,0  11,9  7,0  11,9  11,3


FÖRÄNDRINGAR I DET          Till moderbolagets      Mino- Samman-
KONSOLIDERADE             aktieägare:         ritets  lagt
EGNA KAPITALET                       Balan- intres-
                    Aktie- Egna Omräkn. serad  sen
                   kapital aktier diff. vinst
                     MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

12/31/07                 77,5  -0,9  -9,3 410,5  0,5 478,3

Periodens totalresultat             0,1  -0,8  47,1  -0,4  45,9
Betalda dividender                      -61,5     -61,5

09/30/08                 77,5  -0,8 -10,1 396,1  0,1 462,8

Periodens totalresultat             0,0  -6,3  -9,7  -0,1 -16,0

12/31/08                 77,5  -0,8 -16,5 386,5  0,0 446,7

Periodens totalresultat                 2,6  64,1  0,0  66,7
Betalda dividender                      -38,2     -38,2
Förvärv av minoritetsintressen                    0,1  0,1

09/30/09                 77,5  -0,8 -13,8 412,4  0,0 475,2


NYCKELTAL                      9/2009 9/2008 Ändr.12/2008
                                    %
Eget kapital/aktie, euro                5,80  5,98   -3  5,77
Soliditet                       50 %  46 %     46 %
Nettogearing                      59 %  70 %     69 %
Eget kapital, milj. euro               475,2 462,8   3 446,7
Räntebärande nettoskulder, milj. euro         279,3 321,9  -13 309,9
Antal anställda i genomsnitt             3 921 4 361  -10 4 325
Antal anställda vid periodens slut          3 758 4 276  -12 4 119
Antal utestående aktier vid periodens slut,
 tusen st.
A-aktier                          54 832    54 832
K-aktier                          22 565    22 565
Totalt                        81 911 77 398    77 398
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier
under perioden, tusen st.              78 406 77 398    77 398


VALUTAKURSER                      1-9  1-9 Ändr.  1-12
                            2009  2008   %  2008
USD medelkurs                     1,36  1,52  -10  1,47
USD periodens slut                   1,46  1,43   2  1,39


NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34
(Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med
bokslutet.

Alla siffror har avrundats och således kan summan av
enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Fiskars Oyj Abp:s aktieserier sammanslogs i juli 2009. Efter det har Fiskars
bara en aktieserie. Det sammanlagda antalet aktier i slutet av
rapporteringsperioden var 82 023 341. Bolagets innehav av egna aktier
var 112 619 stycken. Vid beräkningen av resultatet per aktie har
använts antalet aktier i genomsnitt under räkenskapsperioden.
Därför innehåller resultatet per aktie effekten av sammanslagningen av de
två aktieserierna och den riktade vederlagsfria emissionen.

Definitionen på rörelseresultat (EBIT) ändrades 1.1.2009. I rörelseresultatet
ingår rörelseresultat för de operativa segmenten EMEA, Amerika och övriga.
Andelen av intresseföretaget Wärtsiläs resultat och förändringen i gängse värde
av biologiska tillgångar presenteras på separata rader under EBIT i resultat-
räkningen.

Fiskars operativa segment och affärsområden ändrades 1.1.2009. Jämför-
elsetalen för 2008 har omräknats enligt den nya strukturen. Fiskars
har tagit ibruk IFRS 8 (Operating Segments) fr.o.m. 1.1.2008.

Fiskars ändrade sin uppskattning för värdering av biologiska tillgångar
under fjärde kvartalet av 2008. För värdering av skogsbeståndet till
verkligt värde används det genomsnittliga rotpriset under tre år.

Från och med det fjärde kvartalet 2008 ändrade Fiskars redovisningsprincipen
för förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med förändringen av IAS 19,
som tillåter bokning av försäkringstekniska vinster och förluster direkt
mot eget kapital. Tidigare perioders siffror har omräknats enligt samma
princip. På grund av förändringen, minskade rörelseresultatet (EBIT) i
andra kvartalet av 2008 med -0,1 miljoner euro.

Gruppen har tillämpat följande nya eller förändrade IFRS standarder och
tolkningar den 1.1.2009:
 - IAS 1 (revised) Presentation of Financial Statements
 - IAS 23 (revised) Borrowing costs
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes

Tillämpandet av de förändrade standarderna och tolkningarna har inte haft
någon inverkan på de rapporterade resultaten eller den finansiella positionen.
Förändringen i IAS 1 resulterade dock i förändringar i terminologin.

Användning av bedömningar:
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens
bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i
balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och
kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga
kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet
avvika från de i bokslutet beräknade värdena.


OPERATIVA SEGMENT *)        7-9  7-9 Ändr.  1-9  1-9 Ändr.  1-12
OMSÄTTNING            2009  2008   %  2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA               100,0 109,0   -8 327,8 366,9  -11 491,3
Amerika              43,7  52,2  -16 168,2 162,9   3 216,5
Övriga               1,7  1,5   13  4,5  4,7   -3  5,9
Försäljn.till andra segment **)  -3,0  -2,6     -11,2 -12,3     -16,7
KONCERNEN SAMMANLAGT       142,6 160,1  -11 489,3 522,1   -6 697,0


OPERATIVA SEGMENT *)        7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
RÖRELSERESULTAT (EBIT)      2009  2008     2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                6,0  5,4     16,1  20,7     21,7
Amerika              4,6  5,1     21,7  13,9     -4,0
Övriga och elimineringar     -1,9  -2,7     -7,8  -5,1     -11,7
KONCERNEN SAMMANLAGT        8,8  7,8     30,0  29,5      6,0


OPERATIVA SEGMENT *)        7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
AVSKRIVNINGAR OCH         2009  2008     2009  2008     2008
NEDSKRIVNINGAR          MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                4,1  4,8     14,6  13,5     18,3
Amerika              1,8  1,7      5,8  5,2     12,8
Övriga och elimineringar      0,4  0,4      1,2  1,3      1,8
KONCERNEN SAMMANLAGT        6,3  6,9     21,6  20,0     32,9


OPERATIVA SEGMENT *)        7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
INVESTERINGAR           2009  2008     2009  2008     2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                2,2  6,2      8,1  19,3     23,7
Amerika              0,6  1,3      2,1  2,6      3,0
Övriga och elimineringar      0,3  0,5      0,9  1,4      3,1
KONCERNEN SAMMANLAGT        3,1  8,0     11,1  23,3     29,8

*) I ett börsmeddelande den 23.4.2009 publicerades siffrorna för
jämförelseåret 2008 i enlighet med den nya rapporteringsstrukturen.
Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs vinst presenteras på
en skild rad under EBIT i resultaträkningen.

**) Försäljn. till andra segment
  EMEA              -0,9  -1,6     -5,4  -7,5     -10,3
  Amerika            -1,4  -1,0     -4,0  -4,0     -5,1
  Övriga             -0,6  0,0     -1,8  -0,8     -1,4

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


AFFÄRSOMRÅDEN           7-9  7-9 Ändr.  1-9  1-9 Ändr.  1-12
OMSÄTTNING            2009  2008   %  2009  2008   %  2008
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Home               74,2  80,4   -8 206,0 222,4   -7 316,8
Garden              42,3  46,1   -8 190,9 192,9   -1 231,2
Outdoor              24,9  32,6  -24  89,7 103,9  -14 145,2
Övriga               1,1  0,9      2,7  2,8      3,9
KONCERNEN SAMMANLAGT       142,6 160,1  -11 489,3 522,1   -6 697,0


IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH           9/2009 9/200812/2008
GOODWILL                           MEUR  MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.                     230,2 233,8 233,8
Omräkningsdifferens                      -0,3  0,0  2,8
Företagsförvärv                        0,2
Ökningar                            0,5  1,5  1,4
Avskrivningar och nedskrivningar               -4,6  -3,8  -6,0
Minskningar och överföringar                  0,1  1,4  -1,9
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT              226,2 232,9 230,2


MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH            9/2009 9/200812/2008
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER                    MEUR  MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.                     120,9 130,2 130,2
Omräkningsdifferens                      -0,4  0,3  -1,2
Ökningar                           10,5  18,7  24,0
Avskrivningar och nedskrivningar               -16,6 -16,5 -26,5
Minskningar och överföringar                 -2,1  -4,2  -5,5
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT              112,2 128,5 120,9


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER               9/2009 9/200812/2008
                               MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA FÖRBINDELSER
Garantier                            0   1   1
Hyresansvar                           59   68   64
Övriga ansvar                          4   6   5
SAMMANLAGT                           63   76   71

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar                      2   2   2

SOM SÄKERHET FÖR KONCERNBOLAGENS ANSVAR
Garantier                            10   17   16

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT                 76   94   89


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                135   93  171
Ränteswappar                           1   16   16
Elderivat                                1   2

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                 0   1   2
Ränteswappar                              0   0
Elderivat                                0   0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde i bokslutet.


NÄRSTÅENDE

Dividendintäkter 25,3 milj. euro från Wärtsilä har rapporterats i koncernens
kassaflödesanalys på raden Dividendinkomster, intresseföretag.
Dividenden utbetalades under första kvartalet 2009.


FÖRVÄRV

Fiskars förvärvade en minoritet på 30 % av Silva Far East Ltd i juni 2009.
Aktieinnehavet förvärvades av Kasinda Holding Limited för 0,2 miljoner euro.
Efter förvärvet av minoriteten är tillverkningsbolaget i Kina ett helägt
dotterbolag av Silva Sweden AB.


HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGS PERIODENS UTGÅNG

Fiskars Oyj Abp:s dotterbolag Iittala Group Oy Ab inledde i oktober 2009
samarbetsförhandlingar om eventuella personalnedskärningar i Finland.
De ekonomiska följderna av de eventuella nedskärningarna kan inte ännu
fastställas.


Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård 
och uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, 
Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är 
också en viktig del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars 
operativa segment. De övriga segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. 
Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens 
aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars 
omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda är cirka 
3 800 personer.

www.fiskars.fi


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
verkställande direktör