Fiskars Groups delårsrapport januari-september 2020

Fiskars Oyj Abp   
Börsmeddelande
30.10.2020 kl. 08.30 (EET)

Fiskars Groups delårsrapport januari-september 2020

Stark utveckling under tredje kvartalet med exceptionellt god efterfrågan i flera kategorier samt stöd från besparingsåtgärder

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s delårsrapport januari–september 2020 som publicerades idag. Rapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Tredje kvartalet 2020 i korthet:
•    Omsättningen ökade med 7,2 % till 266,7 milj. euro (7-9/2019: 248,7)
•    Jämförbara omsättningen1) ökade med 9,5 % till 266,7 milj. euro (243,6)
•    EBITA ökade till 39,1 milj. euro (7,2)
•    Jämförbara2) EBITA ökade till 39,3 milj. euro (13,4)
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt ökade till 115,6 milj. euro (10,5)
•    Resultatet per aktie (EPS) var 0,33 euro (0,04)

Januari-september 2020 i korthet:
•    Omsättningen ökade med 2,6 % till 802,9 milj. euro (1-9/2019: 782,4)
•    Jämförbara omsättningen1) ökade med 3,3 % till 802,9 milj. euro (777,6)
•    EBITA ökade med 91,9 % till 78,5 milj. euro (40,9)
•    Jämförbara2) EBITA ökade med 56,3 % till 86,8 milj. euro (55,5)
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt ökade till 134,0 milj. euro (32,8)
•    Resultatet per aktie (EPS) var 0,53 euro (0,37)

Utsikterna för år 2020 återinfördes den 13.10.2020:
År 2020 förväntar sig Fiskars att koncernens jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2019.

Fiskars Groups tillfälliga verkställande direktör Sari Pohjonen:
Fiskars Groups verksamhet utvecklades väl under det tredje kvartalet, med en tydlig ökning i omsättning och i jämförbar EBITA från föregående års nivå. Trots den utmanande miljön förbättrades vår lönsamhet, i synnerhet mot slutet av kvartalet. Tidigare denna månad återinförde vi våra utsikter för 2020 och förväntar oss att jämförbara EBITA kommer att öka jämfört med 2019.

Efter en mycket volatil period under andra kvartalet fortsatte vi fokusera på att förbättra genomförandet och hantera kostnader, samt att erbjuda gedigen service till våra kunder och attraktiva upplevelser till konsumenter. Vi gjorde stora framsteg vad gäller våra strategiska prioriteringar då vår direkta e-handel fortsatte växa med starka tvåsiffriga tal inom alla affärsområden. Expansionen i Kina med märket Wedgwood fortsatte också som planerat, med en solid tillväxt.

Tidigare under året berättade vi om de proaktiva åtgärder vi vidtar för att minska de negativa effekterna av Covid-19 på vår verksamhet. Tack vare dessa snabba och beslutsamma åtgärder har vi sett en god utveckling i vår lönsamhet. En majoritet av dessa besparingar är av temporär karaktär och kan därför inte upprätthållas under en längre tid. Å andra sidan märks också effekterna av våra långsiktiga effektivitetsåtgärder i den förbättrade lönsamheten och dessa transformationsprogram fortsätter som planerat.

Affärsområdet Terra upprätthöll sitt positiva momentum och ökade sin omsättning, med stöd av gynnsamt väder och ny distribution inom trädgårdskategorin. I affärsområdet Crea har sax- och pysselkategorierna också fått stöd av ökad efterfrågan till följd av att människor hållit sig mer hemma. Båda affärsområdena förbättrade sitt jämförbara EBITA avsevärt.

Inom affärsområdet Vita höll den utmanande marknadssituationen i sig, eftersom trafiken till butiker förblev svag. Jag var mycket nöjd över att, trots denna motvind, se tillväxt inom e-handeln och en ökning av jämförbara EBITA. Lönsamhetsförbättringen baserade sig på kostnadsbesparingar och en förbättrad produktmix.

Covid-19-pandemin fortsätter att utgöra en betydande osäkerhetsfaktor för resten av året. Årets fjärde kvartal brukar vara det säsongsmässigt viktigaste, och i synnerhet gåvosäsongen kan innebära risker såväl som möjligheter. Dessa beror på flera faktorer, inklusive begränsningar av rörlighet, stängning av affärer samt förändringar i konsumenternas förtroende.

Jag vill tacka våra medarbetare för deras uthållighet under denna exceptionella tid, för deras engagemang när det kommer till att serva våra kunder och konsumenter, samt för deras energi och passionerade inställning till att göra vardagen extraordinär.

1)     I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar
2)    Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter

Koncernens nyckeltal

Milj. euro 7-9 2020 7-9 2019 Förändr. 1-9 2020 1-9 2019 Förändr. 2019
Omsättning 266,7 248,7 7,2 % 802,9 782,4 2,6 % 1 090,4
Jämförbar omsättning1) 266,7 243,6 9,5 % 802,9 777,6 3,3 % 1 075,3
EBITA 39,1 7,2 78,5 40,9 91,9 % 72,9
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -0,1 -6,2 -8,3 -14,6 43,2 % -17,7
Jämförbart EBITA 39,3 13,4 86,8 55,5 56,3 % 90,6
Rörelseresultat (EBIT) 35,6 4,1 64,7 31,5 105,2 % 60,1
Resultat före skatt 34,6 2,3 59,4 36,8 61,4 % 63,2
Periodens resultat 27,0 3,7 43,2 31,2 38,3 % 52,4
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj   -0,1 0,0 -20,4 -20,4
Resultat/aktie, euro 0,33 0,04 0,53 0,37 40,5 % 0,63
Eget kapital/aktie, euro   9,08 9,18 9,34
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 115,6 10,5 134,0 32,8 117,5
Soliditet, %   51 % 55 % 56 %
Nettogearing, %   29 % 42 % 34 %
Investeringar 8,8 8,9 -1,8 % 20,5 27,4 -25,2 % 40,0
Personal (FTE), i genomsnitt 6 027 6 853 -12,1 % 6 140 6 938 -11,5 % 6 840

1) Omräknat i jämförbara valutakurser samt utan den avyttrade Leborgne-verksamheten.
2) Under tredje kvartalet 2020 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till transformationsprogrammet.

 

FISKARS OYJ ABP

Sari Pohjonen
Tillfällig verkställande direktör

Mer information:

–    Tillfällig verkställande direktör och ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773
–    Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Webcast
En webcast för resultatet för årets tredje kvartal ordnas den 30.10.2020 kl. 11.00. Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/2020-q3-results

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor