Fiskars Groups halvårsrapport januari-juni 2020

Fiskars Oyj Abp   
Börsmeddelande
30.7.2020 kl. 08.30 (EEST)

Fiskars Groups halvårsrapport januari-juni 2020

Mycket volatil marknadssituation med ökande efterfrågan mot slutet av andra kvartalet, betydande osäkerhetsfaktorer återstår för resten av året

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s halvårsrapport januari–juni 2020 som publicerades idag. Rapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Andra kvartalet 2020 i korthet:
•    Omsättningen ökade med 5,6 % till 280,0 milj. euro (4–6/2019: 265,1)
•    Jämförbara omsättningen1) ökade med 5,7 % till 280,0 milj. euro (265,0)
•    EBITA ökade med 102,3 % till 27,5 milj. euro (13,6)
•    Jämförbara2) EBITA ökade med 77,3 % till 28,6 milj. euro (16,1)
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt ökade till 55,8 milj. euro (48,1)
•    Resultatet per aktie (EPS) var 0,14 euro (0,12)

Januari-juni 2020 i korthet:
•    Omsättningen ökade med 5,6 % till 280,0 milj. euro (4–6/2019: 265,1)
•    Jämförbara omsättningen1) ökade med 5,7 % till 280,0 milj. euro (265,0)
•    EBITA ökade med 102,3 % till 27,5 milj. euro (13,6)
•    Jämförbara2) EBITA ökade med 77,3 % till 28,6 milj. euro (16,1)
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt ökade till 55,8 milj. euro (48,1)
•    Resultatet per aktie (EPS) var 0,14 euro (0,12)

Utsikterna för år 2020 drogs tillbaka den 19.3.2020:
Fiskars Oyj Abp har dragit tillbaka sina utsikter för 2020, som publicerades den 5.2.2020. På grund av Covid-19-pandemin är det osannolikt att jämförbara EBITA ökar år 2020. Då situationen fortfarande utvecklas fort, är det för tidigt att göra motiverade uppskattningar av den potentiella inverkan på helårsresultatet. Fiskars strävar till att precisera sina utsikter för 2020 då inverkan kan beräknas mer pålitligt. En mer detaljerad beskrivning av möjliga risker och osäkerhetsfaktorer, speciellt gällande situationen med Covid-19, finns i denna halvårsrapports sektion för Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer.

Fiskars Groups tillfälliga verkställande direktör Sari Pohjonen:
Prestationen under andra kvartalet varierade mycket såväl inom kategorier och kanaler som inom regioner och varumärken. I början av kvartalet fortsatte Covid-19-pandemin drabba vår verksamhet hårt, vilket minskade synligheten och ökade osäkerheten i och med att butiker höll stängt och trafiken till butiker minskade. Trots den utmanande affärsmiljön lyckades vi ändå öka vår jämförbara omsättning och jämförbara EBITA under andra kvartalet. Jämförbara EBITA ökade klart, främst tack vare våra snabba och beslutsamma åtgärder för att hantera situationen, då vi minskade på kostnader och genomförde andra tillfälliga sparåtgärder.

April var en svår månad med en avsevärd nedgång i omsättningen och jämförbara EBITA, men situationen förbättrades tydligt mot slutet av kvartalet. Affärsområdena Terra och Crea presterade robusta siffror tack vare stark efterfrågan i synnerhet i Amerika och Tyskland. För Terra är årets andra kvartal i allmänhet det viktigaste, eftersom trädgårdssäsongen då når sin kulmen. Det gynnsamma vädret i Amerika bidrog till goda prestationer inom kategorierna trädgård och bevattning. Medan dessa affärsområden klarade sig väl, drabbades omsättningen i Vita signifikant av pandemins inverkan, då samhällen införde rörelseförbud och butiker stängde.

Våra distributörer och den direkta e-handeln uppvisade tillväxt. E-handeln mer än fördubblade sin omsättning jämfört med fjolårets nivå. Tillväxten drevs av konsumenternas förändrade beteende på grund av pandemin men gynnades också av att vi har förnyat och utvidgat våra e-handelsplatser. På grund av rörelseförbud och tillfälliga butiksstängningar minskade omsättningen i vår direkthandelskanal under årets andra kvartal. I april var en betydande del av våra egna butiker stängda, men i maj började de stegvis öppnas igen och i slutet av juni var endast ett fåtal stängda.

Det vi har uppnått under andra kvartalet har krävt mycket av hela vårt team. Jag vill framföra mitt uppriktiga tack till våra anställda som har arbetat under svåra förhållanden under pandemin, präglat av permitteringar och sparåtgärder, och som har levererat ett så positivt resultat.

Vi koncentrerar nu vårt fokus på två områden: omvandlingen av Vita och utvecklingen av våra digitala funktioner. Förverkligandet av det pågående omstruktureringsprogrammet inom Vita har hjälpt oss att förbättra vår effektivitet och det arbetet fortsätter som planerat. Vi har gjort goda framsteg i att förnya och utvidga omfattning och funktioner inom vår e-handel och vi ser avsevärda möjligheter att utveckla vår digitala miljö vidare, eftersom världen omkring oss förändras i snabb takt. För att stödja båda de här fokusområdena kommer vi också att se över vår varumärkesstrategi, inklusive positioneringen och marknaderna för varje enskilt varumärke och fördelningen av resurser mellan dem.

På grund av pandemin finns det fortfarande betydande risker i vår verksamhetsmiljö och synligheten är svagare än normalt. Årets fjärde kvartal utgör en viktig säsong för oss och i synnerhet för verksamhetsenheten Vita. Vi fortsätter att kraftfullt hantera kostnader och fokuserar vår närvaro på de kanaler där konsumenterna finns.
 

1)     I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar
2)    Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter

Koncernens nyckeltal

Milj. euro

4-6 2020 4-6 2019 Förändr. 1-6 2020 1-6 2019 Förändr. 2019
Omsättning 280,0 265,1 5,6% 536,2 533,7 0,5% 1 090,4
Jämförbar omsättning1) 280,0 265,0 5,7% 536,2 533,9 0,4% 1 083,7
EBITA 27,5 13,6 102,3% 39,4 33,7 16,9% 72,9
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -1,1 -2,6 -55,5% -8,2 -8,4 2,6% -17,7
Jämförbart EBITA 28,6 16,1 77,3% 47,6 42,1 13,0% 90,6
Rörelseresultat (EBIT) 20,8 10,5 97,4% 29,1 27,4 6,4% 60,1
Resultat före skatt 16,3 11,8 38,0% 24,8 34,5 -28,2% 63,2
Periodens resultat 11,1 9,9 12,3% 16,2 27,4 -41,0% 52,4
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj   -36,3 -20,3 -20,4
Resultat/aktie, euro 0,14 0,12 14,0% 0,20 0,33 -40,8% 0,63
Eget kapital/aktie, euro   9,23 9,29 9,34
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 55,8 48,1 16,1% 18,3 22,3 -17,8% 117,5
Soliditet, %   49 % 56 % 56 %
Nettogearing, %   38 % 37 % 34 %
Investeringar 6,7 10,4 -35,7% 11,7 18,5 -36,5% 40,0
Personal (FTE), i genomsnitt 6 021 6 927 -13,1% 6 197 6 980 -11,2% 6 840

1) Omräknat i jämförbara valutakurser samt utan den avyttrade Leborgne-verksamheten.
2) Under andra kvartalet 2020 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till omstrukturerings- och transformationsprogrammen.

FISKARS OYJ ABP

Sari Pohjonen
Tillfällig verkställande direktör

Mer information:

  • Tillfällig verkställande direktör och ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773

  • Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Webcast
En webcast för resultatet för årets andra kvartal ordnas den 30.7.2020 kl. 11.00. Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/2020-q2-results

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group sysselsätter cirka 7,000 människor i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor