Fiskars Groups halvårsrapport januari-juni 2021

Fiskars Oyj Abp   
Halvårsrapport
29.7.2021 kl. 08.30 (EEST)

Fiskars Groups halvårsrapport januari-juni 2021

Rekordhög jämförbar EBITA under årets första hälft

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s halvårsrapport januari–juni 2021 som publicerades idag. Rapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Andra kvartalet 2021 i korthet:
•    Omsättningen ökade med 9,7 % till 307,2 milj. euro (4-6/2020: 280,0)
•    Jämförbara omsättningen1) ökade med 14,1 % till 307,2 milj. euro (269,3)
•    EBITA ökade till 41,9 milj. euro (27,5)
•    Jämförbara2) EBITA ökade med 56,7 % till 44,8 milj. euro (28,6)
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till 46,7 milj. euro (55,8)
•    Resultatet per aktie (EPS) var 0,38 euro (0,14)

Januari-juni 2021 i korthet:
•    Omsättningen ökade med 13,6 % till 609,4 milj. euro  (1-6/2020: 536.2)
•    Jämförbara omsättningen1) ökade med 18,5 % till 609,4 milj. euro (514,4)
•    EBITA ökade till 91,0 milj. euro (39,4)
•    Jämförbara2) EBITA ökade med 99,0 % till 94,7 milj. euro (47,6)
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt ökade till 57,4 milj. euro (18,3)
•    Resultatet per aktie3) (EPS) var 0,48 euro (0,20)

Utsikterna för år 2021 höjdes den 23.6.2021:
Den 23.6.2021 höjde Fiskars Oyj Abp sina utsikter för 2021, eftersom bolagets finansiella utveckling under det andra kvartalet överskred förväntningarna. Bolaget förväntar sig nu att jämförbara EBITA år 2021 är 140-160 milj. euro. Enligt de tidigare utsikterna för 2021 som publicerades den 19.4.2021, förväntade sig bolaget att jämförbara EBITA år 2021 skulle vara 130-145 milj. euro.

Synligheten fortsätter att vara låg på grund av covid-19-pandemin, som har en djup inverkan på konsumenternas liv när det gäller förändringar i t.ex. disponibel inkomst samt köp- och konsumentbeteende. Dessa kan medföra utmaningar såväl som möjligheter för Fiskars Group. Säsongsvariationen för både detaljhandeln och konsumentefterfrågan kan fortsättningsvis avvika från det normala. Därtill har störningar i de globala leveranskedjorna samt ökade råmaterialpriser orsakat utmaningar. Även om bolaget lyckats hantera dessa faktorer, fortsätter de att ha en inverkan.

För bolaget är årets sista kvartal typiskt det säsongsmässigt viktigaste, speciellt för Vita-verksamheten. Verksamhetsomgivningen är instabil och konsumentefterfrågan under det fjärde kvartalet påverkar försäljningens utfall speciellt under gåvosäsongen. Under de senaste åren har den egna kanalen, alltså de egna affärerna och e-handeln, stått för ca en tredjedel av den årliga omsättningen i affärsområdet Vita.

Fiskars Groups verkställande direktör Nathalie Ahlström:
Fiskars Group uppvisade ett nytt fint resultat under andra kvartalet, då efterfrågan fortfarande var stark och våra egna åtgärder fortsatte att ge resultat. Omsättningen och jämförbara EBITA ökade från föregående års nivå, vilket innebar en oförutsedd stark start på året.

Affärsområdet Vita förbättrade markant efter ett svagt andra kvartal 2020. Resultatet stöddes av en god återhämtning i försäljningen samt av de pågående transformations- och omstruktureringsprogrammens tilltagande fördelar. Den starka tillväxten i Kina har fortsatt, med en fördubblad omsättning från föregående års nivå. Expansionen fortsätter och under kvartalet har vi öppnat nya butiker, bland annat den första Royal Copenhagen-butiken i landet. Vår tillväxt i Kina drivs av lyxprodukter från varumärkena Wedgwood och Royal Copenhagen. På det hela taget ger arbetet med att förbättra English & Crystal -varumärkens prestation resultat, särskilt för Wedgwood.

Det gläder mig också att se att den jämförbara omsättningen i Terra har fortsatt att öka och att Crea nådde upp till föregående års nivå. Detta trots de ovanligt starka jämförelsetalen, särskilt i Amerika. Båda affärsområdena har förbättrat sina resultat i Europa och har goda förutsättningar att växa på lång sikt.

Vi har gjort fina framsteg under första halvåret. Vad gäller resultatet är det värt att notera att pandemin har förändrat konsumenternas vanor och behov, samt lett till förskjutningar i efterfrågans säsongsmässighet. Detta gäller både kunder och konsumenter. Fenomenet kan fortsätta och skapa skillnader jämfört med ett typiskt år. När vi ser framåt så möter vi under årets andra hälft starka jämförelsetal från 2020.

Samtidigt måste vi fokusera på att skapa organisk tillväxt på längre sikt. En stark digital affärsverksamhet är en förutsättning för tillväxt och även om vi redan har investerat på detta område är vi fast beslutna att göra mer. Vi kommer att fortsätta att utveckla våra färdigheter inom data, direktkanalen och konsumentupplevelserna för att stödja våra tillväxtambitioner. För att genomföra detta måste vi investera mera, med en början redan under tredje kvartalet 2021. Vi har också gjort förändringar i vår nuvarande IT-verksamhet, vilket kommer att leda till besparingar från och med 2022 och framåt. Vi förväntar oss att dessa investeringar och besparingar i stort sett kommer att vara kostnadsneutrala med tiden.

Det finns utmaningar i leveranskedjorna på global nivå, och dessa fortsätter att påverka vår verksamhet också. Kostnaderna för råvaror och logistik har ökat snabbt och samtidigt finns det tillgänglighetsproblem inom flera kategorier. Vi förväntar oss att utmaningarna med hänsyn till inflation och tillgänglighetsproblem kommer att kvarstå under 2021.

Våra pågående program fortsätter. Vi räknar med att avsluta transformationsprogrammet inom Vita i slutet av året, medan avslutandet av omstruktureringsprogrammet kan dröja till första kvartalet 2022. För transformationsprogrammet inom Vita förväntas kostnaderna bli ca. 5 milj. euro lägre än tidigare beräknat och de uppskattade fördelarna kommer att förverkligas. Merparten av fördelarna kommer att vara synliga i slutet av 2021.

Vi har utnämnt Jussi Siitonen till ekonomidirektör och ställföreträdare till verkställande direktören. Han börjar i sin roll i mitten av augusti, och nuvarande ekonomidirektör Sari Pohjonen fortsätter i sin roll till dess. Jag vill tacka Sari för hennes engagemang och ledarskap, då hon har säkerställt att teamet har levererat enastående resultat i utmanande tider. Dessutom vill jag tacka alla våra anställda. De har arbetat hårt och visat flexibilitet samt uthållighet, och gjorde det starka resultatet möjligt under kvartalet.

1)    I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.
2)    Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.
3)    Resultatet per aktie under det första kvartalet år 2021 påverkades negativt av den ofördelaktiga domen i skattetvisten (0,35 euro per aktie).

Koncernens nyckeltal

Milj. euro 4-6 2021 4-6 2020 Förändr. 1-6 2021 1-6 2020 Förändr. 2020
Omsättning 307,2 280,0 9,7 % 609,4 536,2 13,6 % 1 116,2
Jämförbar omsättning1) 307,2 269,3 14,1 % 609,4 514,4 18,5 % 1 094,5
EBITA 41,9 27,5 52,4 % 91,0 39,4 130,9 % 125,8
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -2,9 -1,1 168,1 % -3,7 -8,2 -55,1 % -11,0
Jämförbart EBITA 44,8 28,6 56,7 % 94,7 47,6 99,0 % 136,8
Rörelseresultat (EBIT) 38,5 20,8 85,3 % 84,3 29,1 189,3 % 98,0
Resultat före skatt 40,4 16,3 147,9 % 82,2 24,8 232,1 % 89,8
Periodens resultat 31,4 11,1 183,5 % 39,5 16,2 144,2 % 68,5
Resultat per aktie3), euro 0,38 0,14 182,0 % 0,48 0,20 144,8 % 0,83
Eget kapital/aktie, euro   9,27 9,23 9,30
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 46,7 55,8 -16,3 % 57,4 18,3 213,5 % 223,8
Soliditet, %   56 % 49 % 57 %
Nettogearing, %   19 % 38 % 19 %
Investeringar 8,2 6,7 21,7 % 14,2 11,7 21,5 % 30,0
Personal (FTE), i genomsnitt 6 033 6 021 0,2 % 5 971 6 197 -3,7 % 6 104

1)    I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.
2)    Under andra kvartalet 2021 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till omstrukturerings- och transformationsprogrammen.
3)    Resultatet per aktie under det första kvartalet år 2021 påverkades negativt av den ofördelaktiga domen i skattetvisten (0,35 euro per aktie).

 

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

 

Webcast
En webcast angående resultatet för årets andra kvartal ordnas den 29.7.2021 kl. 11.00. Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/2021-q2-results

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181  

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.