Fiskars Groupin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

Fiskars Oyj Abp       
Puolivuosikatsaus
29.7.2021 klo 08.30 (EEST)

Fiskars Groupin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

Vertailukelpoinen EBITA ennätystasolla vuoden alkupuoliskolla

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Täydellinen katsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Vuoden 2021 toinen neljännes lyhyesti:
•    Liikevaihto kasvoi 9,7 % ja oli 307,2 milj. euroa (4-6/2020: 280,0)
•    Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 14,1 % ja oli 307,2 milj. euroa (269,3)
•    EBITA kasvoi ja oli 41,9 milj. euroa (27,5)
•    Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 56,7 % ja oli 44,8 milj. euroa (28,6)
•    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikkeni ja oli 46,7 milj. euroa (55,8)
•    Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,14)

Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti:
•    Liikevaihto kasvoi 13,6 % ja oli 609,4 milj. euroa (1-6/2020: 536,2)
•    Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 18,5 % ja oli 609,4 milj. euroa (514,4)
•    EBITA kasvoi ja oli 91,0 milj. euroa (39,4)
•    Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 99,0 % ja oli 94,7 milj. euroa (47,6)
•    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vahvistui ja oli 57,4 milj. euroa (18,3)
•    Osakekohtainen tulos3) oli 0,48 euroa (0,20)

Näkymiä vuodelle 2021 nostettiin 23.6.2021:
Fiskars nosti 23.6.2021 vuoden 2021 näkymiään toisen vuosineljänneksen vahvan kehityksen siivittämänä. Yhtiö odottaa nyt, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA on 140-160 milj. euroa. Aiemman, 19.4.2021 annetun ohjauksen mukaan yhtiö odotti, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA on 130-145 milj. euroa.

Näkyvyys pysyy heikkona covid-19-pandemian vuoksi. Pandemia vaikuttaa perustavanlaatuisesti kuluttajien elämään, ja vaikuttaa esimerkiksi käytettävissä oleviin tuloihin, ostovalintoihin ja kuluttajien käyttäytymiseen. Nämä voivat tuoda sekä haasteita että mahdollisuuksia Fiskars Groupille. Vähittäiskaupan sekä kuluttajien kysynnän kausivaihtelut saattavat edelleen poiketa normaalista. Lisäksi haasteita ovat aiheuttaneet globaalien toimitusketjujen ongelmat ja raaka-aineiden hinnannousu. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään näitä haasteita, vaikuttavat ne edelleen toimintaan.

Vuoden viimeinen neljännes on tyypillisesti ollut yhtiölle sesonkiluonteisesti tärkein, ja erityisesti Vita-liiketoiminnalle. Toimintaympäristö on epävakaa ja kuluttajakysyntä vuoden viimeisellä neljänneksellä vaikuttaa erityisesti juhlasesongin myynnin toteutumiseen. Aiempina vuosina noin kolmannes Vitan koko vuoden liikevaihdosta on tullut yhtiön omista kanavista, eli omista myymälöistä ja verkkokaupoista.

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:
Fiskars Groupin kehitys jatkui suotuisana toisella vuosineljänneksellä, kun kysyntä pysyi vahvana ja toimenpiteemme tuottivat tulosta. Tämän ansiosta liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat edellisvuoden tasosta ja koko alkuvuosi muodostui ennennäkemättömän vahvaksi.

Vita-liiketoimintayksikön tulos parani selvästi suhteessa vuoden 2020 toiseen neljännekseen. Liiketoimintaa vauhdittivat merkittävä myynnin kasvu sekä muutos- ja uudelleenjärjestelyohjelmien toimenpiteet. Vahva kasvu Kiinassa jatkui, sillä liikevaihto kaksinkertaistui edellisvuoden tasosta. Laajeneminen eteni, ja vuosineljänneksen aikana avasimme uusia myymälöitä, esimerkiksi maan ensimmäisen Royal Copenhagen -myymälän. Wedgwoodin ja Royal Copenhagenin luksustuotteet ovat kasvumme keskiössä Kiinassa. English & Crystal -brändien tuloksen parantamiseksi tehdyt toimet alkavat tuottaa tulosta, etenkin Wedgwoodin osalta.

Voin myös ilokseni todeta, että Terra-segmentin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi edelleen ja että Crea-segmentti saavutti edellisvuoden tason. Tämä siitä huolimatta, että vertailukauden luvut olivat poikkeuksellisen vahvat etenkin Amerikassa. Kumpikin liiketoiminta-alue on parantanut tulostaan Euroopassa ja niillä on hyvät edellytykset kasvaa pitkällä aikavälillä.

Olemme edistyneet hyvin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. On myös syytä pitää mielessä pandemian vaikutus kuluttajien tottumuksiin ja tarpeisiin ja muuttunut kysynnän kausivaihtelu sekä kaupan että kuluttajien osalta. Tämä ilmiö saattaa jatkua ja siten vuosi voi olla tyypillisestä poikkeava. Toista vuosipuoliskoa peilataan aikanaan vuoden 2020 vahvoihin vertailulukuihin.

Samaan aikaan meidän on pyrittävä luomaan pitkän aikavälin orgaanista kasvua. Kasvu edellyttää vahvaa digitaalista liiketoimintaa. Olemme jo investoineet siihen, mutta aiomme panostaa siihen vieläkin enemmän. Kasvusuunnitelmien tukemiseksi kehitämme edelleen osaamistamme, joka liittyy dataan, omaan kanavaan ja kuluttajakokemuksiin. Tämän toteuttaminen vaatii lisäinvestointeja, alkaen vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä. Olemme myös uudistaneet nykyisiä IT-toimintojamme, mikä alkaa tuottaa säästöjä vuodesta 2022 lähtien. Odotamme näiden investointien ja kustannussäästöjen olevan ajan myötä käytännössä kustannusneutraaleja.

Toimitusketjuihin liittyy maailmanlaajuisia haasteita, jotka vaikuttavat edelleen toimintaamme. Raaka-aine- ja logistiikkakustannukset ovat nousseet nopeasti, ja samaan aikaan useissa tuotekategorioissa on saatavuusongelmia. Odotamme inflaatioon ja saatavuuteen liittyvien haasteiden jatkuvan koko kuluvan vuoden.

Edistymme käynnissä olevissa ohjelmissamme. Vita-muutosohjelma saataneen päätökseen vuoden loppuun mennessä, kun taas uudelleenjärjestelyohjelma päättynee vasta vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Vita-ohjelman kustannusten ovat odotetaan olevan noin 5 miljoonaan euroa arvioitua pienemmät, ja ohjelman ennustetut hyödyt ovat toteutumassa. Suurin osa niistä tulee näkymään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Olemme nimittäneet Jussi Siitosen uudeksi talousjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään elokuun puolivälissä, ja nykyinen talousjohtaja Sari Pohjonen jatkaa tehtävässään siihen asti. Haluan kiittää Saria omistautumisesta ja johtajuudesta, ja joukkueen johdattamisesta erinomaisiin tuloksiin vaikeina aikoina. Haluan lisäksi kiittää kaikkia työntekijöitämme. He ovat osoittaneet joustavuutta ja sinnikkyyttä vuosineljänneksen vahvan tuloksen aikaansaamiseksi.

1)    Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.
2)    EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.
3)    Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osakekohtaista tulosta painoi verokiistan epäsuotuisa lopputulos (0,35 euroa osakkeelta).

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 4-6 2021 4-6 2020 Muutos 1-6 2021 1-6 2020 Muutos 2020
Liikevaihto 307,2 280,0 9,7 % 609,4 536,2 13,6 % 1 116,2
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 307,2 269,3 14,1 % 609,4 514,4 18,5 % 1 094,5
EBITA 41,9 27,5 52,4 % 91,0 39,4 130,9 % 125,8
EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -2,9 -1,1 168,1 % -3,7 -8,2 -55,1 % -11,0
Vertailukelpoinen EBITA 44,8 28,6 56,7 % 94,7 47,6 99,0 % 136,8
Liiketulos (EBIT) 38,5 20,8 85,3 % 84,3 29,1 189,3 % 98,0
Tulos ennen veroja 40,4 16,3 147,9 % 82,2 24,8 232,1 % 89,8
Tilikauden tulos 31,4 11,1 183,5 % 39,5 16,2 144,2 % 68,5
Osakekohtainen tulos3), euroa 0,38 0,14 182,0 % 0,48 0,20 144,8 % 0,83
Oma pääoma/osake, euroa   9,27 9,23 9,30
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 46,7 55,8 -16,3 % 57,4 18,3 213,5 % 223,8
Omavaraisuusaste, %   56 % 49 % 57 %
Nettovelkaantumisaste, %   19 % 38 % 19 %
Investoinnit 8,2 6,7 21,7 % 14,2 11,7 21,5 % 30,0
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 033 6 021 0,2 % 5 971 6 197 -3,7 % 6 104

1)    Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.
2)    Vuoden 2021 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat lähinnä uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmista.
3)    Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osakekohtaista tulosta painoi verokiistan epäsuotuisa lopputulos (0,35 euroa osakkeelta)

 

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

 

Webcast
Toisen vuosineljänneksen webcast pidetään 29.7.2021 klo 11.00. Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/2021-q2-results

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:
Kristian Tammela, Sijoittajasuhdepäällikkö, puh. +358 40 708 1181
 
Making the everyday extraordinary
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.