Fiskars januari–mars 2016: Ökad omsättning och rörelsevinst i en varierande marknadsomgivning

Fiskars Oyj Abp
Delårsrapport
4 maj 2016 kl. 08.30 EET

Fiskars januari–mars 2016: Ökad omsättning och rörelsevinst i en varierande marknadsomgivning

Detta är en sammanfattning av Fiskars första kvartal 2016 och delårsrapport januari-mars 2016 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra delårsrapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.
 

Första kvartalet 2016 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 29 % till 296,2 milj. euro (1–3/2015: 230,1).
 • Den jämförbara omsättningen ökade med 1,5 %1).
 • Rörelseresultatet ökade till 23,7 milj. euro (15,7).
 • Det justerade rörelseresultatet2) ökade med 29 % till 21,9 milj. euro (17,0).
 • Resultatet per aktie var 0,01 euro (0,95). Det operativa resultatet per aktie3) var 0,10 euro (0,14).
 • Utsikterna för år 2016 oförändrade: Fiskars väntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat år 2016 ökar jämfört med året innan.
     

1) Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive förvärvade English & Crystal Living-verksamheten (WWRD) samt de avyttrade båt- och krukverksamheterna.
2) Justeringar under det första kvartalet 2016 inkluderar en vinst från avyttringarna av båtverksamheten och av den amerikanska krukverksamheten, och nettokostnader relaterade till Supply Chain 2017-programmet och integrationsaktiviteter. Under första kvartalet 2015 kostnader relaterade till EMEA omstruktureringen.
3) Operativt resultat per aktie inkluderar inte förändringar i det verkliga värdet av bolagets placeringar och erhållna dividender.

 

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas:

”Fiskars hade en bra start på året i och med att både omsättningen och rörelseresultatet växte. Den jämförbara omsättningen ökade också trots att marknadsläget var utmanande på vissa av våra viktiga marknader, främst Finland och Japan. Vi uppvisade en stark utveckling i omsättningen och rörelseresultatet som drevs av Scandinavian Living-verksamheten i Europa och av Functional-verksamheten i alla regioner.

Jag var speciellt nöjd med våra framsteg inom Scandinavian Living-verksamheten i Europa, där varumärkena Royal Copenhagen och Rörstrand agerade som drivkraft. Iittala har lanserat en unik samarbetskollektion, Iittala X Issey Miyake, i avsikt att ytterligare öka varumärkeskännedomen i storstäder runt om i världen. Lanseringen genomfördes med ett äkta omni-channel grepp och väckte betydande intresse både bland nuvarande och nya konsumenter världen över.

Functional-verksamheten med varumärket Fiskars i spetsen presterade ytterst väl i Amerika; rörelseresultatet ökade jämfört med året innan. Bevattningsverksamhetens omsättning sjönk på grund av att vi drog oss ur flera icke-gynnsamma försäljningsavtal. Arbetet med att göra bevattningsverksamheten lönsam fortskrider enligt planerna och i arbetet utnyttjar vi vår sakkunskap i trädgårdskategorin.

Som väntat minskade omsättningen inom English & Crystal Living-verksamheten i förhållande till jämförelseperioden.Vi framskrider med integrationen och i arbetet drar vi nytta av vårt integrationskunnande från de lyckade förvärven av Iittala och Royal Copenhagen. Med de ikoniska varumärkena Waterford, Wedgwood, Royal Albert och Royal Doulton – och Scandinavian Living-varumärken Iittala, Royal Copenhagen och Rörstrand fokuserar vi på att skapa en världsledande Living-verksamhet i premium- och lyxklassen, som skapar kontinuerlig lönsam tillväxt.

Under det första kvartalet slutförde vi avyttringarna av båtverksamheten och av den amerikanska krukverksamheten, vilket ger oss möjligheten att bättre fokusera på våra världsledande konsumentvarumärken. 

Vi förväntar oss att affärsmiljön fortsättningsvis är utmanade, i synnerhet i Asien och vissa länder i Europa. Våra kunder inom handeln står fortfarande inför strukturella förändringar världen över. Vi tar oss an de här utmaningarna rättframt och fokuserar på att utnyttja den trend inom hem och trädgård som just nu tar fart inom flera marknader och siktar på lönsam tillväxt i en omni-channel omgivning, vi samarbetar med våra kunder inom handeln och bygger upp enhetliga konsumentupplevelser som fungerar oberoende av kanal.”

 

Koncernens nyckeltal

    1‒3 1‒3    
Miljoner euro   2016 2015 Förändr. 2015
Omsättning   296,2 230,1 29 % 1 107,1
Rörelseresultat (EBIT)   23,7 15,7 51 % 46,5
Justeringar till rörelseresultat1)   -1,8 1,3   18,6
Justerade rörelseresultat   21,9 17,0 29 % 65,1
Justerade EBITA   25,0 18,9 32 % 75,7
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj -25,7 42,2   56,1
Resultat före skatt   3,2 97,6 -97 % 125,5
Periodens resultat   1,5 78,0 -98 % 86,4
Operativt resultat/aktie, euro2)   0,10 0,14 -26 % 0,16
Resultat/aktie, euro   0,01 0,95 -99 % 1,04
Eget kapital/aktie, euro   13,83 14,46 -4 % 14,54
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter -36,2 -51,9 -30 % 50,2
Soliditet, %   64 % 71 %   65 %
Nettogearing, %   27 % 18 %   21 %
Investeringar   8,2 5,7 43 % 32,4
Personal (FTE), i genomsnitt   8 092 4 617 75 % 6 303

1) Under första kvartalet 2016: vinst från försäljningen av båtverksamheten och den amerikanska krukverksamheten samt nettoutgifter relaterade till Supply Chain 2017-programmet och integrationsverksamheter. Under första kvartalet 2015: omstruktureringskostnader i EMEA.
2) Exklusive nettoförändring i verkligt värde på investeringsportföljen och erhållna dividender. Jämförelseperioden har omklassificerats så att den också utelämnar valutakursvinster i anknytning till investeringsportföljen.

 

Presskonferens för analytiker och journalister:
En presskonferens för analytiker och journalister hålls den 4 maj 2016 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas efter konferensen på www.fiskarsgroup.com.

 

FISKARS OYJ ABP 
 

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

 

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
 • Operativ direktör och ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703
 • Koncernens kommunikationsavdelning, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

 

Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 9 000 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsingfors. www.fiskarsgroup.com