Fiskars lanserar ett nytt aktieägarprogram till ledningen och planerar ett aktiesparprogram till personalen

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande 
7.2.2023 kl. 8.57

Fiskars lanserar ett nytt aktieägarprogram till ledningen och planerar ett aktiesparprogram för personalen

Fiskars styrelse har beslutat att lansera ett aktieägarprogram 2023 till bolagets verkställande direktör, ledningsgruppen och nyckelpersoner utvalda av styrelsen. 

Styrelsen planerar också att lansera ett aktiesparprogram till personalen under detta år. 

Fiskars Aktieägarprogram 2023 till ledningen

Fiskars Oyj Abp:s styrelse (Styrelse) har beslutat att lansera Fiskars Aktieägarprogram 2023 (Program) till bolagets verkställande direktör, ledningsgruppen och nyckelpersoner utvalda av styrelsen. I programmet erbjuds målgruppen en möjlighet att få vederlagsfria tilläggsaktier genom att förvärva Fiskars aktier. Tilläggsaktierna betalas ut till deltagarna 2026, efter den 3-åriga aktieägoperioden. 

Programmet är grundat för att uppmuntra målgruppen att investera i Fiskars aktier. Syftet är att förena ledningens målsättningar med aktieägarnas för att öka bolagets värde på lång sikt, knyta målgruppen till bolaget och erbjuda dem ett konkurrenskraftigt incitamentsprogram.

Erhållandet av tilläggsaktier förutsätter att deltagaren förvärvar aktier inom gränser utsatta av styrelsen. Deltagaren får tilläggsaktier mot de förvärvade aktierna enligt en multipel bestämd av styrelsen, ifall deltagaren behållit de aktier hen förvärvat och hens anställningsförhållande till koncernen inte upphört innan utbetalningen. Styrelsen har beslutat att erbjuda programmet åt cirka 16 personer och det sammanlagda maximala antalet aktier som betalas ut baserat på programmet uppgår till cirka 380 000 aktier i bolaget (brutto), inklusive ett penningbelopp som används för att täcka skatterna som belöningen medför deltagaren.

Endast som referens (observera att aktiernas marknadsvärde ständigt förändras) är det uppskattade totala värdet för aktieägarprogrammet 2023, beräknat utifrån den genomsnittliga volymvägda kursen för Fiskars-aktien 6.2.2023, cirka 6,6 miljoner euro.

Styrelsen beslutar senare, ifall tilläggsaktierna betalas som nya aktier eller egna aktier som innehas av bolaget.
 
Riktad aktieemission gentemot vederlag för målgruppen av Aktieägarprogrammet 2023

I aktieemissionen erbjuds maximalt 190 000 egna aktier som innehas av bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier, för att tecknas av målgruppen i Aktieägarprogrammet 2023. Bolaget har ett vägande ekonomiskt skäl för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier på grund av att aktieemissionens syfte är att uppmuntra målgruppen att förvärva och äga bolagets aktier genom programmet.

Aktiernas teckningsperiod är 9.2–3.3.2023. Aktiernas teckningskurs är 16,56 € per aktie, vilket motsvarar Fiskars genomsnittliga aktiekurs i Nasdaq Helsinki Oy vägd med volymen av genomförda transaktioner under perioden 1.1–31.1.2023. Aktierna måste betalas i samband med teckning. Teckningskursen skall avsättas helt till bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

Beslutet för den riktade aktieemissionen baserar sig på tillståndet som beviljades vid bolagsstämman 16.3 2022. 

Personalens aktiesparprogram

Fiskars Oyj Abp:s styrelse planerar att lansera ett aktiesparprogram för personalen. I programmet erbjuds Fiskarskoncernens personal en möjlighet att investera en del av sin lön i Fiskars aktier. Deltagarna får under vissa förutsättningar vederlagsfria tilläggsaktier gentemot aktier förvärvade med sparmedlen.

Bolaget strävar efter att förstärka sambandet mellan personalens och aktieägarnas intressen samt främja personalens engagemang i bolaget genom att uppmuntra dem till att förvärva och äga Fiskars aktier. Styrelsen anser att programmet har en positiv inverkan på Fiskarskoncernens utveckling i framtiden och att programmet är i linje med både personalens och aktieägarnas intressen.

Avsikten är att erbjuda programmet till Fiskarskoncernens personal i alla de länder där förverkligandet inte är förhindrat av lagliga, administrativa eller skattemässiga hinder. Styrelsens avsikt är att personalens aktiesparprogram lanseras under detta år. Styrelsebeslutet för påbörjandet av programmet meddelas genom ett skiljt börsmeddelande.  

”Jag är övertygad om att bolagets transformationsresa stöds av att ha vår ledning och personal som aktieägare genom att öka engagemanget och främja en kultur kring aktieägande. Med personalens aktiesparprogram siktar vi på att uppnå ett brett aktieägande bland personalen genom att erbjuda en möjlighet till förvärv av aktier på fördelaktiga villkor och underlättad finansiering av aktieförvärven.

Syftet med aktieägarprogrammet till ledningen, som kompletterar aktiesparprogrammet, är för ledningen att bli märkbara och långsiktiga aktieägare i Fiskars”, säger Paul Ehrnrooth, styrelseordförande, Fiskars Oyj Abp.
   

FISKARS OYJ ABP

Styrelse

Media och investerarkontakter:
Essi Lipponen, Director, Investor Relations, tel. +358 40 829 1192  

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv