Fiskars Oyj Abp delårsrapport för januari-september 2023

Fiskars Oyj Abp
Delårsrapport
26.10.2023 kl. 08.30 (EEST)

Fiskars Oyj Abp delårsrapport för januari-september 2023

Sjunkande omsättning och EBIT i en krävande verksamhetsmiljö – förbättrat kassaflöde och bruttomarginal

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s delårsrapport för januari-september 2023 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Juli-september 2023 i korthet:

  • Jämförbara omsättningen1 minskade med 12,7 % till 241,3 miljoner euro (Q3 2022: 276,3). Redovisad omsättning minskade med 17,6 % till 241,3 miljoner euro (292,6).
  • Jämförbara EBIT2 minskade till 17,9 miljoner euro (33,2), eller 7,4 % (11,4 %) av omsättningen. EBIT sjönk till 13,7 miljoner euro (29,4).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatt ökade till 67,9 miljoner euro (-45,5).
  • Det fria kassaflödet blev klart positivt och ökade med 117,1 miljoner euro till 52,9 miljoner euro (-64,2).
  • Resultatet per aktie (EPS) var 0,11 euro (0,28).

Januari-september 2023 i korthet:

  • Jämförbara omsättningen1 minskade med 12,9 % till 784,0 miljoner euro (Q1–Q3 2022: 900,5). Redovisad omsättning minskade med 17,0 % till 784,0 miljoner euro (944,3).
  • Jämförbara EBIT2 minskade till 72,6 miljoner euro (121,3), eller 9,3 % (12,8 %) av omsättningen. EBIT sjönk till 64,9 miljoner euro (110,3).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatt ökade till 146,1 miljoner euro (-85,3).
  • Det fria kassaflödet blev klart positivt och ökade med 245,4 miljoner euro till 107,4 miljoner euro (-138,0).
  • Resultatet per aktie (EPS) var 0,52 euro (1,07).

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar

2) Jämförelsestörande poster i EBIT inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar och upplösning av reserver, kostnader för företagsförvärv och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter

Prognos för 2023 (uppdaterad den 12.10.2023)

Fiskars Oyj Abp förväntar sig att jämförbara EBIT kommer att vara 100–120 miljoner euro (2022: 151,0 miljoner euro).

Antaganden bakom prognosen

Enligt förväntningarna kommer de utmanande och volatila marknadsförhållandena att fortsätta under fjärde kvartalet som i regel är den viktigaste säsongen för verksamhetsenhet Vita. Fiskarskoncernen förväntar sig att lågt konsumentförtroende på bolagets huvudmarknader och återförsäljarkundernas fokus på lagerhantering kommer att ha en negativ inverkan på efterfrågan och omsättningen. Samtidigt kommer Georg Jensen att upptas i koncernen under fjärde kvartalet, vilket förväntas ha en positiv effekt på jämförbar EBIT.

Fiskars meddelade i januari 2023 om riktade organisationsförändringar, vilka uppskattas leda till besparingar som stöder EBIT 2023. Medan omställningarna har genomförts enligt plan motverkas spareffekten delvis av den ökade inflationen i allmänna och administrativa kostnader. Bolaget meddelade om omorganisationer även i september 2023, men största delen av de besparingar som uppnås genom dem realiseras först 2024.

Även om bolaget fortsätter att fokusera på noggrann kostnadshantering, fortsätter det samtidigt att investera i viktiga strategiska byggstenar.

Fiskars Groups verkställande direktör Nathalie Ahlström:

Marknadsläget var fortsatt krävande under tredje kvartalet, vilket hade en negativ inverkan på efterfrågan. Det ledde till en avsevärd volymminskning, och den jämförbara omsättningen minskade med 13 procent. Vi kunde mildra en del av effekterna av volymbortfallet genom återhållsam kostnadshantering, men till följd av inflationens inverkan på de allmänna och administrativa kostnaderna samtidigt, minskade jämförbara EBIT till 18 miljoner euro.

Trots att utvecklingen av försäljningsvolymer allmänt taget inte har nått upp till tillfredsställande volymer de senaste kvartalen har vår direktförsäljning till konsumenter (DTC) bjudit på ljusglimtar. Direktkanalen har uppvisat en stadig tillväxt genom året och med 6 procent under tredje kvartalet, särskilt tack vare den globala näthandeln. Dessutom kunde vi ytterligare stärka bruttomarginalen, vilket visar prov på att våra insatser inom kommersiell excellens varit lyckade. Kassaflödet stärktes betydligt tack vare systematisk lagerhantering.

Under tredje kvartalet drev vi vidare på genomförandet av vår tillväxtstrategi och gjorde flera stora framsteg. Vi breddade vår portfölj av lyxvarumärken genom att förvärva det välrenommerade danska livsstilsvarumärket Georg Jensen. Som ett ikoniskt varumärke med starka traditioner och fokus på banbrytande design passar Georg Jensen synnerligen väl in i Fiskarskoncernens varumärkesfamilj, både strategiskt och kulturellt. Det är med glädje vi välkomnar Georg Jensen-teamet till Fiskarskoncernen och inleder samarbetet för att ge det välkända varumärket ett lyft både på dess kärnmarknad och i Kina.

Vi vill ytterligare driva på omvandlingen av bolaget och höja effektiviteten och berättade därför om förenklingar i vår organisationsstruktur. Från och med oktober 2023 har bolaget två verksamhetsenheter, nämligen Vita och Fiskars. Verksamhetsenhet Fiskars, som består av de tidigare affärsområdena Terra och Crea, samlar samtliga produktkategorier under varumärket Fiskars till en verksamhetsenhet. På så sätt kan vi frigöra hela potentialen hos vårt största varumärke Fiskars, vilket ligger i linje med tillväxtstrategin och målet att göra de stora varumärkena ännu större. De planerade omorganiseringarna omfattade också en minskning av organisationsnivåer i en del av koncernens centrala funktioner, särskilt den globala leveranskedjan, för att öka effektiviteten och säkerställa konkurrenskraften. De planerade ändringarna förväntas leda till en minskning på 400 arbetstillfällen globalt. Informationsdelningen och förhandlingarna med medarbetarna och deras representanter framskrider och förväntas vara avslutat vid slutet av november. Omställningarna uppskattas resultera i årliga kostnadsbesparingar om totalt cirka 25 miljoner euro, varav merparten realiseras under 2024.

Under de första nio månaderna såg vi stora framsteg inom följande tre av våra drivkrafter för tillväxt enligt strategin: kommersiell excellens, direktkanalen och Kina. Vår likvärdiga bruttomarginal, som är vårt viktigaste resultatmått för kommersiell excellens, stärktes med 220 baspunkter under januari–september. Direktförsäljningen ökade med 6 procent och uppgick till 22 procent av koncernens omsättning. I Kina ökade omsättningen med 25 procent. I USA, som är vår fjärde drivkraft, minskade omsättningen med 16 procent under januari–september genom att återförsäljarnas noggrannare lagerhantering hade en fortsatt inverkan på efterfrågan.

Under kvartalet rankades varumärket Fiskars för femte året i följd som Finlands högst värderade varumärke i en undersökning av marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus. På tio i topp-listan fanns också våra varumärken Arabia (4 plats) och Iittala (9 plats). Dessutom var Fiskarskoncernen det femte mest välrenommerade företaget i Finland enligt en anseendemätning av analysföretaget T-Media. De här utmärkelserna i kombination med den stadiga ökningen av omsättningen från direktkanalen är ett bevis för styrkan och bredden av vår varumärkesportfölj.

Vi sänkte vår prognos den 12 oktober 2023 och förväntar oss nu att jämförbara EBIT år 2023 kommer att vara 100–120 miljoner euro. Det utmanande och volatila marknadsläget kommer sannolikt att fortgå under fjärde kvartalet, och lågt konsumentförtroende på våra huvudmarknader samt återförsäljarkundernas fokus på lagerhantering har en mer negativ inverkan på efterfrågan och omsättningen än vad vi förutsett. Samtidigt förväntar vi oss att förvärvet av Georg Jensen kommer ha en positiv inverkan på jämförbara EBIT under fjärde kvartalet.

Vi behåller vår fokus på att gå vidare med vår tillväxtstrategi. De åtgärder som vi vidtar syftar till en omvandling av bolaget och befästande av vår position på lång sikt.

Koncernens nyckeltal

Mn euro, om inget annat anges 7‒9 2023 7‒9 2022 Förändr. 1‒9 2023 1‒9 2022 Förändr. 2022
Omsättning 241,3 292,6 -17,6 % 784,0 944,3 -17,0 % 1 248,4
Jämförbar omsättning1) 241,3 276,3 -12,7 % 784,0 900,5 -12,9 % 1 194,0
EBIT 13,7 29,4 -53,3 % 64,9 110,3 -41,2 % 134,7
Jämförelsestörande poster i EBIT2) 4,2 3,8 9,9 % 7,7 11,0 -29,5 % 16,3
Jämförbar EBIT3) 17,9 33,2 -46,0 % 72,6 121,3 -40,2 % 151,0
Jämförbar EBIT-marginal 7,4 % 11,4 % 9,3 % 12,8 % 12,1 %
Resultat före skatt 11,8 27,7 -57,4 % 54,7 109,6 -50,1 % 124,1
Periodens resultat 8,9 22,8 -60,7 % 42,1 87,7 -52,0 % 99,1
Resultat per aktie, euro 0,11 0,28 -59,9 % 0,52 1,07 -51,7 % 1,21
Eget kapital per aktie, euro 9,88 10,43 -5,3 % 10,32
Kassaflöde från löpande verksamhet
före finansiella poster och skatter
67,9 -45,5 146,1 -85,3 -24,9
Fritt kassaflöde 52,9 -64,2 107,4 -138,0 -100,7
Nettoskuld 336,3 343,9 -2,2 % 325,3
Nettoskuld/EBITDA (rullande 12 mån), relationstal 2,24 1,77 26,6 % 1,66
Soliditet, % 50 % 53 % 53 %
Nettogearing, % 42 % 41 % 39 %
Investeringar 12,1 11,8 2,2 % 32,4 34,7 -6,7 % 48,1
Personal (FTE), i genomsnitt 5 846 6 344 -7,8 % 5 939 6 281 -5,4 % 6 273

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2) Jämförelsestörande poster under det tredje kvartalet 2023 utgjordes främst av organisationsförändringar.

3) EBIT exklusive jämförelsestörande poster. Jämförbar EBIT har inte justerats för att exkludera de förvärvade/avyttrade verksamheternas helhetseffekter.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Webcast
En webcast för resultatet för årets tredje kvartal ordnas den 26.10.2023 kl. 14.00 (EEST). Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på https://fiskars.videosync.fi/q3-2023-results

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:
Essi Lipponen, Director, Investor Relations, tel. +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. År 2022 fanns våra varumärken tillgängliga i över 100 länder och vi hade cirka 350 egna butiker och nästan 7 000 medarbetare. Vår omsättning 2022 uppgick till 1,2 miljarder euro 2022.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv