Fiskars, tredje kvartalet 2014: Stabil utveckling, stora strategiska steg

Fiskars Oyj Abp     Delårsrapport 1 januari–30 september 2014        31.10.2014

Tredje kvartalet 2014 i korthet:

 • Omsättningen var oförändrad, 178,4 milj. euro (Q3 2013: 177,9)
 • Omräknat i jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 1 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 57 % till 13,7 milj. euro (8,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) utan poster av engångsnatur ökade med 9 % till 16,8 milj. euro (15,4)
 • Omstruktureringskostnader av engångsnatur avseende EMEA 2015-programmet var 3,1 milj. euro (2,0)
 • Försäljning av Wärtsilä-aktier för 639 milj. euro slutfördes den 9 oktober 2014
 • Styrelsen föreslår en extra dividend om 2,60 euro per aktie
 • Resultatet per aktie var 0,27 euro (0,16)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 26,1 milj. euro (23,1)
 • Utsikterna för år 2014 är oförändrade: omsättningen för helåret och rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur väntas ligga under nivåerna för 2013

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas:

”Fiskars tog flera viktiga strategiska steg under det tredje kvartalet. Vi offentliggjorde planer på att öka flexibiliteten genom en omorganisation av våra verksamheter i Europa och Asien-Stillahavsområdet från den 1 december 2014. Vi offentliggjorde även förvärvet av de ledande bevattningsvarumärkena i USA, Nelson och Gilmour, för att utöka vårt trädgårdserbjudande. Affären väntas bli slutförd under det fjärde kvartalet.

Eftersom Fiskars mål är att bli ett konsumentvaruföretag i världsklass är det inte längre en del av vår strategi att vara den största ägaren i Wärtsilä. En avyttring av en del av innehavet i Wärtsilä, för 639 milj. euro, offentliggjordes i september och genomfördes i oktober. Styrelsen föreslår att 213 milj. euro ska återgå till aktieägarna i form av en extra dividend.

I affärsverksamheten syntes en vändning till det bättre för en del av de problem som påverkade Fiskars under första halvåret: valutor och tillgänglighetsproblem i Europa hade enbart en liten negativ effekt på försäljningen.  Kvartalets jämförbara omsättning (exkl. avyttrad verksamhet) ökade med 3 %, tack vare tidpunkten av produktlanseringar för affärsområdet Hem i Europa. Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade med 9 %, i huvudsak på grund av tajmningen av kostnader.

Utelivs omsättning i Amerika var dock fortsatt svag och marknadsläget i Finland var fortsatt kärvt. Eftersom Finland är en viktig marknad för affärsområdet Hem kan den viktiga julförsäljningen bli en utmaning.”

Koncernens nyckeltal

Miljoner euro Q3 2014 Q3 2013 Förändr. Q1–Q3 2014 Q1–Q3 2013 Förändr. 2013
Omsättning 178,4 177,9 0 % 563,5 586,0 -4 % 798,6
Rörelseresultat (EBIT) 13,7 8,7 57 % 40,4 49,4 -18 % 61,0
Poster av engångsnatur* -3,1 -6,6 -54 % -8,5 -10,5 -18 % -12,8
EBIT exkl. poster av engångsnatur* 16,8 15,4 9 % 48,9 59,8 -18 % 73,8
EBITDA** exkl. engångsposter* 23,5 20,5 14 % 68,6 76,2 -10 % 98,1
Andel av intresseföretagets resultat 11,3 12,1 -6 % 30,0 31,7 -5 % 50,8
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar -0,3 0,1   -0,5 0,7   0,7
Resultat före skatt 26,2 17,8 48 % 70,1 78,5 -11 % 108,3
Periodens resultat 21,8 13,2 66 % 55,1 61,3 -10 % 94,0
Resultat per aktie, euro 0,27 0,16 66 % 0,67 0,75 -10 % 1,14
Eget kapital/aktie, euro       7,84 7,42 6 % 7,71
Kassaflöde från den löpande verksamheten*** 26,1 23,1 13 % 39,1 40,5 -3 % 81,0
Soliditet, %       60 % 59 %   61 %
Nettogearing, %       30 % 31 %   24 %
Investeringar 15,7 8,6 81 % 27,7 29,0 -4 % 37,5
Personal (FTE), i genomsnitt 4 199 4 049 4 % 4 177 4 085 2 % 4 087

* Kostnader av engångsnatur avseende omstruktureringsprogrammet EMEA 2015 och under 2013 även nedskrivningar
**Resultat före ränta, skatt, avskrivningar och nedskrivningar
*** Inklusive en Wärtsilädividend på 26,9 milj. euro under första kvartalet 2014 (25,6)

Den kompletta delårsrapporten 
Fiskars publicerar sin kompletta delårsrapport bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för kvartalet hålls kl. 10.00 den 31 oktober 2014. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas

Verkställande direktör
 

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
 • Operativ direktör och ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703