FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008

FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008 
(Oreviderad)

FISKARS OMSÄTTNING OCH KASSAFLÖDE ÖKADE UNDER FÖRSTA HALVÅRET, 
RÖRELSERESULTATET MINSKADE 

Q2 i korthet:
- Omsättningen steg till 187,3 milj. euro (161,6)
- Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 35,0 milj. euro (31,3)
- Rörelseresultatet utan Wärtsilä och förändringar i skogsbeståndets 
 värde var 16,7 milj. euro (18,8)
- Rörelsens kassaflöde under det andra kvartalet var 86,1 milj. euro 
 (22,5), Wärtsilädividender på 67,2 milj. euro betalades ut under årets
 andra kvartal 
- Koncernens ekonomiska position är fortfarande stark
- Rörelseresultatet utan Wärtsilä och förändringar i skogsbeståndets 
 värde för hela året väntas bli under 2007 års nivå

FISKARSKONCERNEN I KORTHET


milj. euro         Q2/2008 Q2/2007 1-6/2008 1-6/2007   2007
Omsättning          187,3  161,6  362,0  311,5  647,0
Andel i intresseföretagets   16,2   8,6   29,8   15,5   43,3
resultat                     
Rörelseresultat (EBIT)     35,0   31,3   48,7   51,1  109,5
Resultat före skatt      30,5   28,9   38,9   47,0  122,5
Periodens resultat       26,6   25,3   36,1   40,0  110,4
Resultat/aktie, euro      0,34   0,33   0,47   0,52   1,42
Kassaflöde från löpande    86,1   22,5   52,2   30,3   82,0
versamhet                        

KONCERNEN


Q2 / 2008
Koncernens omsättning ökade med 16 % till 187 milj. euro (162) under 
årets andra kvartal. Iittalas omsättning under andra kvartalet 2007 var 
cirka 42 milj. euro. (Iittala har varit konsoliderat med Fiskars från och 
med 1.9.2007.) Omräknat i oförändrade valutakurser minskade försäljningen 
pro forma med 6 milj. euro (-3 %). Valutakurserna, i synnerhet att US-
dollarn försvagats jämfört med euron, hade en inverkan på omsättningen på 
-11 milj. euro.

Koncernens rörelseresultat (EBIT) var 35,0 milj. euro (31,3), 3,7 milj. 
euro mer än året innan. I rörelseresultatet ingår Fiskars andel av 
Wärtsiläs resultat, 16,2 milj. euro (8,6), och förändringen i 
skogsbeståndets värde, 2,1 milj. euro (3,9). Rörelseresultatet utan 
Wärtsilä och förändringar i skogsbeståndets värde var 16,7 milj. euro 
(18,8).

Forsknings- och utvecklingskostnaderna var 1,9 milj. euro (1,5) eller 
1,0 % av omsättningen.

Finansieringskostnaderna var 4,7 milj. euro (3,5). Uppgången i 
räntekostnader orsakades i första hand av förvärvet av Iittala, som 
finansierades med externt kapital.
Resultatet för det andra kvartalet år 2008 var 26,6 milj. euro (25,3) och 
resultatet per aktie var 0,34 euro (0,33).

JANUARI-JUNI 2008
Koncernens omsättning ökade med 16 % till 362 milj. euro (312). Iittalas 
och Leborgnes omsättning var cirka 88 milj. euro under den första hälften 
av 2007. Omräknat i oförändrade valutakurser minskade försäljningen pro 
forma, inklusive Iittala och Leborgne, med 18 milj. euro (-5 %). 
Valutakurserna, i synnerhet att US-dollarn försvagats jämfört med euron, 
hade en inverkan på omsättningen på -20 milj. euro.

Koncernens rörelseresultat (EBIT) var 48,7 milj. euro (51,1), 2,4 milj. 
euro mindre än året innan. Fiskars andel av Wärtsiläs resultat var 29,8 
milj. euro (15,5) och förändringen i skogsbeståndets värde var -2,8 milj. 
euro (+6,0). Rörelseresultatet utan Wärtsilä och förändringar i 
skogsbeståndets värde var 21,7 milj. euro (29,6).

Forsknings- och utvecklingskostnaderna var 3,9 milj. euro (3,0) eller 
1,1 % av omsättningen.

Nettofinansieringskostnaderna var 9,8 milj. euro (4,1). Resultatet för 
perioden var 36,1 milj. euro (40,0) och resultatet per aktie var 0,47 
euro (0,52).

EMEA

Q2 / 2008
EMEA-segmentets omsättning ökade med 39,2 milj. euro till 117,4 milj. 
euro (78,2). Rörelseresultatet (EBIT) var 10,6 milj. euro (9,3).

Under årets andra kvartal fortsatte den långsamma starttrenden som 
inletts under det första kvartalet och affärsmiljön var ännu mer krävande 
än i början av året. Det överlag pressade ekonomiska klimatet försämrades 
under årets andra kvartal; det stod klart att förtroendet bland 
konsumenterna har blivit svagare som en följd av att olje- och 
livsmedelspriserna har stigit och den allmänna ekonomiska situationen har 
försvårats. Nedgången i konsumtionen har fått handeln att justera sina 
inköp på motsvarande sätt.

Garden-verksamheten, som är mycket beroende av vädret, led också av 
fortsatt dåliga väderförhållanden under årets andra kvartal; våren var 
ovanligt kall och sen inom huvudmarknadsområdena.

JANUARI-JUNI 2008
EMEA-segmentets omsättning var 232,7 milj. euro (155,6), en ökning på 
77,1 milj. euro. Rörelseresultatet (EBIT) var 13,9 milj. euro (20,3).


AMERIKA

Q2 / 2008
Segmentet Amerikas omsättning var 59,5 milj. euro (72,9); -18 % eller 
93,0 milj. US-dollar (98,2), -5 %. Rörelseresultatet (EBIT) sjönk till 
6,7 milj. euro (9,2) eller 10,5 milj. US-dollar (12,5).

Den fortsatta försvagningen av den ekonomiska utvecklingen i USA, 
konsumenternas minskade förtroende för ekonomin och en åtstramning av 
konsumtionsvanorna har påverkat affärsklimatet i USA. Verksamheten 
påverkas också av stigande råvarupriser, ökande bränsle- och 
transportkostnader samt en försvagning av US-dollarn i synnerhet i 
förhållande till Kinas renminbi.

JANUARI-JUNI 2008
Segmentet Amerikas omsättning var 112,0 milj. euro (136,8); -18 % eller 
172,0 milj. US-dollar (182,0), -6 %. Rörelseresultatet (EBIT) var 8,7 
milj. euro (9,5) och var i lokal valuta på samma nivå som föregående år, 
13,6 milj. US-dollar (13,4).


ÖVRIGA

INHA BRUK

Q2 / 2008
Inha Bruks omsättning var 12,9 milj. euro (15,1), vilket innebär en 
nedgång på cirka 14 %. Rörelseresultatet (EBIT) var otillfredsställande, 
0,2 milj. euro (2,0).

Den ekonomiska osäkerheten, stigande bränslepriser och den allmänna 
kostnadsnivån förändrade båtmarknaden dramatiskt under årets andra 
kvartal. I Finland sjönk antalet registrerade nya båtar avsevärt och även 
i de övriga nordiska länderna var marknaden svagare än under året innan. 
Trots att Busterbåtarnas marknadsandel ökade minskade försäljningen. 
Utvecklingen av omsättning och rörelseresultat (EBIT) påverkades också 
kraftigt av försenade leveranser av de nya båtmodellerna.

Gångjärnsverksamheten har lidit av kraftig konkurrens från 
lågkostnadsländer och under redovisningsperioden fattade Fiskars beslutet 
att lägga ned verksamheten under år 2008. Beslutet väntas påverka ungefär 
60-80 arbetare och tjänstemän.

JANUARI-JUNI 2008
Inha Bruks omsättning var 24,8 milj. euro (27,8), vilket innebär en 
nedgång på cirka 11 %. Rörelseresultatet (EBIT) var inte 
tillfredsställande, 1,0 milj. euro (3,6).


FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Q2 / 2008
Fastighetsverksamhetens omsättning var 1,3 milj. euro (1,5). 
Rörelseresultatet (EBIT) var 2,2 milj. euro (3,9). Under årets andra 
kvartal ökade värdet på Fiskars skogsbestånd med 2,1 milj. euro (3,9 
milj. euro).

JANUARI-JUNI 2008

Under årets första hälft var fastighetsverksamhetens omsättning 2,9 milj. 
euro (2,7). Till fastighetsverksamheten hör förutom intern och extern 
uthyrning av fastigheter också skötseln av bolagets skogsegendomar och 
andra fastigheter. Under årets första halva minskade marknadsvärdet på 
bolagets biologiska tillgångar med -2,8 milj. euro, (6,0).INTRESSEFÖRETAGET WÄRTSILÄ OYJ ABP

Q2 / 2008
Intresseföretaget Wärtsilä utvecklades fortsättningsvis väl under årets 
andra kvartal. Fiskarskoncernens andel av Wärtsiläs resultat för det 
andra kvartalet ökade till 16,2 milj. euro (8,6).

JANUARI-JUNI 2008
Koncernens andel av Wärtsiläs resultat var 29,8 milj. euro (15,5). Genom 
en riktad emission i mars 2008 ökade Fiskars andel av Wärtsiläs egna 
kapital med 5,8 milj. euro; summan ingår i Andel i intresseföretags 
resultat.

Balansvärdet av Fiskars andel i intresseföretaget var 237,9 milj. euro 
(278,3 i början av året). I balansvärdet för Fiskars Wärtsiläinnehav 
ingår 61,2 milj. euro goodwill (61,2 i början av året).
 
I slutet av perioden var Fiskarskoncernens innehav i Wärtsilä 17,1 % 
(16,5 %) och andelen av röstetalet 17,1 % (32,2 %). Wärtsiläs 
bolagsstämma fattade 19.3.2008 beslutet att sammanslå aktieserierna A och 
B. Trots att Fiskarskoncernens andel av rösterna efter kombineringen av 
aktieserierna sjönk under 20 procent är Fiskars fortfarande den klart 
största enskilda aktieägaren i Wärtsilä med mer än 17 % av rösterna. 
Fiskars styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh och Fiskars verkställande 
direktör Kari Kauniskangas valdes till medlemmar i Wärtsiläs styrelse. 
Fiskars bedömer att bolaget i enlighet med IAS 28 innehar ett betydande 
inflytande i Wärtsilä, som därför fortsättningsvis rapporteras som 
intresseföretag.

Marknadsvärdet på innehavet var 673 milj. euro vid periodens slut 
(aktiepriset 39,95 euro).


BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING
Koncernens nettorörelsekapital var 190 milj. euro (162 milj. euro i 
slutet av året), 7 milj. euro mindre än i mars 2008. Förändringen beror 
främst på säsongsväxlingarna i affärsverksamheten. I 
anläggningstillgångar för försäljning, 1,1 milj. euro, ingår outnyttjade 
lokaler i USA som väntas bli sålda inom de närmaste 12 månaderna.
De långfristiga tillgångarna var sammanlagt 665 milj. euro (713), med 133 
milj. euro i immateriella tillgångar och 99 milj. euro goodwill. I slutet 
av juni förvärvades resterande 2,3 % av Iittala Group Oy Ab för 3,1 milj. 
euro.

De räntebärande nettoskulderna uppgick till 342 milj. euro, en uppgång på 
23 milj. euro sedan årsskiftet (319), men 14 milj. euro mindre än i mars 
2008.

Koncernens ekonomiska position är fortfarande stark. I slutet av perioden 
uppgick det egna kapitalet till 446 milj. euro (478). Soliditeten var 
45 % (46 %) och nettogearingen 77 % (67 %). Koncernens likviditet är god. 
I slutet av perioden hade koncernen 13 milj. euro i likvida medel (35) 
och dessutom 425 milj. euro i outnyttjade långfristiga kreditlöften, 
främst i stora nordiska banker.

Kassaflödet från löpande verksamhet under årets första hälft var +52 
milj. euro (+30). I kassaflödet ingår 67,2 milj. euro Wärtsilädividender 
(27,7). Investeringar gjordes under årets första hälft för 15,4 milj. 
euro (22,1). I investeringarna ingår den 3,1 milj. euro som betalades för 
minoritetsinnehavet i Iittala Group Oy Ab.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN 
De huvudsakliga osäkerhetsfaktorer som påverkar Fiskars omsättning och 
ekonomiska resultat på kort sikt är följande:
- en fortsatt betydande försvagning av det allmänna ekonomiska 
 klimatet
- ökande kostnader
- sjunkande konsumtion, vilket i synnerhet kan påverka Homeware-
 verksamheten som är starkt fokuserad på årets sista kvartal
- mindre försäljning till återförsäljare som kan minska sina inköp på 
 grund av det instabila ekonomiska läget, ekonomiska begränsningar 
 och existerande stora varulager

Riskerna och deras hantering presenteras i större detalj på sidan 38 i 
Fiskars årsredovisning 2007.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER
Bolagets styrelse hade fram till ordinarie bolagsstämman den 25.3.2008 
fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det 
sammanlagda nominella värdet och det röstetal aktierna representerade är 
högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers 
röstetal. Den ordinarie bolagsstämman den 25.3.2008 gav styrelsen 
fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det 
sammanlagda antalet aktierna representerade är mindre än fem procent 
(5 %) av bolagets aktiekapital.

I januari 2008 sålde bolaget genom börshandel till marknadspris (11,20 
euro/aktie) sammanlagt 15 397 A-aktier till verkställande direktören. För 
koncernen bokfördes en reavinst på 0,1 milj. euro, som bokfördes direkt 
till eget kapital.

Bolagets aktiekapital uppgick 30.6.2008 till 54 944 492 A-aktier (71 % av 
aktierna och 11 % av rösterna) samt 22 565 708 K-aktier (29 % respektive 
89 %), sammanlagt 77 510 200 aktier, vilket motsvarar bolagets 
sammanlagda bokföringsmässiga motvärde i euro.

Bolaget hade 30.6.2008 ett innehav av egna aktier på 112 115 st. A-aktier 
och 420 st. K-aktier, vilket motsvarar 0,15 % av bolagets aktier och 
0,02 % av rösterna.

AKTIEKURSER
Fiskars A- och K-aktier noteras på large cap-listan på OMX Nordiska Börs 
Helsingfors Oy. I slutet av juni var kursen för Fiskars A-aktie 10,90 
euro (13,30 euro vid årsskiftet) medan K-aktiens kurs var 13,00 euro 
(14,45). Marknadsvärdet på bolagets aktiestock, exklusive egna aktier, 
var i slutet av perioden 891 milj. euro.

FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2008
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 25.3.2008 fastställde bokslutet 
för år 2007. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,80 euro/aktie för A- 
aktier, sammanlagt 43 865 901,60 euro, och 0,78 euro/aktie för K-aktier, 
sammanlagt 17 600 924,64 euro. Avstämningsdagen för dividendutdelningen 
på totalt 61 466 826,24 euro var 28.3.2008. Dividenden utbetalades 
4.4.2008. Styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar 
valdes Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, 
Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten 
Slotte och Jukka Suominen. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den 
ordinarie bolagsstämman år 2009.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till 
huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att förvärva bolagets egna aktier 
med bolagets fria egna kapital, högst 2 747 224 A-aktier och högst 
1 128 285 K-aktier, till högst det högsta pris som vid 
anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig 
handel. Fullmakten är i kraft till slutet av nästa ordinarie 
bolagsstämma.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om avyttring av bolagets 
egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt 
att förvärva bolagets egna aktier, högst 2 747 224 A-aktier och högst 
1 128 285 K-aktier. Fullmakten är i kraft till slutet av nästa ordinarie 
bolagsstämma.

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Kaj- 
Gustaf Bergh till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth 
till vice ordförande. Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen 
Gustaf Gripenberg och till medlemmar Ilona Ervasti-Vaintola, Alexander 
Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Karsten Slotte. Till ordförande för 
Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till 
medlemmar Ralf Böer, Karl Grotenfelt och Jukka Suominen. Till ordförande 
för Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till 
medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

Bolagsstämman fattade också beslutet att ändra bolagsordningen. 
Ändringarna i bolagsordningen antecknades i handelsregistret 21.4.2008.

NY ORGANISATIONSSTRUKTUR 2008
Fiskars tillkännagav sin nya organisation och en ny 
segmentrapporteringsstruktur 7.3.2008. Från och med början av år 2008 
följer Fiskars rapportering den här indelningen i 
affärsverksamhetssegment: Amerika, EMEA (Europa, Mellanöstern och Asien), 
Wärtsilä och Övriga. Segmentet Övriga består av Inha Bruk och 
Fastighetsgruppen.

Bokslutet för år 2007 har gjorts upp enligt den tidigare 
segmentindelningen.

I börsmeddelandet som publicerades 20.3.2008 presenterades 
jämförelsetalen för år 2007 enligt den nya rapporteringsstrukturen.

Koncernens affärsverksamhetsområden är: Garden, Homeware, Outdoor 
Recreation, Craft, Fastighetsgruppen och Inha Bruk.

PERSONAL
I slutet av redovisningsperioden hade koncernen 4 395 anställda (3 333). 
I slutet av år 2007 var antalet anställda 4 515.

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN
Ekon. mag. Kari Kauniskangas tog över som verkställande direktör och 
koncernchef för Fiskars i början av år 2008.

Tekn. lic. Hille Korhonen utsågs 7.3.2008 till direktör för produktion, 
sourcing och logistik samt medlem i koncernens ledningsgrupp.

Jim Purdin, verkställande direktör för Fiskars Brands, Inc., lämnade 
koncernens tjänst 31.3.2008. Koncernens ekonomidirektör Maija Elenius 
lämnade koncernen 7.3.2008.

Ekon. mag. Teemu Kangas-Kärki utsågs till Fiskarskoncernens 
ekonomidirektör 25.4.2008. Han tar över ansvaret för ekonomiförvaltningen 
under augusti månad.

Finansdirektör Juha Rauhala har kommit överens med bolaget att han lämnar 
Fiskars i slutet av året, vilket tillkännagavs i ett börsmeddelande 
9.5.2008.

UTSIKTER FÖR ÅR 2008
De allmänna marknadsutsikterna för år 2008 är fortsättningsvis osäkra. 
Konsumtionsefterfrågan och stämningen på marknaden är svagare än förra 
året i både USA och Europa. Åtgärder har redan vidtagits för att anpassa 
verksamheten efter den rådande situationen för att öka bolagets 
konkurrenskraft i framtiden.

Fokus ligger på att rationalisera organisationen, öka effektiviteten och 
förbättra kostnadsstrukturen. Samtidigt genomförs prishöjningar, vilket 
ändå främst påverkar situationen år 2009. Trots den svåra 
verksamhetsmiljön förblir utveckling av nya produkter ett viktigt element 
i bolagets framgång.

Fiskars omsättning väntas öka under år 2008 tack vare förvärvet av 
Iittala i augusti 2007. Rörelseresultatet för hela året utan Wärtsilä och 
förändringar i skogsbeståndets värde väntas bli under 2007 års nivå. 
Därmed kommer hela årets resultat inte att nå upp till fjolårsnivån, i 
synnerhet som resultatet för år 2007 också innehöll en reavinst på 23,7 
milj. euro från försäljning av Wärtsiläaktier och en positiv förändring i 
skogsbeståndets värde på 9,8 milj. euro.

De finansiella kostnaderna ökar på grund av finansieringen av förvärven 
av Iittala och Leborgne.

Koncernens finansieringsposition är fortfarande stark. Det ger oss 
möjligheten till fortsatta investeringar och tillväxt trots att 
marknadssituationen utgör en utmaning.

Intresseföretaget Wärtsilä kommer att fortsätta att ha en stor betydelse 
för koncernens resultat under 2008.

Fiskars publicerar sin delårsrapport för januari-september 31.10.2008.


Kari Kauniskangas
verkställande direktör
Fiskars Oyj Abp
KONCERNENS RESULTATRÄKNING     4-6  4-6 ändr.  1-6  1-6 ändr.  1-12
                 2008  2007   %  2008  2007   %  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING            187,3 161,6   16 362,0 311,5   16 647,0

Kostnad för sålda varor     -123,4 -109,3   13 -242,5 -212,9   14 -437,8
BRUTTOBIDRAG           63,9  52,3   22 119,5  98,6   21 209,2

Övriga rörelseintäkter       0,8  -0,1   0  1,3  0,8   58  5,8
Förändring i verkligt värde på
biologiska tillgångar       2,1  3,9  -46  -2,8  6,0   0  11,1
Kostnader för försäljning
och marknadsföring        -32,7 -19,5   68 -65,9 -40,8   62 -99,4
Administrationskostnader     -14,3 -12,3   16 -29,7 -25,4   17 -48,8
Forsknings- o utvecklingskostn.  -1,9  -1,5   23  -3,9  -3,0   30  -7,4
Övriga rörelsekostnader      0,8  -0,1   0  0,5  -0,6   0  -4,2
Andel i intresseföretagsresulta  16,2  8,6   89  29,8  15,5   92  43,3
RÖRELSERESULTAT (EBIT)      35,0  31,3   12  48,7  51,1   -5 109,5

Reavinst av Wärtsilä aktier                         23,7
Finansiella intäkter        0,2  1,1  -83  0,2  1,7  -87  3,0
Finansiella kostnader       -4,7  -3,5   35 -10,0  -5,8   72 -13,7
RESULTAT FÖRE SKATT        30,5  28,9   5  38,9  47,0  -17 122,5

Inkomstskatt           -3,9  -3,6   6  -2,8  -7,1  -60 -12,1
PERIODENS RESULTAT        26,6  25,3   5  36,1  40,0  -10 110,4

Hänförlig till:
innehavare av moderbolagets
stamaktier            26,6  25,3   5  36,1  40,0  -10 110,0
minoritetsaktieägare        0,0  0,0      0,0  0,0      0,3
                 26,6  25,3     36,1  40,0     110,4

Resultat/aktie, euro
hänförlig till innehavare av
stamaktier i moderbolaget     0,34  0,33     0,47  0,52     1,42

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram eller andra
finansieringsinstrument, som skulle innebära utspädningseffekt.

VALUTAKURSER               1-6  1-6 ändr.  1-12
                     2008  2007   %  2007
USD medelkurs              1,53  1,33   15  1,37
USD periodens slut            1,58  1,35   17  1,47


KONCERNENS BALANSRÄKNING         6/08  6/07 ändr. 12/07
                     MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar   133,3  20,6  548 134,0
Goodwill                 99,2  28,3  251  99,8
Materiella anläggningstillgångar    117,5  98,1   20 121,7
Biologiska tillgångar          42,1  40,3   4  44,9
Förvaltningsfastigheter          8,1  8,5   -5  8,4
Andelar i intresseföretag        237,9 227,8   4 278,3
Övriga andelar              3,0  3,2   -7  3,0
Övriga placeringar            2,6  1,7   56  2,3
Avoir fiscal-skattefordran            3,8      0,3
Uppskjutna skattefordringar       21,9  23,2   -6  20,6
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT   665,3 455,3   46 713,4

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                175,1 126,9   38 173,7
Kundfordringar             132,9 125,2   6 115,2
Övriga fordringar            12,4  4,5  176  10,4
Likvida medel              13,1  17,0  -23  34,5
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT   333,4 273,6   22 333,8

Anläggningstillgångar för försäljning   1,1

AKTIVA SAMMANLAGT            999,9 728,9   37 1047,1

PASSIVA

Eget kapital hänförlig till moderbolag 446,3 415,2   8 477,8
Minoritetsintressen            0,0  0,0      0,5
EGET KAPITAL SAMMANLAGT         446,4 415,2   8 478,3

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital     160,5 132,3   21 124,6
Räntefria långfristiga skulder      1,8  2,0  -11  4,7
Uppskjutna skatteskulder         50,6  22,5  125  51,7
Pensionsförpliktelser           8,7  12,1  -28  9,4
Övriga avsättningar            5,7  4,3   35  6,2
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT     227,3 173,2   31 196,7

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital     194,2  22,1  779 228,9
Leverantörskulder och
övriga räntefria skulder        126,6 114,0   11 139,4
Skatteskulder               5,5  4,5   22  3,8
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT     326,2 140,6  132 372,1

PASSIVA SAMMANLAGT           999,9 728,9   37 1047,1


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS           4-6  4-6  1-6  1-6  1-12
                        2008  2007  2008  2007  2007
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt               30,4  28,9  38,9  47,0 122,5
Justeringar
 Avskrivningar                 6,5  5,2  13,1  10,4  23,2
 Reavinst från avyttring av långfristiga tillgångar            -26,1
 Andel i intresseför.resultat         -16,2  -8,6 -29,8 -15,5 -43,3
 Finansiella intäkter             -0,3  -1,0  -0,2  -1,3  -3,0
 Räntekostnader                 4,8  3,3  10,0  5,3  13,7
 Förändr. i biologiska tillgångar       -2,1  -3,5  2,8  -5,3 -10,0
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  23,2  24,4  34,8  40,7  77,0

Förändring av rörelsekapital
 Förändr. av räntefria fordringar        6,5  0,6 -21,1 -36,6  -9,7
 Förändring av varulager            2,4  -5,7  -5,2 -10,0  -1,5
 Förändring av räntefria skulder        -4,7  9,8  -7,8  17,9  11,4
Kassaflöde före finansposter o skatter     27,4  29,1  0,7  12,0  77,2

Dividendinkomster, intresseföretag       67,2     67,2  27,7  27,7
Dividendinkomster, övriga                0,1  0,0  0,1  0,1
Betalda finansieringskostn.(netto)       -6,1  -3,9 -11,1  -5,2 -11,8
Betald inkomstskatt               -2,4  -2,8  -4,7  -4,3 -11,2
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET A      86,1  22,5  52,2  30,3  82,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv     -3,1 -13,1  -3,1 -13,1 -169,2
Intresseföretagsandelar (netto)                       -0,1
Inv. i materiella och immat. tillgångar     -6,4  -4,8 -12,4  -8,1 -20,5
Överlåtelseinkomster fr anläggningstgångar    0,4  0,0  0,8  0,1  2,4
Överlåtelseinkomster fr placeringar       0,1  3,1      3,2  4,1
Investeringar i övriga placeringar        0,6  -0,2  -0,1  -0,3  0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR B         -8,4 -15,0 -14,7 -18,2 -183,4

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Försäljning av egna aktier                   0,2
Upptagna långfristiga skulder              0,0  37,5      0,6
Amorteringar av långfr. skulder         -0,1  -0,2  -0,1  -0,2  -0,1
Förändr. av kortfristiga skulder        -45,1  2,3 -33,3  9,1 137,6
Finansiell leasing               -3,5  -0,7  -1,7  -1,5  -1,8
Övriga finansieringsposter            0,4  -1,2  -1,0  -0,7  0,9
Betalda dividender               -61,5  0,0 -61,5 -46,0 -46,0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING C        -109,7  0,2 -60,0 -39,2  91,3

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C)      -32,1  7,7 -22,5 -27,1 -10,2

Likvida medel, periodens början         43,1  10,0  34,5  44,9  44,9
Omräkningsdifferens               2,0  -0,7  1,1  -0,8  -0,3
Likvida medel, periodens slut          13,1  17,0  13,1  17,0  34,5


FÖRÄNDRINGAR I DET KONSOLIDERADTill moderbolagets aktieägare:    Mino-Samman-
EGNA KAPITALET                Gängse    Balan- ritets  lagt
                Aktie-  Egna värdeOmräkn. seradintres-
                kapital aktier  fond diff. vinst  sen
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8
Omräkningsdifferenser                 -2,0      0,0  -2,0
Förändring i fonden för gängse värde, intress  0,3             0,3
Förändringar i intresseföretag             0,5         0,5
Säkring av nettoinvesteringar i utländska dotterbola  0,6         0,6
Övriga förändringar                          0,0  0,0
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          0,3  -0,9  0,0  0,0  -0,6
Periodens nettoresultat                    40,0  0,0  40,0
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      0,3  -0,9  40,0  0,0  39,4
Betalda dividender                      -46,0     -46,0
30.6.2007             77,5  -0,9  21,9  -2,4 319,1  0,0 415,2
Omräkningsdifferenser                 -8,4      0,0  -8,4
Förändringar i intresseföretag         -0,5  -0,5         -1,0
Säkring av nettoinvesteringar i utländska dotterbola  1,9         1,9
Övriga förändringar                          0,1  0,1
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          -0,5  -6,9  0,0  0,1  -7,3
Periodens nettoresultat                    70,0  0,3  70,4
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      -0,5  -6,9  70,0  0,5  63,1
31.12.2007            77,5  -0,9  21,4  -9,3 389,1  0,5 478,3
Omräkningsdifferenser                 -7,4      0,0  -7,4
Förändringar i intresseföretag         -2,2            -2,2
Säkring av nettoinvesteringar i utländska dotterbola  2,7         2,7
Övriga förändringar            0,1         0,5  -0,5  0,2
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN       0,1  -2,2  -4,7  0,5  -0,5  -6,7
Periodens nettoresultat                 0,1  36,1  0,0  36,2
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT   0,1  -2,2  -4,6  36,6  -0,5  29,5
Betalda dividender                      -61,5     -61,5
30.6.2008             77,5  -0,8  19,2 -13,9 364,3  0,0 446,4

Gängse värde fonden omfattar Fiskars andel i intresseföretaget Wärtsiläs
gängse värde fond och dess förändringar.

Säkring av nettoinvesteringar i utländska dotterbolag har omklassifierats till
omräkningsdifferenser fr.o.m. 1.1.2008.


NYCKELTAL             6/08  6/07 ändr. 12/07
                          %
Eget kapital/aktie, euro     5,77  5,36   7  6,18
Soliditet             45 %  57 %     46 %
Nettogearing           77 %  33 %     67 %
Eget kapital, meur        446,4 415,2   8 478,3
Räntebärande nettoskulder, meur 341,6 137,4  149 319,0
Antal anställda i genomsnitt   4375  3112   41  3324
Antal anställda vid period. slut 4395  3333   32  4515


Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34
(Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med
bokslutet för 2007. Alla siffror har avrundats och således kan summan av
enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Fiskars Oyj Abp har
tagit ibruk IFRS 8 (Operating Segments) fr.o.m. 1.1.2008. Ibruktagandet av
standarden påverkar bilage uppgifter.

Formler för uträkning av relationstal finns på sidan 40 i
Fiskars Årsredovisning 2007.

Användning av bedömningar:
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens
bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i
balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och
kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga
kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet
avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Tillämpning av ändrade och nya standarder (IFRS) från 1.1.2008:
 - IFRIC 11 IFRS 2 - Group Treasury Share Transaction
 - IFRIC 12 Service Concession Agreements
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
 - IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding
  Requirements and their Interaction

De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig
inverkan på delårsrapporten.


SEGMENTINFORMATION         4-6  4-6 ändr.  1-6  1-6 ändr.  1-12
OMSÄTTNING            2008  2007   %  2008  2007   %  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)             117,4  78,2   50 232,7 155,6   49 365,9
Amerika *)            59,5  72,9  -18 112,0 136,8  -18 255,3
Övriga              14,1  16,0  -12  27,5  29,5   -7  45,9
Försäljn.till andra segment **)  -3,8  -5,5  -32 -10,2 -10,5   -2 -20,1
KONCERNEN SAMMANLAGT       187,3 161,6   16 362,0 311,5   16 647,0

Export från Finland        24,4  17,8   37  54,7  38,6   42  78,6


SEGMENTINFORMATION         4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
RÖRELSERESULTAT (EBIT)      2008  2007     2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              10,6  9,3     13,9  20,3     38,9
Amerika *)             6,7  9,2      8,7  9,5     22,2
Övriga               2,4  5,9     -1,1  9,6     14,6
Intresseföretaget Wärtsilä    16,2  8,6     29,8  15,5     43,3
Ofördelade och elimineringar   -0,9  -1,8     -2,7  -3,8     -9,4
KONCERNEN SAMMANLAGT       35,0  31,3     48,7  51,1     109,5


SEGMENTINFORMATION         4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
AVSKRIVNINGAR           2008  2007     2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              4,0  2,2      8,0  4,3     10,8
Amerika *)             1,7  2,3      3,5  4,6      9,3
Övriga               0,8  0,7      1,5  1,4      2,7
Ofördelade och elimineringar    0,1  0,1      0,1  0,1      0,4
KONCERNEN SAMMANLAGT        6,5  5,2     13,1  10,4     23,2


SEGMENTINFORMATION         4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
INVESTERINGAR           2008  2007     2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              7,8  15,8     11,8  17,8     181,5
Amerika *)             0,9  1,0      1,4  1,5      3,2
Övriga               1,0  1,3      2,1  2,3      5,3
Intresseföretaget Wärtsilä                         28,9
Ofördelade och elimineringar    0,0  0,3      0,1  0,4      1,6
KONCERNEN SAMMANLAGT        9,7  18,5     15,4  22,1     220,6

*) I ett börsmeddelande den 20.3.2008 publicerades siffrorna för
jämförelseåret 2007 i enlighet med den nya rapporteringsstrukturen.
Efter börsmeddelandet har Australien operativt sett flyttats från segmentet
Amerika till EMEA och motsvarande förändring har gjorts i jämförelsetalen.

**) Försäljning till andra segment
EMEA                2,7  2,7      6,8  6,1     10,8
Amerika              1,2  2,7      2,9  3,9      8,5
Övriga               0,0  0,0      0,5  0,4      0,7

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


SEGMENTINFORMATION         4-6  4-6 ändr.  1-6  1-6 ändr.  1-12
OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDEN   2008  2007   %  2008  2007   %  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Garden              75,7  76,3   -1 146,8 148,7   -1 251,2
Homeware             54,0  12,1  348 104,3  24,8  321 142,2
Craft               20,9  28,5  -27  37,8  52,8  -28  92,1
Outdoor Recreation        23,3  28,6  -18  46,5  55,7  -17 116,2
Inha Bruk             12,9  15,1  -14  24,8  27,8  -11  42,0
Fastighetsgruppen         0,7  0,9  -21  1,8  1,6   13  3,4
Övriga              -0,2  0,2      0,2  0,2      0,0
KONCERNEN SAMMANLAGT       187,3 161,6   16 362,0 311,5   16 647,0


IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    6/08  6/07 12/07
                     MEUR  MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.          233,8  41,6  41,6
Omräkningsdifferens           -1,1  -2,4  -4,4
Förvärvat via rörelseförvärv           9,2 197,3
Investeringar               1,0  0,5  1,9
Avskrivningar och nedskrivningar     -2,5  0,0  -4,2
Minskningar och överföringar       1,3  0,0  1,7
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT   232,4  48,8 233,8


MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     6/08  6/07 12/07
                     MEUR  MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.          130,2 107,4 107,4
Omräkningsdifferens           -3,3  -0,8  -4,2
Förvärvat via rörelseförvärv           0,0  27,5
Investeringar              11,3  8,1  18,6
Avskrivningar och nedskrivningar    -10,5  -8,7 -19,0
Minskningar och överföringar       -2,1  0,6  0,0
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT   125,5 106,6 130,2


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER      6/08  6/07 12/07
                     MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Garantier                  1       1
Hyresansvar                64   17   53
Övriga ansvar               10   8   7
SAMMANLAGT                 76   25   62

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar           2   2   2

SOM SÄKERHET FÖR KONCERNBOLAGENS ANSVAR
Garantier                 12   12   13

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT       90   38   76


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar     104   74  186
Ränteswappar                16      16
Ränteterminer och -futurer         30      60
Elderivat                  1       1

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE
JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar      0   -1   0
Ränteswappar                0       0
Ränteterminer och -futurer         0       0
Elderivat                  0       0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.


NÄRSTÅENDE

Dividendintäkter 67,2 milj.euro från Wärtsilä har rapporterats i
resultaträkningen på raden Andel i intresseföretagsresultat.