Fiskarskoncernens försäljning av aktier i Wärtsilä verkställd - styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämman om extra dividend på 1,30 euro/aktie

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande 15 februari 2011 kl. 10.00 

FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNINGAR SKULLE VARA FÖRBJUDNA ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Fiskars helägda dotterbolag Avlis AB har verkställt försäljningen av en del av sina aktier i Wärtsilä Oyj Abp. Avlis AB sålde sammanlagt 1 974 320 aktier i Wärtsilä, vilket representerar 11,7% av Avlis AB:s aktieinnehav i Wärtsilä, värda 110,6 milj. euro, till ett pris av 56,00 euro per aktie främst till internationella institutionella investerare. Fiskarskoncernen kommer att bokföra en vinst på ungefär 69,8 milj euro för försäljningen under det första kvartalet 2011.

Efter verkställandet av försäljningen uppgår Fiskarskoncernens innehav av aktier i Wärtsilä till 15,1 % av det totala antalet aktier och röster i Wärtsilä, och Fiskarskoncernen fortsätter att vara Wärtsiläs största enskilda aktieägare. Arrangör för försäljningen var Morgan Stanley & Co. International plc.

“Fiskarskoncernen kommer att fortsätta att ge Wärtsilä styrelsen och ledningen vårt stöd för att skapa ägarvärde”, säger Fiskars styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh. “Styrelsen föreslår att intäkterna från försäljningen delas ut till Fiskars aktieägare genom en extra dividend.”

Fiskars styrelse ändrar sitt dividendförslag till ordinarie bolagsstämman som sammanträder den 16 mars 2011 genom att föreslå en tilläggsdividend på 1,30 euro per aktie utöver den dividend på 0,60 euro per aktie som föreslogs den 9 februari 2011. Tilllägsdividenden utgör sammanlagt 106 483 939 euro. Avstämningsdagen för dividendutdelning förblir 21.3.2011 och den föreslagna dividendutbetalningsdagen förblir 28.3.2011.

Kallelsen till ordinarie bolagsstämman publicerades den 9 februari 2011 som börsmeddelande och finns att läsa på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com, där även styrelsens ändrade dividendutdelningsförslag finns att läsa.

Fiskarskoncernen rapporterar Wärtsilä Oyj Abp som ett intressebolag. Fiskarskoncernen är fortfarande den största enskilda aktieägare i Wärtsilä Oyj Abp med ett innehav på 15,1 % av aktierna och rösterna i Wärtsilä. Efter försäljningen är marknadsvärdet på Fiskarskoncernens innehav av aktier i Wärtsilä 871,5 milj. euro (eller 10,63 euro per Fiskarsaktie), beräknat enligt slutkursen den 14 februari 2011 och aktiernas bokföringsvärde är 301,0 milj. euro.

Mer information:
Kaj-Gustaf Bergh, Fiskars styrelseordförande
Tlf. +358 40 524 7730

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark samling ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala, Gerber, Buster och Silva. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2010 var 716 milj. euro och koncernen har cirka 3 600 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com

VIKTIGT MEDDELANDE     

DETTA MEDDELANDE GES ENDAST I INFORMATIONSSYFTE OCH INNEHÅLLER VARKEN ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, SÄLJA, EMITTERA, ELLER TECKNA, ELLER EN INBJUDAN AVSEENDE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, SÄLJA, EMITTERA ELLER TECKNA NÅGRA SOM HELST VÄRDEPAPPER OCH INGEN FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER KOMMER ATT GÖRAS I NÅGON JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT ERBJUDANDE, EN SÅDAN INBJUDAN ELLER EN SÅDAN FÖRSÄLJNING SKULLE VARA LAGSTRIDIGT INNAN REGISTRERING ELLER KVALIFICERING SOM FÖLJER AV VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I NÅGON SÅDAN JURISDIKTION.

ALLMÄNHETEN ÄR INTE BEHÖRIG ATT DELTA I PLACERINGEN. DETTA MEDDELANDE OCH ALLA ERBJUDANDEN AV VÄRDEPAPPER SOM DET HÄNFÖR SIG TILL ÄR ENDAST RIKTADE OCH ADRESSERADE TILL PERSONER SOM ÄR (1) KVALIFICERADE INVESTERARE SOM AVSES I DIREKTIVET 2003/71/EG OCH ALLA RELEVANTA IMPLEMENTERINGSÅTGÄRDER SOM HÄNFÖR SIG HÄRTILL (”PROSPEKTDIREKTIVET”) OCH SOM (2) HAR PROFESSIONELL ERFARENHET GÄLLANDE INVESTERINGSÄRENDEN OCH VILKA FALLER INOM ARTIKEL 19(1)FÖR FÖRENADE KUNGARIKETS LAG OM FINANSIELLA TJÄNSTER OCH MARKNADER (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (”ORDERN”) ELLER ÄR PERSONER SOM FALLER INOM ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) (”HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS, ETC”) I ORDERN ELLER ÄR PERSONER TILL VILKA ERBJUDANDET AV PLACERINGSAKTIERNA ANNARS LAGLIGEN KAN GÖRAS (ALLA SÅDANA PERSONER TILLSAMMANS KALLAS HÄREFTER ”RELEVANTA PERSONER”). PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER SKALL INTE AGERA PÅ BASIS AV ELLER LITA PÅ INFORMATIONEN GÄLLANDE PLACERINGEN SOM FRAMSTÄLLS I DETTA MEDDELANDE. ALLA INVESTERINGAR ELLER ALL INVESTERINGSVERKSAMHET SOM DETTA MEDDELANDE HÄNFÖR SIG TILL ÄR TILLGÄNGLIG ENDAST FÖR RELEVANTA PERSONER OCH VIDTAS ENDAST MED RELEVANTA PERSONER.

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I FÖRENTA STATERNA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VILKA SOM HELST DELSTATER I FÖRENTA STATERNA OCH DISTRICT OF COLUMBIA). DETTA MEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER FÖR FÖRSÄLJNING TILL FÖRENTA STATERNA. VÄRDEPAPPREN TILL VILKA HÄR HÄNVISAS HAR INTE REGISTRERATS OCH DE KOMMER INTE ATT REGISTRERAS I ENLIGHET MED FÖRENTA STATERNAS LAG OM VÄRDEPAPPER AV ÅR 1933 (SECURITIES ACT OF 1933, MED SENARE ÄNDRINGAR) OCH DE FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I FÖRENTA STATERNA, UTOM PÅ BASIS AV ETT TILLÄMPLIGT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING. INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I FÖRENTA STATERNA GÖRS HÄRMED.

VILKET SOM HELST INVESTERINGSBESLUT ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I PLACERINGEN SKALL GÖRAS UTESLUTANDE PÅ BASIS AV ALLMÄNT TILLGÄNGLIG INFORMATION SOM INTE SJÄLVSTÄNDIGT HAR VERIFIERATS AV MORGAN STANLEY (”ARRANGÖREN”) ELLER AV SÄLJAREN. VARKEN DETTA MEDDELANDE ELLER NÅGON KOPIA AV DET FÅR TAS, ÖVERFÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I FÖRENTA STATERNA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDET I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. UNDERLÅTENHET ATT EFTERFÖLJA DENNA BEGRÄNSNING KAN UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I FÖRENTA STATERNA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.

DISTRIBUTIONEN AV DETTA MEDDELANDE OCH ERBJUDANDET ELLER FÖRSÄLJNINGEN AV PLACERINGSAKTIERNA KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA BEGRÄNSAD GENOM LAG. INGA ÅTGÄRDER HAR VIDTAGITS AV ARRANGÖREN, ELLER NÅGON AV DESS RESPEKTIVE INTRESSEBOLAG, ELLER AV NÅGON ANNAN PERSON, SOM KUNDE TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV PLACERINGSAKTIERNA ELLER INNEHAVET ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA MEDDELANDE ELLER VILKET SOM HELST ANNAT ERBJUDANDE ELLER INFORMATIONSMATERIAL SOM HÄNFÖR SIG TILL PLACERINGSAKTIERNA I NÅGON JURISDIKTION DÄR ÅTGÄRDER I DETTA HÄNSEENDE KRÄVS. PERSONER SOM FÅR DETTA MEDDELANDE I SIN BESITTNING FÖRUTSÄTTS AV ARRANGÖREN ATT INFÖRSKAFFA SIG UPPGIFTER OM OCH EFTERFÖLJA SÅDANA BEGRÄNSNINGAR.

ARRANGÖREN HANDLAR UTESLUTANDE I FÖRMÅN FÖR SÄLJAREN OCH INGEN ANNAN I ANSLUTNING TILL PLACERINGEN. ARRANGÖREN KOMMER INTE ATT ANSE NÅGON ANNAN PERSON (MOTTAGARE AV DETTA DOKUMENT ELLER INTE) SOM SIN KLIENT I ANSLUTNING TILL PLACERINGEN OCH KOMMER INTE ATT VARA ANSVARING FÖR NÅGON ANNAN ÄN SÄLJAREN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DE SKYDD SOM ERBJUDS DESS KLIENTER ELLER FÖR RÅDGIVNING I ANSLUTNING TILL PLACERINGEN ELLER NÅGON TRANSAKTION, NÅGOT ARRANGEMANG ELLER NÅGOT ANNAT ÄRENDE SOM HÄNVISAS TILL I DETTA MEDDELANDE. ARRANGÖREN KAN DELTA I PLACERINGEN PÅ BASIS AV ÄGANDERÄTT.