Insiderinformation: Fiskarskoncernen förvärvar Georg Jensen och utvidgar sin portfölj av lyxvarumärken

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation
14.9.2023 kl. 08.30

Insiderinformation: Fiskarskoncernen förvärvar Georg Jensen och utvidgar sin portfölj av lyxvarumärken

Fiskarskoncernen har träffat ett avtal med Investcorp om att förvärva Georg Jensen, det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket genom att förvärva 100% av aktierna i Georg Jensen Investment APS, för en köpeskilling om 151,5 miljoner euro på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value)[1]. Varumärket erbjuder ikoniska produkter i hem- och smyckeskategorier. Med 120 år av traditioner och ett starkt fokus på hantverk, kreativitet och design, passar Georg Jensen väl in i Fiskarskoncernens portfölj av lyxhemvarumärken och ökar lyxvarumärkenas andel av koncernens nettoomsättning från 25%[2] till mer än en tredjedel. Georg Jensens nettoomsättning år 2022 var 158,1 miljoner euro och EBIT var 14,9 miljoner euro[3].

Transaktionen erläggs kontant och finansieras med lån. Transaktionens enterprise value (EV) uppgår till 151,5 miljoner euro, motsvarande en EV/EBITDA[4] multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med kostnadssynergierna beaktade, netto av integrationskostnader.

Förvärvet stöder Fiskarskoncernens tillväxtstrategi genom att utöka bolagets portfölj av lyxhemvarumärken  som redan omfattar de ikoniska varumärkena Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. Återförenandet av de uppskattade danska designvarumärkena Georg Jensen och Royal Copenhagen medför dessutom attraktiva möjligheter för kommersiell excellens. Georg Jensen har starka direktkanaler (DTC) och över 50 % av Georg Jensens försäljning härstammar från egen detaljhandel och e-handel. Beträffande marknader ser Fiskarskoncernen möjligheter att öka varumärkets närvaro särskilt i Kina. Kommersiell excellens, DTC och Kina utgör tre av fyra tillväxtfaktorer i Fiskarskoncernens tillväxtstrategi.

”Som ett ikoniskt varumärke med starka traditioner och fokus på banbrytande design, passar Georg Jensen synnerligen väl in i Fiskarskoncernens varumärkesfamilj, både strategiskt och kulturellt. Det är med glädje vi välkomnar Georg Jensen och dess anställda till Fiskarskoncernen.

Genom detta förvärv förstärker vi vår portfolio inom lyxhemprodukter. Vi på Fiskarskoncernen vill bygga holistiska livsstilsvarumärken som omger konsumenterna och Georg Jensen passar utmärkt in den beskrivningen. På basis av vår erfarenhet av att skapa relevans för konsumenterna och förstå konsumenternas önskemål, ser vi många möjligheter att ytterligare upphöja detta välrenommerade livsstilsvarumärke,” säger Fiskarskoncernens VD Nathalie Ahlström.  

Slutförande av transaktionen och inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023

Fiskarskoncernen förväntas konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, efter slutförande av transaktionen. Slutförande av transaktionen väntas ske i början av Q4, och förvärvet är föremål sedvanliga slutförandevillkor.

Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte den här offentliggjorda transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen först då transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

De viktigaste uppgifterna om transaktionen

Enterprise value, finansiering och finansiell påverkan
Transaktionen erläggs kontant och finansieras med lån. Transaktionens enterprise value (EV) uppgår till 151,5 miljoner euro, motsvarande en EV/EBITDA multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med kostnadssynergierna beaktade, netto av integrationskostnader.

Fiskarskoncernen kommer att finansiera transaktionen med lån och har slutit ett avtal om bryggfinansiering med Nordea Bank Abp and OP Corporate Bank plc. Bryggfinansieringen kommer att förfalla till betalning senast 18 månader efter att förvärvet har slutförts. Fiskarskoncernen ämnar konvertera faciliteten till långfristig finansiering.

Den 30 juni 2023 var Fiskarskoncernens nettoskuld 342,2 miljoner euro och Nettoskuld/EBITDA (rullande 12 mån) relationstalet var 2,08. Fiskarskoncernens nettoskuld kommer att påverkas av förvärvet men de finansiella nyckeltalen förväntas därefter återgå mot målnivåerna. Fiskarskoncernens soliditet förväntas förbli stabil.

Baserat på preliminära förväntningar på förvärvsallokeringens inverkan, förväntas transaktionen ha en utspädande effekt på resultatet per aktie (EPS) under 2023 och 2024. Utan allokering av köpeskillingen och transaktionskostnader, förväntas transaktionen ha en positiv effekt på EPS från och med att transaktionen har slutförts. Dessutom förväntas transaktionen ha en positiv effekt på det fria kassaflödet från och med att transaktionen har slutförts. Fiskarskoncernen håller sina finansiella mål gällande organisk omsättningstillväxt, EBIT marginal, Cash Conversion och nettoskuld / EBITDA oförändrade.

Synergier
Transaktionen väntas medföra betydande kostnadssynergier i förhållande till, bland annat, stödfunktionerna och inköp. De årliga synergierna väntas uppgå till cirka 18 miljoner euro och största delen av dem väntas förverkligas före slutet av 2025.

Transaktions- och integrationskostnader
Uppskattade transaktionskostnader förväntas uppgå till cirka 5 miljoner euro och kommer att bokas som jämförelsestörande poster under Q4 2023. Kostnader relaterade till integration förväntas uppgår till 10 miljoner euro och kommer att bokas under åren 2024–2026.

Georg Jensen i korthet

Georg Jensen är ett danskt designvarumärke grundat år 1904 av en silversmed med samma namn. Bolaget erbjuder ikoniska och samtida produkter i hem- och smyckeskategorier, där vartdera kategori utgör ungefär hälften av Georg Jensens omsättning. Georg Jensen har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark och är närvarande i över 10 länder. Europa är Georg Jensens största marknad och står för 52 % av omsättningen år 2022, efterföljd av APAC som står för 41 % och Nordamerika som står för 6 % av omsättningen år 2022. Bolagets huvudsakliga försäljningskanaler är partihandel, detaljhandel och e-handel. År 2022 uppgick direktkanalerna (egen detaljhandel och e-handel) till över 50% av Georg Jensens omsättning.

Georg Jensen har två egna produktionsanläggningar; den ena i Köpenhamn, Danmark för silverprodukter och serveringsskålar och den andra i Chiang Mai, Thailand för smyckesprodukter. Bolaget kompletterar den egna produktionen med specialiserade tredjepartsleverantörer, till vilka tillverkningen av produkter i hem-segmentet har utlokaliserats.

År 2022 hade Georg Jensen 1 205 anställda (heltidsekvivalenter). Georg Jensens anställda kommer att bli Fiskarskoncernens anställda efter slutförande av transaktionen.

Georg Jensen delar en gemensam historia med Royal Copenhagen eftersom båda tidigare ägdes av Royal Scandinavia Group A/S.

Georg Jensens nyckeltal
Enligt Georg Jensens årsredovisningar och kvartalsrapporter enligt IFRS[5]

Senaste 12 månader (juni 2023) 1-6/2023 2022 2021
Omsättning, Mn euro 153,5 59,3 158,1 149,3
Bruttovinst, Mn euro 94,1 36,0 97,8 92,8
Bruttomarginal 61 % 61 % 62 % 62 %
EBITDA, Mn euro 26,9 3,7 30,6 31,1
EBITDA-marginal 18 % 6 % 19 % 21 %
EBIT, Mn euro 11,5 -4,1 14,9 14,6
EBIT-marginal 8 % -7 % 9 % 10 %
Nettoskuld, inkl. leasingskulder enligt IFRS 16, Mn euro 56,3 39,9 39,4
Nettoskuld, Mn euro 37,4 21,0 10,6
Antal anställda (FTEs) 1 205 1 097
Antal butiker 96 96 93

Rådgivare

Rothschild & Co. agerar som finansiell rådgivare till Fiskarskoncernen i samband med transaktionen.

Webbsändning för analytiker, investerare och media

Fiskarskoncernens VD Nathalie Ahlström och ekonomidirektör Jussi Siitonen kommer att presentera förvärvet idag den 14 september 2023 kl. 11.15 EEST under en direkt webbsändning.

Webbsändningen kommer att hållas på engelska och kan följas via: https://fiskars.videosync.fi/info

En inspelning av webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att göras tillgängliga på bolagets webbplats. Personuppgifter som samlas in under evenemanget kommer inte användas för något annat syfte.   

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström

Verkställande direktör

Bilder för media: https://fiskars.emmi.fi/l/7_CNvkzMRSvx
 

För ytterligare information:

Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

Viktig information

Detta börsmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden om framtida händelser, inklusive uttalanden om Fiskarskoncernens strategi, verksamhetsplaner och fokusområden. Orden "kan", "kommer ", ”skulle”, ”kunde”, "borde", "förväntar", "avser", ”ämnar”, ”tror”, ”estimerar”, "uppskattar", "förutser", "prognostiserar", "eventuell", "fortsätter", "eftersträvar" eller liknande uttryck är, när de återfinns i detta dokument, avsedda att identifiera framåtriktade uttalanden. Frånvaro av dessa ord innebär emellertid inte att uttalandet inte är framåtriktat. Den framåtriktade informationen i detta börsmeddelande baserar sig på ledningens nuvarande förväntningar och prognoser och är behäftade med risker, osäkerheter och viktiga faktorer som kan leda till att faktiska händelser och resultat kan komma att avvika väsentligt från det som uttryckligen eller underförstått angivits i framåtriktade uttalanden i detta börsmeddelande, inklusive samtliga hänvisningar till Fiskarskoncernens affärsverksamhet, strategi, mål, kostnadssynergier och förväntad tidplan samt konkurrens från andra bolag. Fiskarskoncernen uppmanar läsarna av detta börsmeddelande att inte förlita sig på något av de framåtriktade uttalandena eftersom dessa endast talar för det datum på vilket de är uttalade. Framåtriktade uttalanden i detta börsmeddelande avser endast Fiskars bedömning på detta datum och ska inte anses utgöra Fiskars bedömning vid någon senare tidpunkt.

Detta börsmeddelande innehåller också uppskattningar om de kostnadssynergier som förväntas uppstå som en följd av transaktionen och sammanslagningen av Fiskarskoncernen och Georg Jensens affärsverksamheter samt om de relaterade integrationskostnaderna. Uppskattningarna som Fiskarskoncernen har upprättat baserar sig på ett antal antaganden och omdömen. Antagandena som hänför sig till de uppskattade kostnadssynergierna och de relaterade integrationskostnaderna är till sin natur osäkra och föremål för många betydande affärsmässiga, ekonomiska och konkurrensmässiga risker och osäkerheter, som kan förorsaka att de eventuella verkliga kostnadssynergierna, om några, från transaktionen och sammanslagningen av affärsverksamheterna och de relaterade integrationskostnaderna skiljer sig väsentligt från uppskattningarna i detta börsmeddelande. Det kan vidare inte finnas någon säkerhet om att transaktionen kommer att verkställas på det sätt och inom den tidtabell som beskrivs i detta börsmeddelande eller att transaktionen kommer att verkställas överhuvudtaget.

[1] Enterprise value (EV) definieras i USD och är 165 miljoner USD. I detta meddelande det har konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0890 och är därför föremål för förändringar baserat på valutafluktuationer och säkringseffekter.

[2] Per utgången av 2022. Inkluderar nettoomsättningen för Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood varumärkena.

[3] Siffror konverterade från DKK till EUR baserat på genomsnittskurs 2022.

[4] EV/EBITDA utan påverkan av standarden IFRS 16 Leasingavtal.

[5] Siffror konverterade från DKK till EUR baserat på genomsnittskurs för varje rapporteringsperiod.