KALLELSE TILL FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
5.2.2020 kl. 8.45 EET 

 

KALLELSE TILL FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 11.3.2020 kl. 15.00 i Konferenscentrum i Helsingfors Mässcenter (Mässplatsen 1, Helsingfors). Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00

A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2019

 – Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2019 utbetalas en dividend på 0,56 euro per aktie. Dividenden betalas i två rater. Lossningsdagen för den första raten på 0,28 euro per aktie är den 12.3.2020. Den första raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen den 13.3.2020 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att denna rat utbetalas den 20.3.2020.

Den andra raten på 0,28 euro per aktie skall betalas i september 2020. Den andra raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen i styrelsemöte som planeras hållas den 8.9.2020. Lossningsdagen för den andra raten skulle då vara den 9.9.2020, avstämningsdagen den 10.9.2020 och utbetalningsdagen senast den 17.9.2020.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Fastställande av ersättningspolicyn för bolagets organ

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att ersättningspolicyn för bolagets organ fastställs.

Ersättningspolicyn för bolagets organ finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com senast den 19.2.2020.

11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill föreslås att för styrelse- och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande. Det föreslås att för revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till revisionskommitténs ordförande.  

Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter. 

Enligt nomineringskommitténs förslag skulle styrelsearvodena förbli på samma nivå som för förra perioden.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till nio. 

13. Val av styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté till bolagsstämman att Nathalie Ahlström väljs som en ny styrelseledamot. Den föreslagna nya styrelseledamotens arbetserfarenhet och tidigare befattningar finns tillgängliga i slutet av detta börsmeddelande och på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som styrelseordförande och Jyri Luomakoski som viceordförande. Ytterligare har alla ovannämnda personer meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bilda en nomineringskommitté och välja Paul Ehrnrooth som ordförande och Fabian Månsson som ledamot av kommittén, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén och vidare är avsikten att bilda en revisionskommitté samt en personal- och kompensationskommitté, vilkas ledamöter styrelsen väljer bland sig. 

14. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår att revisorns arvode utgår enligt rimlig räkning som godkänns av styrelsen. 

15. Val av revisor

Styrelsen föreslår till ordinarie bolagsstämman, i enlighet med styrelsens revisionskommittés rekommendation, att revisionssamfundet Ernst & Young Ab återväljs till bolagets revisor.  

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till förvärvstidpunktens marknadspris.  

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.  

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2021 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 13.3.2019 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.  

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse ab bolagets egna aktier (aktieemission)

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller vederlagsfritt.  

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. 

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2021 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 13.3.2019 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

18. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Förslag till beslut om ärenden på bolagstämmans föredragningslista samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, samt Fiskars Oyj Abp:s ersättningspolicy finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast den 19.2.2020. Styrelsens och dess kommittéers förslag samt årsredovisningen, som innehåller bolagets bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt ersättningspolicy finns också tillgängliga på ordinarie bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med den 25.3.2020.

C. Anvisningar för deltagarna i ordinarie bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i ordinarie bolagsstämman har aktieägare som den 28.2.2020 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i ordinarie bolagsstämman skall anmäla sig senast den 6.3.2020 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda.

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com eller

b) per telefon mån–fre kl. 9.00–16.00 på numret +358 (0) 20 770 6875.  

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress och telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.

De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller företrädesrätt.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i ordinarie bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på ordinarie bolagsstämmans avstämningsdag 28.2.2020 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.

Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 6.3.2020, kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman. Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare

nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till ordinarie bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut måste anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i ordinarie bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

3. Ombud och fullmakter 

Aktieägare får delta i ordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren på stämman. Om en aktieägare företräds av flera ombud på ordinarie bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas till Fiskars Oyj Abp, juridiska avdelningen, PB 130, FI-00561 Helsingfors, Finland innan anmälningstidens utgång.  

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid ordinarie bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Fiskars Oyj Abp till 81 905 242.  

Aktieägarna inbjuds till kaffeservering efter stämman.

 

Helsingfors, 4.2.2020

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen


 

Mer information:

Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 40 7768264


Information angående den förslagna nya styrelsemedlemmens tidigare befattningar samt arbetserfarenhet

Nathalia Ahlström (född 1974) är finsk medborgare och diplomingenjör från Åbo Akademin. Hon är verkställande direktör för Fazer Food Services. Tidigare har hon tjänstgjort i olika roller hos Amcor, Huhtamäki och Pöyry, till exempel i Singapore, Schweiz, Indien och Indonesien. Ahlström är oberoende av Fiskars Oyj Abp och dess betydande aktieägare. 

 

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 000 anställda i 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor