Kallelse till Fiskars Oyj Abp:s extra bolagsstämma

Fiskars Oyj Abp    Börsmeddelande    2.8.2012 kl. 09.00

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till extra bolagsstämma som hålls onsdagen 12.9.2012 kl. 13.00 i Media Center Lume (Tavastvägen 135 C, Helsingfors). Aktieägarna inbjudes till kaffeservering före stämman med början kl. 12.00.

Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl.12.00.

A. Ärenden som behandlas på extra bolagsstämman

På extra bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Beslut om extra dividendutdelning

Styrelsen föreslår för extra bolagsstämman att en tilläggsdividend på 0,75 euro per aktie delas ut till Fiskars aktieägare på basis av bokslutet fastställt för räkenskapsåret som utgick 31.12.2011. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 17.9.2012 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår för extra bolagsstämman att dividenden utbetalas 24.9.2012.

7. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, som innehåller det ovan på föredragningslistan nämnda förslaget av styrelsen, samt Fiskars Oyj Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. Övriga dokument som enligt aktiebolagslagen bör hållas tillgängliga för aktieägare, finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats från och med 22.8.2012. Styrelsens förslag, årsredovisningen samt övriga dokument som enligt aktiebolagslagen bör hållas tillgängliga finns också tillgängliga på bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med 26.9.2012.

C. Anvisningar för deltagarna i extra bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag 31.8.2012 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i extra bolagsstämman skall anmäla sig senast 7.9.2012 kl. 15.00, vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till extra bolagsstämman kan göras:

(a) på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com; eller

(b) per telefon mån – fre kl. 9.00 – 15.00 på numret +358 (0) 204 39 51 71

I samband med anmälan skall aktieägarens namn, personbeteckning och namnet på ett eventuellt biträde anges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till extra bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i extra bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Ifall aktieägaren deltar i stämman genom flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier på olika värdepapperskonton, skall i samband med anmälan meddelas de aktier, med vilka vart och ett ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, PB 130, 00561 Helsingfors innan anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i extra bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 31.8.2012 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 7.9.2012 kl. 10.00 tillfälligt har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till extra bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande anmälan för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till extra bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i extra bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

4. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Fiskars Oyj Abp till 82 023 341.

Helsingfors 2.8.2012

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen