Korrigering: Fiskars bokslutskommuniké 2021

Fiskars Oyj Abp   
Bokslutskommuniké
4.2.2022 kl. 09.25 (EET)

Korrigering: Fiskars bokslutskommuniké 2021

Bra avslutning på ett rekordstarkt år

Detta är en korrigering till bokslutskommunikén som publicerades klo 8.30. Rubrikerna i tabellen för nyckeltal var fel.

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s fjärde kvartal 2021 och bokslutskommuniké 2021 som publicerades idag. Bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller.

Fjärde kvartalet 2021 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 12,7 % till 353,2 milj. euro (10-12/2020: 313,3)
 • Jämförbara omsättningen1) ökade med 10,9 % till 353,2 milj. euro (318,4)
 • EBITA minskade med 41,2 % till 27,8 milj. euro (47,2)
 • Jämförbara2) EBITA minskade med 27,7 % till 36,1 milj. euro (49,9)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 28,5 % till 23,8 milj. euro (33,3)
 • Jämförbara2) EBIT minskade med 10,7 % till 32,2 milj. euro (36,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till 54,9 milj. euro (89,8)
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,22 euro (0,30)

Januari-december 2021 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 12,4 % till 1 254,3 milj. euro  (1-12/2020: 1 116,2)
 • Jämförbara omsättningen1) ökade med 14,2 % till 1 254,3 milj. euro (1 098,2)
 • EBITA ökade med 25,1 % till 157,4 milj. euro (125,8)
 • Jämförbara2) EBITA ökade med 23,4 % till 168,8 milj. euro (136,8)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 45,7 % till 142,8 milj. euro (98,0)
 • Jämförbara2) EBIT ökade med 41,5 % till 154,2 milj. euro (109,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till 164,2 milj. euro (223,8)
 • Resultatet per aktie3 (EPS) var 1,06 euro (0,83)

Förslag till dividend:
Styrelsen föreslår till bolagsstämman att det för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2021 utbetalas en dividend på 0,76 euro per aktie. Dividenden betalas i två rater om 0,38 euro per aktie.

Utsikterna för år 2022:
Fiskars förväntar sig att jämförbara2) rörelseresultatet (EBIT) år 2022 ökar från föregående års nivå (2021: 154,2 milj. euro)
.

Utmaningarna som relaterar till störningar i de globala leveranskedjorna samt ökade råmaterial- och energipriser har fortsatt. Även om bolaget framgångsrikt har hanterat dessa faktorer, fortsätter de att vara en risk för den finansiella utvecklingen 2022.

Fiskars Groups verkställande direktör Nathalie Ahlström:
Vi hade en stark avslutning på året i och med att det var redan sjunde kvartalet i rad med omsättningstillväxt. Jämförbara EBITA ökade med 23 % under 2021, vilket gör det till det klart starkaste året i företagets historia. Helårsresultatet drevs av verksamhetsenheten Vita, men även Terra och Crea visade bra resultat i förhållande till en exceptionellt stark jämförelseperiod.

Det fjärde kvartalet utvecklades i stort sett som vi förväntade oss. Vår omsättning fortsatte växa och vår bruttomarginal förbättrades. Jämförbara EBITA minskade som väntat på grund av de tidigare kommunicerade tillväxtsatsningarna.

På vår kapitalmarknadsdag i november lanserade vi vår tillväxtstrategi och publicerade nya långsiktiga finansiella mål. Den uppdaterade strategin bygger på vinnande varumärken, kanaler och länder, vilket understryker vikten av tydlig prioritering och fördelning av resurser. Vi har identifierat fyra faktorer, som alla förväntas bidra väsentligt till våra långsiktiga mål. Dessa faktorer är kommersiell excellens, direkta kanalen, USA samt Kina.

Inom kommersiell excellens är våra första åtgärder inriktade på värdebaserad prissättning samt excellens i butiker och på nätet. Denna faktor har den största och snabbaste inverkan på förstärkningen av bruttomarginalen år 2022, då den förväntas bidra till resultatet i alla våra verksamhetsenheter. Vår bruttomarginal ökade med 2,5 procentenheter under 2021, tack vare prishöjningar och vår förbättrade kommersiella excellens. Vi har lyckats motverka utmaningar i leveranskedjan samt inverkan av den betydande och omfattande kostnadsinflationen, och fortsatte att göra det under fjärde kvartalet.

Våra första åtgärder när det gäller den egna kanalen handlar om att förbättra våra färdigheter. Detta är en del av den bredare uppgraderingen inom det digitala området. Vi har satsat på det digitala området under andra halvåret, till exempel genom många rekryteringar, och dessa satsningar fortsätter under 2022.

Vårt arbete med att växa i både USA och i Kina fortsätter. När det gäller omsättningen i USA utgjorde 2021 en viss utmaning. Omsättningen för helåret var oförändrad, då jämförelsetalen från 2020 var ovanligt starka för Terra och Crea. Omsättningen i Kina fortsatte att växa kraftigt och nästan fördubblades jämfört med 2020.

Under årets lopp lanserade vi våra nya hållbarhetsmål, tillvägagångssätt och uppdaterade åtaganden. Efter det har vi integrerat dessa till vår dagliga verksamhet. År 2021 har vi t.ex. minskat avfall som deponeras med 28 % från föregående års nivå och med 85 % från basåret 2017. Därtill har vi gjort fina framsteg inom cirkulära produkter och tjänster. Omsättningen från dessa produkter ökade med 78 %. Även om vi ännu har mycket att göra för att nå vår ambition, har vi gjort goda framsteg.

I slutet av december tillkännagav vi försäljningen av vår nordamerikanska bevattningsverksamhet. Vår tillväxtstrategi bygger på att utnyttja företagets starka sidor. Varumärkena Gilmour och Nelson som ingick i försäljningen utgjorde inte kärnan i vår portfölj, och verksamheten har inte bidragit till vår lönsamhet. Därför ansåg vi inte att vi var de bästa ägarna för denna verksamhet.

Jag vill tacka våra medarbetare för deras hårda arbete i dessa dynamiska tider. Inte endast har vi lyckats betjäna konsumenter och kunder på ett framgångsrikt sätt, därtill har vår starka finansiella utveckling fortsatt.

I januari 2022 tillkännagav vi förändringar i koncernens ledningsgrupp. Vi har nu våra byggstenar på plats när det gäller vårt team och vår strategi, och är redo att leverera på våra finansiella mål, inklusive tillväxtambitionen och lönsamhetsförbättringen. Vi har fått en bra start i genomförandet av strategin och förväntar oss att vårt jämförbara rörelseresultat kommer att öka under 2022.

1)    I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.
2)    Jämförelsestörande poster i EBITA och EBIT inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.
3)    Resultatet per aktie under det första kvartalet år 2021 påverkades negativt av den ofördelaktiga domen i skattetvisten (0,35 euro per aktie).

Koncernens nyckeltal

Milj. euro 10-12 2021 10-12 2020 Förändr. % 2021 2020 Förändr. %
Omsättning 353,2 313,3 12,7 % 1 254,3 1 116,2 12,4 %
Jämförbar omsättning1) 353,2 318,4 10,9 % 1 254,3 1 098,2 14,2 %
EBITA 27,8 47,2 -41,2 % 157,4 125,8 25,1 %
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -8,3 -2,7 -11,5 -11,0 4,1 %
Jämförbart EBITA 36,1 49,9 -27,7 % 168,8 136,8 23,4 %
Rörelseresultat (EBIT) 23,8 33,3 -28,5 % 142,8 98,0 45,7 %
Jämförbar EBIT 32,2 36,0 -10,7 % 154,2 109,0 41,5 %
Resultat före skatt 24,1 30,4 -20,8 % 144,1 89,8 60,5 %
Periodens resultat 18,2 25,2 -27,8 % 87,5 68,5 27,9 %
Resultat/aktie, euro 0,22 0,30 -27,5 % 1,06 0,83 28,1 %
Eget kapital/aktie, euro 9,97 9,30
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 54,9 89,8 -38,8 % 164,2 223,8 -26,6 %
Soliditet, % 57 % 57 %
Nettogearing, % 18 % 19 %
Investeringar 12,8 9,6 33,8 % 34,4 30,0 14,3 %
Personal (FTE), i genomsnitt 6 224 5 993 3,9 % 6 081 6 104 -0,4 %

1)    I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.
2)    Under fjärde kvartalet 2021 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till omstrukturerings- och transformationsprogrammen.
3)    Resultatet per aktie under det första kvartalet år 2021 påverkades negativt av den ofördelaktiga domen i skattetvisten (0,35 euro per aktie).

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Webcast
En webcast angående resultatet för årets fjärde kvartal och hela året ordnas den 4.2.2022 kl. 11.00. Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/q4-2021

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181  

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.