2011: God utveckling under krävande marknadsförhållanden

Fiskars Oyj Abp        Bokslutskommuniké             9 februari 2012  kl. 8.30

2011 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 4 % till 742,5 miljoner euro (2010: 715,9)
 • Omräknat i jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 5 %, och justerad med avyttringen av Silva med 6 %
 • Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur ökade med 3 % till 62,1 miljoner euro (260,4)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 8 % till 52,8 miljoner euro (49,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 107,4 miljoner euro (92,6)
 • Resultatet per aktie blev 1,91 euro (1,15), inklusive en engångsintäkt om 0,85 euro per aktie från försäljningen av Wärtsilä-aktier
 • Styrelsen föreslår en dividend om 0,62 euro per aktie (0,60 plus en extra dividend om 1,30)
 • Utsikter för 2012: Omsättningen samt rörelseresultatet utan poster av engångsnatur förväntas vara på samma nivå som under 2011

Fjärde kvartalet 2011 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 2 % till 187,3 miljoner euro (Q4 2010: 190,6)
 • Omräknat i jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 2 %, men justerad med avyttringen av Silva ökade den med 1 %
 • Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur ökade med 8 % till 13,7 miljoner euro (12,6)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 10,7 miljoner euro (1,3)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,33 euro (0,35)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,9 miljoner euro (29,6)

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

”Fiskars utvecklades väl under 2011 trots de volatila marknadsförhållandena. Jag är stolt över denna prestation under en period som kännetecknats av ökad oro kring de ekonomiska utsikterna och försiktiga inköp från detaljhandeln. Vår omsättning ökade trots avyttringen av Silva, och vi lyckades överträffa förra årets rörelseresultat exklusive poster av engångsnatur och uppnå företagets bästa resultat någonsin.

Affärsområdet Garden utvecklades väl i framförallt Europa, och vi lyckades även stärka vår position på de amerikanska marknaderna trots ofördelaktigt väder under högsäsongen för trädgårdsprodukter. Affärsområdet Outdoor hade en stark utveckling på de amerikanska marknaderna tack vare framgångsrika produktlanseringar som stärkte flera produktområden. Avyttringen av Silva gör det möjligt för oss att fokusera på att förstärka Gerbers distribution på nyckelmarknader utanför de amerikanska marknaderna de kommande åren. Julförsäljningen inom affärsområdet Home var däremot en besvikelse.

Marknadssituationen är fortsatt osäker vilket gör det svårt att förutsäga den framtida utvecklingen. Fiskars fortsätter att genomföra sin integrerade företagsstrategi och investeringsprogrammet i EMEA-regionen, och vi kommer dessutom att fortsätta investera inom marknadsföring. På grund av den utmanande verksamhetsomgivningen förväntar vi oss att omsättningen och rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur för helåret 2012 kommer att motsvara 2011 års nivå.”

Siffrorna för hela året i den här kommunikén är reviderade.

KONCERNENS NYCKELTAL

Miljoner euro Q4 2011 Q4 2010 Förändr.  2011 2010 Förändr.
Omsättning 187,3 190,6 -2% 742,5 715,9 4%
Rörelseresultat (EBIT)* 10,7 1,3   52,8 49,1 8%
Rörelseresultatet utan engångsposter 13,7 12,6 8% 62,1 60,4 3%
Andel av intresseföretagets resultat 13,4 30,1 -55% 42,7 65,9 -35%
Förändring i värdet på biologiska tillgångar -0,2 -0,4   -1,0 -2,2  
Resultat före skatt** 23,5 30,3 -22% 161,8 106,7 52%
Periodens resultat** 26,7 28,9 -8% 156,3 94,3 66%
Resultat/aktie, euro 0,33 0,35 -8% 1,91 1,15 66%
Eget kapital/aktie, euro       6,77 6,76 0%
Kassaflöde från löpande verksamhet*** 41,9 29,6 42% 107,4 92,6 16%
Soliditet, %       59% 57%  
Nettogearing, %       27% 36%  
Investeringar 9,8 7,5 30% 24,7 18,6 33%
Antal anställda (FTE) i genomsnitt 3 361 3 664 -8% 3 545 3 612 -2%

* Inklusive under Q4 2011 en utgift av engångsnatur om 3,0 miljoner euro i påföljdsavgift för överträdelse av konkurrenslagstiftning, under Q3 2011 en förlust av engångsnatur på 5,3 miljoner euro hänförlig till avyttringen av Silva och en förlust av engångsnatur om 1,1 miljoner euro på grund av produktåterkallning, under 2010 en kostnad av engångsnatur på 11,3 miljoner euro hänförlig till nedskrivning på goodwill
** Inklusive en vinst av engångsnatur på 69,8 miljoner euro från försäljning av Wärtsilä-aktier under Q1 2011
*** Inklusive Wärtsilä-dividender på 40,9 miljoner euro under Q1 2011 (29,5)

Den kompletta bokslutskommunikén
Fiskars publicerar sin kompletta bokslutskommuniké bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister om resultatet för fjärde kvartalet och hela året hålls den 9 februari 2012 kl. 10.00 på företagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presentationsmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

Mer information:

Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500
Ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tel. +358 204 39 5703

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och koncernen har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com