Andra kvartal: God utveckling trots varierande marknadsförutsättningar

Fiskars Oyj Abp    Delårsrapport januari – juni 2011   5.8.2011 kl. 8.30
 

Andra kvartalet 2011 i korthet:

  • Omsättningen ökade med 2 % till 200,6 milj. euro (Q2 2010: 195,9)
  • Omräknat i jämförbara växelkurser ökade omsättningen med 6 %
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 15 % till 19,0 milj. euro (22,2)
  • Resultatet per aktie var 0,30 euro (0,35)
  • Kassaflödet från löpande verksamhet var 8,2 milj. euro (31,4), inkluderande en negativ effekt på 13 milj. euro hänförande till skatteinnehållningen på dividend
  • Utsikterna för år 2011 är oförändrade: omsättningen och rörelseresultatet för hela året utan poster av engångsnatur förväntas öka jämfört med år 2010

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:
”Som helhet var kvartalet bra och flera verksamheter presterade bättre än marknaden i övrigt och ökade omsättningen. Variationen mellan affärsområden och segment var stor, och resulterade i allt från bleka till starka siffror. Även inom ett och samma affärsområde varierade konsumentefterfrågan inom olika geografiska segment. På koncernnivå belastades Fiskars omsättning och resultat av att US-dollarn försvagades. Resultatet belastades även av tillfälliga produktionsineffektiviteter i EMEA, dels hänförande till ökade produktionsvolymer.

Efter en stark införsäljning i första kvartalet har konsumentefterfrågan varierat från månad till månad. På grund av oron över de ekonomiska utsikterna fortsätter konsumenternas köpbeteende förmodligen att vara försiktigt. Stigande råvarupriser pressar oss att höja priserna gentemot slutet av året.”

Koncernens nyckeltal

Milj. euro Q2 2011 Q2 2010 Förändring Q1-Q2 2011 Q1-Q2 2010 Förändring 2010
Omsättning 200,6 195,9 2 % 389,9 365,9 7 % 715,9
Rörelseresultat (EBIT) 19,0 22,2 -15 % 35,3 34,8 1 % 49,1
Andel av intresseföretagets resultat 10,6 13,2 -20 % 21,7 18.6 17 % 65,9
Förändring i värdet på biologiska tillgångar -0,2 -0,6   -0,7 -1,2   -2,2
Resultat före skatt* 28,6 34,0 -16 % 123,5 49,7 148 % 106,7
Periodens resultat* 24,2 28,4 -15 % 116,1 41,3 181 % 94,3
Resultat/aktie, euro 0,30 0,35   1,42 0,50   1,15
Eget kapital/aktie, euro       6,16 6,41 -4 % 6,76
Kassaflöde från löpande verksamhet** 8,2 31,4 -74 % 40,2 44,8 -10 % 92,6
Soliditet, %       53 % 53 %   57 %
Nettogearing, %       43 % 44 %   36 %
Investeringar 5,1 5,0 2 % 10,3 7,6 36 % 18,6
Antal anställda (FTE) i genomsnitt 3 714 3 594 3 % 3 677 3 576 3 % 3 612

*I resultatet ingår en engångsvinst på 69,8 milj. euro från försäljningen av Wärtsiläaktier under Q1 2011.
**I summan ingår Wärtsilädividender på 40,9 milj. euro under Q1 2011 (29,5).

Den kompletta delårsrapporten
Fiskars publicerar sin kompletta delårsrapport bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för årets andra kvartal hålls kl. 10.00 den 5 augusti 2011. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:

Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
Ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukterför hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala, och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2010 var 716 milj. euro och koncernen har cirka 3 600 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com