ÄNDRING AV FISKARS OYJ ABP:S BOLAGSORDNING ANTECKNAD I HANDELSREGISRET

ÄNDRING AV FISKARS OYJ ABP:S BOLAGSORDNING ANTECKNAD I HANDELSREGISRET     

De beslut som Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämma fattade 25.3.2008, gällande    
ändringar av bolagsordningen har 21.4.2008 antecknats i handelsregistret.    

Bolagsordning för Fiskars Oyj Abp, i kraft fr.o.m. 21.4.2008          

1 §                                       
Bolagets firma är Fiskars Oyj Abp, på engelska Fiskars Corporation, och hemort 
Pojo.                                      

2 §                                       
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva fabriksrörelse och därtill    
hörande affärsverksamhet samt jord- och skogsbruk.               

3 §                                       
Bolaget har två aktieslag, nämligen K-aktier och A-aktier.           

I det fall utgivande av aktier sker genom utgivande av enbart K- eller enbart  
A-aktier har samtliga aktieägare lika företrädesrätt att teckna de nya aktierna.

Då bolagsstämman besluter att dividend skall utdelas, skall för A-aktierna utgå 
en högre dividend än för K-aktierna. Skillnaden skall vara minst två (2) procent
av aktiens kalkylmässiga värde. Aktiens kalkylmässiga värde fås genom att dela 
det vid var tid registrerade aktiekapitalet med det vid var tid registrerade  
antalet aktier per dagen då bolagsstämman hålls.                

Varje K-aktie medför rätt att vid bolagsstämma rösta med 20 röster och varje  
A-aktie med 1 röst.                               

4 §                                       
Efter anbud av styrelsen har ägare av K-aktier rätt att framställa ett     
ovillkorligt yrkande att av honom ägd K-aktie omvandlas till A-aktie i     
förhållandet 1:1. Omvandlingskravet bör skriftligen ställas till bolagets    
styrelse. Kravet bör innehålla uppgift om de aktier som aktieägare önskar    
omvandlade. Styrelsen bör utan dröjsmål efter anbudstidens utgång verkställa de 
omvandlingar vilka baserar sig på angivet omvandlingskrav. Omvandlingen bör   
därefter utan dröjsmål anmälas för registrering i Handelsregistret. När     
registreringen skett är omvandlingen verkställd.                

5 §                                       
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.                  

6 §                                       
Bolagets styrelse består av minst fem och högst nio ordinarie medlemmar.    

7 §                                       
Bolaget företräds av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för 
sig samt av två styrelsemedlemmar tillsammans.                 

Styrelsen kan bevilja en eller flera personer rätt att företräda bolaget var för
sig eller tillsammans med någon annan företrädningsberättigad person.      

Styrelsen besluter om beviljande av prokura.                  

8 §                                       
Ordinarie bolagsstämma kan hållas antingen i Pojo eller i Helsingfors.     

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras i minst tre (3) av styrelsen utsedda
allmänt spridda dagstidningar.                         

9 §                                       
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma bör göra förhandsanmälan därom senast
på viss i kallelsen till stämman nämnd plats och dag, som kan utsättas till   
högst tio dagar före stämman.                          

10 §                                      
Vid ordinarie bolagsstämma                           

FÖREDRAS                                    
1. bokslutet och koncernbokslutet samt verksamhetsberättelsen och        
2. revisionsberättelsen;                            

BESLUTS OM                                   
3. fastställande av bokslutet och koncernbokslutet,               
4. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar,            
5. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande    
direktören,                                   
6. antalet ordinarie medlemmar i styrelsen,                   
7. styrelsemedlemmarnas arvoden ävensom                     
8. revisors arvoden;                              

UTSES                                      
9. medlemmar i styrelsen och                          
10. revisor; samt                                

BEHANDLAS                                    
11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.                    

Fiskars bolagsordning finns i sin nuvarande form till påseende på bolagets   
webbsidor på adressen www.fiskars.fi/bolagsordning.               

Fiskars Oyj Abp                                 


Leena Kahila-Bergh      Jutta Karlsson                   
informationsdirektör     chefsjurist                    


Fiskarskoncernen grundades 1649 och är idag en ledande leverantör av brandade  
konsumentvaror. Affärsområdena är Garden, Homeware, Craft, Outdoor Recreation, 
Inha Bruk och Fastighetsgruppen. De främsta internationella varumärkena är   
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp 
är också en viktig del av koncernen. Fiskars affärssegmenten är Amerika, EMEA, 
Wärtsilä och Övriga. Fiskars Oyj Abp:s aktier noteras på OMX Nordiska Börs   
Helsingfors. År 2007 var Fiskarskoncernens omsättning 658 miljoner euro,    
rörelsevinsten 110 miljoner euro och antalet anställda cirka 4 500 personer.  
www.fiskars.fi