FISKARS OYJ ABP:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

FISKARS OYJ ABP:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN    


Fiskars Oyj Abp:n 25.3.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämät    
yhtiöjärjestyksen muutokset on merkitty kaupparekisteriin 21.4.2008.      


Fiskars Oyj Abp:n yhtiöjärjestys, voimassa 21.4.2008 alkaen.          

1 §                                       
Yhtiön toiminimi on Fiskars Oyj Abp, englanniksi Fiskars Corporation, ja    
ko­ti­paikka Pohja.                               

2 §                                       
Yhtiön toimialana on harjoittaa tehdas­toi­mintaa ja sii­hen liit­tyvää     
liike­toi­mintaa sekä maa- ja metsätalout­ta.                  

3 §                                       
Yhtiöllä on kaksi osakelajia, K-osakkeet ja A-osakkeet.             

Kun osakkeita annetaan antamalla vain jompaakumpaa lajia olevia osakkeita, on  
kaikilla osakkeenomistajilla yhtäläi­nen etuoikeus uusiin osakkeisiin.     

Yhtiökokouksen päättäessä, että osinkoa on jaettava, A-osakkeille on maksettava 
enemmän osinkoa kuin K-osakkeille. Eron on oltava vähintään kaksi (2) prosenttia
osakkeen laskennallisesta arvosta. Osakkeen laskennallinen arvo on kulloinkin  
rekisterissä oleva osakepääoma jaettuna kulloinkin rekisterissä olevalla    
osakkeiden määrällä yhtiökokouksen päivänä.                   

Jokainen K-osake oikeuttaa äänestämään yh­tiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen 
A-osake 1 äänellä.                               

4 §                                       
Hallituksen tarjouksesta K-osak­keenomistajalla on oikeus esittää ehdoton    
vaatimus, että hä­nen omistamansa K-osake muunne­taan A-osakkeeksi suhteessa  
1:1. Vaatimus muuntamisesta on tehtävä kirjal­lisesti yhtiön hallitukselle.   
Vaatimuksessa on mainittava ne osakkeet, jotka halutaan muunnet­tavaksi.    
Tarjousajan päätyttyä hallituksen tulee viipymät­tä suo­rittaa ne muun­ta­miset,
jot­ka pe­rustuvat esi­tettyi­hin muuntamis­vaatimuksiin. Muuntami­nen on tä­män
jälkeen vii­py­mättä ilmoitet­tava kaupparekisteriin rekis­te­röi­tä­väksi. Kun 
re­kisteröiminen on toimitet­tu, muunta­minen on täytäntöönpantu.        

5 §                                       
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjär­jestelmään.               

6 §                                       
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään vii­si ja enintään yhdeksän varsinaista  
jäsentä.                                    

7 §                                       
Yhtiötä edustavat hallituk­sen puheenjohtaja ja yhtiön toi­mitusjoh­taja    
kumpikin erikseen tai kaksi halli­tuksen jäsentä yhdessä.            

Hallitus voi oikeuttaa yhden tai useamman henkilön edustamaan yhtiötä joko yksin
tai yhdessä jonkun toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.       

Hallitus päättää prokuraoikeuksien myön­tämi­sestä.               

8 §                                       
Varsinainen yhtiökokous voidaan pitää joko Pohjassa tai Helsingissä.      

Kutsu yhtiökokoukseen ­julkaistaan vähintään kolmessa (3) hallituksen      
valit­semassa yleisessä päi­välehdessä.                     

9 §                                       
Osakkeenomistajan on halutessaan osallis­tua yhtiö­kokoukseen ilmoittau­duttava 
en­na­kolta kokouskutsussa mainitussa paikas­sa ja viimeistään siinä mainittuna 
päivänä, joka voi olla aikai­sintaan kymmenen päi­vää ennen kokousta.      

10 §                                      
Varsinaisessa yhtiökokouksessa                         

ESITETÄÄN                                    
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; ja        
2. tilintarkastuskertomus;                           

PÄÄTETÄÄN                                    
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvista­mises­ta,         
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,                   
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäse­nille ja toimitus­johtajalle,       
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä,               
7. hallituksen jäsenten palkkioista, sekä                   
8. tilintarkastajan palkkiosta;                        

VALITAAN                                    
9. hallituksen jäsenet, ja                           
10. tilintarkastaja; sekä                            

KÄSITELLÄÄN                                   
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.                     


Fiskars Oyj Abp:n yhtiöjärjestys on nähtävillä myös yhtiön internetsivuilla   
osoitteessa www.fiskars.fi/yhtiojarjestys.                   


Fiskars Oyj Abp                                 


Leena Kahila-Bergh      Jutta Karlsson                  
viestintäjohtaja       päälakimies                    

Fiskars-konserni on vuonna 1649 perustettu johtava brändättyjen         
kuluttajatuotteiden toimittaja. Liiketoiminta-alueet ovat Garden, Homeware,   
Craft, Outdoor Recreation, Inhan Tehtaat ja Kiinteistötoimi. Kansainväliset   
pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster. Osakkuusyhtiö    
Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia. Fiskarsin          
liiketoimintasegmentit ovat Amerikka, EMEA, Wärtsilä ja Muut. Fiskars Oyj Abp:n 
osake on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.         
Vuonna 2007 Fiskars-konsernin liikevaihto oli 658 miljoonaa euroa, liikevoitto 
110 miljoonaa euroa ja henkilöstö noin 4500. www.fiskars.fi