Anmälan om ändring av ägarandel enligt värdepappersmarknadslagen 2 kap, paragraf 10

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL ENLIGT VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN 2 KAP. 10 §  
                                        
Fiskars Oyj Abp har 15.4.2009 publicerat styrelsens förslag om en sammanlagning 
av bolagets aktieserier och en fusion av Agrofin Oy Ab med bolaget. Fiskars har 
blivit informerad om att förslaget, när det fullföljs, leder till att Virala Oy 
Ab:s andel av rösträtter i Fiskars underskrider flaggningsgränsen på 3/20 (15 %)
och till att Elsa Fromonds tillsammans med Holdix Oy Ab, ett bolag som     
kontrolleras av Elsa Fromond, ägarandel överskrider flaggningsgränsen på 1/10  
(10 %).                                     
                                        
Fiskars Oyj Abp:s aktiekapital består för närvarande av sammanlagt 77 510 200  
aktier (54 944 492 A-aktier ja 22 565 708 K-aktier) och dessa aktier har    
sammanlagt 506 258 652 röster. Efter den föreslagna sammanslagningen av     
aktieserierna och fusionen med Agrofin skulle det finnas 82 023 341 aktier i ett
nytt aktieslag och röster likaså 82 023 341.                  

Anmälan om ändringar av ägarandel som har lämnats in till Fiskars:  

VIRALA OY AB, FLAGGNINGSANMÄLAN                         

1 Emittent av aktier:                              
Fiskars Oyj Abp, FO-nummer 0214036-5                      

2 Grund för anmälan:                              
Fiskars Oyj Abp:s börsmeddelande publicerat 15.4.2009 beträffande ett förslag  
att sammanslå bolagets nuvarande aktieserier till en aktieserie så att alla   
aktier har samma rösträtt och fusion av Agrofin Oy Ab med bolaget.       

3 Fullständigt namn på den anmälningsskyldiga:                 
Virala Oy Ab, FO-nummer 0147485-7                        

4 Datum för transaktionen och datum då flaggningsgränsen underskreds:      
Fiskars Oyj Abp har 15.4.2009 i ett börsmeddelande publicerat förslag för en  
extraordinarie bolagsstämma angående ändring av bolagsordningen så att     
aktieserierna sammanslås och Agrofin Oy Ab fusioneras med Fiskars.       
Flaggningsgränsen underskrids när sammanslagningen av aktieserierna har     
registrerats och aktieserierna sammanslagits. Anmälaren har ej kännedom om när 
dessa bolagets åtgärder förverkligas.                      

5 Flaggningsgräns som underskridits eller överskridits:             
underskridits 3/20                               

De relativa ägarandelarna har beräknats med beaktande av ökningen av antalet  
aktier i samband med sammanslagningen av aktieslagen, men under antagande om att
de egna aktier som övergår till Fiskars Oyj Abp i samband med fusionen     
ogiltigförklaras, och att fusionen därmed inte påverkar det totala antalet   
aktier i bolaget.                               

6 Lämnade uppgifter:                              
Aktier och rösträtter kopplade till aktierna                  

Före den utlösande transaktionen                        
-----------------------------------------------------------------        
| Aktie-  |          Antal |          Antal |        
| slag   |         aktier |       rösträtter |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |        3 380 000 |        3 380 000 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |        4 861 476 |       97 229 520 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Totalt  |        8 241 476 |       100 609 520|        
-----------------------------------------------------------------        

Efter den utlösande transaktionen                        
--------------------------------------------------------------------------   
|Aktie-   |      Antal | % av    |      Antal | % av   |   
|slag    |     aktier | aktierna  |    rösträtter | rösterna |   
--------------------------------------------------------------------------   
| A     |    9 213 771 |    11,2 |    9 213 771 |   11,2 |   
--------------------------------------------------------------------------   ELSA FROMOND, FLAGGNINGSANMÄLAN                         

1 Emittent av aktier:                              
Fiskars Oyj Abp, FO-nummer 0214036-5                      

2 Grund för anmälan:                              
Fiskars Oyj Abp:s börsmeddelande publicerat 15.4.2009 beträffande ett förslag  
att sammanslå bolagets nuvarande aktieserier till en aktieserie så att alla   
aktier har samma rösträtt och fusion av Agrofin Oy Ab med bolaget. Nedan nämnda 
aktieägare har förbundit sig att understöda förslaget vid den extraordinarie  
bolagsstämma som kommer att sammankallas för att besluta om förslaget.     
                                        
3 Fullständigt namn på de anmälningsskyldiga:                  
Elsa Margaretha Louise Fromond                         
Holdix Oy Ab (ett bolag som kontrolleras av Elsa Fromond)            

4 Datum för transaktionen och datum då flaggningsgränsen överskreds:      
Fiskars Oyj Abp har i ett börsmeddelande 15.4.2009 publicerat styrelsens förslag
till en extraordinarie bolagsstämma som planeras äga rum i juni 2009 för att  
besluta om ändring av bolagsordningen för att sammanslå bolagets A och K    
aktieserier samt fusion av Agrofin Oy Ab med bolaget. Vid genomförande av de  
föreslagna arrangemangen kommer Elsa Fromonds och Holdix Oy Ab:s sammanlagda  
ägarandel att överskrida 1/10 av Fiskars Oyj Abp:s alla aktier och röster.   
Flaggningsgränsen överskrids när verkställandet av Agrofin Oy Ab:s fusion har  
registrerats i handelsregistret. Anmälaren har ej kännedom om när dessa bolagets
åtgärder förverkligas. Den i Fiskars börsmeddelande beskrivna sammanslagningen 
av aktieserierna föranleder inte i sig en förändring av ägandeförhållanden som 
skulle ge upphov till anmälningsskyldighet.                   

5 Flaggningsgräns som överskridits:                       
Överskridits 1/10  

De relativa ägarandelarna har beräknats med beaktande av ökningen av antalet  
aktier i samband med sammanslagningen av aktieslagen, men under antagande om att
de egna aktier som övergår till Fiskars Oyj Abp i samband med fusionen     
ogiltigförklaras, och att fusionen därmed inte påverkar det totala antalet   
aktier i bolaget.                               

6 Lämnade uppgifter:                              
Aktier och rösträtter kopplade till aktierna                  

Före den utlösande transaktionen                        
-----------------------------------------------------------------        
| Aktie-  |          Antal |          Antal |        
| slag   |         aktier |       rösträtter |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |   851 159 + 3 089 122 |   851 159 + 3 089 122 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |   260 900 + 1 727 594 | 5 218 000 + 34 551 880 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Totalt  |        5 928 775 |       43 710 161 |        
-----------------------------------------------------------------        

Efter den utlösande transaktionen                        
--------------------------------------------------------------------------   
|Aktie-   |      Antal | % av    |      Antal | % av   |   
|slag    |     aktier | aktierna  |    rösträtter | rösterna |   
--------------------------------------------------------------------------   
| A   |Direkt  3 823 933 |    4,7 |    3 823 933 |   4,7 |   
--------------------------------------------------------------------------   
| A   |Indirekt 5 959 022 |    7,3 |    5 959 022 |   7,3 |   
--------------------------------------------------------------------------   


Kedja av ägarkontrollerade företag genom vilka aktierna eller rösträtterna i  
praktiken innehas eller genom vilka den anmälningsskyldiga är part i ett avtal 
eller annat arrangemang:                            
Holdix Oy Ab, ett bolag som kontrolleras av Elsa Fromond            

Före den utlösande transaktionen                        
-----------------------------------------------------------------        
| Aktie-  |          Antal |          Antal |        
| slag   |         aktier |       rösträtter |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |        3 089 122 |        3 089 122 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |        1 727 594 |       34 551 880 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Totalt  |        4 816 716 |       37 641 002 |        
-----------------------------------------------------------------        

Efter den utlösande transaktionen                        
--------------------------------------------------------------------------   
|Aktie-   |      Antal | % av    |      Antal | % av   |   
|slag    |     aktier | aktierna  |    rösträtter | rösterna |   
--------------------------------------------------------------------------   
| A     |    5 959 022 |    7,3 |     5 959 022 |   7,3 |   
--------------------------------------------------------------------------   Mer information:                                
Jutta Karlsson, chefsjurist, tel. +358 9 6188 6218               


FISKARS OYJ ABP                                 
Kari Kauniskangas                                

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och  
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,   
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig 
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De övriga
segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands
äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX      
Helsingfors. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda
är cirka 4 100 personer.                            

www.fiskars.fi