Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  

Fiskars Oyj Abp on julkistanut 15.4.2009 hallituksen ehdotuksen yhtiön     
osakesarjojen yhdistämisestä ja Agrofin Oy Ab sulautumisesta yhtiöön. Fiskarsin 
saamien tietojen mukaisesti ehdotuksen toteutuminen johtaisi Virala Oy Ab:n   
ääniosuuden laskemiseen alle 3/20 (15 %) liputusrajan sekä Elsa Fromondin ja  
hänen määräysvaltayhtiönsä Holdix Oy Ab:n omistusosuuden nousuun yli 1/10 (10 %)
liputusrajan.                                  

Fiskars Oyj Abp:n osakepääoma koostuu tällä hetkellä yhteensä 77 510 200    
osakkeesta (54 944 492 A-osaketta ja 22 565 708 K-osaketta), ja ääniä osakkeilla
on yhteensä 506 258 652 kpl. Ehdotetun osakesarjojen yhdistämisen ja Agrofinin 
sulautumisen jälkeen uusia yhden osakelajin osakkeita olisi 82 023 341 ja ääniä 
samoin 82 023 341.                               

Fiskarsille jätetyt ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista:          

VIRALA OY AB, LIPUTUSILMOITUS                          

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:                
Fiskars Oyj Abp, Y-tunnus 0214036-5                       

2 Ilmoituksen peruste:                             
Fiskars Oyj Abp:n 15.4.2009 julkistama ehdotus, jonka mukaan yhtiön nykyiset  
osakesarjat yhdistetään yhdeksi sarjaksi niin, että kaikilla osakkeilla on sama 
äänioikeus, ja Agrofin Oy Ab sulautuu yhtiöön.                 

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:                    
Virala Oy Ab, Y-tunnus 0147485-7                        

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:      
Fiskars Oyj Abp on 15.4.2009 pörssitiedotteella julkistanut ehdotukset     
ylimääräiselle yhtiökokoukselle niin, että osakesarjat yhdistetään, ja Agrofin 
Oy Ab sulautuu Fiskarsiin. Liputusrajan alitus tapahtuu, kun osakesarjojen   
yhdistäminen on merkitty rekisteriin ja osakesarjat on yhdistetty. Agrofin Oy  
Ab:n sulautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin. Ilmoittajan   
tiedossa ei ole milloin nämä yhtiön toimenpiteet toteutuvat.          

5 Liputusraja, joka on alitettu:                        
Alitettu 3/20                                  

Suhteelliset omistusosuudet on laskettu huomioiden osakelajien yhdistämisen   
yhteydessä tapahtuva osakkeiden määrän lisäys, mutta olettaen, että sulautumisen
yhteydessä Fiskars Oyj Abp:lle tulevat omat osakkeet mitätöidään eikä      
sulautuminen siten vaikuta yhtiön kokonaisosakemäärään.             
                                        
6 Ilmoitettavat tiedot:                             
Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa        

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä                 
-----------------------------------------------------------------        
| Osake-  |       Osakkeiden |     Äänioikeuksien |        
| laji   |        lukumäärä |        lukumäärä |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |        3 380 000 |        3 380 000 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |        4 861 476 |       97 229 520 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Yhteensä |        8 241 476 |       100 609 520|        
-----------------------------------------------------------------        

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen                
--------------------------------------------------------------------------   
|Osake-   |    Osakkeiden | %     |  Äänioikeuksien | %    |   
|laji    |    lukumäärä | osakkeista |    lukumäärä | äänistä |   
--------------------------------------------------------------------------   
| A     |    9 213 771 |    11,2 |    9 213 771 |  11,2 |   
--------------------------------------------------------------------------   


ELSA FROMOND, LIPUTUSILMOITUS                          

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:                
Fiskars Oyj Abp, Y-tunnus 0214036-5                       

2 Ilmoituksen peruste:                             
Fiskars Oyj Abp:n 15.4.2009 julkistama ehdotus, jonka mukaan yhtiön nykyiset  
osakesarjat yhdistetään yhdeksi sarjaksi niin, että kaikilla osakkeilla on sama 
äänioikeus, ja Agrofin Oy Ab sulautuu yhtiöön. Alla mainitut osakkeenomistajat 
ovat sitoutuneet kannattamaan ehdotusta asiaa varten koolle kutsuttavassa yhtiön
ylimääräisessä yhtiökokouksessa.                        

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:                    
Elsa Margaretha Louise Fromond                         
Holdix Oy Ab (Elsa Fromondin määräysvallassa oleva yhtiö)            

4. Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:      
Fiskars Oyj Abp on 15.4.2009 pörssitiedotteella julkistanut hallituksen     
ehdotukset kesäkuussa 2009 pidettäväksi suunnitellulle ylimääräiselle      
yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamisesta niin, että yhtiön A- ja    
K-osakesarjat yhdistetään, ja Agrofin Oy Ab:n sulautumisesta yhtiöön.      
Ehdotettujen järjestelyjen toteutuessa Elsa Fromondin ja Holdix Oy Ab:n     
yhteenlaskettu omistusosuus tulee ylittämään 1/10 Fiskars Oyj Abp:n kaikista  
osakkeista ja äänistä. Liputusrajan ylitys tapahtuu, kun Agrofin Oy Ab:n    
sulautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin. Ilmoittajien tiedossa
ei ole milloin tämä yhtiön toimenpide toteutuu. Fiskarsin pörssitiedotteessa  
kuvattu osakesarjojen yhdistäminen ei yksin aiheuta ilmoitusvelvollisuuden   
synnyttävää muutosta omistuksessa.                       

5. Liputusraja, joka on ylitetty:                        
Ylitetty 1/10 

Suhteelliset omistusosuudet on laskettu huomioiden osakelajien yhdistämisen   
yhteydessä tapahtuva osakkeiden määrän lisäys, mutta olettaen, että sulautumisen
yhteydessä Fiskars Oyj Abp:lle tulevat omat osakkeet mitätöidään eikä      
sulautuminen siten vaikuta yhtiön kokonaisosakemäärään. 

6 Ilmoitettavat tiedot:                             
Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa        

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä                 

-----------------------------------------------------------------        
| Osake-  |       Osakkeiden |     Äänioikeuksien |        
| laji   |        lukumäärä |        lukumäärä |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |   851 159 + 3 089 122 |   851 159 + 3 089 122 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |   260 900 + 1 727 594 | 5 218 000 + 34 551 880 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Yhteensä |        5 928 775 |       43 710 161 |        
-----------------------------------------------------------------        

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen                
--------------------------------------------------------------------------   
|Osake- |     Osakkeiden | %     |  Äänioikeuksien | %    |   
|laji  |      lukumäärä | osakkeista |    lukumäärä | äänistä |   
--------------------------------------------------------------------------   
| A   |Suora   3 823 933 |    4,7 |    3 823 933 |   4,7 |   
--------------------------------------------------------------------------   
| A   |Välillinen 5 959 022 |    7,3 |    5 959 022 |   7,3 |   
--------------------------------------------------------------------------   


Niiden määräysvallassa olevien yritysten ketju, joiden kautta osakkeita tai   
äänioikeuksia tosiasiassa hallitaan tai joiden kautta ilmoitusvelvollinen on  
osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä:                
Holdix Oy Ab, Elsa Fromondin määräysvallassa oleva yhtiö            

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä                 
-----------------------------------------------------------------        
| Osake-  |       Osakkeiden |     Äänioikeuksien |        
| laji   |        lukumäärä |        lukumäärä |        
-----------------------------------------------------------------        
| A     |        3 089 122 |        3 089 122 |        
-----------------------------------------------------------------        
| K     |        1 727 594 |       34 551 880 |        
-----------------------------------------------------------------        
| Yhteensä |        4 816 716 |       37 641 002 |        
-----------------------------------------------------------------        

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen                
--------------------------------------------------------------------------   
|Osake-   |    Osakkeiden | %     |  Äänioikeuksien | %    |   
|laji    |    lukumäärä | osakkeista |    lukumäärä | äänistä |   
--------------------------------------------------------------------------   
| A     |    5 959 022 |    7,3 |    5 959 022 |   7,3 |   
--------------------------------------------------------------------------   Lisätietoja:                                  
päälakimies Jutta Karlsson, Fiskars Oyj Abp, puh. (09) 6188 6218        


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin  
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.    
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja    
Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys 
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa   
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 100.                 

www.fiskars.fi