ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDELEN ENLIGT 2 KAP. 10 § VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDELEN ENLIGT 2 KAP. 10 § VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN 


Fiskars Oyj Abp har blivit informerad om att Ömsesidiga             
arbetspensionsförsäkringsbolag Varmas andel av Fiskars Oyj Abp:s röstetal    
minskat under 1/20. I enlighet med 2 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen    
meddelar vi följande:                              

1.	Målbolagets namn                               

	Fiskars Oyj Abp, FO-nummer 0214036-5                      

2.	Tidpunkt då förändringen av storleken av ägarandelen ägde rum        

	4.9.2007                                    

3.	Aktieägarens namn och FO-nummer                       

	Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolag Varma,                
	FO-nummer 0533297-9                              

4.	Andel av röstetalet och aktiekapitalet:                   

--------------------------------------------------------------------------------
|         |      Antal |      Andel av |     Andel av |
|         |         |   aktiekapitalet |    röstetalet |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-aktier     |    2 761 650 |       3,56 % |      0,55 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| K-aktier     |     545 878 |       0,70 % |      2,16 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt      |    3 307 528 |       4,26 % |      2,71 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Fiskars Oyj Abp:s aktiekapital består av sammanlagt 77 510 200 aktier (54 944  
492 A-aktier och 22 565 708 K-aktier), och aktierna representerar sammanlagt 506
258 652 röster.                                 Jutta Karlsson     Juha Rauhala 
chefsjurist      finansdirektör Fiskars (www.fiskars.fi) är en internationell koncern som grundades år 1649.  
Till koncernen hör dotterbolagen Fiskars Brands, Iittala Group och Inha Bruk  
samt Fastighetsgruppen. Fiskars ägarandel i intressebolaget Wärtsilä är också en
viktig del av koncernen. År 2006 var Fiskarskoncernens omsättning 535 miljoner 
euro, rörelsevinsten 86 miljoner euro och koncernen sysselsatte ungefär 3000  
personer runt om i världen.