Beslut vid Fiskars Oyj Abp ordinarie bolagsstämma 2011

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande 16.3.2011 kl. 16.00 EET

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 16.3.2011 fastställde bokslutet för år 2010. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,60 euro/aktie och i extra dividend utdela 1,30 euro/aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 21.3.2011 och dividenden utbetalas 28.3.2011. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Styrelseledamöternas antal återfastställdes till nio. Till styrelseledamöter omvaldes Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Styrelseledamöters mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2012.

De årliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs bevaras oförändrade enligt följande:
– ledamot 35.000 euro/år
– vice ordförande 50.000 euro/år
– ordförande 70.000 euro/år
– dessutom betalas för varje närvarat styrelse- och kommittémöte till styrelseledamoten 600 euro, till styrelsens ordförande 1.100 euro och till Audit Committees ordförande 1.100 för Audit Committee möte.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Virpi Halonen till huvudansvarig revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4.000.000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2012.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4.000.000 stycken egna aktier i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier. Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2012.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
informationschef Anu Ilvonen
Tel. +358 204 39 5446
anu.ilvonen@fiskars.com

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala, Gerber, Buster och Silva. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2010 var 716 milj. euro och koncernen har cirka 3 600 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com