Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2013

Fiskars Oyj Abp       Börsmeddelande           14.3.2013 kl. 16.45 EET
 

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 14.3.2013 fastställde bokslutet för år 2012. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,65 euro/aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 19.3.2013 och dividenden utbetalas 26.3.2013. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Styrelseledamöternas antal återfastställdes till nio. Till styrelseledamöter omvaldes Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Styrelseledamöters mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2014.

Arvodena för styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:

– ledamot 40 000 euro/år

– vice ordförande 55 000 euro/år

– ordförande 80 000 euro/år

– dessutom betalas för varje närvarat styrelse- och kommittémöte till styrelseledamoten 600 euro, till styrelsens ordförande 1 100 euro och till Audit Committees ordförande 1 100 för Audit Committee möte. Till de styrelseledamöter som bor utomlands betalas dubbelarvoden för styrelsemöten och kommittémöten.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Virpi Halonen till huvudansvarig revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2014.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier. Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2014.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
informationschef Anu Ilvonen
Tel. +358 204 39 5446
anu.ilvonen@fiskars.com

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2012 var 748 milj. euro och företaget har cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com