Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2014

Fiskars Oyj Abp       Börsmeddelande           12.3.2014 kl. 16.30 EET

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 12.3.2014 fastställde bokslutet för år 2013. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,67 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 17.3.2014 och dividenden utbetalas 24.3.2014. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelseledamöternas antal återfastställdes till nio. Till styrelseledamöter omvaldes Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank och Karsten Slotte. Som en ny styrelseledamot valdes Christine Mondollot. Styrelseledamöters mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2015.

De årliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs enligt följande: ledamot 45 000 euro/år, vice ordförande 60 000 euro/år och ordförande 90 000 euro/år. Dessutom betalas för deltagande i styrelse- och kommittémöte till styrelseledamoten 750 euro och till styrelsens ordförande1 500 euro. Till kommittéordföranden betalas 1 500 för varje kommittémöte. Till de styrelseledamöter som bor utomlands betalas dubbelarvoden för styrelsemöten och kommittémöten.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Virpi Halonen till huvudansvarig revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2015.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier. Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2015.

FISKARS OYJ ABP 

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
Kommunikationsdirektör Anu Ilvonen, tfn. +358 204 39 5446

Fiskars 365 – Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.

Grundat år 1649, Fiskars har rötterna i Fiskars Bruk, och idag är Fiskars en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare deras överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com