Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015

Fiskars Oyj Abp       Börsmeddelande           12.3.2015 kl. 16.30 EET

Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen 12.3.2015 i Helsingfors Mässcentrets Konferenscentrum. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2014 och beviljade ansvarsfriheten till styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret som utgick 31.12.2014 utbetalas 0,68 euro per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 16.3.2015 är antecknad i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 23.3.2015.

ÄNDRING AV PUNKT 5 PÅ  BOLAGETS BOLAGSORDNING OCH VAL AV STYRELSE-LEDAMÖTER SAMT DERAS ARVODEN 

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att punkt 5 på bolagets bolagsordning ändras att lyda på följande sätt: ”Bolagets styrelse består av minst fem och högst tio ordinarie medlemmar.” Ändringen av bolagsordningen kommer uppskattningsvis att registreras 13.3.2015.

Styrelseledamöternas antal fastställdes till tio. Till styrelseledamöter omvaldes Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank och Karsten Slotte. Som nya styrelseledamöter valdes Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Styrelseledamöternas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2016.

I sitt konstituerande möte den 12.3.2015 har styrelsen valt Paul Ehrnrooth till ordförande och Alexander Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en granskningskommitté, en kompensationskommitté och en nominerings- och strategikommitté. Styrelsen valde till ledamöter för granskningskommittéen Gustaf Gripenberg (ordförande), Ingrid Jonasson Blank, Alexander Ehrnrooth, Louise Fromond, Karsten Slotte och Ritva Sotamaa. Till ledamöter för kompensationskommittéen valdes Paul Ehrnrooth (ordförande), Inka Mero, Peter Sjölander och Karsten Slotte. Till ledamöter för nominerings- och strategikommittéen valde styrelsen Paul Ehrnrooth (ordförande), Alexander Ehrnrooth och Fabian Månsson.

Bolagstämman beslöt att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill betalas för styrelse- och kommittémöten ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och kommittéernas ordföranden. Ytterligare ersätts till styrelseledamöterna de rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.

VAL AV REVISIOR OCH REVISORSSUPPLEANT SAMT DERAS ARVODEN

Till revisor valdes revisionssamfundet KPMG Oy Ab för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagstamman 2016. KPMG Oy Ab har meddelat att CGR Virpi Halonen fungerar som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode skall utgå enligt rimlig räkning som  är godkänd av styrelsen.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital. Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2016 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 12.3.2014 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (AKTIEEMISSION)

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt. Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2016 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 12.3.2014 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen

FISKARS OYJ ABP

Styrelsen

Mer information:
Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500
Chefsjurist Päivi Timonen, tel. +358 204 39 8264

Fiskars – Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen over – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki och gruppens omsättning var 768 milj. euro år 2014. Koncernens internationella varumärken är Fiskars,Iitala och Gerber. www.fiskarsgroup.com