Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Fiskars Oyj Abp                    Pörssitiedote      12.3.2015 klo 16.30

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2015 Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallitus ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,68 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.3.2015.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN 5 §:N MUUTOS SEKÄ HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä.” Yhtiöjärjestyksen muutos tullaan rekisteröimään kaupparekisteriin arviolta 13.3.2015.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank ja Karsten Slotte. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva Sotamaa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 12.3.2015 valinnut Paul Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi ja Alexander Ehrnroothin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan sekä nimitys- ja strategiavaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Gustaf Gripenbergin (puheenjohtaja), Ingrid Jonasson Blankin, Alexander Ehrnroothin, Louise Fromondin, Karsten Slotten ja Ritva Sotamaan. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin (puheenjohtaja), Inka Meron, Peter Sjölanderin ja Karsten Slotten. Nimitys- ja strategiavaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin (puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin ja Fabian Månssonin.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa asuville ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Virpi Halonen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

FISKARS OYJ ABP 

Hallitus

Lisätietoja:
– Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
– Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 0204 39 8264

Fiskars – Vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 768 miljoonaa euroa vuonna 2014. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com