Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
9.3.2016 kl. 17.00
EET

Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen 9.3.2016 i Helsingfors Mässcentrets Konferenscentrum. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2015 och beviljade ansvarsfriheten till  styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 

DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret som utgick 31.12.2015  utbetalas 0,70 euro per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 11.3.2016 är antecknad i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas18.3.2016.

VAL AV STYRELSE-LEDAMÖTER SAMT DERAS ARVODEN 

Styrelseledamöternas antal fastställdes till tio. Till styrelseledamöter omvaldes Paul Ehrnrooth, Alexander Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Som en ny styrelseledamot valdes Jyri Luomakoski.Styrelseledamöternas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2017.

I sitt konstituerande möte den 9.3.201615 har styrelsen valt Paul Ehrnrooth till ordförande och Alexander Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en granskningskommitté, en kompensationskommitté, en nominerings- och strategikommitté och en investeringskommitté. Styrelsen valde till ledamöter för granskningskommittéen Jyri Luomakoski (ordförande), Ingrid Jonasson Blank, Alexander Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg och Ritva Sotamaa. Till ledamöter för kompensationskommittéen valdes Paul Ehrnrooth (ordförande), Inka Mero och Peter Sjölander. Till ledamöter för nominerings- och strategikommittéen valde styrelsen Paul Ehrnrooth (ordförande), Alexander Ehrnrooth och Fabian Månsson. Till ledamöter för investeringskommittéen valde styrelsen Paul Ehrnrooth (ordförande), Alexander Ehrnrooth och Jyri Luomakoski.

Bolagstämman beslöt att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill betalas för styrelse- och kommittémöten ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och kommittéernas ordföranden. Ytterligare ersätts till styrelseledamöterna de rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.

VAL AV REVISIOR OCH REVISORSSUPPLEANT SAMT DERAS ARVODEN

Till revisor valdes revisionssamfundet KPMG Oy Ab för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagstamman 2017. KPMG Oy Ab har meddelat att CGR Virpi Halonen fungerar som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode skall utgå enligt rimlig räkning som  är godkänd av styrelsen.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital. Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris. Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2017 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 12.3.2015 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (AKTIEEMISSION)

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt. Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2017 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 12.3.2015 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen
 

FISKARS OYJ ABP

Styrelsen

Mer information:        

  • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500
  • Chefsjurist Päivi Timonen, tel. +358 204 39 8264

Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 9 000 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki. www.fiskarsgroup.com.