Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
9.3.2017 kl. 18.00 EET

Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017 

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen 9.3.2017 i Helsingfors Mässcentrets Konferenscentrum. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2016 och beviljade ansvarsfriheten till styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 

DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING 

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret som utgick 31.12.2016  utbetalas 1,06 euro per aktie. Dividenden utbetalas i två rater. Den första raten på 0,71 euro per aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 13.3.2017  är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 20.3.2017. 

Den andra raten på 0,35 euro per aktie skall utbetalas i september 2017. Raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland AB. Avstämningsdagen samt dagen för dividendutdelningen skall fastställas av styrelsen på sitt möte som hålls 7.9.2017. Avstämningsdagen för dividenden skulle då infalla 11.9.2017 och utbetalningsdagen senast 18.9.2017. 

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT DERAS ARVODEN 

Styrelseledamöternas antal fastställdes till tio. Till styrelseledamöter omvaldes Paul Ehrnrooth, Alexander Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Styrelseledamöternas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2018. 

I sitt konstituerande möte den 9.3.2017 har styrelsen valt Paul Ehrnrooth till ordförande och Alexander Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en granskningskommitté, en kompensationskommitté och en nomineringskommitté. Styrelsen valde till ledamöter för granskningskommittéen Jyri Luomakoski (ordförande), Alexander Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg och Ritva Sotamaa. Till ledamöter för kompensationskommittéen valdes Paul Ehrnrooth (ordförande), Ingrid Jonasson Blank, Inka Mero och Peter Sjölander. Till ledamöter för nominerings- kommittéen valde styrelsen Paul Ehrnrooth (ordförande), Alexander Ehrnrooth och Fabian Månsson. 

Bolagstämman beslöt att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill betalas för styrelse- och kommittémöten förutom granskningskommitténs möten ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordföranden. För granskningskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till granskningskommitténs ordförande.

Ytterligare ersätts till styrelseledamöterna de rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden. 

VAL AV REVISIOR SAMT REVISORNS ARVODE

Till revisor valdes revisionssamfundet KPMG Oy Ab för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagstamman 2018. KPMG Oy Ab har meddelat att CGR Virpi Halonen fungerar som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode skall utgå enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital. Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris. Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2018 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 9.3.2016  givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (AKTIEEMISSION) 

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller vederlagsfritt. Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan också ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2018 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 9.3.2016 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

 

FISKARS OYJ ABP
 

Styrelsen

Mer information:        

  • Verkställande direktör (tf.) Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703
  • Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 204 39 505

 

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com