Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
9.3.2017 klo 18.00 EET

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen  2017 päätökset

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2017 Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU 

Varsinainen yhtiökokous päätti hallitus ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 1,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,71 euroa maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 20.3.2017. 

Toinen erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2017. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 7.9.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 11.9.2017 ja osingon maksupäivä viimeistään 18.9.2017. 

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT 

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Paul Ehrnrooth, Alexander Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva Sotamaa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 9.3.2017 valinnut Paul Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi ja Alexander Ehrnroothin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Jyri Luomakosken (puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin, Louise Fromondin, Gustaf Gripenbergin ja Ritva Sotamaan. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin (puheenjohtaja), Ingrid Jonasson Blankin, Inka Meron ja Peter Sjölanderin. Nimitysvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin (puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin ja Fabian Månssonin. 

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa/kokous Suomessa ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Virpi Halonen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio hallituksen  hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA 

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq  Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa 30.6.2018 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 9.3.2016 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI) 

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa 30.6.2018 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen  9.3.2016 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. 

FISKARS OYJ ABP
 

Hallitus

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja (vt.) Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703
  • Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 0204 39 5050
     

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com