Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2022

Fiskars Oyj Abp 
Börsmeddelande 
16.3.2022 kl. 16.45 (EET)

Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2022
 

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 16.3.2022 på Östersjötorget 2, Helsingfors. För att begränsa spridningen av COVID-19-pandemin hölls bolagsstämman utan aktieägares och deras ombuds närvaro på stämmoplatsen. Bolagets aktieägare deltog i stämman och utövade sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand eller genom ett av bolaget utnämnt ombud. Sammanlagt 163 aktieägare var representerade vid bolagsstämman, vilket omfattade 47 594 337 aktier och röster. Bolagstämman understödde alla styrelsens förslag till bolagsstämman med minst 
96 % av alla röster som hade givits. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2021 och beviljade ansvarsfriheten till styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING 
Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2021 utbetalas 0,76 euro per aktie. Dividenden utbetalas i två rater. Avskiljningsdagen för den första raten på 0,38 euro per aktie är den 17.3.2022. Den första raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den 18.3.2022 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 25.3.2022.

Den andra raten på 0,38 euro per aktie skall utbetalas i september 2022. Raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen samt dagen för dividendutdelningen skall fastställas av styrelsen på dess möte som hålls den 7.9.2022. Avskiljningsdagen för den andra raten skulle då vara den 8.9.2022, avstämningsdagen den 9.9.2022 och utbetalningsdagen senast den 16.9.2022.

ERSÄTTNINGSRAPPORTEN FÖR BOLAGETS ORGAN
Den ordinarie bolagsstämman beslöt att fastställa ersättningsrapporten för bolagets organ.

ERSÄTTNINGSPOLICYN FÖR BOLAGETS ORGAN
Den ordinarie bolagsstämman beslöt att fastställa den justerade ersättningspolicyn för bolagets organ.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT DERAS ARVODEN
Styrelseledamöternas antal fastställdes till åtta (8). Till styrelseledamöter omvaldes Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski och Ritva Sotamaa. Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl och Volker Lixfeld valdes som nya styrelseledamöter. Styrelseledamöternas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2023. 
 
I sitt konstituerande möte den 16.3.2022 har styrelsen valt Paul Ehrnrooth till ordförande och Jyri Luomakoski till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en nomineringskommitté och valde Paul Ehrnrooth som ordförande, Louise Fromond och Jyri Luomakoski som medlemmar, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén. Ytterligare beslöt styrelsen att tillsätta en revisionskommitté och valde Jyri Luomakoski som ordförande och Albert Ehrnrooth, Louise Fromond och Ritva Sotamaa som medlemmar samt en personal- och kompensationskommitté med Paul Ehrnrooth som ordförande, Jyri Luomakoski, Carl-Martin Lindahl och Volker Lixfeld som medlemmar. 

Bolagstämman beslöt att styrelseledamöternas årsarvode är 70 000 euro, styrelsens vice ordförandes årsarvode är 105 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro. Därtill betalas för styrelse- och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten ett mötesarvode om 750 euro per 
möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande. För revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till revisionskommitténs ordförande. Bolagsstämman beslöt att för styrelse- och kommittémöten som hålls per capsulam eller som telefonkonferens ett mötesarvode som för styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande inte skiljer sig från det arvode de annars får men som för styrelse-/ kommittéledamöter är 750 euro per möte.

Ytterligare ersätts till styrelseledamöterna de rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.
 
VAL AV REVISIOR SAMT REVISORNS ARVODE
Till revisor omvaldes revisionssamfundet Ernst & Young Oy för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagstämman 2023. Ernst & Young Oy har meddelat att CGR Kristina Sandin fungerar som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode skall utgå enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.
 
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER
Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris. Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.  
 
Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).  
 
Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2023 och det upphäver inte det av ordinarie bolagsstämman den 11.3.2021 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.  
 
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (AKTIEEMISSION)
Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller vederlagsfritt.  
 
Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.  
 
Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan också ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).
 
Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2023 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 11.3.2021 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

Mer information:
Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 40 776 8264

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.