Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

Fiskars Oyj Abp 
Pörssitiedote 
16.3.2022 klo 16.45 (EET)

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset
 

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2022 osoitteessa Itämerentori 2, Helsinki. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon tai yhtiön nimeämän asiamiehen välityksellä. Kokouksessa oli edustettuna 163 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 47 594 337 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia vähintään 96 prosentilla annetuista äänistä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 
 
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU 
Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,76 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän 0,38 euroa osakkeelta osingon irtoamispäivä on 17.3.2022 ja se maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tämän erän osinko maksetaan 25.3.2022. 
 
Toinen erä 0,38 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 7.9.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon irtoamispäivä olisi silloin 8.9.2022, osingon täsmäytyspäivä 9.9.2022 ja osingon maksupäivä viimeistään 16.9.2022. 
 
TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 
Varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin. 

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKKA
Varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten täsmennetty palkitsemispolitiikan.
 
HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT 
Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski ja Ritva Sotamaa. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl ja Volker Lixfeld. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 
 
Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 16.3.2022 valinnut Paul Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyri Luomakosken hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti perustaa nimitysvaliokunnan ja valita Paul Ehrnroothin valiokunnan puheenjohtajaksi, Louise Fromondin ja Jyri Luomakosken jäseneksi ja Alexander Ehrnroothin ulkopuoliseksi jäseneksi. Sen lisäksi hallitus perusti tarkastusvaliokunnan ja valitsi sen puheenjohtajaksi Jyri Luomakosken ja jäseniksi Albert Ehrnroothin, Louise Fromondin ja Ritva Sotamaan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Paul Ehrnrooth ja jäseniksi Jyri Luomakoski, Carl-Martin Lindahl ja Volker Lixfeld. 
 
Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 
1 000 euroa/kokous Suomessa ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä hallituksen/valiokuntien kokouksista päätettiin maksaa kokouspalkkio, joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous hallituksen/valiokuntien jäsenille. 
 
Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. 
 
TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO 
Tilintarkastajaksi valittiin uudestaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 
 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA 
Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 
 
Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 
 
Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja se ei päätä varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2021 hallitukselle antamaa vastaavaa valtuutusta.  
 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI) 
Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti), yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. 
 
Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. 
 
Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti). 
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.  
 
 
FISKARS OYJ ABP 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 040 776 8264 

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.