Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2023

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande

15.3.2023 kl. 18.25 EET

Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2023

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 15.3.2023 i Helsingfors Mässcenter, Siipi konferenscentrumet (Järnvägsmannagatan 3, Helsingfors).

Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2022 och beviljade ansvarsfriheten till styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2022 utbetalas 0,80 euro per aktie. Dividenden utbetalas i två rater. Avskiljningsdagen för den första raten på 0,40 euro per aktie är den 16.3.2023. Den första raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den 17.3.2023 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 24.3.2023.

Den andra raten på 0,40 euro per aktie skall utbetalas i september 2023. Raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på styrelsemötet som avses att hållas 7.9.2023. Dividenden är avsedd att betalas under veckan som inleds med 18.9.2023.

ERSÄTTNINGSRAPPORTEN FÖR BOLAGETS ORGAN

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att fastställa ersättningsrapporten för bolagets organ.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT DERAS ARVODEN

Styrelseledamöternas antal fastställdes till åtta (8). Till styrelseledamöter omvaldes Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl, Volker Lixfeld, Jyri Luomakoski och Ritva Sotamaa. Styrelseledamöternas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2024.

I sitt konstituerande möte den 15.3.2023 har styrelsen valt Paul Ehrnrooth till ordförande och Jyri Luomakoski till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en nomineringskommitté och valde Paul Ehrnrooth som ordförande, Louise Fromond som medlem, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén. Ytterligare beslöt styrelsen att tillsätta en revisionskommitté och valde Jyri Luomakoski som ordförande och Albert Ehrnrooth, Louise Fromond och Ritva Sotamaa som medlemmar samt en personal- och kompensationskommitté med Paul Ehrnrooth som ordförande, Jyri Luomakoski, Carl-Martin Lindahl och Volker Lixfeld som medlemmar.

Bolagstämman beslöt att styrelseledamöternas årsarvode är 70 000 euro, styrelsens vice ordförandes årsarvode är 105 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro.

Därtill betalas för styrelse- och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten ett mötesarvode om 750 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land  och ett mötesarvode om 2 000 euro  för att delta i möten som förutsätter internationell resa.  Till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande  betalas ett mötesarvode om 1 500 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land och ett mötesarvode om 2 000 euro för att delta i möten som förutsätter internationell resa.

För revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land  och ett mötesarvode om 2 250 euro för att delta i möten som förutsätter internationell resa. Till revisionskommitténs ordförande betalas ett mötesarvode om 2 500 euro per möte.

Bolagsstämman beslöt att för styrelse- och kommittémöten som hålls per capsulam eller som telefonkonferens ett mötesarvode som för styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande inte skiljer sig från det arvode de annars får, men som för styrelse-/ kommittéledamöter är 750 euro per möte.

Ytterligare ersätts till styrelseledamöterna de rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.

VAL AV REVISIOR SAMT REVISORNS ARVODE

Till revisor omvaldes revisionssamfundet Ernst & Young Oy för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagstämman 2024. Ernst & Young Oy har meddelat att CGR Kristina Sandin fungerar som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode skall utgå enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV OCH/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant. Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till högst 4 000 000 aktier. Förvärv av egna aktier kan göras i en eller flera omgångar och endast med bolagets fria eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till förvärvstidpunktens marknadspris.

Bemyndigandet kan användas till att förvärva egna aktier för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. 

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor beträffande förvärv av och/eller mottagande som pant av egna aktier. Med stöd av  bemyndigandet kan förvärvet av bolagets egna aktier ske i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2024 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 16.3.2022 givna bemyndigandet till styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. 

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER (AKTIEEMISSION)

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera rater, mot vederlag eller vederlagsfritt. 

Bolagets egna aktier kan får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. 

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om samtliga övriga villkor rörande överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2024 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 16.3.2022 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ändra 7 § i bolagsordningen så att, om styrelsen så beslutar, kan aktieägare delta och utöva sin beslutanderätt på bolagsstämma med hjälp  av datakommunikation och tekniska hjälpmedel (hybridbolagsstämma). Ändringarna till bolagsordningen skulle ytterligare möjliggöra ordnandet av bolagsstämman i Esbo eller helt utan fysisk stämmoplats, det vill säga som en så kallad distansbolagsstämma.

Bolagsordningens 7 § skulle efter ändringarna i sin helhet ha följande lydelse:

7 §

Bolagsstämma kan hållas i Raseborg, Helsingfors eller Esbo.

Styrelsen kan besluta att deltagande i bolagsstämma är även tillåtet på så sätt att aktieägare under bolagsstämman fullt ut utövar sin beslutanderätt genom datakommunikation och tekniska hjälpmedel.

Styrelsen kan även besluta att bolagsstämma ordnas utan fysisk stämmoplats på så sätt att aktieägarna under bolagsstämman fullt ut utöver sin beslutanderätt i realtid genom datakommunikation och tekniska hjälpmedel.

Kallelse till bolagsstämma ska publiceras på bolagets webbplats och på annat av styrelsen eventuellt beslutat sätt.”

Ytterligare ändringar till bolagsordningen görs inte.

Beslutet baserar sig på ändringarna till 5 kap. i aktiebolagslagen som omfattar bland annat möjligheten att ordna distansbolagsstämma. Lagändringarna utgår från att aktieägarrättigheterna inte får äventyras och att samtliga aktieägare som deltar i bolagsstämman ska oberoende av bolagsstämmans format ha möjlighet att utöva sina aktieägarrättigheter tillfullo i realtid, inklusive rätten att ställa frågor och rösta. Möjligheten att ordna distansbolagsstämma förbättrar bolagets möjligheter att förbereda sig för snabbt föränderliga omständigheter i bolagets verksamhets-omgivning och i samhället generellt, till exempel till följd av pandemier. Det är viktigt för bolaget att kunna erbjuda sina aktieägare möjligheten att utöva sina aktieägarrättigheter och fatta beslut i ärenden som presenteras för stämman under vilka som helst omständigheter. Därutöver tilläggs Esbo som en alternativ stämmoort, eftersom bolagets huvudkontor flyttade till Kägeludden i Esbo i början av år 2022.

FISKARS OYJ ABP

Styrelsen

Mer information

Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 40 776 8264

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv